K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 125: Řádek 125:
 
=== [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.]] ===
 
=== [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.]] ===
  
* '''obsazeno:''' Webový portál o mapových službách
+
* Tvorba multimediálních výukových materiálů
* '''obsazeno:''' Tvorba multimediálních výukových materiálů
 
 
* Prostorové modely stavebních objektů na webu
 
* Prostorové modely stavebních objektů na webu
 
* Technologie pro elektronické vzdělávání (e-learning, LMS Moodle)
 
* Technologie pro elektronické vzdělávání (e-learning, LMS Moodle)
 +
* Interaktivní grafické systémy (Microstation, Kokeš, geodetické aplikace, programování)
 
* Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 
* Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 
* Kartografická reprezentace dat GIS
 
* Kartografická reprezentace dat GIS
 
* Digitální modely terénu
 
* Digitální modely terénu
* Interaktivní grafické systémy (Microstation, Kokeš, geodetické aplikace, programování)
+
* Vývoj a správa webového serveru pro zeměměřiče
* Správa webového serveru pro zeměměřiče
 
 
* [http://geo2.fsv.cvut.cz/~soukup/peso/diplomky.html seznam ukončených a rozpracovaných prací]
 
* [http://geo2.fsv.cvut.cz/~soukup/peso/diplomky.html seznam ukončených a rozpracovaných prací]
  

Verze z 9. 1. 2009, 09:30

Katedra mapování a kartografie

Ing. Karel Benda, CSc.

 • DP: Údržba digitálních map 01/2009 - obsazeno

Ing. Petr Buchar, CSc.

 • Hodnocení kartografických zobrazení pro mapu světa
 • Hodnocení kartografických zobrazení pro mapy hemisfér
 • Hodnocení vyrovnávacích zobrazení
 • Použití DMT Atlas pro zákres ekvideformát

Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

 • obsazeno DP - Ontologie v kartografii a geoinformatice 01/2009
 • obsazeno DP - Generalizační algoritmy (rešerše a implementace) 01/2009
 • obsazeno DP - Vizualizace ZABAGED pro UMN MapServer 01/2009
 • obsazeno DP - Mapová algebra - využití v GIS 06/2009
 • obsazeno BP - Mapové archivy v ČR a úroveň jejich digitalizace 09/2009
 • obsazeno BP - Možnosti zobrazení výškopisu pomocí software ArcGIS 09/2009
 • obsazeno BP - Tvorba tematické mapy 09/2009
 • obsazeno BP - Kartometrický výzkum Mullerovy mapy Čech 09/2009
 • obsazeno BP - Mapy lyžařských areálů - kartografická analýza 09/2009
 • Výzkum našich nejstarších map - digitalizace a tvorba datového modelu v GIS (BP)
 • Programování internetových mapových aplikací na bázi mapových serverů (BP/DP)
 • Zobrazení Země na pravidelných mnohostěnech (BP/DP)
 • SVG v kartografii - možnosti, příklady, vlastní ukázky a aplikace (BP/DP)
 • Interpolační algoritmy (rešerše a implementace) (BP/DP)
 • Topologie v GIS - rešerše a využití v ArcGIS (BP/DP)

Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

 • Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. nestanoveno
 • přibližný výpočet kovariancí při vyrovnánání singulárních soustav. nestanoveno
 • obsazeno: Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. nestanoveno
 • Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. nestanoveno
 • obsazeno: Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. 2007
 • další možná témata viz projekt GNU Gama
  • implementace datového modelu měření v databázovém systému PostgreSQL
  • grafické uživatelské prostředí pro projekt GNU Gama
  • a další
 • Implementace rozhraní expertních systému pro žívotní prostředí (proces EIA a pod.) ve spolupráci s katedrou hydrotechniky. Podrobnější popis možných témat spolu s klíčovými slovy uvádí anotace, pro studenty programu G+K jde především o okruhy skupiny B. Pro zájemce o danou problematiku je určen povinně volitelný předmět 142IVH Informační technologie ve vodním hospodářství (1+2, 4kr, KZ, doc. Michal Toman).
 • Možnost zpracování závěrečných prací ve spolupráci s komerční sférou (po dohodě)

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

 • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče - obecný tématický okruh
 • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování) - obecný tématický okruh

Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

 • obsazeno: Ověření kvality mapy přepracované na DKM a zajištění homogenity polohopisu s bodovým polem 06/2007
 • Propojení dat GPS aparatur Zeiss a Trimble 06/2007
 • obsazeno: Metoda RTK v podrobném mapování 01/2007
 • Dynamická tvorba a údržba map velkých měřítek 06/2007
 • Transformace map sáhového měřítka do S-JTSK 06/2007
 • obsazeno: Ověření přesnosti podrobného polohového bodového pole 06/2007

Ing. Martin Landa

 • Nástroj pro vyhledávání GRASS modulů na základě klíčových slov, popisu modulu a pod.
  • Programování v Python (nepovinně C), wxPython
  • Výstupem bude konzolový nástroj pro vyhledávání modulů a dialog pro wxGUI
 • Kompletní přepsání správy metadat v GRASS GIS, podpora standardu IS0 19115
  • Analýza aktuálního stavu (GRASS knihovna, datové struktury)
  • Navržení nového datového modelu
  • Implementace - programování v C/C++
  • GUI - programování v Python, wxPython
 • Implementace chybějících prostorových operátorů modulu v.select
  • Teoretická část
  • Implementace - programování v C/C++

Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

 • obsazeno: Poskytování dat z katastru nemovitostí 06/2006
 • obsazeno: Současný stav digitální podoby katastru nemovitostí 06/2006

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.

