Diplomové práce

Z GeoWikiCZ
Verze z 14. 6. 2006, 12:37, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky) (první verze pravidel pro DP)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího diplomové práce na základě jím vypsaných témat diplomových prací.

V termínu zápisu do letního, resp. zimního, semestru odevzdají diplomanti na studijním oddělení písemnou Přihlášku k diplomové práci (formulář je k dispozici na studijním oddělění) potvrzenou vedoucím doplomové práce, který ji tím akceptuje.

Vlastní zadání diplomové práce jejím vedoucím probíhá v prvním týdnu po zápisu do semestru. Formulář Zadání diplomové práce ve dvou exemplářích dostane každý student na studijním oddělení při zápisu. Jeden exmlář Zadání diplomové práce odevzdají studenti zpracovávající diplomovou práci nejpozději do druhého týdne daného semestru. Stačí v něm vyplnit první krycí stranu - bez specifikace zadání! Slouží pouze k onámená, na které katedře a u kterého vedoucího má diplomant práci zadanou.\

Druhý exemplář Zadání diplomové práce je nedílnou součástí diplomové práce a je přiložen k odevzdávanému originálu diplomové práce. K tomuto druhému formuláři připojena příloha Specifikace diplomové práce, ve které vedoucí diplomové práce (a případně další konzultanti) přesně specifikuje rozsah a způsob zpracování diplomové práce.

Termín odevzdání diplomových prací je měsíc před konáním státních závěrečných zkoušek.

Odevzdání diplomové práce potvrdí vedoucí diplomové práce zápisem do indexu.

Nejpozdější termín pro podání přihlášek je státním závěrečným zkouškám je jeden měsíc před termínem SZZ.


Upozornění
Podle "Dokumentace magisterských studijních programů se standardní dobou studia 5.5 a 6 roků" může student skládat státní závěrečnou zkoušku, pokud ke dni podání přihlášky splnil všechny studijní povinnosti za celé studium, tj. složil všechny zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky z předmětů předepsaných studijním plánem a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci.