Diplomové práce: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(inovovaná verze pravidel podle studijníjo oddělení)
(stranka změněna na redirect, inforamace jsou v bc a mgr strankach)
Řádek 1: Řádek 1:
Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího diplomové práce na základě jím vypsaných témat diplomových prací.
+
#REDIRECT [[SZZ]]
 
 
Diplomovou práci (dále jen DP) zadává katedra nejpozději první týden semestru, v němž má student Diplomovou práci zapsanou. Zadání DP je na předepsaném formuláři (k dispozici ve formulářích studijního oddělení: http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php ), kde je uveden název práce , název práce v anglickém jazyce, jméno studenta, termín zadání a odevzdání práce, vedoucí DP a zásady zpracování DP. Zadání podepisuje vedoucí katedry, vedoucí DP a student potvrzuje převzetí zadání. Nejpozději do konce 2. týdne výuky v semestru provede katedra zápis do informačního systému fakulty a odešle kopii zadání DP na studijní oddělení.
 
 
 
DP může být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém a musí obsahovat:
 
* zadávací formulář
 
* abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce
 
* prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů
 
* úvodní rozbor zadané problematiky
 
* řešení zadaného úkolu
 
* závěrečné zhodnocení výsledků
 
* seznam použité literatury
 
* obsah včetně seznamu případných příloh.
 
 
 
DP se odevzdává v jednom vyhotovení. Bližší specifikaci požadavků na obsah může stanovit vedoucí katedry, která DP zadala. Odevzdání DP potvrzuje vedoucí DP do studijního průkazu a systému KOS. Nejpozději 14 dní před termínem konání SZZ určí vedoucí katedry oponenta DP z řad odborníků z praxe nebo akademických pracovníků.
 
 
 
Vedoucí DP hodnotí a klasifikuje DP studenta podle čl. 15 odst. 1 SZŘ a hodnocení odevzdá vedoucímu katedry. Oponent vypracuje posudek DP studenta, v němž ji zhodnotí a klasifikuje podle čl. 15 odst. 1 SZŘ, a posudek odevzdá vedoucímu katedry. Vedoucí katedry umožní studentovi nejpozději tři dny před termínem SZZ, aby se seznámil s hodnocením DP vedoucím DP a s oponentským posudkem včetně klasifikace.
 
 
 
Předpoklady pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce:
 
 
 
# Student je povinen se ke státní závěrečné zkoušce (dále jen SZZ) písemně přihlásit nejpozději 30 dní před termínem SZZ na studijním oddělení fakulty (formulář k dispozici ve formulářích studijního oddělení http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php ).
 
# SZZ může skládat student, který splnil následující podmínky:
 
##je studentem fakulty stavební,
 
##ke dni zápisu diplomové práce splnil všechny studijní povinnosti za celé studium, tj. složil všechny zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky z předmětů předepsaných studijním plánem,
 
##odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci.
 
 
 
== Podívejte se také na ==
 
 
 
* [[Bakalářské a magisterské diplomové práce|Katedry]], na kterých je možno  zapisovat bakalářské a magisterské diplomové práce na studijmín programu [[O studijním programu Geodézie a kartografie|Geodézie a kartografie]].
 
 
 
{{Studium}}
 

Verze z 9. 12. 2009, 09:48

Přesměrování na: