K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací

Z GeoWikiCZ
Verze z 16. 11. 2014, 16:56, kterou vytvořil Soucek (diskuse | příspěvky) (Ing. Petr Souček, Ph.D.: , přidání tématu DP, Vytvoření výpisu z KN z VFK.)
Přejít na: navigace, hledání

Katedra geomatiky

Ing. Karel Benda, CSc.

zadáno - Posouzení využití výškopisu z leteckého skenování pro pozemkové úpravy

volné - Posouzení výškopisu získaného z leteckého skenování s výsledky získanými měřením v terénu (geodetické metody, GNSS)

volné - Zpracování geometrického plánu pro zpřesnění hranice

volné - Pozemkové úpravy - terénní průzkum

volné - Hodnocení využití technologie GNSS (Leica GS15) pro účely výuky v terénu

volné - Využití Kokeše pro zpracování různých variant geometrických plánů


Náměty pro BP a DP:

  • Vizualizace dvojích souřadnic v Kokeši (z pohledu uživatele)
  • Řešení generalizace průběhu hranic v Kokeši

Podle dohody (BP i DP) - Využití systému KOKEŠ a PROLAND pro řešení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, mapování, pozemkové úpravy apod. - okruh námětů. Nutná je osobní domluva, jedná se o řešení a využití funkcí z pohledu uživatele, nejedná se o programování funkcí. Kdo bude chtít, může i programovat.

Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

  • Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS for Server .... (několik témat)
  • Mapování zámeckých areálů, lokalizace podkladových dat (mapy, fotografie) - spolupráce na projektu pro Národní památkový ústav (více studentů, možnost brigády při zpracování práce)
  • Zpracování mapy Zámeckého návrší v Litomyšli
  • Historie mapových podkladů Bouguerových anomálií na území ČR
  • Mobilní GIS/GPS - testování přesnosti Leica Zeno
  • Zaniklé obce v Ústeckém kraji - mapové podklady, georeferencování, analýzy dat
  • Georeferencování I. vojenského mapování - programování polynomické transformace
  • Využití Matlab Mapping Toolbox
  • Kartografické standardy webových mapových služeb (SLD, SE)
  • Využití Open Street Map pro tématické mapy města - aplikace iniciativy Auto*Mat (externí spolupráce Ing. Filler)
  • Mobilní aplikace Zelené mapy Prahy využívající Open Street Map (externí spolupráce Ing. Filler)
  • Hodnocení tématických mapových aplikací zaměřených na Prahu z pohledu kartografie (externí spolupráce Ing. Filler)
  • další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v seznamu vedených prací

Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

  • Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. nestanoveno
  • přibližný výpočet kovariancí při vyrovnánání singulárních soustav. nestanoveno
  • obsazeno: Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. nestanoveno
  • Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. nestanoveno
  • obsazeno: Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. 2007
  • další možná témata viz projekt GNU Gama
    • implementace datového modelu měření v databázovém systému PostgreSQL
    • grafické uživatelské prostředí pro projekt GNU Gama
    • a další
  • Implementace rozhraní expertních systému pro žívotní prostředí (proces EIA a pod.) ve spolupráci s katedrou hydrotechniky. Podrobnější popis možných témat spolu s klíčovými slovy uvádí anotace, pro studenty programu G+K jde především o okruhy skupiny B. Pro zájemce o danou problematiku je určen povinně volitelný předmět 142IVH Informační technologie ve vodním hospodářství (1+2, 4kr, KZ, doc. Michal Toman).
  • Možnost zpracování závěrečných prací ve spolupráci s komerční sférou (po dohodě)

Ing. Martina Faltýnová

  • BP volné (LS 2013): DMT sítě úvozů - Via Magna (vytvoření digitálního modelu části středověké obchodní stezky, data z leteckého laserového skenování, ve spolupráci se Středočeským muzeem, konzultant. Mgr. Petr Nový)
  • BP volné (LS 2013): Tvorba DMT z dat LLS

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

  • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

  • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče - obecný tématický okruh
  • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování) - obecný tématický okruh


Ing. Tomáš Janata

prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.

  • GPS/nivelace - sjednocení výškových základů

Ing. Martin Landa, Ph.D.

