Zrušeno, 5.5 letý studdijní obor již neexistuje : Státní závěrečné zkoušky - tématické okruhy

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Povinné předměty

Vybrané kapitoly z geodézie a vyšší geodézie

 • Polohopisné geodetické základy – triangulace, trilaterace sítě, základní a podrobné polohové bodové pole, nomenklatura triangulačních a mapových listů, zajišťování a označování bodů.
 • Měření vodorovných směrů a úhlů – teodolity, součásti, rektifikace, metody měření, chyby a přesnost. Měření magnetických azimutů, zenitových úhlů. – Centrace osnovy měřených směrů a její vyrovnání.
 • Měření délek – metrická soustava, přístroje, komparace, základnová měření, přímé a nepřímé měření, chyby a přesnost.
 • Elektronické měření délek – princip rozdělení elektronických dálkoměrů, redukce délek získaných EOD (fyzikální a matematická), kalibrace EOD, chyby, přesnost EOD.
 • Elektronické teodolity – princip, registrace dat.
 • Souřadnicové výpočty – základní geodetické úlohy, lineární transformace, určení přesnosti základních geodetických úloh, množiny charakteristických veličin, odvození aplikace.
 • Podrobná polohopisná měření. – Vyrovnání samostatných účelových trigonometrických sítí, úhlové, směrové, délkové a kombinované dle zprostředkujících veličin, aplikace MNČ. – Diferenciální změny směrníku a délky, lineární transformace (Helmert), diferenciální transformace, geodetické úlohy s vyrovnáním, vázaná a volná síť, polygonové pořady – vyrovnání MNČ.
 • Výšková měření – základy, nivelace, technická, přesná a velmi přesná. – Charakteristiky přesnosti – mezinárodní vzorce. – Trigonometrické měření výšek v plochém a vysokohorském terénu. – Tachymetrie, metody, přístroje, chyby, kritéria přesnosti, používané vzorce.
 • Určování ploch a objemů – početně a graficky.

Vybranné kapitoly z mapování, katastru a kartogafie

Volitelné předměty

Pozemkové úpravy

Teorie chyb a vyrovnávací počet

Fyzikální a kosmická geodézie

Fotogrammetrie a DPZ

Geografické informační systémy

Inženýrská geodézie a geodézie v podzemních prostorách

Ekonomika v zeměměřictví a katastru

 • Organizační struktura rezortu ČÚZK a hlavní činnosti zeměměřických a katastrálních orgánů dle Z 359/92 v platném znění.
 • Právní předpisy pro zeměměřictví. Vyžaduje se přiměřená znalost hlavních ustanovení - Z 200/94, V 31/95, NV 430/O6 /všechny předpisy v platném znění/.
 • Mikro- a makroekonomika. Tržní a smíšené hospodářství. Tržní subjekty. Zákon nabídky a poptávky. Makroekonomické veličiny.
 • Členění nákladů. Výnosová a nákladová funkce. Zjišťování zisku.
 • Daňový systém ČR. Daň z příjmu FO. Odpisy.
 • Druhy cen v tržní ekonomice. Sjednávání ceny. Označování zboží cenami. Specifikace výkonů. Metody tvorby ceny zeměměřických výkonů.
 • Příprava zakázky. Prováděcí projekt a jeho obsah. Metrologické zajištění zakázky. Obsah smlouvy o dílo. Obsah kupní smlouvy.
 • Podnik a jeho formy. Živnostenské podnikání v zeměměřictví. Etika podnikání.
 • Podstata a definice marketingu. Nástroje marketingu. Podpora prodeje zeměměřických služeb.
 • Definice managementu. Management - věda nebo umění?Managerské funkce. Pragmatické přístupy managementu. Požadavky na vlastnosti managera v zeměměřictví.
 • Personální činnost zeměměřického podniku. Získávání zaměstnanců, uzavření a skončení pracovního poměru.
 • Jakost, znaky jakosti. Spolehlivost. Normalizace. Technické normy. Současný stav normalizace v zeměměřictví. Certifikace podle norem ISO řady 9000.