 • obsazeno: Plán města a jeho prezentace na webu 06/2005

Doc. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • volné: Možnosti fotogrammetrické dokumentace soch a menších předmětů pomocí 3D skeneru 2008-9
 • volné: Prostorová dokumentace a vizualizace archeologického nálezu ze série fotografií 2008-9
 • volné: Dokumentace kleneb v historickém objektu pomocí laserového skeneru 2008-9
 • volné: Fotogrammetrická dokumentace tvrze Svojšice 2008-9
 • volné: Fotogrammetrická dokumentace tvrze Dobříkov 2008-9
 • volné: Vužití geofyzikálního magnetometru/gradiometru pro podzemní lokalizaci archeologických nálezů2008-9
 • volné: Vužití georadaru SIR-3000 pro podzemní lokalizaci archeologických nálezů2008-9
 • obsazené: Využití družicových dat ze zařízení ASTER pro tvorbu topografické mapy oblasti Nasca/Peru 2008-9
 • volné: Využití družicových dat ze zařízení ASTER pro tvorbu geologické mapy (Peru) 2008-9
 • volné: Využití družicových,fotogrammetrických či leteckých laserových dat pro vyhledávání archeologických nalezišť 2008-9
 • obsazené: Fotogrammetrická dokumentace zemětřesením poškozeného objektu františkánského kláštera v Peru 2008-9
 • volné: Modelování historické menší stavby v Peru pomocí CAD a pozemní fotogrammetrie 2008-9
 • volné: Užití pozemních a družicových snímků pro modelování "opuštěného města" v Peru2008-9
 • volné: Využití letecké fotogrammetrie a DPZ pro dokumentaci geoglyfů v Peru/Nazca 2008-9
 • volné: Tvorba mapového serveru pro dokumentaci geoglyfů v Peru/Nazca 2008-9

Ing. Jan Pytel

 • Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů nestanoveno
 • Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy nestanoveno
 • Vývoj pluginů pro pro Eclipse Platform nestanoveno
 • Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii nestanoveno

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

 • Tvorba multimediálních výukových materiálů
 • Prostorové modely stavebních objektů na webu
 • Technologie pro elektronické vzdělávání (e-learning, LMS Moodle)
 • Interaktivní grafické systémy (Microstation, Kokeš, geodetické aplikace, programování)
 • Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 • Kartografická reprezentace dat GIS
 • Digitální modely terénu
 • Vývoj a správa webového serveru pro zeměměřiče
 • seznam ukončených a rozpracovaných prací

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

 • Digitální zrcadlovka OLYMPUS E500 - test parametrů 01/2007
 • Geografický informační systém Christine - využití v kartografii 01/2007

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

 • obsazeno DP: Tvorba hmatové mapy 01/2008
 • obsazeno DP: Tvorba atlasové mapy v prostředí ArcGIS 01/2008
 • obsazeno DP: Studie základních charakteristik Základní báze geografických dat České republiky 01/2008
 • obsazeno BP: Analýza kartografického jazyka starých map Čech 06/2008
 • obsazeno BP: Analýza kartografického jazyka starých map Moravy 06/2008
 • obsazeno BP: Kartografická společnost České republiky - historie a současnost 06/2008
 • Kartografická prezentace odborného obsahu městských cyklomap
 • obsazeno BP: Evropská iniciativa INSPIRE 06/2008
 • Studijní plány programu G+K (vývoj, srovnání s univerzitami u nás a v zahraničí)
 • Hodnocení vybraného kartografického produktu na českém trhu
 • 3D modely historických bojišť
 • další případná témata podle domluvy

Externisté

Po dohodě se zástupcem pedagogiského proděkana pro studijní program geodézie a kartografie prof. Čepkem, mohou být bakalářské a magisterské práce vedeny i přímo odborníky z praxe.

Ing. Petr Souček, Ph.D.

 • Obnova katastrálního operátu v ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být popis procesu obnovy katastrálního operátu s důrazem na procesy v ISKN. Zároveň by se měl diplomant zaměřit na vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby při obnově katastrálního operátu.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • Kontrola dat v SGI ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by mělo být vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby v souboru geodetických informací.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • další případná témata dle domluvy na emailu petr.soucek@cuzk.cz nebo u prof. Ing. Aleše Čepka, CSc.