  • obsazeno (BP, Krejčí, 06/2014) Analýza srážkových dat z MV spojů pomocí GIS - identifikace srážek s vysokým rizikem lokálních povodní – náměty pro bakalářské a diplomové práce zde
    • Spolupráce s katedrou hydrauliky a hydrologie (kontaktní osoba Ing. Martin Fencl)
GRASS GIS
  • Přepsání správy metadat v GRASS GIS, podpora standardu IS0 19115
    • Analýza aktuálního stavu (GRASS knihovna, datové struktury)
    • Navržení nového datového modelu
    • Podpora OGC CSW a podpora INSPIRE discovery a view services
    • Implementace - programování v C/Python
    • GUI - programování v Pythonu, wxPython
  • Datový kalalog pro wxGUI
    • Nástroj umožňující přejmenování map, jejich přesun nebo kopírování mezi mapsety (drag-and-drop)
    • Podpora pro kopírování map mezi lokacemi (pokud se liší souřadnicový systém, tak bude nutná transformace)
    • GUI - programování v Pythonu, wxPython
QGIS
  • Návrh a vývoj zásuvných modulů pro geodetické výpočty
    • Programování v C++/Python, grafická knihovna QT
  • Jednoduché analýzy GRASS pro QGIS: v současnosti spuštění GRASS modulu v QGISu vyžaduje vytvoření location, import dat, spuštění modulu, vyexportování dat, zrušení location. Idea je zautomatizovat tento proces s využitím r.external a v.external
    • Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT)
  • "Generický" export vektorových dat pro QGIS: momentálně lze vrstvy ukládat jenom pomocí knihovny OGR. QGIS obsahuje kromě OGR nativní providery i pro SpatiaLite, PostGIS. Cílem možnost exportovat data rovnou do databáze bez nutnosti používat externí provider.
    • Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT)
  • Různé vylepšení rastrové podpory QGIS
    • Předefinované barevné tabulky pro jedno kanálové rastry (momentálně se musí hodnoty rastru k barvám přidělovat ručně)
    • Podpora "save raster as" - tj. konverze mezi různými GDAL formáty, možnost uložení výběru
    • Lepší zobrazování a podpora interakce s histogramem v dialogu "Vlastnosti rastrových dat"
    • Legenda pro rastrová data v mapové kompozici pro tisk
    • Požadavky: Programování v C++/QT
  • obsazeno (BP, Lžíčař, 06/2012) Podpora pro "all-in-one" projekty
    • Možnost otevřít a uložit projekt včetně datových vrstev a dalších souborů jako jsou např. SVG symboly apod. Mapové vrstvy by se konvertovaly např. do databáze SpatiaLite a RasterLite. Výsledný projekt by se zkomprimoval podobně jako např. u formátů ODT u LibreOffice nebo KMZ u Google Earth.
    • Požadavky: Programování v C++/QT
  • Vylepšit digitalizační nástroj v QGISu
    • Doimplementovat některé chybějící nástroje jako je "swap line direction", "freehand editing", "expand line", "numerické editování apod.
    • Požadavky: Programování v C++/QT
  • Vylepšit QGIS data browser (View -> Panels -> Browser)
    • Možnost přetáhnout mapovou vrstvu z legendy do okna browseru, možnost otevřít další typy zdrojů v okně browseru (pomocí knihovny GDAL/OGR), přidat sledování file systemu pro automatický update stromu se soubory
    • Požadavky: Programování v C++/QT
  • Rozšíření zásuvného modulu QGIS o další funkce (viz seznam)
    • Požadavky: Programování v C++/QT
  • Další drobná témata
    • Implementace nemodálního okna ("dock") pro rychlou úpravu symbologie - bez nutnosti otevírat a zavírat dialog vlastnosti mapové vrstvy
    • Možnost definovat pravidla pro štítkování (labeling) kdy a jak se má mapová vrstva popisovat (tj. několik tříd, nejen pouze jednu), nastavení priorit pro pozice štítku při popisování bodu
    • Podpora pro práci s časem (datetime) v atributových tabulkách - alespoň u OGR, PostGIS data provideru
    • Vylepšit stávající jednoduchý evaluátor výrazů (podmnožina SQL, viz "Field calculator") o možnost práce s geometrií - přidat predikáty (intesects apod.) a množinové operace (intersection apod.)
    • Požadavky: Programování v C++/QT
GDAL/OGR
  • Návrh a implementace podpory PGF pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu PGF knihovnou GDAL)
  • Návrh a implementace podpory JPEG XR pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu JPEG XR knihovnou GDAL)
  • Návrh a implementace podpory OpenRaster pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu OpenRaster knihovnou GDAL)
OpenStreetMap
  • Mapování zvolené lokality pro OpenStreetMap + vybrané téma (popis projektu)
  • Rozšíření vykreslovacího nástroje Mapnik o nové mapované prvky
  • Implementace relací pro případy polygonu do exportních knihoven z OSM
  • Návrh nástrojů pro procházení planet v čase a prostoru (rozšíření XAPI)
  • Harmonizace vybraných vrstev OpenStreetMaps a témat INSPIRE
Cílem je návrh obousměrné harmonizační transformace mezi vybranou vrstvou z OpenStreetMap (například, higway - transport network, land use – land use, land cover, adresses - adresses, eventuálně rozeznat další vhodné vazby). Práce musí popsat datový model jak pro OSM, tak i pro INSPIRE témata (dle specifikací INSPIRE TWG), navrhnout transformační schéma a zvolit vhodný off line algoritmus, který tuto obousměrnou harmonizaci umožní. Cílem práce je napomoci jednak lepšímu využívání dat OSM pro lokální a regionální i evropské aplikace a zároveň možnosti využití veřejně dostupných dat pro aktualizaci OSM.
  • Implementace routovacích algoritmů nad OpenStreetMap v prostředí HSlayers a eventuálně OpenLayers
Cílem práce je jednak provést analýzu routovacích úloh, které jsou v současné době implementovány nad OpenStreetMap a na základě této analýzy navrhnout aplikaci v prostředí HSlayers. Pro implementaci mohou být využity existující OpenSourcová řešení. Výběr vhodného řešení bude také součástí práce.
  • obsazeno (DP, Vorlíček, 01/2014) Prototyp turistického systému založeného na datech OpenStreetMap. Systém by měl zahrnovat následující funkce:
    • Jednoduché vyhledávání objektů
    • Routování
    • Komplexní vyhledávání objektů:
      • Podíl nalezené trasy
      • Splňující složitější kriteria (najdi objekty typu A v okolí objektů typů B)
    • Uživatelské přidávání objektů včetně fotografii na principu sociální sítě
GMT
PyWPS
  • Automatické zpřístupnění procesů PyWPS v GRASS GIS
  • Možnosti využití GRASS-swig interface v PyWPS
  • Implementace žádosti ControlProcess do PyWPS
  • Implementace žádosti GetStatus do PyWPS
  • Unit tests for PyWPS
  • Další témata na PyWPS 4.0
Geopublisher

