Zrušeno, 5.5 letý studdijní obor již neexistuje : Státní závěrečné zkoušky - tématické okruhy: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 38: Řádek 38:
  
 
=== Vybranné kapitoly z mapování, katastru a kartogafie ===
 
=== Vybranné kapitoly z mapování, katastru a kartogafie ===
 +
 +
* Vývoj mapování ve velkých měřítkách. - Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. - Technické podmínky tvorby a údržby map. - Charakteristiky a kritéria přesnosti. - Ověřování přesnosti polohopisu a výškopisu. Koncepce tvorby map velkého měřítka. - Etapy tvorby KM, zjišťování průběhu hranic. - Podrobné polohové bodové pole. - Podrobné výškové bodové pole. - Obsah KM. - Pomocné body, podrobné měření polohopisu. - Podrobné měření výškopisu. - Morfologie terénních tvarů. - Výpočetní práce při tvorbě KM. - Vyhotovení KM.
  
 
== Volitelné předměty ==
 
== Volitelné předměty ==

Verze z 6. 12. 2006, 20:56

Povinné předměty

Vybrané kapitoly z geodézie a vyšší geodézie

 • Polohopisné geodetické základy – triangulace, trilaterace sítě, základní a podrobné polohové bodové pole, nomenklatura triangulačních a mapových listů, zajišťování a označování bodů.
 • Měření vodorovných směrů a úhlů – teodolity, součásti, rektifikace, metody měření, chyby a přesnost. Měření magnetických azimutů, zenitových úhlů. – Centrace osnovy měřených směrů a její vyrovnání.
 • Měření délek – metrická soustava, přístroje, komparace, základnová měření, přímé a nepřímé měření, chyby a přesnost.
 • Elektronické měření délek – princip rozdělení elektronických dálkoměrů, redukce délek získaných EOD (fyzikální a matematická), kalibrace EOD, chyby, přesnost EOD.
 • Elektronické teodolity – princip, registrace dat.
 • Souřadnicové výpočty – základní geodetické úlohy, lineární transformace, určení přesnosti základních geodetických úloh, množiny charakteristických veličin, odvození aplikace.
 • Podrobná polohopisná měření. – Vyrovnání samostatných účelových trigonometrických sítí, úhlové, směrové, délkové a kombinované dle zprostředkujících veličin, aplikace MNČ. – Diferenciální změny směrníku a délky, lineární transformace (Helmert), diferenciální transformace, geodetické úlohy s vyrovnáním, vázaná a volná síť, polygonové pořady – vyrovnání MNČ.
 • Výšková měření – základy, nivelace, technická, přesná a velmi přesná. – Charakteristiky přesnosti – mezinárodní vzorce. – Trigonometrické měření výšek v plochém a vysokohorském terénu. – Tachymetrie, metody, přístroje, chyby, kritéria přesnosti, používané vzorce.
 • Určování ploch a objemů – početně a graficky.
 • Určování polohy podzemních vedení a objektů.
 • Referenční tělesa - koule, rotační elipsoid. - Geometrie elipsoidu, souřadnicové systémy, geodetická křivka, loxodroma, diferenciální vztahy, řešení geodetických úloh na různé vzdálenosti.
 • Geodetická křivka v konformním zobrazení - směrníková redukce, zkreslení délek, obrazy geodetické křivky, řešení geodetických úloh na elipsoidu konformním zobrazením.
 • Tíhové pole Země a geometrická nivelace - výškové systémy, druhy vědeckých výšek.
 • Tížnicové odchylky - Laplaceova rovnice, redukce měřených veličin na elipsoid, vliv naa trigonometrické měření výšek a zenitových úhlů, astronomická nivelace.
 • Astronomicko-geodetické sítě - definice, způsoby vyrovnání, transformace sítě z elipsoidu na elipsoid.
 • Třírozměrná geodézie - konvenční pozemská soustava, místní (lokální) soustava astronomická a geodetická a jejich vzájemné transformace, metody měření, vyrovnání trojrozměrných sítí.
 • Základní souřadnicové soustavy a výškové soustavy - sitě světové a na území ČR.

Vybranné kapitoly z mapování, katastru a kartogafie

 • Vývoj mapování ve velkých měřítkách. - Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. - Technické podmínky tvorby a údržby map. - Charakteristiky a kritéria přesnosti. - Ověřování přesnosti polohopisu a výškopisu. Koncepce tvorby map velkého měřítka. - Etapy tvorby KM, zjišťování průběhu hranic. - Podrobné polohové bodové pole. - Podrobné výškové bodové pole. - Obsah KM. - Pomocné body, podrobné měření polohopisu. - Podrobné měření výškopisu. - Morfologie terénních tvarů. - Výpočetní práce při tvorbě KM. - Vyhotovení KM.

