PgRouting: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 72: Řádek 72:
  
 
=== Přístup k datům ===
 
=== Přístup k datům ===
 
psql pgis_routing
 
  
 
<pre>
 
<pre>

Verze z 15. 4. 2012, 17:48

Pgrouting.png

pgRouting je rozšíření pro PostGIS určené pro síťové analýzy.

 • Vyhledání nejkratší cesty
 • Problém obchodního cestujícího
 • Dojezdová vzdálenost

Vytvoření geodatabáze, nahrání funkcí pgRouting

Informace ohledně vytvoření PostGIS geodatabáze najdete zde.

Příklad nahrání funkcí pgRouting do databáze 'pgis2_routing'

psql pgis_routing -f /usr/share/pgrouting/routing_core.sql
psql pgis_routing -f /usr/share/pgrouting/routing_core_wrappers.sql
psql pgis_routing -f /usr/share/pgrouting/routing_topology.sql

Testcase 1

Tento text čerpá z FOSS4G routing with pgRouting tools, OpenStreetMap road data and GeoExt (2011). Příklady jsou upraveny město Praha.

Vstupní data

Můžeme stáhnout originální data z workshopu a nebo si připravit vlastní dataset, zde je příklad pro město Praha.

Stažení originálních dat workshopu

git clone https://github.com/pgRouting/workshop.git pgrouting-workshop
cd pgrouting-workshop
tar xvzf data.tar.gz

Následující příkaz vytvoří databázi 'pgrouting-workshop' jako kopii databáze 'template_routing' a nahraje do této databáze cvičná data.

psql template_routing -f data/sampledata_notopo.sql
psql pgrouting-workshop
 SELECT * from geometry_columns;
 f_table_catalog  | f_table_schema | f_table_name | f_geometry_column | coord_dimension | srid |   type    
--------------------+----------------+--------------+-------------------+-----------------+------+-----------------
 pgrouting-workshop | public     | ways     | the_geom     |        2 | 4326 | MULTILINESTRING

Stažení OSM dat (Praha)

Nejprve zjistíme minimální ohraničující obdélník (bbox) Prahy.

psql pgis_student -c"SELECT ST_Extent(ST_Transform(geom, 4326)) FROM gis1.obce WHERE nazev = 'Praha'"
                st_extent                
-------------------------------------------------------------------------
 BOX(14.2253523853741 49.9423178052737,14.7065714274832 50.177370950699)
(1 row)

Data stáhneme přes API OpenStreetMap

 wget --progress=dot:mega -O praha.osm \
 http://www.informationfreeway.org/api/0.6/map?bbox=14.2253523853741,49.9423178052737,14.7065714274832,50.177370950699

Alternativně lze data stáhnout ze serveru 'Cloudmade'

wget --progress=dot:mega http://download.cloudmade.com/europe/eastern_europe/czech_republic/prague/prague.osm.bz2

Data naimportujeme do databáze pomocí aplikace osm2pgrouting

bzip2 -d prague.osm.bz2
osm2pgrouting -file prague.osm -conf /usr/share/osm2pgrouting/mapconfig.xml -dbname pgis_routing -clean -user postgis

Přístup k datům

\d
        List of relations
 Schema |    Name    | Type | Owner  
--------+-------------------+-------+----------
 public | classes      | table | postgis
 public | geography_columns | view | postgres
 public | geometry_columns | view | postgres
 public | nodes       | table | postgis
 public | relation_ways   | table | postgis
 public | relations     | table | postgis
 public | spatial_ref_sys  | table | postgres
 public | types       | table | postgis
 public | way_tag      | table | postgis
(10 rows)

Databáze obsahuje pouze jednu "feature-table"

SELECT f_table_name,type,srid FROM geometry_columns;
 f_table_name |   type    | srid 
--------------+-----------------+------
 ways     | MULTILINESTRING | 4326
(1 row)