Stefan Krüger (head developer of Geopublisher) can provide tutorship only in English or German. All development in Java.

  • Localization in Geopublisher
    • Evaluation and analysis of the difficulties in publishing geodata/atlases for multiple languages.
  • Quality management in Geopublisher
    • Evaluating the difficulties and looking for ways to ensure that atlases are as good as the creators think they are. (Varies from quantity and quality of meta-data & translations to GUI testing and automatic performance optimizations).
SAGA

Programování v C++, grafická knihovna wxWidgets

obsazeno (BP, Turek, 06/2012) Témata pro rozvoj programu SAGA v rámci spolupráce se Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO), více informací zde.

  • Tvorba upraveného modulu pro import odděleného textu - ASCII data z gamaspektrometrů pro potřeby Mobilní skupiny SÚRO
  • Rychlé vytvoření bodů z měření včetně projekce pro potřeby Mobilní skupiny SÚRO
  • Module Builder pro SAGA
  • Implementace geografických map do SAGA (Openstreetmap, WMS)
Různé
  • Analýza webového aplikačního frameworku Django a jeho rozšíření GeoDjango, implementace ukázkové webové aplikace
  • ... další témata dle domluvy

Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.

Diplomové práce:

  • Vývoj plně automatizovaného systému pro proměřováni nivelačních latí.
  • Vývoj systému pro mapování dna vodních toků a nádrží.
  • GPS -- téma bude upřesněno na základě diskuze se zájemcem.

Bakalářské práce:

  • Testování využití pristroje Leica TCA 2003 pro práce v reálném čase.
  • Testování využití DGPS korekcí ze sítě CZEPOS pro turistické navigační GPS přístroje.
  • GPS -- téma bude upřesněno na základě diskuze se zájemcem.

