K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací

Z GeoWikiCZ
Verze z 8. 8. 2009, 11:56, kterou vytvořil Benda (diskuse | příspěvky) (Ing. Karel Benda, CSc.)
Přejít na: navigace, hledání

Katedra mapování a kartografie

Ing. Karel Benda, CSc.

 • DP: Tvorba digitalizované mapy 01/2010 - obsazeno
 • DP: Tvorba GP v Kokeši 01/2010 - obsazeno

Ing. Petr Buchar, CSc.

 • Hodnocení kartografických zobrazení pro mapu světa
 • Hodnocení kartografických zobrazení pro mapy hemisfér
 • Hodnocení vyrovnávacích zobrazení
 • Použití DMT Atlas pro zákres ekvideformát

Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

 • obsazeno DP - Mapová algebra - využití v GIS 06/2009
 • obsazeno BP - Mapové archivy v ČR a úroveň jejich digitalizace 09/2009
 • obsazeno BP - Možnosti zobrazení výškopisu pomocí software ArcGIS 09/2009
 • obsazeno BP - Tvorba tematické mapy 09/2009
 • obsazeno BP - Kartometrický výzkum Mullerovy mapy Čech 09/2009
 • obsazeno BP - Mapy lyžařských areálů - kartografická analýza 09/2009
 • obsazeno BP - Interpolační algoritmy (rešerše algoritmů a testování v ArcGIS) 09/2009
 • Výzkum našich nejstarších map - digitalizace a tvorba datového modelu v GIS (BP)
 • Programování internetových mapových aplikací na bázi mapových serverů (BP/DP)
 • Zobrazení Země na pravidelných mnohostěnech (BP/DP)
 • SVG v kartografii - možnosti, příklady, vlastní ukázky a aplikace (BP/DP)
 • Topologie v GIS - rešerše a využití v ArcGIS (BP/DP)
 • Automatické vyhledávání vzorů v obraze - na starých mapách (BP/DP)

Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

 • Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. nestanoveno
 • přibližný výpočet kovariancí při vyrovnánání singulárních soustav. nestanoveno
 • obsazeno: Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. nestanoveno
 • Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. nestanoveno
 • obsazeno: Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. 2007
 • další možná témata viz projekt GNU Gama
  • implementace datového modelu měření v databázovém systému PostgreSQL
  • grafické uživatelské prostředí pro projekt GNU Gama
  • a další
 • Implementace rozhraní expertních systému pro žívotní prostředí (proces EIA a pod.) ve spolupráci s katedrou hydrotechniky. Podrobnější popis možných témat spolu s klíčovými slovy uvádí anotace, pro studenty programu G+K jde především o okruhy skupiny B. Pro zájemce o danou problematiku je určen povinně volitelný předmět 142IVH Informační technologie ve vodním hospodářství (1+2, 4kr, KZ, doc. Michal Toman).
 • Možnost zpracování závěrečných prací ve spolupráci s komerční sférou (po dohodě)

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

 • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče - obecný tématický okruh
 • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování) - obecný tématický okruh

Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

 • obsazeno: Ověření kvality mapy přepracované na DKM a zajištění homogenity polohopisu s bodovým polem 06/2007
 • Propojení dat GPS aparatur Zeiss a Trimble 06/2007
 • obsazeno: Metoda RTK v podrobném mapování 01/2007
 • Dynamická tvorba a údržba map velkých měřítek 06/2007
 • Transformace map sáhového měřítka do S-JTSK 06/2007
 • obsazeno: Ověření přesnosti podrobného polohového bodového pole 06/2007

Ing. Martin Landa

GDAL/OGR
 • Návrh a implementace RasterLite ovladače pro knihovnu GDAL (čtení a zápis rastrových dat SpatiaLite knihovnou GDAL)
OpenStreetMap
 • Mapování zvolené lokality pro OpenStreetMap + vybrané téma (popis projektu)
GRASS GIS
 • Rozšíření a integrace GRASS Extension Manager (nástroj pro instalaci rozšiřujících modulů z GRASS Add-Ons repositáře) do wxGUI
  • Programování v Pythonu (častečně C), wxPython
 • Kompletní přepsání správy metadat v GRASS GIS, podpora standardu IS0 19115
  • Analýza aktuálního stavu (GRASS knihovna, datové struktury)
  • Navržení nového datového modelu
  • Podpora OGC CSW a podpora INSPIRE discovery a view services
  • Implementace - programování v C/C++
  • GUI - programování v Pythonu, wxPython
GMT
PyWPS
 • Podpora logování v PyWPS
 • SOAP pro PyWPS
 • Automatické zpřístupnění procesů v GRASS GIS v PyWPS
 • Možnosti využití GRASS-swig interface v PyWPS
 • Implementace žádosti ControlProcess do PyWPS
 • Implementace žádosti GetStatus do PyWPS
Různé
 • Analýza systému SAGA

Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

 • obsazeno: Poskytování dat z katastru nemovitostí 06/2006
 • obsazeno: Současný stav digitální podoby katastru nemovitostí 06/2006

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.

