K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Katedra mapování a kartografie

Ing. Karel Benda, CSc.

 • obsazeno DP: Vytyčení hranic a GP 01/2011
 • obsazeno BP: Tvorba GP v Kokeši 06/2011
 • obsazeno BP: Vytyčení hranic a upřesnění jejich průběhu v souvislosti se změnou koryta potoka 06/2011
 • obsazeno BP: Chyby v KN a jejich oprava 06/2011
 • Využití systému KOKEŠ pro řešení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, mapování apod. - okruh námětů, podrobnější obsah po konzultaci

Ing. Petr Buchar, CSc.

 • Hodnocení konformních zobrazení pro mapu světa - DP 1/2011
 • Hodnocení kartografických zobrazení pro mapy Evropy - BP 6/2011
 • Hodnocení vyrovnávacích nebo konformních zobrazení - obsazeno BP 2010
 • Průběh ekvideformát v ekvivalentních zobrazeních - DP 1/2011
 • Zobrazení ortodrom na mapách Evropy - BP 6/2011
 • Ekvivalentní zobrazení Francie - BP 6/2011

Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

 • obsazeno BP - Převod dat mezi OCAD a ArcGIS 06/2011
 • obsazeno BP - SVG v kartografii - možnosti, příklady, vlastní ukázky a interaktivní aplikace 06/2011
 • obsazeno BP - Topologie v GIS - rešerše, formáty, využití v ArcGIS 06/2011
 • obsazeno BP - Síťová analýza v ArcGIS 06/2011
 • obsazeno BP - Tématický GIS 06/2011
 • Transformace dat pro OCAD - programování aplikace (BP/DP)
 • Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS Server, ArcGIS Engine, ArcGIS Image Server, .... (několik témat)
 • Vhodnost použití dublet a exonym (BP/DP) (spolupráce Ing. Seemann)
 • Open Street Map render pro cyklistickou mapu města (BP/DP) (externí vedení Ing. Filler, více zde)
 • Open Street Map render pro Zelenou mapu města (BP/DP) (externí vedení Ing. Filler, více zde)
 • další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v seznamu vedených prací

Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

 • Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. nestanoveno
 • přibližný výpočet kovariancí při vyrovnánání singulárních soustav. nestanoveno
 • obsazeno: Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. nestanoveno
 • Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. nestanoveno
 • obsazeno: Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. 2007
 • další možná témata viz projekt GNU Gama
  • implementace datového modelu měření v databázovém systému PostgreSQL
  • grafické uživatelské prostředí pro projekt GNU Gama
  • a další
 • Implementace rozhraní expertních systému pro žívotní prostředí (proces EIA a pod.) ve spolupráci s katedrou hydrotechniky. Podrobnější popis možných témat spolu s klíčovými slovy uvádí anotace, pro studenty programu G+K jde především o okruhy skupiny B. Pro zájemce o danou problematiku je určen povinně volitelný předmět 142IVH Informační technologie ve vodním hospodářství (1+2, 4kr, KZ, doc. Michal Toman).
 • Možnost zpracování závěrečných prací ve spolupráci s komerční sférou (po dohodě)

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

 • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče - obecný tématický okruh
 • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování) - obecný tématický okruh

Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

 • obsazeno: Ověření kvality mapy přepracované na DKM a zajištění homogenity polohopisu s bodovým polem 06/2007
 • Propojení dat GPS aparatur Zeiss a Trimble 06/2007
 • obsazeno: Metoda RTK v podrobném mapování 01/2007
 • Dynamická tvorba a údržba map velkých měřítek 06/2007
 • Transformace map sáhového měřítka do S-JTSK 06/2007
 • obsazeno: Ověření přesnosti podrobného polohového bodového pole 06/2007

Ing. Martin Landa

GDAL/OGR
 • Návrh a implementace RasterLite ovladače pro knihovnu GDAL (čtení a zápis rastrových dat SpatiaLite knihovnou GDAL)
OpenStreetMap
 • Mapování zvolené lokality pro OpenStreetMap + vybrané téma (popis projektu)
 • Rozšíření vykreslovacího nástroje Mapnik o nové mapované prvky
 • Implementace relací pro případy polygonu do exportních knihoven z OSM
 • Návrh nástrojů pro procházení planet v čase a prostoru (rozšíření XAPI)
GRASS GIS
 • Rozšíření a integrace GRASS Extension Manager (nástroj pro instalaci rozšiřujících modulů z GRASS Add-Ons repositáře) do wxGUI
  • Programování v Pythonu (častečně C), wxPython
 • Kompletní přepsání správy metadat v GRASS GIS, podpora standardu IS0 19115
  • Analýza aktuálního stavu (GRASS knihovna, datové struktury)
  • Navržení nového datového modelu
  • Podpora OGC CSW a podpora INSPIRE discovery a view services
  • Implementace - programování v C/C++
  • GUI - programování v Pythonu, wxPython
 • Využití DocBooku v dokumentačním systému GRASSu
 • Návrh nových oficiálních webových stránek projektu GRASS
QGIS
 • obsazeno (DP, Kašpar, 01/2011) Návrh a vývoj zásuvných modulů pro geodetické výpočty
  • Programování v C++/Python, grafická knihovna QT
GMT
PyWPS
 • Automatické zpřístupnění procesů PyWPS v GRASS GIS
 • Možnosti využití GRASS-swig interface v PyWPS
 • Implementace žádosti ControlProcess do PyWPS
 • Implementace žádosti GetStatus do PyWPS
 • Unit tests for PyWPS
Geopublisher

Stefan Krüger (head developer of Geopublisher) can provide tutorship only in English or German. All development in Java.