Náhled na data

SELECT gid,class_id,length,name,x1,y1,x2,y2,reverse_cost,rule,to_cost,osm_id,ST_GeometryType(the_geom),source,target
 FROM ways LIMIT 1;
gid       | 1
class_id    | 110
length     | 0.0117292616366281
name      | Horáčkova                                                                                                
x1       | 14.4363544
y1       | 50.0486718
x2       | 14.4363404
y2       | 50.0485667
reverse_cost  | 0.0117292616366281
rule      | 
to_cost     | 
osm_id     | 4947
st_geometrytype | ST_MultiLineString
source     | 
target     | 
SELECT * FROM classes WHERE id = 110;
id   | 110
type_id | 1
name  | residential

Vytvoření topologie sítě

SELECT assign_vertex_id('ways', 0.00001, 'the_geom', 'gid');
SELECT gid, class_id, length, name, st_geometrytype(the_geom) AS type,source,target from ways limit 1;
 gid | class_id |    length    | name | st_geometrytype  | source | target 
------+----------+--------------------+------+--------------------+--------+--------
 1971 |   401 | 0.0284840167603594 |   | ST_MultiLineString |  390 |  391
CREATE INDEX source_idx ON ways("source");
CREATE INDEX target_idx ON ways("target");

Testcase 2

Tento text čerpá z FOSS4G routing with pgRouting tools and OpenStreetMap road data (2008).

Nahrání testovacích dat

Testovací data jsou dostupná z

git clone https://github.com/pgRouting/workshop-2008.git workshop-2008

Nahrajeme testovací data.

cd workshop-2008
psql pgis2_routing -f Data/ways_without_topology.sql
\d ways
      Table "public.ways"
 Column |    Type    | Modifiers 
----------+------------------+-----------
 gid   | integer     | not null
 length  | double precision | 
 name   | character(200)  | 
 the_geom | geometry     | 
Indexes:
  "ways_pkey" PRIMARY KEY, btree (gid)
Check constraints:
  "enforce_dims_the_geom" CHECK (ndims(the_geom) = 2)
  "enforce_geotype_the_geom" CHECK (geometrytype(the_geom) = 'MULTILINESTRING'::text OR the_geom IS NULL)
  "enforce_srid_the_geom" CHECK (srid(the_geom) = 4326)

Dále vytvoříme topologii sítě.

ALTER TABLE ways ADD COLUMN source integer;
ALTER TABLE ways ADD COLUMN target integer;
SELECT assign_vertex_id('ways', 0.00001, 'the_geom', 'gid');

Funkce assign_vertex_id() vytvoří tabulku s uzly ('vertices_tmp').

\d vertices_tmp
              Table "public.vertices_tmp"
 Column |  Type  |             Modifiers             
----------+----------+-----------------------------------------------------------
 id    | integer | not null default nextval('vertices_tmp_id_seq'::regclass)
 the_geom | geometry | 
Indexes:
  "vertices_tmp_idx" gist (the_geom)
Check constraints:
  "enforce_dims_the_geom" CHECK (st_ndims(the_geom) = 2)
  "enforce_geotype_the_geom" CHECK (geometrytype(the_geom) = 'POINT'::text OR the_geom IS NULL)
  "enforce_srid_the_geom" CHECK (st_srid(the_geom) = 4326)

Doplníme indexy.