Volitelné předměty

Pozemkové úpravy

 • Vývoj pozemkových úprav a vztahů k půdě.
 • Legislativní předpisy pro PÚ a zákony týkající se PÚ.
 • Principy, cíle PÚ.
 • Formy PÚ a rozdíly mezi nimi.
 • Výběr k.ú. pro PÚ, důvody vedoucí k zahájení PÚ.
 • Financování PÚ.
 • Struktura pozemkových úřadů a jejich činnost, oprávnění k provádění PÚ.
 • Postup prací při PÚ, proces projednávání PÚ, účastníci PÚ, úvodní jednání, sbor zástupců.
 • Podklady pro PÚ (geodetické podklady, majetkoprávní podklady, mapové podklady, pedologické podklady, a další).
 • Vývoj a stav ZPF, odnímání zem. půdy ze ZPF, delimitace půdy.
 • Systém KPZP a BPEJ, využití BPEJ v PÚ.
 • Obvod PÚ (vnitřní a vnější, určení, zjištění průběhu hranic, změna katastrální hranice, zaměření, význam a výpočet opravného koeficientu výměr).
 • Geodetické činnosti před schválením nároků (shromáždění, kontrola a zpracování podkladů, doplnění a tvorba podrobného bodového pole, zaměření skutečného stavu, zjišťování průběhu hranic na obvodě).
 • Nároky vlastníků (podklady, postup tvorby, určení výměry, ceny a vzdálenosti, zavedení opravného koeficientu, nárokový list, pozemky zahrnuté a nezahrnuté, směňované a nesměňované).
 • Plán společných zařízení (obsah, projednávání, schvalování, druhý opravný koeficient výměr, delimitace kultur).
 • Vodní eroze (USLE, jednotlivé faktory a jejich určení, přípustný odnos a přípustná šířka pozemku ve směru spádu u pozemku na svahu, protierozní opatření).
 • Větrná eroze (faktory větrné eroze a jejich ovlivňování, zjišťování erozní ohroženosti, protierozní opatření).
 • Síť polních cest (systémy sítě polních cest, rozdělení a kategorie p.c., funkce p.c., návrhové parametry směrové a výškové, svozná oblast, výpočet kubatur - metody).
 • Podklady pro projektování, zásady projektování (velikost a tvar nových pozemků, zpřístupnění, homogenita navrhovaných pozemků, dělení pozemků, vyrovnání hranic).
 • Bilance návrhu, tolerance přiměřenosti návrhu, možnosti překročení kritérií.
 • Závěrečné jednání, schválení návrhu, zápis do KN (3/4 většinový souhlas vlastníků, 1. a 2. rozhodnutí).
 • Geodetické činnosti po schválení návrhu (vytyčení nových vlastnických hranic a prvků plánu společných zařízení, zpracování DKM a nového SPI).

Teorie chyb a vyrovnávací počet

Fyzikální a kosmická geodézie

Fotogrammetrie a DPZ

Geografické informační systémy

Inženýrská geodézie a geodézie v podzemních prostorách

Ekonomika v zeměměřictví a katastru

 • Organizační struktura rezortu ČÚZK a hlavní činnosti zeměměřických a katastrálních orgánů dle Z 359/92 v platném znění.
 • Právní předpisy pro zeměměřictví. Vyžaduje se přiměřená znalost hlavních ustanovení - Z 200/94, V 31/95, NV 430/O6 /všechny předpisy v platném znění/.
 • Mikro- a makroekonomika. Tržní a smíšené hospodářství. Tržní subjekty. Zákon nabídky a poptávky. Makroekonomické veličiny.
 • Členění nákladů. Výnosová a nákladová funkce. Zjišťování zisku.
 • Daňový systém ČR. Daň z příjmu FO. Odpisy.
 • Druhy cen v tržní ekonomice. Sjednávání ceny. Označování zboží cenami. Specifikace výkonů. Metody tvorby ceny zeměměřických výkonů.
 • Příprava zakázky. Prováděcí projekt a jeho obsah. Metrologické zajištění zakázky. Obsah smlouvy o dílo. Obsah kupní smlouvy.
 • Podnik a jeho formy. Živnostenské podnikání v zeměměřictví. Etika podnikání.
 • Podstata a definice marketingu. Nástroje marketingu. Podpora prodeje zeměměřických služeb.
 • Definice managementu. Management - věda nebo umění?Managerské funkce. Pragmatické přístupy managementu. Požadavky na vlastnosti managera v zeměměřictví.
 • Personální činnost zeměměřického podniku. Získávání zaměstnanců, uzavření a skončení pracovního poměru.
 • Jakost, znaky jakosti. Spolehlivost. Normalizace. Technické normy. Současný stav normalizace v zeměměřictví. Certifikace podle norem ISO řady 9000.