SpatiaLite: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 91: Řádek 91:
 
</source>
 
</source>
  
  real    11m6.652s
+
  real    1m17.940s
  user    11m6.450s
+
  user    1m17.853s
  sys    0m0.192s
+
  sys    0m0.036s
  
 
; PostGIS
 
; PostGIS

Verze z 13. 4. 2011, 18:57

Spatialite-logo.png

Prostorové rozšíření SpatiaLite umožňuje ukládat v databázi SQLite geoprostorová data - podobně jako např. PostGIS pro databázový systém PostgreSQL.

SpatiaLite také podporuje ukládání a analýzu rastrových dat - viz RasterLite.

Více v přednáškách předmětu Úvod do zpracování prostorových dat.

Pod operačním systémem Debian GNU/Linux nainstalujeme SpatiaLite příkazem

sudo apt-get install spatialite-gui libspatialite2 spatialite-bin

Založení databáze

Nejprve stáhneme inicializační soubor, např.

wget http://www.gaia-gis.it/spatialite/init_spatialite-2.3.sql.gz
gzip -d init_spatialite-2.3.sql.gz

Vytvoříme a inicializujeme databázi 'gisdb.sqltite' (metadatové tabulky geometry_columns a spatial_ref_sys).

spatialite gisdb.sqlite < /usr/local/share/init_spatialite-2.3.sql

alternativně

spatialite -init /usr/local/share/init_spatialite-2.3.sql gisdb.sqlite

Nyní je databáze připravena pro práci s geoprostorovými daty.

spatialite gisdb.sqlite

spatialite> .tables
geom_cols_ref_sys    geometry_columns_auth  views_geometry_columns
geometry_columns    spatial_ref_sys     virts_geometry_columns
spatialite> .exit

Import dat

Pro tento účel můžeme vyexportovat data např. z cvičné databáze PostGIS do formátu ESRI ShapeFile.

pgsql2shp pgis_student gis1.obce

Data ve formátu ESRI Shapefile naimportujeme

spatialite_tool -i -shp obce -d gisdb.sqlite -t obce -c UTF-8 -s 2065 -g the_geom

anebo přímo z interpretu SpatiaLite

spatialite> .loadshp ./obce obce UTF-8 2065 the_geom

Ukázka jednoduchého dotazu

spatialite> SELECT nazev,Area(the_geom)/1e6 AS plocha FROM obce ORDER BY plocha DESC LIMIT 5;
Praha|496.077202708984
Hradiště|328.857295861328
Brdy|259.774799202647
Libavá|238.31301229512
Brno|230.03067746875

OGR

Pro import/export dat lze využít i knihovnu OGR, která volitelně SQLite podporuje.

Příklad konverze dat z PostGIS do SpatiaLite.

ogr2ogr -append -f SQLite gisdb.sqlite pg:dbname=pgis_student gis1.obce

Poznámka: Před importem dat je nutné vložit SRID 102067 do tabulky 'spatial_ref_sys'.

INSERT into spatial_ref_sys (srid, auth_name, auth_srid, ref_sys_name, proj4text) values
(9102067, 'esri', 102067, 'S-JTSK', '+proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333
+alpha=30.28813975277778 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +units=m +no_defs');

Replikace cvičné databáze PostGIS

Příklad importu dat z cvičné databáze PostGIS, schéma gis1.

ogr2ogr -f SQLite -dsco "SPATIALITE=yes" gis1.sqlite PG:'dbname=pgis_student schemas=gis1'

Test časové náročnosti dotazu

SpatiaLite
time spatialite gis1.sqlite \
"SELECT COUNT(DISTINCT kodob) FROM obce JOIN zeleznice AS \
zelez ON intersects(zelez.geometry, obce.geometry);"
real  1m17.940s
user  1m17.853s
sys   0m0.036s
PostGIS
time psql pgis_student -c \
"SELECT COUNT(DISTINCT kodob) FROM gis1.obce AS obce JOIN gis1.zeleznice AS \
zelez ON ST_Intersects(zelez.the_geom, obce.the_geom);"
real  0m4.327s
user  0m0.028s
sys   0m0.012s

Virtuální tabulky

Příklad přípojení dat ve formátu Shapefile jako virtuální tabulku.

CREATE VIRTUAL TABLE obce USING VirtualShape(obce, UTF-8, 2065);

Síťové analýzy

Pro síťové analýzy lze použít virtuální tabulku VirtualNetwork, která implementuje Dijkstrův algoritmus pro vyhledání nejkratší cesty.

