Anotace diplomových prací - zimní semestr 2004: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 123: Řádek 123:
  
  
==== Radim Balík: Konverze vektorových prostorových dat do formátu VRML ====
+
==== Radim Balík: [http://lfgm.fsv.cvut.cz/~hodac/studenti/DP_Balik/ Konverze vektorových prostorových dat do formátu VRML] ====
  
 
'''vedoucí:''' Ing. Jindřich Hodač, PhD.
 
'''vedoucí:''' Ing. Jindřich Hodač, PhD.
Řádek 129: Řádek 129:
  
 
Tato diplomová práce je součástí projektu “Živé divadlo”, jehož cílem je vytvořit prostorový informační systém barokního divadla na zámku v Českém Krumlově a vyvinout obecnou technologii tvorby takových systémů. Práce se snaží nalézt vhodný postup převodu vektorových dat zhotovených v CAD systému na interaktivní virtuální model a jejím hlavním výsledkem je návrh příslušné konverzní aplikace.
 
Tato diplomová práce je součástí projektu “Živé divadlo”, jehož cílem je vytvořit prostorový informační systém barokního divadla na zámku v Českém Krumlově a vyvinout obecnou technologii tvorby takových systémů. Práce se snaží nalézt vhodný postup převodu vektorových dat zhotovených v CAD systému na interaktivní virtuální model a jejím hlavním výsledkem je návrh příslušné konverzní aplikace.
 
  
 
==== Markéta Jelínková: Fotogrammetrická dokumentace vybraných částí objektu tvrze v Popovicích na Benešovsku - tvorba podkladů pro stavebněhistorický průzkum objektu ====
 
==== Markéta Jelínková: Fotogrammetrická dokumentace vybraných částí objektu tvrze v Popovicích na Benešovsku - tvorba podkladů pro stavebněhistorický průzkum objektu ====

Verze z 27. 1. 2006, 16:37

Obsah

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Tomáš Čapek: Řešení vyrovnání prostorové sítě v programu MATLAB

vedoucí: Ing. Jan Ratiborský, CSc.     obhájeno: 2005-01-20

Řešení vyrovnání prostorové sítě v programu MATLAB. Výpočet přibližných souřadni, redukce měřených veličin do kartézského souřadnicovího systému. Řešení ve variantě modelové sítě a prostorové sítě ve Vysokých Tatrách v oblasti Rysů. Vlastní výpočty jsou provedeny v několika kombinacích, např. s eliminací některých typů měřených veličin (s refrakci a bez refrakce).


Tomáš Macíček: Analýza použitých postupů určování výškových rozdílů v účelové vědeckovýzkumné síti ve Starém Městě pod Sněžníkem

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2005-01-20

V DP jsou analyzovány možnosti přesného určování výškových rozdílů v konkrétní účelové síti (s délkami stran až 6 km a převýšením až 650 m) z terestrických měření s uvážením vlivu refrakce a z měření metodou GPS, připojeného na nivelované výšky. Dosažené charakteristiky přesnosti potvrdily použitelnost obou technologií s centimetrovou přesností. Z porovnání kvalitativně odlišných druhů výšek je umožněno získat informace o průběhu místního kvazigeoidu v dané oblasti vědeckovýzkumné účelové sítě.


Radim Malachovský: Experimentální ověření Sanchezovy metody

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2005-01-20

V DP jsou nejprve analyzovány možné postupy určování výškových rozdílů v horském terénu na účelové síti ve Starém Městě pod Sněžníkem. Těžištěm práce je druhé nezávislé experimentální ověření Sanchezovy metody, která určuje refrakční úhly ve svislém trojúhelníku (o nejdelší straně 6,8 km a převýšení 650 m) z přesně určených délek metodou GPS a měřených zenitových úhlů. Výsledkem je nejenom zpřesnění nadmořské výšky nejvyššího bodu sítě Tetřeví hora (1236 m), ale i zjištění hodnot refrakčních úhlů resp. koeficientů pro typické délky a sklony záměr a odhad průběhu místního kvazigeoidu.


