Zrušeno, 5.5 letý studdijní obor již neexistuje : Státní závěrečné zkoušky - tématické okruhy: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
(aktualizoval AC)
m (Vybranné kapitoly z mapování, katastru a kartogafie)
Řádek 40: Řádek 40:
  
 
*Vývoj mapování ve velkých měřítkách.  
 
*Vývoj mapování ve velkých měřítkách.  
 +
 
*Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek.
 
*Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek.
 +
 
*Technické podmínky tvorby a údržby map. Charakteristiky a kritéria přesnosti.
 
*Technické podmínky tvorby a údržby map. Charakteristiky a kritéria přesnosti.
 +
 
*Ověřování přesnosti polohopisu a výškopisu.
 
*Ověřování přesnosti polohopisu a výškopisu.
 +
 
*Koncepce tvorby map velkého měřítka. Etapy tvorby KM
 
*Koncepce tvorby map velkého měřítka. Etapy tvorby KM
 +
 
*Podrobné polohové bodové pole (tvorba a doplnění). Podrobné výškové bodové pole
 
*Podrobné polohové bodové pole (tvorba a doplnění). Podrobné výškové bodové pole
 +
 
*Podrobné měření polohopisu. Pomocné body. Obsah KM
 
*Podrobné měření polohopisu. Pomocné body. Obsah KM
 +
 
*Výpočetní práce při tvorbě KM. Vyhotovení  KM. Výpočet výměr parcel. Závěrečné práce a výsledný elaborát obnovy
 
*Výpočetní práce při tvorbě KM. Vyhotovení  KM. Výpočet výměr parcel. Závěrečné práce a výsledný elaborát obnovy
 +
 
*Tvorba KM přepracováním (nová technologie)  
 
*Tvorba KM přepracováním (nová technologie)  
 +
 
*Morfologie terénních tvarů, metody vyjádření výškopisu. Podrobné měření výškopisu   
 
*Morfologie terénních tvarů, metody vyjádření výškopisu. Podrobné měření výškopisu   
 +
 
*Tvorba a obnova SMO-5 a SM5.
 
*Tvorba a obnova SMO-5 a SM5.
 +
 
*Účelové mapy (typy, přesnost, užití..)
 
*Účelové mapy (typy, přesnost, užití..)
 +
 
*Informační systém zeměměřictví a katastru.
 
*Informační systém zeměměřictví a katastru.
  
 
*Základní pojmy související s vedením právních vztahů k nemovitostem
 
*Základní pojmy související s vedením právních vztahů k nemovitostem
 +
 
*Stabilní katastr. Pozemkový katastr.
 
*Stabilní katastr. Pozemkový katastr.
 +
 
*Přechodné období (48-64). Evidence nemovitostí.
 
*Přechodné období (48-64). Evidence nemovitostí.
 +
 
*Vývoj knihovního práva - veřejné knihy.
 
*Vývoj knihovního práva - veřejné knihy.
 +
 
*Katastr nemovitostí - předmět a obsah. Operát katastru.  
 
*Katastr nemovitostí - předmět a obsah. Operát katastru.  
 +
 
*Automatizované vedení SPU a SGI. Centrální databáze. Lokální databáze.
 
*Automatizované vedení SPU a SGI. Centrální databáze. Lokální databáze.
 +
 
*Aktualizace souborů. Sumarizace. Výstupní sestavy z lokální databáze.
 
*Aktualizace souborů. Sumarizace. Výstupní sestavy z lokální databáze.
 +
 
*Organizace zeměměřické služby v ČR.
 
*Organizace zeměměřické služby v ČR.
 +
 
*Vedení katastru: revize katastru, měření změn.
 
*Vedení katastru: revize katastru, měření změn.
 +
 
*Vedení katastru - výpočty, zobrazení, výměry.
 
*Vedení katastru - výpočty, zobrazení, výměry.
 +
 
*Geometrický plán
 
*Geometrický plán
 +
 
*Vytyčování vlastnických hranic.
 
*Vytyčování vlastnických hranic.
 +
 
*Právní vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru.
 
*Právní vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru.
 +
 
*Kartografické zkreslení - pojmy a základní vztahy.
 
*Kartografické zkreslení - pojmy a základní vztahy.
 +
 
*Klasifikace kartografických zobrazení. Zobrazení jednoduchá - společné vlastnosti a jejich druhy.
 
*Klasifikace kartografických zobrazení. Zobrazení jednoduchá - společné vlastnosti a jejich druhy.
 +
 
*Azimutální projekce, vlastnosti, druhy a užití.
 
*Azimutální projekce, vlastnosti, druhy a užití.
 +
 
*Křovákovo zobrazení a jeho využití v ČR.
 
*Křovákovo zobrazení a jeho využití v ČR.
 +
 
*Cassini-Soldnerovo zobrazení a jeho užití.
 