Všechna témata jsou připravována tak, aby výsledek práce měl praktické uplatnění. U DP se předpokládá, že se vypracování bude student věnovat více jak jeden semestr.

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

  • diplomové či bakalářské práce, lze dohodnout i další témata
  • BP volné (2013-4): Georadarový průzkum - hrádek ve Všenorech (průzkům archeologické lokality ve spolupráci se Středočeským muzeem, konzultant. Mgr. Petr Nový)
  • BP, DP volné (2013-4): Georadarový průzkum kostelů - farnost Dlouhá Loučka - Morava, případně tvorba modelu užitím fotogrammetrie a laserového skenování)
  • BP, DP volné (2013-4): 3D modelování a zpracování lidarových dat, vyhledávání dílčích primitiv v mračnu bodů (mobilní laserové skenování, programování - Matlab aj.)
  • BP volné (2013-4): Fotogrammetrická analýza staveb (obelisk ve Vatikánu, zpracování série snímků a definování nekolmosti aj.)
  • BP, DP volné (2013-4): Využití družicových dat,ortofota či leteckých laserových dat pro vyhledávání a dokumentaci archeologických nalezišť a případných nových lokalit; verifikace v terénu pomocí geofyzikálních metod (magnetometr, georadar)
  • BP, DP volné (2013-4): Využití leteckých laserových dat - databáze vyhledaných lokalit ve stínovaném reliéfu pro části ČR
  • BP, DP volné (2013-4): Fotogrammetrické vyhodnocení historických snímků citadely Al-Qala v Iráku, stereofotogrammetrie historických snímků
  • BP, DP volné (2013-4): Geodeticko-geofyzikální dokumentace pro archeologický průzkum (magnetometr, georadar aj., verifikace objektů a hledání nových - objekty z Prusko-rakouské války)
  • BP volné (2013-4): Možnosti a využití software Photomodeler Scanner a AGIsoft Photoscan pro prostorové zpracování série fotografických snímků na bázi optické korelace, 3D tisk vytvořeného modelu (fotografované objekty a sochy - Mykonos/Řecko, Petra a Ammán/Jordánsko, Peru aj.)
  • BP volné (2013-4): Tvorba a interpretace fotoplánu mozaiky-antické mapy v Madabě (Jordánsko)
  • BP volné (2013-4): Software Photomodeler Scanner a AGIsoft Photoscan v kombinaci s laserovým skenerem pro tvorbu modelu klenby, kostel v Římě
  • BP, DP volné(2013-4): Vyžití UAV ve fotogrammetrii, památkové péči a archeologii (hexakopter z laboratoře fotogrammetrie, vhodné pro letecké modeláře, náročnější na obsluhu)
  • BP, DP volné(2013-4): Vyžití UAV (dron)ve fotogrammetrii, památkové péči a archeologii (UAV eBee z laboratoře fotogrammetrie, koupě dronu 10/2013)
  • BP volné (2013-4): Fotogrammetrická dokumentace a laserové skenování pro památkovou péči - objekty Jáchymov
  • BP, DP volné (2013-4): Fotogrammetrická dokumentace a letecké laserové skenování jako nástroj dokumentace středověkké důlní činnosti (Jáchymovsko)
  • BP volné (2013-4): Fotogrammetrická dokumentace a modelování kostela v Reykjavíku, SketchUp, Photomodeler
  • BP volné (2013-4): Fotogrammetrické modelování a virtuální rekonstrukce (historický objekt)
  • BP,DP volné (2013-4): Dokumentace středověkého dolu na Jáchymovsku (po domluvě s městským úřadem Abertamy, letní semestr)
  • BP,DP volné (2013-4): Neinvazní průzkum maleb a omítek hyperspektrálním sekenerem, infračervenou fotografií a termovizí

Ing. Jan Pytel, Ph.D.

  • Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů nestanoveno
  • Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy nestanoveno
  • Vývoj pluginů pro pro Eclipse Platform nestanoveno
  • Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii nestanoveno

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

  • Digitalizace archivu fotografií Svaté Hory v Příbrami (skenování, katalogizace, prezentace na webu)
  • Interaktivní grafické systémy (KOKEŠ, MISYS, Microstation, geodetické aplikace, možnost i programování)
  • Vybrané algoritmy počítačové grafiky (analýza, programování, testování)
  • Prostorové modely stavebních objektů na webu (tvorba, publikování, interaktivní procházení)
  • Tvorba modelu interiéru baziliky Svaté Hory v Příbrami
  • Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
  • Tvorba multimediálních výukových materiálů (technologie pro elektronické vzdělávání, e-learning, LMS Moodle)
  • Pro inspiraci seznam ukončených a rozpracovaných prací

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

  • Testování panoramatického hranolu automatizovaným elektronickým teodolitem (bakalářská práce)(rezervováno)
  • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístojů (bakalářská práce)
  • Vliv změny atmosféry na měřené délky interferometrem (bakalářská práce)
  • Vytvoření One-man systému měření pro Leica TCA 2003
  • Tvorba software pro kalibraci dálkoměrů na horizontálním komparátoru
  • Vývoj systému pro kalibraci klasických nivelačních latí na horizontálním komparátoru (bakalářská + navazující DP)
  • Tvorba software pro sběr dat ze scanneru dna vodního toku
  • Kalibrace přístrojů systému mapování dna vodního toku
  • Návrh a realizace úprav stávajícího gyroteodolitu pro automatické měření


Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

  • Rekonstrukce krajiny zaniklých obcí Ústecka pomocí metod GIS a digitální kartografie - BP/DP
  • Zpracování mapové a plánové dokumentace vybraných zámeckých objektů v Čechách a na Moravě - BP/DP (více lokalit)
  • Kartografická analýza rytiny bojiště třicetileté války (lokality Cheb, Třebel, Jankov, aj.) - BP/DP
  • Vývoj letovisek v okolí Prahy na přelomu 19. a 20. století (Klánovice) - BP
  • Možnosti optimalizace sběru dat pro databázi geografických jmen GEONAMES - ve spolupráci se sekretariátem Názvoslovné komise ČÚZK
  • Analýza kartografického jazyka sekcí I. vojenského mapování - BP
  • Mapy panství - kartografická analýza - BP/DP
  • další případná témata podle domluvy

Externisté

Po dohodě se zástupcem pedagogického proděkana pro studijní program geodézie a kartografie prof. Čepkem, mohou být bakalářské a magisterské práce vedeny i přímo odborníky z praxe.

Ing. Petr Souček, Ph.D.

  • Implementace českých adres do projektu Nominatim nestanoveno
    • V rámci práce implementovat do projektu Nominatim (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim) vyhledávání "českých" adres, dle Vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Součástí práce bude obecný úvod o projektu Nominatim, RÚIAN a INSPIRE. Návrh možného využití totoho nástroje v INSPIRE službách ČÚZK tématu AD (adresy).
  • Zamezení automatizovaného zneužívání webové aplikace roboty. nestanoveno
    • Součástí práce by měl být obecný přehled možných řešení (např. CAPTCHA kódy, včetně jejich audio verze, atd.). Výstupem práce by mělo být doporučení, jak se bránit automatizovanému vytěžování dat z aplikací, jako např. Nahlížení do KN (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
  • Obnova katastrálního operátu v ISKN. nestanoveno
    • Součástí práce by měl být popis procesu obnovy katastrálního operátu s důrazem na procesy v ISKN. Zároveň by se měl diplomant zaměřit na vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby při obnově katastrálního operátu.
    • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
  • Kontrola dat v SGI ISKN. nestanoveno
    • Součástí práce by mělo být vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby v souboru geodetických informací.
    • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
  • Otestování SW ArcGIS for INSPIRE. nestanoveno
    • Testování tohoto produktu pro publikaci témat ve správě ČÚZK (CP, AD, AU)
    • Požadavky: znalost ArcGIS, znalost programovacího nástroje výhodou
  • Vytvoření výpisu z KN z VFK. nestanoveno
    • Součástí práce by měl být popis výměnného formátu katastru nemovitostí (VFK) s důrazem na vytvoření výpisu z KN z těchto dat. Stěžejní část práce by měla obsahovat postup, jak z dat VFK vytvořit výpis z KN.
    • Požadavky: dobrá znalost některého programovacího jazyka, který je vhodný ke zpracování textů
  • další případná témata dle domluvy na emailu petr.soucek@cuzk.cz nebo u prof. Ing. Aleše Čepka, CSc.