Ilona Foltinská: Studie vlivu stavby dálnice D11 na pozemkové úpravy

vedoucí: Ing. Josef Vlasák     obhájeno: 2005-01-20

Vypracování studie vlivu výstavby a provozu úseku dálnice D11 na pozemkové úpravy. Popis území z hlediska klimatického, geologického, přírodního, pedologického, hydrologického, přehled dotčených katastrálních území, analýza struktury vlastnických vztahů a zastoupení druhů pozemků, návrh změn katastrálních hranic. Výpočet erozní ohroženosti, střety dálnice s cestní sítí a návrhy řešení, delimitace druhů pozemku, výpočet plošných nároků na společná zařízení vyvolana stavbou dálnice D11. Popis a srovnání metodik pro vypracování studie vlivu dálnice na pozemkové úpravy.


Jaroslav Pleticha: Využití DMT Atlas pro posouzení erozní ohroženosti

vedoucí: Ing. Josef Vlasák     obhájeno: 2005-01-20

Popis a vysvětlení jevu vodní eroze, její příčiny a důsledky. Metoda USLE. Popis programu Atlas DMT a jeho možností v oblasti erozních výpočtů. Vytvoření modelu erozního smyvu na síti zaměřených bodů a na pravidelné síti bodů. Grafické prezentace modelu, návrh na doplnění funkcionalit pragramu Atlas DMT.


Zdeněk Hudec: Přesnost polohopisu zaměřeného polární metodou

vedoucí: Doc. Ing. Jiří Streibl, CSc.     obhájeno: 2005-01-20

Opakovaně byly zaměřeny podrobné body polohopisu (rohy domů, kouty, šoupata, chodníky)přístrojem Leica TC-1600 z několika stanovisek a vypočteny jejich souřadnice. Střední souřadnicová chyba jednotlivých skupin je prakticky stejná - v rozmezí 8 až 17 mm, což svědčí o vysoké kvalitě práce figuranta - svislé držení výtyčky s hranolem, přikládání hranolu k rohům, doměrky koutů.


Kateřina Procházková: Přesnost zaměření polohopisu polární metodou

vedoucí: Doc. Ing. Jiří Streibl, CSc.     obhájeno: 2005-01-20

Na základě výsledků 4 etap polohopisného měření téže lokality studenty byl proveden rozbor přesnosti zaměřených bodů a oměrných. Z výsledků je patrno, že největší chyby v poloze zaměřených bodů byly způsobeny polohopisným základem, orientací stanovisek, nepřesným přiložením hranolu k objektivu a chybovým přecílením na rohy a středy lamp. Vzájemná poloha sousedních bodů vzhledem k oměrným, ale nepřekročila hodnotu 5 cm při měření z téhož stanoviska.

Katedra vyšší geodézie

Katedra mapování a kartografie

Pavla Rohlíčková: Problematika upřesnění přídělů pozemkovou úpravou

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2005-01-20

Tato práce pojednává o jedné z metod dokončení přídělového řízení, tedy o upřesnění přídělu pozemkovou úpravou. V diplomové práci je věnována pozornost výběru katastrálních území pro dokončení přídělového řízení a způsobu, jakým bude pozemková úprava provedena – upřesněním nebo rekonstrukcí jednoduchou nebo komplexní pozemkovou úpravou. Objasnění celé problematiky, která je v mnoha případech značně různorodá, je ukázáno na konkrétním řešení dokončení přídělového řízení jednoduchou pozemkovou úpravou v katastrálním území Mutišov. Dále tato práce pojednává o problematice evidence lehkého vojenského opevnění vybudovaného na území naší republiky v letech 1935–1938 v katastru nemovitostí, neboť i tato otázka by měla být při dokončení přídělů pozemkovou úpravou vyřešena. V závěrečné části je proveden rozbor přídělových operátů a způsobů jejich dokončení v okrese Jindřichův Hradec.


