Diplomové práce: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
(inovovaná verze pravidel podle studijníjo oddělení)
Řádek 1: Řádek 1:
 
Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího diplomové práce na základě jím vypsaných témat diplomových prací.
 
Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího diplomové práce na základě jím vypsaných témat diplomových prací.
  
Vlastní zadání diplomové práce jejím vedoucím probíhá v prvním týdnu po zápisu do semestru. Jeden exemplář Zadání diplomové práce odevzdají studenti zpracovávající diplomovou práci nejpozději do druhého týdne daného semestru. Stačí v něm vyplnit první krycí stranu - bez specifikace zadání! Slouží pouze k oznámení, na které katedře a u kterého vedoucího má diplomant práci zadanou.  
+
Diplomovou práci (dále jen DP) zadává katedra nejpozději první týden semestru, v němž má student Diplomovou práci zapsanou. Zadání DP je na předepsaném formuláři (k dispozici ve formulářích studijního oddělení: http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php ), kde je uveden název práce , název práce v anglickém jazyce, jméno studenta, termín zadání a odevzdání práce, vedoucí DP a zásady zpracování DP. Zadání podepisuje vedoucí katedry, vedoucí DP a student potvrzuje převzetí zadání. Nejpozději do konce 2. týdne výuky v semestru provede katedra zápis do informačního systému fakulty a odešle kopii zadání DP na studijní oddělení.
  
Druhý exemplář Zadání diplomové práce je nedílnou součástí diplomové práce a je přiložen k odevzdávanému originálu diplomové práce. K tomuto druhému formuláři je případně připojena příloha '''Specifikace diplomové práce''', ve které vedoucí diplomové práce (a případně další konzultanti) přesně specifikuje rozsah a způsob zpracování diplomové práce.
+
DP může být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém a musí obsahovat:
 +
* zadávací formulář
 +
* abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce
 +
* prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů
 +
* úvodní rozbor zadané problematiky
 +
* řešení zadaného úkolu
 +
* závěrečné zhodnocení výsledků
 +
* seznam použité literatury
 +
* obsah včetně seznamu případných příloh.  
  
Termín odevzdání diplomových prací je měsíc před konáním [[SZZ|státních závěrečných zkoušek]].  
+
DP se odevzdává v jednom vyhotovení. Bližší specifikaci požadavků na obsah může stanovit vedoucí katedry, která DP zadala. Odevzdání DP potvrzuje vedoucí DP do studijního průkazu a systému KOS. Nejpozději 14 dní před termínem konání SZZ určí vedoucí katedry oponenta DP z řad odborníků z praxe nebo akademických pracovníků.  
  
Diplomová práce se odevzdává vedoucímu diplomové práce. Odevzdání diplomové práce potvrdí vedoucí diplomové práce zápisem do indexu. Diplomová práce se zpravidla odevzdává ve 2 exemplářích, které jsou k dispozici komisi při obhajobě práce. Originál
+
Vedoucí DP hodnotí a klasifikuje DP studenta podle čl. 15 odst. 1 SZŘ a hodnocení odevzdá vedoucímu katedry. Oponent vypracuje posudek DP studenta, v němž ji zhodnotí a klasifikuje podle čl. 15 odst. 1 SZŘ, a posudek odevzdá vedoucímu katedry. Vedoucí katedry umožní studentovi nejpozději tři dny před termínem SZZ, aby se seznámil s hodnocením DP vedoucím DP a s oponentským posudkem včetně klasifikace.  
práce zůstává archivován na katedře, druhý výtisk se vrací studentovi.
 
  
Nejpozdější termín pro podání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám je jeden měsíc před termínem [[SZZ]].
+
Předpoklady pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce:
 
+
 
;Upozornění: Podle "Dokumentace magisterských studijních programů se standardní dobou studia 5.5 a 6 roků" může student skládat státní závěrečnou zkoušku, pokud ke dni podání přihlášky splnil všechny studijní povinnosti za celé studium, tj. složil všechny zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky z předmětů předepsaných studijním plánem a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci.
+
# Student je povinen se ke státní závěrečné zkoušce (dále jen SZZ) písemně přihlásit nejpozději 30 dní před termínem SZZ na studijním oddělení fakulty (formulář k dispozici ve formulářích studijního oddělení http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php ).  
 +
# SZZ může skládat student, který splnil následující podmínky:
 +
##je studentem fakulty stavební,
 +
##ke dni zápisu diplomové práce splnil všechny studijní povinnosti za celé studium, tj. složil všechny zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky z předmětů předepsaných studijním plánem,
 +
##odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci.  
  
 
== Podívejte se také na ==
 
== Podívejte se také na ==

Verze z 5. 12. 2009, 14:02

Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího diplomové práce na základě jím vypsaných témat diplomových prací.

Diplomovou práci (dále jen DP) zadává katedra nejpozději první týden semestru, v němž má student Diplomovou práci zapsanou. Zadání DP je na předepsaném formuláři (k dispozici ve formulářích studijního oddělení: http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php ), kde je uveden název práce , název práce v anglickém jazyce, jméno studenta, termín zadání a odevzdání práce, vedoucí DP a zásady zpracování DP. Zadání podepisuje vedoucí katedry, vedoucí DP a student potvrzuje převzetí zadání. Nejpozději do konce 2. týdne výuky v semestru provede katedra zápis do informačního systému fakulty a odešle kopii zadání DP na studijní oddělení.

DP může být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém a musí obsahovat:

 • zadávací formulář
 • abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce
 • prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů
 • úvodní rozbor zadané problematiky
 • řešení zadaného úkolu
 • závěrečné zhodnocení výsledků
 • seznam použité literatury
 • obsah včetně seznamu případných příloh.

DP se odevzdává v jednom vyhotovení. Bližší specifikaci požadavků na obsah může stanovit vedoucí katedry, která DP zadala. Odevzdání DP potvrzuje vedoucí DP do studijního průkazu a systému KOS. Nejpozději 14 dní před termínem konání SZZ určí vedoucí katedry oponenta DP z řad odborníků z praxe nebo akademických pracovníků.

Vedoucí DP hodnotí a klasifikuje DP studenta podle čl. 15 odst. 1 SZŘ a hodnocení odevzdá vedoucímu katedry. Oponent vypracuje posudek DP studenta, v němž ji zhodnotí a klasifikuje podle čl. 15 odst. 1 SZŘ, a posudek odevzdá vedoucímu katedry. Vedoucí katedry umožní studentovi nejpozději tři dny před termínem SZZ, aby se seznámil s hodnocením DP vedoucím DP a s oponentským posudkem včetně klasifikace.

Předpoklady pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce:  

 1. Student je povinen se ke státní závěrečné zkoušce (dále jen SZZ) písemně přihlásit nejpozději 30 dní před termínem SZZ na studijním oddělení fakulty (formulář k dispozici ve formulářích studijního oddělení http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php ).
 2. SZZ může skládat student, který splnil následující podmínky:
  1. je studentem fakulty stavební,
  2. ke dni zápisu diplomové práce splnil všechny studijní povinnosti za celé studium, tj. složil všechny zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky z předmětů předepsaných studijním plánem,
  3. odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci.

Podívejte se také na