*Cassini-Soldnerovo zobrazení a jeho užití.
 +
 
*Gaussovo zobrazení poledníkových pásů elipsoidu.
 
*Gaussovo zobrazení poledníkových pásů elipsoidu.
 +
 
*Nepravá zobrazení, společné vlastnosti. Mnohokuželová zobrazení, vlastnosti, užití.
 
*Nepravá zobrazení, společné vlastnosti. Mnohokuželová zobrazení, vlastnosti, užití.
 +
 
*Obor kartografie, charakteristika, struktura, vazby na příbuzné obory.
 
*Obor kartografie, charakteristika, struktura, vazby na příbuzné obory.
 +
 
*Vývoj kartografie, charakteristika vývojových etap, naše nejstarší mapy.
 
*Vývoj kartografie, charakteristika vývojových etap, naše nejstarší mapy.
 +
 
*Kartografická díla, přehled, charakteristika.Příklady československých státních mapových děl.
 
*Kartografická díla, přehled, charakteristika.Příklady československých státních mapových děl.
 +
 
*Kartografická interpretace, teorie jazyka mapy, bodová, liniová a areálová interpretace, anamorfoza, písmo, barvy.
 
*Kartografická interpretace, teorie jazyka mapy, bodová, liniová a areálová interpretace, anamorfoza, písmo, barvy.
 +
 
*Kartografická generalizace, podstata, činitelé, metody, matematické vztahy.
 
*Kartografická generalizace, podstata, činitelé, metody, matematické vztahy.
 +
 
*Topografická kartografie, obsahové prvky obecně zeměpisných a topografických map, jejich interpretace.
 
*Topografická kartografie, obsahové prvky obecně zeměpisných a topografických map, jejich interpretace.
 +
 
*Tématická kartografie, členění tématických map, metody interpretace, velikostní stupnice.
 
*Tématická kartografie, členění tématických map, metody interpretace, velikostní stupnice.
 +
 
*Kartografická tvorba, projekční příprava, sestavitelský a vydavatelský originál, redakční činnost.  
 
*Kartografická tvorba, projekční příprava, sestavitelský a vydavatelský originál, redakční činnost.  
 +
 
*Předlohy pro reprodukci. Reprodukční fotografie. Mikrografie. Zhotovení sazby.
 
*Předlohy pro reprodukci. Reprodukční fotografie. Mikrografie. Zhotovení sazby.
 +
 
*Kopírování. Světlocitlivé materiály. Ostatní reprografické techniky. Tiskové podklady. Formy. Ofset.
 
*Kopírování. Světlocitlivé materiály. Ostatní reprografické techniky. Tiskové podklady. Formy. Ofset.
 +
 
*Automatizace v kartografii, možnosti, technické zabezpečení.
 
*Automatizace v kartografii, možnosti, technické zabezpečení.
 +
 
*Kartografické informace, hodnocení mapových děl, kartometrie.
 
*Kartografické informace, hodnocení mapových děl, kartometrie.
  

Verze z 6. 12. 2006, 23:26

Povinné předměty

Vybrané kapitoly z geodézie a vyšší geodézie

 • Polohopisné geodetické základy – triangulace, trilaterace sítě, základní a podrobné polohové bodové pole, nomenklatura triangulačních a mapových listů, zajišťování a označování bodů.
 • Měření vodorovných směrů a úhlů – teodolity, součásti, rektifikace, metody měření, chyby a přesnost. Měření magnetických azimutů, zenitových úhlů. – Centrace osnovy měřených směrů a její vyrovnání.
 • Měření délek – metrická soustava, přístroje, komparace, základnová měření, přímé a nepřímé měření, chyby a přesnost.
 • Elektronické měření délek – princip rozdělení elektronických dálkoměrů, redukce délek získaných EOD (fyzikální a matematická), kalibrace EOD, chyby, přesnost EOD.
 • Elektronické teodolity – princip, registrace dat.
 • Souřadnicové výpočty – základní geodetické úlohy, lineární transformace, určení přesnosti základních geodetických úloh, množiny charakteristických veličin, odvození aplikace.
 • Podrobná polohopisná měření. – Vyrovnání samostatných účelových trigonometrických sítí, úhlové, směrové, délkové a kombinované dle zprostředkujících veličin, aplikace MNČ. – Diferenciální změny směrníku a délky, lineární transformace (Helmert), diferenciální transformace, geodetické úlohy s vyrovnáním, vázaná a volná síť, polygonové pořady – vyrovnání MNČ.
 • Výšková měření – základy, nivelace, technická, přesná a velmi přesná. – Charakteristiky přesnosti – mezinárodní vzorce. – Trigonometrické měření výšek v plochém a vysokohorském terénu. – Tachymetrie, metody, přístroje, chyby, kritéria přesnosti, používané vzorce.
 • Určování ploch a objemů – početně a graficky.
 • Určování polohy podzemních vedení a objektů.
 • Referenční tělesa - koule, rotační elipsoid. - Geometrie elipsoidu, souřadnicové systémy, geodetická křivka, loxodroma, diferenciální vztahy, řešení geodetických úloh na různé vzdálenosti.
 • Geodetická křivka v konformním zobrazení - směrníková redukce, zkreslení délek, obrazy geodetické křivky, řešení geodetických úloh na elipsoidu konformním zobrazením.
 • Tíhové pole Země a geometrická nivelace - výškové systémy, druhy vědeckých výšek.
 • Tížnicové odchylky - Laplaceova rovnice, redukce měřených veličin na elipsoid, vliv naa trigonometrické měření výšek a zenitových úhlů, astronomická nivelace.
 • Astronomicko-geodetické sítě - definice, způsoby vyrovnání, transformace sítě z elipsoidu na elipsoid.
 • Třírozměrná geodézie - konvenční pozemská soustava, místní (lokální) soustava astronomická a geodetická a jejich vzájemné transformace, metody měření, vyrovnání trojrozměrných sítí.
 • Základní souřadnicové soustavy a výškové soustavy - sitě světové a na území ČR.