Iva Růžičková: Tvorba kartografických výstupů v programech MS Map a MS Map Point 2002

vedoucí: Ing. Růžena Zimová, PhD.     obhájeno: 2005-01-20

Diplomová práce řeší otázku zpracování kartogramů a kartodiagramů ve dvou programech firmy Microsoft Corporation - MS Map a MS Map Point Europe 2002. První část práce je zaměřena na MS Map a jeho funkce, ve druhé části je uvedena stručná charakteristika a popis hlavních funkcí programu MS Map Point 2002. Podrobněji jsou popsány nástroje pro zpracování statistických údajů v mapě. Připojeny jsou ukázky praktického využití těchto programů pro tvorbu kartogramů a kartodiagramů. V závěru je provedeno porovnání programů především z hlediska použitelnosti v tematické kartografii, resp. prezentace informací v mapě.

Kateřina Ducháčková: Zpracování plánu města v programu OCAD

vedoucí: Ing. Růžena Zimová, PhD.     obhájeno: 2005-01-20

Diplomová práce charakterizuje plán města jako kartografický produkt a zmiňuje možné zdroje podkladových dat pro digitální tvorbu plánu města. Popisuje grafický program OCAD 8 švýcarské firmy Steinegger Software a jeho pracovní prostředí, nástroje a funkce. Pomocí tohoto programu byl zpracován plán města Dačice v měřítku 1 : 7 000 s využitím navrženého vlastního značkového klíče. Tvorba plánu města je dokumentována grafickými přílohami.


Martin Hurník: Vývoj metod kartografické prezentace reliéfu

vedoucí: Ing. Růžena Zimová, PhD.     obhájeno: 2005-01-20

Diplomová práce zpracovává tématiku vývoje metod zobrazování reliéfu od počátku až do současnosti. Charakterizuje obecně význam reliéfu jako prvku mapy, jeho mapování a přípravu ke grafickému vyjádření. Popisuje hlavní a doplňkové metody zobrazování na analogových mapách od nejstarších primitivních až po v současnosti používané metody. Práce se dále zabývá využitím digitálních technologií při zobrazování reliéfu, zejména využitím digitálního modelu terénu. Shrnuje vývoj metod, jejich výhody a nevýhody a současné trendy v zobrazování reliéfu.


Simona Matoušková: Možnosti rozšíření prodeje a užití mapových a dalších geografických produktů ČÚZK

vedoucí: Ing. Růžena Zimová, PhD.     obhájeno: 2005-01-20

Diplomová práce se věnuje státním mapovým dílům, datům Základní báze geografických dat ZABAGED a ortofotomapám z pohledu dnes již neopomenutelné disciplíny, kterou je marketing. V předkládané práci jsou tyto produkty Českého úřadu zeměměřického a katastrálního studovány z pozice hlavních marketingových nástrojů, kterými jsou distribuce, propagace a cena. Na základě celkové marketingové studie, která se mimo jiné zaměřuje i na současný tržní stav mapových služeb ve státní, soukromé a zahraniční národní působnosti, jsou provedeny závěry a navrhnuty inovace v propagaci, distribuci a možném užití produktů.


Monika Patáková: Digitalizace mikrozáznamů

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.     obhájeno: 2005-01-20

Cílem diplomové práce bylo podat ucelený pohled na mikrografii, zejména pak na digitalizaci mikrozáznamů. V jednotlivých kapitolách byla popsána oblast mikrografie a mikrosnímkování v resortu ČÚZK, digitalizace mikrozáznamů a hybridní technologie. Bylo provedeno skenování vytvořeného mikrosnímku různými typy skenerů a na základě výsledků také srovnání jednotlivých použitých zařízení. Součástí práce je přehled všech dostupných zařízení pro převod mikrozáznamů do digitální podoby s technickými parametry.


Pavlína Jiskrová: Rozvoj vysokého školství v letech 1990-2003 v ČR

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.     obhájeno: 2005-01-20

Cílem diplomové práce bylo graficky vyjádřit rozvoj vysokého školství v letech 1990-2003 v České republice s využitím grafických programů Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Zdrojem dat byly statistické ročenky z let 1990-2003, které od roku 1997 obsahují lokalizovaná data o vývoji veřejných vysokých škol a od roku 2002 i o vývoji soukromých vysokých škol. Přílohu práce tvoří 7 barevných kartogramů a kartodiagramů.