Ing. Karel Brázdil, CSc.

Návrhy témat na diplomové a doktorandské práce, Ing. Karel Brázdil, CSc. vedoucí odboru zeměměřický odbor Pardubice Zeměměřický úřad Čechovo nábřeží 1791 530 86 PARDUBICE

  • Generování obrazu skalních útvarů v mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000 s využitím nových výškopisných databází
    • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy generování obrazu skalních útvarů s maximálním stupněm automatizace (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro generování obrazu skalních útvarů na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000.
    • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
    • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ŘT ZÚ
  • Generování terénních hran výškopisu s využitím nových výškopisných databází ČR
    • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro generování hran výškopisu s ohledem na předpokládanou aplikaci hran v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000.
    • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
    • Konzultant: RNDr. Jana Pressová
  • Rajonizace lesních celků ZABAGED v závislosti na výškových poměrech porostů.
    • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování hranic porostů v závislosti na výšce porostů s ohledem na předpokládanou aplikaci hranic a jednotlivých objektů v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000. Součástí práce je i návrh na klasifikaci lesních porostů v závislosti na výšce porostů (např. mýtiny, lesní školky, vzrostlý les, lesní průsek, apod.).
    • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
    • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ÚHÚL
  • Metody generalizace digitálního modelu reliéfu 5. generace
    • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout reálné postupy a metody řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce). Řešení zřejmě bude směřovat k účelové rajonizaci území v závislosti na typu povrchu, rostlinném půdním krytu a „drsnosti“ digitálního modelu reliéfu 5. generace. Součástí práce by měl být návrh výchozího programového vybavení pro řešení a vypracování aplikací pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování odvozených modelů reliéfu s ohledem na různé (možná konkrétní) aplikace výškopisných databází v zeměměřické nebo jiné územně orientované praxi (např. v projektování pozemních a dopravních staveb.
    • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
    • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ŘT ZÚ
  • Aplikace nových výškopisných databází v pozemkových úpravách
    • Cílem práce je popsat projekční práce a postupy při realizaci rozsáhlých pozemkových úprav a navrhnout možné aplikace nových výškopisných databází (analýzy výškových poměrů území, zobrazení nového výškopisu v plánech pozemkových úprav, apod.). Navrhnout vhodné aplikační prostředí pro realizaci navržených metod a postupů v praxi. Zpracovat ukázky možných aplikací a využití.
    • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s KP Pardubice
  • Integrace digitálního modelu povrchu 1. generace s databází výškových překážek na území ČR
    • Cílem práce je popsat současný stav výškopisných modelů a databáze výškových překážek na území ČR a základní požadavky vyplývající s české a evropské legislativy. Navrhnout opatření k naplnění povinných požadavků české a evropské legislativy v této oblasti a vytvořit prezentační aplikaci pro osvětu tohoto problému v ČR.
    • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s VGHMÚř a VÚGTK
  • Detekce geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v DMR 4G
    • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout metodu pro automatickou detekci geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v digitálním modelu reliéfu. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatickou detekci anomálií, dílčím výsledkem by mělo být popsání příčin deformací v DMR.
    • Konzultant: Mgr. Petr Dušánek.
  • Návrh archívu leteckým měřických snímků
    • Cílem práce je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout vhodné řešení řídícího systému archivu leteckých měřických snímku. Realizační výsledkem by mělo být funkční řešení umožňující rychlé nalezení snímků na základě zadaných souřadných souřadnic.
    • Konzultant: Mgr. Petr Dušánek
  • Hodnocení polohové a výškové přesnosti digitalizace nad stereomodely s využitím digitálních leteckých měřických snímků z kamery Vexcel Xp.
    • Cílem práce je provést statistické vyhodnocení přesnosti určení polohové a výškové přesnosti digitalizace bodů a vektorů nad stereoskopickým modelem vytvořeným ze snímků leteckého měřického snímkování formátovou kamerou Vexcel Xp.
    • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc.
  • Ověření přesnosti skupin prvků ZABAGED
    • Cílem práce je provést porovnání zobrazení jednotlivých skupin prvků ZABAGED® se zobrazením identických prvků, které jsou určeny přesnějšími metodami a provést statistické hodnocení přesnosti.
    • Konzultant: RNDr. Jana Pressová