Prvním krokem je vytvoření sítě (tj. dat reprezentující graf). Podmínky jsou následující:

 • Každá entita reprezentuje jednu hranu (LineString)
 • Každé hraně je přiřazena dvojice uzlů - počáteční a koncový uzel
 • Síť musí být topologicky konzistentní
 • Každá hrana musí být ohodnocena

Příklad

Stáhneme testovací databázi.

wget http://www.gaia-gis.it/spatialite/test-network-2.3.zip
unzip test-network-2.3.zip
spatialite test-network-2.3.sqlite
spatialite> .tables
Roads       Roads_net_data   geometry_columns 
Roads_net     geom_cols_ref_sys spatial_ref_sys

Tabulka 'Roads' obsahuje informace o hranách a uzlech sítě.

SELECT * FROM Roads;
PK_UID   F_NODE   T_NODE   Type            Speed    TravelTime  Geometry 
---------- ---------- ---------- ------------------------- ---------- ----------- ----------
1      1      4      Track, trail, or footpath 25     3366.262555      
2      3      5      Primary and secondary roa 60     731.781584       
3      2      5      Dual lane (divided) highw 90     473.932218       
4      5      8      Dual lane (divided) highw 90     172.213277       
5      9      8      Primary and secondary roa 60     229.290357      
...
SELECT PK_UID, F_NODE, T_NODE,
X(StartPoint(Geometry)), Y(StartPoint(Geometry)), X(EndPoint(Geometry)), Y(EndPoint(Geometry))
FROM Roads
WHERE F_NODE = 500 OR T_NODE = 500;
PK_UID   F_NODE   T_NODE   X(StartPoint(Geometry)) Y(StartPoint(Geometry)) X(EndPoint(Geometry)) Y(EndPoint(Geometry))
---------- ---------- ---------- ----------------------- ----------------------- --------------------- ---------------------
590     500     493     451431.332913083     5035043.8070646     460761.5959512     5035818.19827513   
591     406     500     450462.268978926     5051471.8728337     451431.332913083    5035043.8070646   
686     569     500     431913.235465203     5026366.2154841     451431.332913083    5035043.8070646   
719     500     591     451431.332913083     5035043.8070646     453777.698716646    5019713.60939104   

Topologická konzistence sítě se může zkontrolovat pomocí nástroje spatialite_network.

spatialite_network -d test-network-2.3.sqlite -T Roads -f F_NODE -t T_NODE -c TravelTime -g Geometry

SQLite version: 3.6.16
SpatiaLite version: 2.3.1
Step  I - checking for table and columns existence

spatialite-network-validator

==================================================================
  SpatiaLite db: test-network-2.3.sqlite
validating table: Roads

columns layout
==================================================================
FromNode: F_NODE
 ToNode: T_NODE
  Cost: TravelTime
Geometry: Geometry

assuming arcs to to be BIDIRECTIONAL

simple validation required
[NETWORK-DATA table creation is disabled]
==================================================================

Step II - checking value types consistency
Step III - checking topologic consistency
Step IV - final evaluation

Statistics
==================================================================
    # Arcs : 8270
    # Nodes: 3186
    Node max incoming arcs: 7
    Node max outcoming arcs: 7
    # Nodes  cardinality=1: 490 [terminal nodes]
    # Nodes  cardinality=2: 828 [meaningless, pass-through]
==================================================================


OK: network passed validation
    you can apply this configuration to build a valid VirtualNetwork
OK: validation passed

Dále tabulka 'Roads_net' obsahuje binární data odpovídající grafu sestaveného z dat uložených v tabulce 'Roads'.

SELECT * FROM Roads_net
WHERE NodeFrom = 1 AND NodeTo = 512;
ArcRowid  NodeFrom  NodeTo   Cost     Geometry 
---------- ---------- ---------- ------------ ----------
      1      512     20626.221351      
1      1      4      3366.262555       
11     4      16     1418.458904       
13     16     18     231.478398       
42     18     47     2153.035087       
53     47     56     593.539445       
85     56     82     1609.677774       
109     82     104     1173.010472       
133     104     127     563.796034       
211     127     195     1352.700731       
238     195     217     355.297045       
259     217     233     154.855523       
294     233     265     250.381625       
325     265     293     519.554469       
376     293     330     1618.368949       
375     330     313     553.572367       
365     313     321     162.804166       
364     321     320     899.380942       
608     320     512     3650.046865      

Vizualizace dat v QGISu

QGIS nabízí od verze 1.1.0 zásuvný modul pro SpatialLite.

Přidání SpatiaLite vrstvy v QGISu (1)
Přidání SpatiaLite vrstvy v QGISu (2)

Poznámka: V současné době neumožňuje QGIS vizualizovat data připojené jako virtuální tabulky.

Související články

Externí odkazy