Ing. Petr Buchar, CSc.

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Česká verze

Osobní údaje

Petr Buchar

narozen : 2.6.1944

adresa pracoviště : katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Praha 6, Thákurova 7, 166 29

telefon : 224 354 646

e-mail : buchar@fsv.cvut.cz

Odborné vzdělání

1958-1962 - Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze

1962-1967 - ČVUT, Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie

Zaměstnání

1967÷1969 n.p.Armabeton

1969÷Stavební fakulta ČVUT

Odborný růst a členství v odborných organizacích

1967 - zeměměřický inženýr

1983 - kandidát technických věd

Kartografická společnost ČR - člen revizní komise

Mezinárodní kartografická asociace - člen komise pro matematickou kartografii

Pedagogická činnost

výuka předmětů : Matematická kartografie 10, Programování 4 (volitelný předmět), Výuka v terénu, Mapování a kartografie (pro obor IŽP)

pedagogický poradce

vedení diplomových prací

člen komisí pro státní závěrečné zkoušky

školitel doktorského studia

spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK (výuka, člen komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských, magisterských i doktorských zkoušek)

spolupráce se Střední průmyslovou školou zeměměřickou (výuka, člen maturitní komise)

Výzkumná a publikační činnost

autor resp.spoluautor řady vysokoškolských skript

autor odborných článků

spoluřešitel výzkumných úkolů (oblast matematické kartografie)

English version

Ing. Petr Buchar, Csc

Personal Data

Date of birth: 2nd June 1944 Workplace: Department of Mapping and Cartography, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University of Prague Telephone : 224354646 e-mail : buchar@fsv.cvut.cz

Professional Education

1958-1962 – Secondary Technical School of Land Surveying and Geodesy 1962-1967 – Faculty of Civil Engineering, branch of study Geodesy and Cartography

Occupational History

1967-1969 national enterprise Armabeton 1969 - Department of Mapping and Cartography, Faculty of Civil Engineering

Professional career and membership at specialist institution

1967 – Cartography engineer 1983 – Ph.D. Cartography association CR – member of examination board International Cartography association – board member for mathematical cartography

Pedagogical activities

Teaching subjects: Mathematical cartography , Programming 4 (optional subject), Fieldwork, Mapping and cartography (subject for Environmental Engineering) Pedagogical consultant Dissertation work management Board member for state final exams Supervisor of doctoral Degree Study Cooperation with Natural Science Faculty UK (teaching, board member for state final exams, board member for bachelor’s and graduate exams) Cooperation with Secondary Technical School of Land Surveying and Geodesy (teaching, board member for graduate exams)

Research and Publication Activity

Author resp. co-author of number University’s textbooks Author of expert articles Co-solver of research assignments