Geodézie, kartografie a geoinformatika

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
Studijní program Geodézie a kartografie
Bakalářské obory
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika
Magisterské dvouleté obory
Geodézie a kartografie Geomatika
Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie Doporučený studijní plán oboru Geomatika
Stránky oborových kateder
Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky

Absolvent studijního oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika je vybaven odborným základem pro teoretické i praktické zvládnutí základů geodetických a kartografických úloh pro geodézii, kartografii, geografické informační systémy (GIS), stavební obory a další hospodářská odvětví.

Po základních teoretických předmětech, které vytvářejí matematický a fyzikální základ studia oboru, získávají studenti oboru znalosti z geodetických a kartografických metod v odborných předmětech. Studium je doplněno o předměty z oblasti společenských věd a o předměty vztahující se k aktivnímu využívání výpočetní techniky v geodetické a kartografické praxi. Rozsahem i obsahem významnou součástí studia je výuka v terénu.

Od čtvrtého semestru se studium začíná specializovat do dvou studijních zaměření Geodézie a kartografie a Geoinfromatika, jejich vazba je ale velmi silná a zaručuje plnou prostupnost při volbě oboru navazujícího magisterského studia. Geoinformatika je koncipována jako specializace, která rozšiřuje, ale nepouští odbornou oblast Geodézie a kartografie a je výhradně geovědním oborem.

Studijní zaměření geodézie a kartografie

Studijní zaměření geodézie a kartografie akcentuje oblast inženýrské geodézie, která je jednou ze základních perspektivních specializací zeměměřictví. Absolvent bude vybaven teoretickým základem (matematika, fyzika, informatika, apod.), který mu umožní pokračovat v magisterském studiu, a to i v jiném technickém oboru. Z hlediska odbornosti bude dostatečně vzdělán v technické a teoretické geodézii tak, aby byl schopen provádět geodetické práce související s pořizováním digitálních geometrických plánů a práce související s pozemkovými úpravami v zemědělství a lesnictví.

Studijní zaměření geoinformatika

Studijní zaměření geoinformatika je koncipováno tak, aby v rámci studijního oboru poskytnul studentům možnost uplatnění i mimo tradiční, ale poměrně úzkou specializaci geodézie a kartografie, a to především v oblasti zpracování geoinformací tak, jak bude od bakalářů požadováno v praxi například v interdisciplinárním oboru životního prostředí. V profilu geoinformatika je proto kladen vyšší důraz na informatickou stránku oboru (GIS) a na předměty teoretického základu