Projekt R pro statistické výpočty - grafy jednoduchých funkcí

Z GeoWikiCZ
Verze z 26. 3. 2006, 23:56, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (zpet)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Obecné poznámky

 • nápověda je dostupná pomocí funkce help.start (), manuálová stránka konkrétní funkce, např. plot () potom help (plot).
 • výstup do formátu PNG
png ('nazev_souboru.png', width=640, height=480)

...
plot ()
...

dev.off ()

Poznámka: podobně lze vytvořit výstupní soubor ve formátu PostScript a dalších, viz help (Devices).

Průběh funkce y = sqrt (1+x)

x <- seq (-1, 1, by = 0.05)
y <- sqrt (1 + x)

plot (x, y,
   type = "l", lwd = 2, col = "red",
   main = "y = sqrt (1 + x)", sub = "Produced by R",
   cex.sub = .6, cex.main = .9, cex.lab = .8, cex.axis = .75)
Obrázek: Průběh funkce y = sqrt (1+x)


[ zpět ]