CREATE INDEX source_idx ON ways(source);
CREATE INDEX target_idx ON ways(target);
CREATE INDEX geom_idx ON ways USING GIST(the_geom GIST_GEOMETRY_OPS);
\d ways
      Table "public.ways"
 Column |    Type    | Modifiers 
----------+------------------+-----------
 gid   | integer     | not null
 length  | double precision | 
 name   | character(200)  | 
 the_geom | geometry     | 
 source  | integer     | 
 target  | integer     | 
Indexes:
  "ways_pkey" PRIMARY KEY, btree (gid)
  "geom_idx" gist (the_geom)
  "source_idx" btree (source)
  "target_idx" btree (target)
Check constraints:
  "enforce_dims_the_geom" CHECK (ndims(the_geom) = 2)
  "enforce_geotype_the_geom" CHECK (geometrytype(the_geom) = 'MULTILINESTRING'::text OR the_geom IS NULL)
  "enforce_srid_the_geom" CHECK (srid(the_geom) = 4326)

Vyhledání nejkratší cesty

Dijkstra

Vyhledání nejkratší cesty na základě Dijkstrova algoritmu. První implementovaný algoritmus pro PgRouting. Lze použít pro orientované či neorientované hrany. Vyžaduje pouze informace o uzlech.

shortest_path(sql text,         -- SQL dotaz
       source_id integer,    -- id počátečního uzlu
	   target_id integer,    -- id koncového uzlu
	   directed boolean,     -- orientovaný/neorientovaný graf
	   has_reverse_cost boolean -- náklady v opačném směru definovány/nededinovány)

Nalezení nejkratší cesty z bodu '10' do bodu '20' (neorientované hrany, délka hrany).

SELECT * FROM shortest_path('SELECT gid as id,source,target,length as cost from ways', 10, 20, false, false);
 vertex_id | edge_id |    cost     
-----------+---------+---------------------
    10 |   293 | 0.0059596293824534
     9 |  4632 | 0.0846731039249787
   4067 |  4633 | 0.0765635090514303
   2136 |  4634 | 0.0763951531894937
   1936 |  4635 | 0.0750311256021923
   1867 |  4636 | 0.0724897276707373
   4218 |  4637 | 0.00909269800649229
...
   1806 |   762 | 0.0551912469872652
   1805 |   761 | 0.0305298478239596
    20 |   -1 |          0

Funkce dijkstra_sp vrací informaci o geometrii nejkratší cesty.

SELECT gid, ST_AsText(the_geom) AS the_geom FROM dijkstra_sp('ways', 10, 20);
 293 | MULTILINESTRING((18.4074149 -33.9443308,18.4074019 -33.9443833))
 4632 | MULTILINESTRING((18.4074149 -33.9443308,18.4077388 -33.9436183))
 4633 | MULTILINESTRING((18.4077388 -33.9436183,18.4080293 -33.9429733))
 4634 | MULTILINESTRING((18.4080293 -33.9429733,18.4083191 -33.9423297))
 4635 | MULTILINESTRING((18.4083191 -33.9423297,18.4085881 -33.9416929))
 4636 | MULTILINESTRING((18.4085881 -33.9416929,18.4088787 -33.9410872))
 4637 | MULTILINESTRING((18.4088787 -33.9410872,18.4089132 -33.9410106))
...
 762 | MULTILINESTRING((18.4241422 -33.9179275,18.4237423 -33.9182966))
 761 | MULTILINESTRING((18.4243523 -33.9177154,18.4241422 -33.9179275))

Nejkratší cestu vytvoříme dotazem.

CREATE TABLE sp10_20 AS SELECT gid, the_geom FROM dijkstra_sp('ways', 10, 20);
SELECT Populate_Geometry_Columns('sp10_20'::regclass);

A-Star

Vyhledání nejkratší cesty na základě A-Star algoritmu.

Tabulka hran musí obsahovat informace o souřadnicích počátečních a koncových uzlů.