 • obsazeno: Plán města a jeho prezentace na webu 06/2005

Doc. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • obsazené(BP,Juska,2009): Možnosti fotogrammetrické dokumentace menších předmětů pomocí obrazové korelace
 • volné(2009-10): Prostorová dokumentace a vizualizace památkového objektu ze série fotografií (klášter u Stonu)
 • obsazené (DP,Brejníková,2009): Fotogrammetrická dokumentace barokních říms a jejich analýza
 • obsazené (BP,Těhle,2009): Fotogrammetrická dokumentace tvrze Svojšice
 • obsazené (BP,Čumpelík,2009): Fotogrammetrická dokumentace tvrze Dobříkov
 • volné (2009-10): Vužití geofyzikálního magnetometru/gradiometru pro podzemní lokalizaci archeologických nálezů
 • obhájené (DP,Bulant,2009): Vužití georadaru SIR-3000 pro podzemní lokalizaci archeologických nálezů
 • obsazené (DP,Strnad,2009): Využití družicových dat ze zařízení ASTER pro tvorbu tématických map oblasti Nasca/Peru
 • obsazené (DP,Kysilko,2009): Detekce časových změn v okolí dálnice Praha-Hradec Králové pomocí DPZ
 • volné(2009-10): Využití družicových,fotogrammetrických či leteckých laserových dat pro vyhledávání archeologických nalezišť
 • obsazené(BP,Kostka,2009): Fotogrammetrická dokumentace zemětřesením poškozeného objektu františkánského kláštera v Peru
 • obsazené (BP, Filípek),2009): Modelování historické menší stavby v Peru pomocí CAD a pozemní fotogrammetrie
 • obsazené (DP,Bukovinský,2009): Užití pozemních a družicových snímků pro modelování "opuštěného města" v Peru
 • obsazené (DP, Hanzalová,2009): Využití letecké fotogrammetrie a DPZ pro dokumentaci geoglyfů a tvorbu topografické mapy v Peru/Nazca
 • obsazené (Dobeš? + Ing.Cajthaml): Tvorba mapového serveru pro dokumentaci geoglyfů a dalších památek v Peru
 • volné (2009-10): Možnosti a využití volného i licensovaného software pro prostorové zpracování série fotografických snímků
 • volné (2009-10): Podrobná dokumentace bývalého kláštera v Panenském Týnci pomocí georadaru
 • obsazené(BP, Picka, 2009): Částečná fotogrammetrická dokumentace kláštěra v Panenském Týnci
 • volné (2009-10): Prostorová dokumentace památkového objektu a jeho vizualizace pomocí 3D tiskárny
 • obsazené(DP,Buneš,2009): Vužití a zpracování informací ze stanice pro příjem družicových dat na FSv
 • obsazené(DP, Marešová,2009): Ověření oprav Karlova mostu pomocí pozemní fotogrammetrie
 • volné (2009-10): Fotogrammetricko-geofyzikální dokumentace a průzkum bývalého panského sídla Radkov
 • obsazené(DP, Faltýnová,2009): Vužití a zpracování dat z mobilního laserového skeneru LYNX
 • volné (2009-10): Zpracování dat z jednotky INS a možnost připojení laserové skenovácí hlavy
 • volné (2009-10): Fotogrammetrické doplnění objektů do informačního systému citadely Al-Qala v Iráku
 • obsazené(BP,Švec,2009): Vužití AAT v oblasti povrchových dolů a analýza počtu a přesnosti vlícovacích bodů

Ing. Jan Pytel

 • Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů nestanoveno
 • Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy nestanoveno
 • Vývoj pluginů pro pro Eclipse Platform nestanoveno
 • Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii nestanoveno

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

 • Tvorba multimediálních výukových materiálů
 • Prostorové modely stavebních objektů na webu
 • Technologie pro elektronické vzdělávání (e-learning, LMS Moodle)
 • Interaktivní grafické systémy (Microstation, Kokeš, geodetické aplikace, programování)
 • Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 • Kartografická reprezentace dat GIS
 • Digitální modely terénu
 • Vývoj a správa webového serveru pro zeměměřiče
 • seznam ukončených a rozpracovaných prací

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

 • Digitální zrcadlovka OLYMPUS E500 - test parametrů 01/2007
 • Geografický informační systém Christine - využití v kartografii 01/2007

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

 • obsazeno DP: Tvorba hmatové mapy 01/2008
 • obsazeno DP: Tvorba atlasové mapy v prostředí ArcGIS 01/2008
 • obsazeno DP: Studie základních charakteristik Základní báze geografických dat České republiky 01/2008
 • obsazeno BP: Analýza kartografického jazyka starých map Čech 06/2008
 • obsazeno BP: Analýza kartografického jazyka starých map Moravy 06/2008
 • obsazeno BP: Kartografická společnost České republiky - historie a současnost 06/2008
 • Kartografická prezentace odborného obsahu městských cyklomap
 • obsazeno BP: Evropská iniciativa INSPIRE 06/2008
 • Studijní plány programu G+K (vývoj, srovnání s univerzitami u nás a v zahraničí)
 • Hodnocení vybraného kartografického produktu na českém trhu
 • 3D modely historických bojišť
 • další případná témata podle domluvy

Externisté

Po dohodě se zástupcem pedagogiského proděkana pro studijní program geodézie a kartografie prof. Čepkem, mohou být bakalářské a magisterské práce vedeny i přímo odborníky z praxe.

Ing. Petr Souček, Ph.D.

 • Obnova katastrálního operátu v ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být popis procesu obnovy katastrálního operátu s důrazem na procesy v ISKN. Zároveň by se měl diplomant zaměřit na vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby při obnově katastrálního operátu.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • Kontrola dat v SGI ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by mělo být vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby v souboru geodetických informací.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • další případná témata dle domluvy na emailu petr.soucek@cuzk.cz nebo u prof. Ing. Aleše Čepka, CSc.