 • Localization in Geopublisher
  • Evaluation and analysis of the difficulties in publishing geodata/atlases for multiple languages.
 • Quality management in Geopublisher
  • Evaluating the difficulties and looking for ways to ensure that atlases are as good as the creators think they are. (Varies from quantity and quality of meta-data & translations to GUI testing and automatic performance optimizations).
SAGA

Programování v C++, grafická knihovna wxWidgets

Témata pro rozvoj programu SAGA v rámci spolupráce se Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO), více informací zde.

 • Tvorba upraveného modulu pro import odděleného textu - ASCII data z gamaspektrometrů pro potřeby Mobilní skupiny SÚRO
 • Rychlé vytvoření bodů z měření včetně projekce pro potřeby Mobilní skupiny SÚRO
 • Module Builder pro SAGA
 • Implementace geografických map do SAGA (Openstreetmap, WMS)
Různé
 • obsazeno (BP, Truhlář, 06/2010) Analýza webového aplikačního frameworku Django a jeho rozšíření GeoDjango, implementace ukázkové webové aplikace


 • ... další témata dle domluvy

Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • diplomové či bakalářské práce, lze dohodnout i další témata
 • obsazené(Kostka,2011): Podrobná prostorová dokumentace a vizualizace kostela San Xavier v Peru
 • obsazené(Antropius,2010): Podrobná dokumentace bývalého kláštera v Panenském Týnci pomocí georadaru
 • obsazené(Těhle,2010): Prostorová dokumentace památkového objektu a jeho vizualizace pomocí 3D tiskárny
 • obsazené(Bartošová,2010): Prostorová dokumentace, vizualizace a vitruální rekonstrukce bývalé madrásy v Amádiji/Irák
 • obsazené(Čumpelík,2010): Prostorová dokumentace a vizualizace historické stavby v Peru (San José)
 • obsazené(Jon,2010): Zpracování dat z jednotky INS a možnost připojení laserové skenovácí hlavy
 • obsazené(Švec,2011): Problematika leteckého laserového skenování
 • obsazené(Setnička,2011): Možnosti zpracování dat z leteckého laserového skenování
 • obsazené(Gašparík,2011): Dokumentace památkových objektů fotogrammetrickou metodou z expedic v Iráku a nalezení vhodné vizualizace
 • obsazené (Duchnová,2011): Třídění a průzkum předkolumbovských map s obrysy tehdy neznámých světadílů (badatelská práce)
 • obsazené(Fořt,2011): Tvorba mapového serveru pro památkové objekty v oblasti severního Iráku (Kurdistán)
 • volné (2010): Využití systému Google Earth pro vyhledávání geoglyfů a archeologických nalezišť v Peru
 • volné (2010): Tvorba interaktivní info-mapy Prahy/ČR pro účely účastníků světové konference v Praze
 • volné (2010): 3D modelování a možnosti stereo vizualizace, využití lidarových dat (možná spolupráce s firmou)
 • volné (2010): Technologie vyhledávání historických tellů v severním Iráku ze satelitního DMT
 • volné (2010): Využití družicových,fotogrammetrických či leteckých laserových dat pro vyhledávání archeologických nalezišť
 • volné (2010): Fotogrammetrické vyhodnocení historických snímků citadely Al-Qala v Iráku
 • volné (2011): Klasifikace hyperspektrálních dat (AISA)
 • volné (2010): Fotogrammetricko-geofyzikální dokumentace pro archeologický průzkum (např.bývalé panské sídlo Radkov,

Panenský Týnec aj.)

 • volné (2010): Možnosti a využití software Photomodeler Scanner pro prostorové zpracování série fotografických snímků na bázi optické korelace

Ing. Jan Pytel

 • Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů nestanoveno
 • Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy nestanoveno
 • Vývoj pluginů pro pro Eclipse Platform nestanoveno
 • Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii nestanoveno

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

 • Prostorové modely stavebních objektů na webu
 • Interaktivní grafické systémy (Microstation, Kokeš, geodetické aplikace, programování)
 • Tvorba kartogramů v systému MISYS (KOKEŠ)
 • Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 • Kartografická reprezentace dat GIS
 • Digitální modely terénu
 • Tvorba multimediálních výukových materiálů
 • Technologie pro elektronické vzdělávání (e-learning, LMS Moodle)
 • Vývoj a správa webového serveru pro zeměměřiče
 • seznam ukončených a rozpracovaných prací

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

 • 3D model historického bojiště - lokalita Olomouc obsazeno DP 01/2011
 • 3D model historického bojiště - lokalita Teplá obsazeno DP 01/2011
 • 3D model historického bojiště - lokalita Hradec Králové obsazeno DP 06/2011
 • Mapové podklady pro analýzu vývoje industriální krajiny obsazeno BP 06/2011
 • Vývoj vybrané lokality na základě analýzy starých mapových podkladů
 • Analýza a využití nástrojů programu OCAD 10
 • Tvorba tematické mapy v programu OCAD / ArcGIS
 • Tvorba webové mapy v programu OCAD
 • další případná témata podle domluvy

Externisté

Po dohodě se zástupcem pedagogiského proděkana pro studijní program geodézie a kartografie prof. Čepkem, mohou být bakalářské a magisterské práce vedeny i přímo odborníky z praxe.

Ing. Petr Souček, Ph.D.

 • Obnova katastrálního operátu v ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být popis procesu obnovy katastrálního operátu s důrazem na procesy v ISKN. Zároveň by se měl diplomant zaměřit na vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby při obnově katastrálního operátu.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • Kontrola dat v SGI ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by mělo být vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby v souboru geodetických informací.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • další případná témata dle domluvy na emailu petr.soucek@cuzk.cz nebo u prof. Ing. Aleše Čepka, CSc.