ALTER TABLE ways ADD COLUMN x1 double precision;
ALTER TABLE ways ADD COLUMN y1 double precision;
ALTER TABLE ways ADD COLUMN x2 double precision;
ALTER TABLE ways ADD COLUMN y2 double precision;

UPDATE ways SET x1 = x(startpoint(the_geom));
UPDATE ways SET y1 = y(startpoint(the_geom));
UPDATE ways SET x2 = x(endpoint(the_geom));
UPDATE ways SET y2 = y(endpoint(the_geom));
shortest_path_astar(sql text,      -- SQL dotaz 
       source_id integer,    -- id počátečního uzlu
	   target_id integer,    -- id koncového uzlu
	   directed boolean,     -- orientovaný/neorientovaný graf
	   has_reverse_cost boolean -- náklady v opačném směru definovány/nededinovány)
SELECT * FROM shortest_path_astar(
 'SELECT gid as id,source,target,length as cost,x1,y1,x2,y2 from ways',
 10, 20, false, false);
 vertex_id | edge_id |    cost     
-----------+---------+---------------------
    10 |   293 | 0.0059596293824534
     9 |  4632 | 0.0846731039249787
   4067 |  4633 | 0.0765635090514303
   2136 |  4634 | 0.0763951531894937
   1936 |  4635 | 0.0750311256021923
   1867 |  4636 | 0.0724897276707373
   4218 |  4637 | 0.00909269800649229
...
   1806 |   762 | 0.0551912469872652
   1805 |   761 | 0.0305298478239596
    20 |   -1 |          0
SELECT gid, AsText(the_geom) AS the_geom
 FROM astar_sp_delta('ways', 10, 20, 0.1);
 gid |     the_geom                                      
------+------------------------------------------------------------------
 293 | MULTILINESTRING((18.4074149 -33.9443308,18.4074019 -33.9443833))
 4632 | MULTILINESTRING((18.4074149 -33.9443308,18.4077388 -33.9436183))
 4633 | MULTILINESTRING((18.4077388 -33.9436183,18.4080293 -33.9429733))
 ...
 6618 | MULTILINESTRING((18.4236514 -33.9182429,18.4237423 -33.9182966))
 762 | MULTILINESTRING((18.4241422 -33.9179275,18.4237423 -33.9182966))
 761 | MULTILINESTRING((18.4243523 -33.9177154,18.4241422 -33.9179275))
(62 rows)

Shooting-Star

Vyhledání nejkratší cesty na základě Shooting-Star algoritmu. Tento algoritmus na rozdíl od Dijkstrova či A-Star algoritmu vypočítává nejkratší cestu ze spojnice hran nikoliv z uzlů. Tento přístup umožňuje zachytit vztahy mezi hranami, rovnoběžnost hran a pod.

Algoritmus vyžaduje existenci sloupce 'reverse_cost' a 'to_cost'.

ALTER TABLE ways ADD COLUMN reverse_cost double precision;
UPDATE ways SET reverse_cost = length;

ALTER TABLE ways ADD COLUMN to_cost double precision;
ALTER TABLE ways ADD COLUMN rule text;
shortest_path_shooting_star(sql text,         -- SQL dotaz 
              source_id integer,    -- id počátečního uzlu
         	  target_id integer,    -- id koncového uzlu
	          directed boolean,     -- orientovaný/neorientovaný graf
	          has_reverse_cost boolean -- náklady v opačném směru definovány/nededinovány)
SELECT * FROM shortest_path_shooting_star(
 'SELECT gid as id,source,target,length as cost,x1,y1,x2,y2,rule,to_cost from ways',
 293, 761, false, false)
 vertex_id | edge_id |    cost     
-----------+---------+---------------------
   5156 |   293 | 0.0059596293824534
   5157 |   293 | 0.0059596293824534
   5156 |  4632 | 0.0846731039249787
   16346 |  4633 | 0.0765635090514303
   12324 |  4634 | 0.0763951531894937
   11972 |  4635 | 0.0750311256021923
   11847 |  4636 | 0.0724897276707373
   16692 |  4637 | 0.00909269800649229
...
   11746 |   762 | 0.0551912469872652
   11744 |   761 | 0.0305298478239596
SELECT gid, AsText(the_geom) AS the_geom
 FROM shootingstar_sp('ways', 10, 20, 0.1, 'length', true, true);

Související články

Externí odkazy