Anotace diplomových prací - zimní semestr 2005: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
Řádek 65: Řádek 65:
  
 
'''vedoucí:''' Ing. Tomáš Jiřikovský
 
'''vedoucí:''' Ing. Tomáš Jiřikovský
    '''oponent:''' Ing. Pavel Sobotka '''obhájeno:''' 17.1.2006
+
    '''oponent:''' Ing. Radovan Machotka '''obhájeno:''' 17.1.2006
  
 
Diplomová práce se zabývá hledáním optimálních variant zajišťovacích mikrosítí a jejich analýzou z hlediska přesnosti, spolehlivosti, robustnosti a cenových nákladů s cílem vybrat nejvhodnější řešení. V závěru jsou uvedeny výsledky praktického zaměření nulté etapy.
 
Diplomová práce se zabývá hledáním optimálních variant zajišťovacích mikrosítí a jejich analýzou z hlediska přesnosti, spolehlivosti, robustnosti a cenových nákladů s cílem vybrat nejvhodnější řešení. V závěru jsou uvedeny výsledky praktického zaměření nulté etapy.

Aktuální verze z 18. 7. 2006, 12:52

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Janů Jiří: Název DP

vedoucí: jméno vedoucího dp     oponent: jméno oponenta     volitelný předmět: xxx

sem příjde text anotace diplomové práce Jiřího Janů

Katedra vyšší geodézie

Vatrt Vilém : Ověření stálosti hodnoty potenciálu na geoidu s využitím altimetrických dat a různých geopotenciálních modelů

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     oponent: doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. obhájeno: 2006-01-17

Diplomová práce je důležitým příspěvkem k definici jednotného světového výškového systému. Pracemi souvisejícími s realizací globálního výškového systému se systematicky a dlouhodobě zabývá skupina výzkumníků ve VGHMÚř v Dobrušce, pod ideovým vedením profesora M. Burši. Vzhledem k tomu, že vztažnou plochou pro určování výšek je geoid (resp. kvazigeoid) základním úkolem je určení hodnoty geopotenciálu na geoidu , který by měl být blízký ploše, reprezentující střední hladinu moří. Důležitým požadavkem je pak ověření stálosti této hodnoty v čase, tak aby mohla být považována za konstantní veličinu. Ověření stálosti je použito dat altimetrické družice Jason 1.

Ryšavý Vít : Analýza zvláštních nivelačních sítí - tvorba softwaru a jeho aplikace

vedoucí: doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.     oponent: Ing. Jan Řezníček, Ph.D. obhájeno: 2006-01-17

Vytvoření softwaru, který na základě vstupních hodnot nadmořských výšek nivelačních bodů z opakovaných nivelací vyhodnotí časové změny výšek, které nastaly u nivelačních bodů zvláštních nivelačních sítí. Tyto změny vhodným způsobem matematicky interpretuje. Druhou částí diplomové párce je praktické ověření vytvořeného softwaru na výsledcích opakovaných nivelačních měření ČSNS na území města Brna a okolí.

Katedra mapování a kartografie

Kopecká Lenka : Hodnocení konformních zobrazení pro mapu Evropské unie

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     oponent: Ing.Tomáš Bayer,Ph.D. obhájeno: 2006-01-17

Na základě kritérii používaných pro hodnocení kartografických zobrazení diplomová práce porovnává použití různých konformních zobrazení pro mapu stávajících zemí Evropské unie. Hodnocena byla jednak jednoduchá zobrazení válcová, kuželová i azimutální a také Lagrangeovo a Augustovo zobrazení. Byly navrhovány i obecné polohy některých zmíněných zobrazení a uplatněno zavedení multiplikační konstanty. Vzájemné porovnání bylo provedeno na základě minimaximálního a globálního Airyho kritéria. Práce je doplněna četnými tabulkami i ukázkami map zvoleného území.

Mončeková Kamila : Ortodroma v kartografických zobrazeních

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     oponent: RNDr.Tomáš Beránek,CSc. obhájeno: 2006-01-17

Diplomová práce posuzuje průběh ortodrom ve vybraných kartografických zobrazeních. Výběr zobrazení byl limitován jejich dostupností v systému Projection, kterým byla zadaná problematika podporována. Aplikace byly přizpůsobeny mapovým listům 1:500 000 a 1:1 000 000 lokalizovaným pro území našeho státu. Odlehlosti obrazu ortodrom od přímé spojnice jsou posuzovány na základě uvažované grafické přesnosti mapy zvoleného měřítka. Práce je doprovázena tabulkami i přehlednými grafickými ukázkami.

Katedra speciální geodézie

Jiřík Jiří : Problematika sledování svislých posunů objektu základní umělecké školy v Mostě

vedoucí: Ing. Jitka Suchá, Ph.D.     oponent: Ing. Pavel Sobotka obhájeno: 2006-01-17

Diplomová práce obsahuje základní informace týkající se problematiky měření svislých posunů objektů, ověření kvality a přesnosti použitých nivelačích přístrojů, zpracování čtyř etap měření objektu ZUŠ v roce 2005, zhodnocení všech etap měření a vyvození závěrů o stabilitě objektu.

Špačková Lenka : Měření průběhu nadzemních vedení vysokého napětí

vedoucí: Ing. Jitka Suchá, Ph.D.     oponent: Ing. Pavel Sobotka obhájeno: 2006-01-17

Diplomová práce obsahuje velmi podrobné informace shromážděné z dostupné literatury týkající se problematiky měření průběhu nadzemních vedení vysokého napětí, posouzení jednotlivých metod z hlediska vhodnosti a kvality výsledků, provedení experimentálních měření, zhodnocení výsledků těchto měření.

Černý Matěj: Název DP

vedoucí: doc. Pospíšil     oponent: jméno oponenta     volitelný předmět:

sem příjde text anotace diplomové práce Matěje Černého

Jan Vavroch: Zajišťovací mikrosíť geodeticko-geotechnického vrtu TV01

vedoucí: Ing. Tomáš Jiřikovský     oponent: Ing. Radovan Machotka obhájeno: 17.1.2006

Diplomová práce se zabývá hledáním optimálních variant zajišťovacích mikrosítí a jejich analýzou z hlediska přesnosti, spolehlivosti, robustnosti a cenových nákladů s cílem vybrat nejvhodnější řešení. V závěru jsou uvedeny výsledky praktického zaměření nulté etapy.