Vybranné kapitoly z mapování, katastru a kartogafie

 • Vývoj mapování ve velkých měřítkách.
 • Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek.
 • Technické podmínky tvorby a údržby map. Charakteristiky a kritéria přesnosti.
 • Ověřování přesnosti polohopisu a výškopisu.
 • Koncepce tvorby map velkého měřítka. Etapy tvorby KM
 • Podrobné polohové bodové pole (tvorba a doplnění). Podrobné výškové bodové pole
 • Podrobné měření polohopisu. Pomocné body. Obsah KM
 • Výpočetní práce při tvorbě KM. Vyhotovení KM. Výpočet výměr parcel. Závěrečné práce a výsledný elaborát obnovy
 • Tvorba KM přepracováním (nová technologie)
 • Morfologie terénních tvarů, metody vyjádření výškopisu. Podrobné měření výškopisu
 • Tvorba a obnova SMO-5 a SM5.
 • Účelové mapy (typy, přesnost, užití..)
 • Informační systém zeměměřictví a katastru.
 • Základní pojmy související s vedením právních vztahů k nemovitostem
 • Stabilní katastr. Pozemkový katastr.
 • Přechodné období (48-64). Evidence nemovitostí.
 • Vývoj knihovního práva - veřejné knihy.
 • Katastr nemovitostí - předmět a obsah. Operát katastru.
 • Automatizované vedení SPU a SGI. Centrální databáze. Lokální databáze.
 • Aktualizace souborů. Sumarizace. Výstupní sestavy z lokální databáze.
 • Organizace zeměměřické služby v ČR.
 • Vedení katastru: revize katastru, měření změn.
 • Vedení katastru - výpočty, zobrazení, výměry.
 • Geometrický plán
 • Vytyčování vlastnických hranic.
 • Právní vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru.
 • Kartografické zkreslení - pojmy a základní vztahy.
 • Klasifikace kartografických zobrazení. Zobrazení jednoduchá - společné vlastnosti a jejich druhy.
 • Azimutální projekce, vlastnosti, druhy a užití.
 • Křovákovo zobrazení a jeho využití v ČR.
 • Cassini-Soldnerovo zobrazení a jeho užití.
 • Gaussovo zobrazení poledníkových pásů elipsoidu.
 • Nepravá zobrazení, společné vlastnosti. Mnohokuželová zobrazení, vlastnosti, užití.
 • Obor kartografie, charakteristika, struktura, vazby na příbuzné obory.
 • Vývoj kartografie, charakteristika vývojových etap, naše nejstarší mapy.
 • Kartografická díla, přehled, charakteristika.Příklady československých státních mapových děl.
 • Kartografická interpretace, teorie jazyka mapy, bodová, liniová a areálová interpretace, anamorfoza, písmo, barvy.
 • Kartografická generalizace, podstata, činitelé, metody, matematické vztahy.
 • Topografická kartografie, obsahové prvky obecně zeměpisných a topografických map, jejich interpretace.
 • Tématická kartografie, členění tématických map, metody interpretace, velikostní stupnice.
 • Kartografická tvorba, projekční příprava, sestavitelský a vydavatelský originál, redakční činnost.
 • Předlohy pro reprodukci. Reprodukční fotografie. Mikrografie. Zhotovení sazby.
 • Kopírování. Světlocitlivé materiály. Ostatní reprografické techniky. Tiskové podklady. Formy. Ofset.
 • Automatizace v kartografii, možnosti, technické zabezpečení.
 • Kartografické informace, hodnocení mapových děl, kartometrie.

