Diplomové práce: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(první verze pravidel pro DP)
m
 
(Není zobrazeno 17 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího diplomové práce na základě jím vypsaných témat diplomových prací.
 
Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího diplomové práce na základě jím vypsaných témat diplomových prací.
  
V termínu zápisu do letního, resp. zimního, semestru odevzdají diplomanti na studijním oddělení písemnou '''Přihlášku k diplomové práci''' (formulář je k dispozici na studijním oddělění) potvrzenou vedoucím doplomové práce, který ji tím akceptuje.
+
Diplomovou práci (dále jen DP) zadává katedra nejpozději první týden semestru, v němž má student Diplomovou práci zapsanou. Zadání DP je na předepsaném formuláři(k dispozici ve formulářích studijního oddělení: http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php ), kde je uveden název práce , název práce v anglickém jazyce, jméno studenta, termín zadání a odevzdání práce, vedoucí DP a zásady zpracování DP. Zadání podepisuje vedoucí katedry, vedoucí DP a student potvrzuje převzetí zadání. Nejpozději do konce 2. týdne výuky v semestru provede katedra zápis do informačního systému fakulty a odešle kopii zadání DP na studijní oddělení.
  
Vlastní '''zadání diplomové práce''' jejím vedoucím probíhá v prvním týdnu po zápisu do semestru. Formulář '''Zadání diplomové práce''' ve dvou exemplářích dostane každý student na studijním oddělení při zápisu. Jeden exmlář Zadání diplomové práce odevzdají studenti zpracovávající diplomovou práci nejpozději do druhého týdne daného semestru.  '''Stačí v něm vyplnit první krycí stranu - bez specifikace zadání!''' Slouží pouze k onámená, na které katedře a u kterého vedoucího má diplomant práci zadanou.\
+
DP může být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém a musí obsahovat:
 +
* zadávací formulář
 +
* abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce
 +
* prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů
 +
* úvodní rozbor zadané problematiky
 +
* řešení zadaného úkolu
 +
* závěrečné zhodnocení výsledků
 +
*seznam použité literatury
 +
*obsah včetně seznamu případných příloh.  
  
Druhý exemplář Zadání diplomové práce je nedílnou součástí diplomové práce a je přiložen k odevzdávanému originálu diplomové práce. K tomuto druhému formuláři připojena příloha '''Specifikace diplomové práce''', ve které vedoucí diplomové práce (a případně další konzultanti) přesně specifikuje rozsah a způsob zpracování diplomové práce.
+
DP se odevzdává v jednom vyhotovení. Bližší specifikaci požadavků na obsah může stanovit vedoucí katedry, která DP zadala. Odevzdání DP potvrzuje vedoucí DP do studijního průkazu a systému KOS. Nejpozději 14 dní před termínem konání SZZ určí vedoucí katedry oponenta DP z řad odborníků z praxe nebo akademických pracovníků.  
  
'''Termín odevzdání diplomových prací je měsíc před konáním [[SZZ|státních závěrečných zkoušek]].'''
+
Vedoucí DP hodnotí a klasifikuje DP studenta podle čl. 15 odst. 1 SZŘ a hodnocení odevzdá vedoucímu katedry. Oponent vypracuje posudek DP studenta, v němž ji zhodnotí a klasifikuje podle čl. 15 odst. 1 SZŘ, a posudek odevzdá vedoucímu katedry. Vedoucí katedry umožní studentovi nejpozději tři dny před termínem SZZ, aby se seznámil s hodnocením DP vedoucím DP a s oponentským posudkem včetně klasifikace.  
  
Odevzdání diplomové práce potvrdí vedoucí diplomové práce zápisem do indexu.
+
Předpoklady pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce:
 +
 
 +
# Student je povinen se ke státní závěrečné zkoušce (dále jen SZZ) v termínu stanoveném termínu na studijním oddělení fakulty (formulář k dispozici ve formulářích studijního oddělení http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php ).
 +
# SZZ může skládat student, který splnil následující podmínky:
 +
##je studentem fakulty stavební,
 +
## ke dni zápisu diplomové práce splnil všechny studijní povinnosti za celé studium, tj. složil všechny zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky z předmětů předepsaných studijním plánem,
 +
## odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci.  
  
'''Nejpozdější termín pro podání přihlášek je státním závěrečným zkouškám je jeden měsíc před termínem [[SZZ]].'''
+
== Podívejte se také na ==
  
 +
* [[Bakalářské a magisterské diplomové práce|Katedry]], na kterých je možno  zapisovat bakalářské a magisterské diplomové práce na studijmín programu [[O studijním programu Geodézie a kartografie|Geodézie a kartografie]].
  
;Upozornění: Podle "Dokumentace magisterských studijních programů se standardní dobou studia 5.5 a 6 roků" může student skládat státní závěrečnou zkoušku, pokud ke dni podání přihlášky splnil všechny studijní povinnosti za celé studium, tj. složil všechny zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky z předmětů předepsaných studijním plánem a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci.
+
{{Studium}}

Aktuální verze z 23. 11. 2014, 14:11

Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího diplomové práce na základě jím vypsaných témat diplomových prací.

Diplomovou práci (dále jen DP) zadává katedra nejpozději první týden semestru, v němž má student Diplomovou práci zapsanou. Zadání DP je na předepsaném formuláři(k dispozici ve formulářích studijního oddělení: http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php ), kde je uveden název práce , název práce v anglickém jazyce, jméno studenta, termín zadání a odevzdání práce, vedoucí DP a zásady zpracování DP. Zadání podepisuje vedoucí katedry, vedoucí DP a student potvrzuje převzetí zadání. Nejpozději do konce 2. týdne výuky v semestru provede katedra zápis do informačního systému fakulty a odešle kopii zadání DP na studijní oddělení.

DP může být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém a musí obsahovat:

 • zadávací formulář
 • abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce
 • prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů
 • úvodní rozbor zadané problematiky
 • řešení zadaného úkolu
 • závěrečné zhodnocení výsledků
 • seznam použité literatury
 • obsah včetně seznamu případných příloh.

DP se odevzdává v jednom vyhotovení. Bližší specifikaci požadavků na obsah může stanovit vedoucí katedry, která DP zadala. Odevzdání DP potvrzuje vedoucí DP do studijního průkazu a systému KOS. Nejpozději 14 dní před termínem konání SZZ určí vedoucí katedry oponenta DP z řad odborníků z praxe nebo akademických pracovníků.

Vedoucí DP hodnotí a klasifikuje DP studenta podle čl. 15 odst. 1 SZŘ a hodnocení odevzdá vedoucímu katedry. Oponent vypracuje posudek DP studenta, v němž ji zhodnotí a klasifikuje podle čl. 15 odst. 1 SZŘ, a posudek odevzdá vedoucímu katedry. Vedoucí katedry umožní studentovi nejpozději tři dny před termínem SZZ, aby se seznámil s hodnocením DP vedoucím DP a s oponentským posudkem včetně klasifikace.

Předpoklady pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce:  

 1. Student je povinen se ke státní závěrečné zkoušce (dále jen SZZ) v termínu stanoveném termínu na studijním oddělení fakulty (formulář k dispozici ve formulářích studijního oddělení http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php ).
 2. SZZ může skládat student, který splnil následující podmínky:
  1. je studentem fakulty stavební,
  2. ke dni zápisu diplomové práce splnil všechny studijní povinnosti za celé studium, tj. složil všechny zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky z předmětů předepsaných studijním plánem,
  3. odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci.

Podívejte se také na