Radek Vinš: Cykloturistické mapy

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.     obhájeno: 2005-01-20

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu současně vydávaných cykloturistických map, na jejím podkladě navrhnout možnosti zkvalitnění jejich obsahu a vypracovat cykloturistickou mapu zvoleného území v grafickém programu OCAD 8. Práce podrobně popisuje jednotlivé nástroje programu a jejich využití a výsledky autor dokladuje na cykloturistických mapách trasy New York - Montevideo a Salar de Uyuni -Laguna Verde, které zpracoval na základě vlastních poznatků získaných při jízdě na kole na těchto dálkových trasách. Autor prezentuje své výsledky též na gama.fsv.cvut.cz/~vins.


Radim Balík: Konverze vektorových prostorových dat do formátu VRML

vedoucí: Ing. Jindřich Hodač, PhD.     obhájeno: 2005-01-20

Tato diplomová práce je součástí projektu “Živé divadlo”, jehož cílem je vytvořit prostorový informační systém barokního divadla na zámku v Českém Krumlově a vyvinout obecnou technologii tvorby takových systémů. Práce se snaží nalézt vhodný postup převodu vektorových dat zhotovených v CAD systému na interaktivní virtuální model a jejím hlavním výsledkem je návrh příslušné konverzní aplikace.

Markéta Jelínková: Fotogrammetrická dokumentace vybraných částí objektu tvrze v Popovicích na Benešovsku - tvorba podkladů pro stavebněhistorický průzkum objektu

vedoucí: Ing. Jindřich Hodač, PhD.     obhájeno: 2005-01-20

Náplní práce je zhotovení různých typů měřické dokumentace konkrétního památkového objektu pro účely stavebněhistorického průzkumu. Zpracovávány jsou části objektu tvrze v Popovicích (u Benešova). V průběhu prací byly použity jak metody fotogrammetrické (digitální průseková a jednosnímková metoda -> zaměření fasád a renesančního sálu), tak metody geodetické (zaměření renesančního sálu). Výsledkem práce jsou 2D (fotoplány + pohledy) i 3D data (model sálu).


Katedra speciální geodézie

Lenka Gabrielová: Zhodnocení výsledků etapových měření posunů a přetvoření nosných konstrukcí v objektu Starého paláce na Pražském hradě

vedoucí: Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2005-01-20

Práce navazuje na diplomovou práci Jitky Vybíralové a hodnotí svislé posuny nosných pilířů a stropních kleneb Vladislavského sálu, svislé posuny a náklony nosných pilířů v objektu Zemských desek a náklony obvodových stěn Vladislavského sálu, a to v devíti etapách zaměřených od července 2002 do října 2004. Posuny a přetvoření hodnotí v závislosti na vlivu periodických teplotních a časových změn. Podrobně je analyzována vnitřní přesnost soupravy pro měření odklonů od svislice, zkonstruované v laboratoři katedry speciální geodézie


Veronika Tesařová: Zhodnocení výsledků etapových měření posunů a přetvoření nosných pilířů katedrály sv.Víta na Pražském hradě

vedoucí: Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2005-01-20

Práce navazuje na diplomové práce Lubomíra Pavlíčka a Milady Cigánkové a hodnotí výsledky měření posunů, náklonů a přetvoření nosných pilířů střední lodi katedrály sv.Víta na Pražském hradě, dosažené ve dvanácti etapách v období od června 2000 do října 2004. Od 10. etapy je měření rozšířeno na příčnou loď, která se nachází na rozhraní historické a novodobé části katedrály. Posuny a přetvoření jsou hodnoceny vzhledem k vlivu periodických teplotních a časových změn. Nově se uskutečnilo zaměření a vyhodnocení vlivu průběžných teplotních změn během jednoho dne.

Tomáš Kubín: Možnosti zpřesnění prorážkového polygonu

vedoucí: Ing. Lenka Línková, PhD.     obhájeno: 2005-01-20

V úvodní části se autor věnuje historii tunelového stavitelství a geodetickým pracem při výstavbě tunelů. Druhá část je věnována simulaci několika variant prorážkového polygonového pořadu doplněného dalšími zaměřovanými body a modelování geodetické úlohy. Analýza dat byla provedena v programu Neptan/GPS.


Zdeněk Indra: Zaměření "estakády Chomutov" 3D skenerem, vyhodnocení a porovnání s výsledky klasických metod

vedoucí: Ing. Lenka Línková, PhD.     obhájeno: 2005-01-20

V teoretické části se práce zabývá obecnš problematikou laserových skenovacích systémů, detailně je popsán skenovací systém Cyrax 2500, který byl použit k zaměření objektu. V praktické části je popsán postup zaměření estakády Chomutov ve třech etapách tímto skenerem a následné zpracování získaných dat. Pro každou etapu byl vyhotoven 3D rastrový model mostu a příčné řezy v osách pilířů.


Michala Vyroubalová: Zpracování a vyhodnocení etapových měření v místní síti Rabenov pro měření svahových posunů

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.     obhájeno: 2005-01-20

Diplomová práce zpracovala 3 etapy pozemních teodolitových měření v místní prostorové síti Rabenov, určené pro sledování svahových posunů a připojení geotechnických měření v rekultivované oblasti bývalého dolu Chabařovice. Síť má 4 stanoviska a 34 pozorovaných bodů, měření se provádělo totálními stanicemi Leica 1800 a 1700. Práce je součástí zpracování grantu GA ČR 103/02/166. Obsahově souvisí s DP sl. J. Neumanové, která vyhodnocovala měření GPS.


Jana Neumanová: Použití aparatur GPS pro sledování svahových posunů v pohornické krajině

vedoucí: Ing. Ilona Janžurová     obhájeno: 2005-01-20

Diplomová práce zpracovala 3 etapy GPS měření v místní prostorové síti Rabenov, určené pro sledování svahových posunů a připojení geotechnických měření v rekultivované oblasti bývalého dolu Chabařovice. Síť má 4 stanoviska a 34 pozorovaných bodů, měření se provádělo 2 aparaturami Trimble geodetické přesnosti (5700) a GIS přesnosti (GeoExplorer CE Series). Práce je součástí zpracování grantu GA ČR 103/02/166. Obsahově souvisí s DP sl. M. Vyroubalové, která vyhodnocovala terestrická teodolitová měření.

Adam Fiala: Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení budovy

vedoucí: Ing. Ludmila Matějíčková     obhájeno: 2005-01-20

DP se zabývala zaměřením skutečného provedení stavby činžovního domu v Praze 2 před rekonstrukcí. Je uvedena související teoretická část včetně rozborů přesnosti a ocenění výkonů. V druhé části je zpracováno konkrétní měření a vyhotovení dokumentace.


Zbyněk Kugler: PERIODICKÁ VÝŠKOVÁ MĚŘENÍ NUSELSKÉHO MOSTU

vedoucí: Ing. Václav Čech     obhájeno: 2005-01-20

Vývoj výškových měření této unikátní stavby z hlediska využití přístrojové techniky, metod, přesnosti, časové a ekonomické náročnosti. Výsledky dosažené nivelačním přístrojem Ni 004 s libelou, nivelačním přístrojem Ni 007 s kompensátorem a digitálním přístrojem Na 3003. Zhodnocení výsledků měření v 11 etapách od dubna 1997 do srpna 2004 a to i na základě výsledků vlastních měření.

Miroslav Vacek: URČOVÁNÍ OBJEMŮ ZEMNÍCH PRACÍ

vedoucí: Ing. Václav Čech     obhájeno: 2005-01-20

Obecný popis metod pro určování objemů zemních prací a vhodnost jejich využití. Pro zpracování výsledků vlastních měření byly vybrány tyto metody : polyedrická, čtvercové sítě, profilová a vrstevnicová. Použité přístroje : nivelační přístroj kompenzátorový N-ZKL, autoredukční teodolit DAHLTA 010 A, totální stanice TOPCON GPT-2006. Porovnání vybraných metod z hlediska využití přístrojové a výpočetní techniky, přesnosti, časové a ekonomické náročnosti.