Volitelné předměty

Pozemkové úpravy

 • Vývoj pozemkových úprav a vztahů k půdě.
 • Legislativní předpisy pro PÚ a zákony týkající se PÚ.
 • Principy, cíle PÚ.
 • Formy PÚ a rozdíly mezi nimi.
 • Výběr k.ú. pro PÚ, důvody vedoucí k zahájení PÚ.
 • Financování PÚ.
 • Struktura pozemkových úřadů a jejich činnost, oprávnění k provádění PÚ.
 • Postup prací při PÚ, proces projednávání PÚ, účastníci PÚ, úvodní jednání, sbor zástupců.
 • Podklady pro PÚ (geodetické podklady, majetkoprávní podklady, mapové podklady, pedologické podklady, a další).
 • Vývoj a stav ZPF, odnímání zem. půdy ze ZPF, delimitace půdy.
 • Systém KPZP a BPEJ, využití BPEJ v PÚ.
 • Obvod PÚ (vnitřní a vnější, určení, zjištění průběhu hranic, změna katastrální hranice, zaměření, význam a výpočet opravného koeficientu výměr).
 • Geodetické činnosti před schválením nároků (shromáždění, kontrola a zpracování podkladů, doplnění a tvorba podrobného bodového pole, zaměření skutečného stavu, zjišťování průběhu hranic na obvodě).
 • Nároky vlastníků (podklady, postup tvorby, určení výměry, ceny a vzdálenosti, zavedení opravného koeficientu, nárokový list, pozemky zahrnuté a nezahrnuté, směňované a nesměňované).
 • Plán společných zařízení (obsah, projednávání, schvalování, druhý opravný koeficient výměr, delimitace kultur).
 • Vodní eroze (USLE, jednotlivé faktory a jejich určení, přípustný odnos a přípustná šířka pozemku ve směru spádu u pozemku na svahu, protierozní opatření).
 • Větrná eroze (faktory větrné eroze a jejich ovlivňování, zjišťování erozní ohroženosti, protierozní opatření).
 • Síť polních cest (systémy sítě polních cest, rozdělení a kategorie p.c., funkce p.c., návrhové parametry směrové a výškové, svozná oblast, výpočet kubatur - metody).
 • Podklady pro projektování, zásady projektování (velikost a tvar nových pozemků, zpřístupnění, homogenita navrhovaných pozemků, dělení pozemků, vyrovnání hranic).
 • Bilance návrhu, tolerance přiměřenosti návrhu, možnosti překročení kritérií.
 • Závěrečné jednání, schválení návrhu, zápis do KN (3/4 většinový souhlas vlastníků, 1. a 2. rozhodnutí).
 • Geodetické činnosti po schválení návrhu (vytyčení nových vlastnických hranic a prvků plánu společných zařízení, zpracování DKM a nového SPI).

Teorie chyb a vyrovnávací počet

Fyzikální a kosmická geodézie

Fotogrammetrie a DPZ

Geografické informační systémy

Inženýrská geodézie a geodézie v podzemních prostorách

Ekonomika v zeměměřictví a katastru

 • Organizační struktura rezortu ČÚZK a hlavní činnosti zeměměřických a katastrálních orgánů dle Z 359/92 v platném znění.
 • Právní předpisy pro zeměměřictví. Vyžaduje se přiměřená znalost hlavních ustanovení - Z 200/94, V 31/95, NV 430/O6 /všechny předpisy v platném znění/.
 • Mikro- a makroekonomika. Tržní a smíšené hospodářství. Tržní subjekty. Zákon nabídky a poptávky. Makroekonomické veličiny.
 • Členění nákladů. Výnosová a nákladová funkce. Zjišťování zisku.
 • Daňový systém ČR. Daň z příjmu FO. Odpisy.
 • Druhy cen v tržní ekonomice. Sjednávání ceny. Označování zboží cenami. Specifikace výkonů. Metody tvorby ceny zeměměřických výkonů.
 • Příprava zakázky. Prováděcí projekt a jeho obsah. Metrologické zajištění zakázky. Obsah smlouvy o dílo. Obsah kupní smlouvy.
 • Podnik a jeho formy. Živnostenské podnikání v zeměměřictví. Etika podnikání.
 • Podstata a definice marketingu. Nástroje marketingu. Podpora prodeje zeměměřických služeb.
 • Definice managementu. Management - věda nebo umění?Managerské funkce. Pragmatické přístupy managementu. Požadavky na vlastnosti managera v zeměměřictví.
 • Personální činnost zeměměřického podniku. Získávání zaměstnanců, uzavření a skončení pracovního poměru.
 • Jakost, znaky jakosti. Spolehlivost. Normalizace. Technické normy. Současný stav normalizace v zeměměřictví. Certifikace podle norem ISO řady 9000.