Anotace diplomových prací - zimní semestr 2002

Z GeoWikiCZ
Verze z 20. 11. 2005, 15:24, kterou vytvořil Pytel (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Obsah

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Jaroslav Gall: Zavedení výsledků pozemkových úprav v k.ú. Kadlín do katastru nemovitostí

vedoucí: Ing. Simona Cikánová     obhájeno: 2003-01-22

Diplomant analyzuje problémy v komunikaci mezi subjekty vstupujícími do KPÚ a Katastrálním úřadem. Posuzuje rozdíly mezi starým a novým výměnným formátem z hlediska náročnosti vyhotovení a z hlediska dopadu na softwarové vybavení. Navrhuje řešení problematiky vkladu změny katastrální hranice k.ú. Kadlín a shrnuje řešené problémy.

Jan Šivic: Obnova a doplnění podrobného bodového pole v k.ú. Staré Město pod Sněžníkem pro účely výuky geodézie v terénu 1. ročníku oboru G+K

vedoucí: Ing. Josef Vlasák     obhájeno: 2003-01-23

V rámci této Diplomové práce bylo doplněno a obnoveno podrobné bodové pole ve Starém Měste pod Sněžníkem. Práce obsahuje úvodní část o postupu budování podrobných bodových polí podle předpisů ČÚZK, dále popisuje stabilizaci bodů, zaměření sítě, použitý přístroj, rozbor přesnosti, redukci délek a převýšení. Výsledné souřadnice a výšky byly určeny vyrovnáním MNČ, pro účely DP byla síť vyrovnána v několika variantách. Práce obsahuje místopisné údaje všech bodů bodového pole, přehled sítě, seznamy souřadnic, porovnání s body původními.


Filip Kubelka: Rekognoskace, doplnění a obnova podrobného bodového pole v k.ú. Staré Město pod Sněžníkem

vedoucí: Ing. Josef Vlasák     obhájeno: 2003-01-23

V rámci této Diplomové práce bylo doplněno a obnoveno podrobné bodové pole ve Starém Měste pod Sněžníkem. Práce obsahuje úvodní část o postupu budování podrobných bodových polí podle předpisů ČÚZK, dále popisuje stabilizaci bodů, zaměření sítě, použitý přístroj, rozbor přesnosti, redukci délek a převýšení. Výsledné souřadnice a výšky byly určeny vyrovnáním MNČ, pro účely DP byla síť vyrovnána v několika variantách. Práce obsahuje místopisné údaje všech bodů bodového pole, přehled sítě, seznamy souřadnic, porovnání s body původními.

Roman Havlík: Problematika zavádění výsledků komplexních pozemkových úprav do katastru nemovitostí

vedoucí: Ing. Miloslav Vaňous     obhájeno: 2003-01-23

Problematika práce geodeta při komplexních pozemkových úpravách z pohledu katastrálního úřadu Praha-východ. Popis zavedení KPÚ do ISKN. V rámci práce byl vytvořen program KN-Info který pracuje s výměnným formátem ISKN.


Martin DONÁT: Experimentální ověření Sanchezovy metody v Česku

vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk SKOŘEPA     obhájeno: 2003-01-22

V práci je zkoumán vliv vertikální refrakce na měřené zenitové úhly pomocí Sanchezovy metody (zenitové úhly ve svislém trojúhelníku byly měřeny autorem práce ve výzkumné síti ve Starém Městě pod Sněžníkem). Je uvedena definice Sanchezovy metody, která vychází z geometrických podmínek sestavených pro refrakční úhly ve svislém trojúhelníku. Vzniklá soustava šesti lineárních rovnic se řeší pomocí singulárního rozkladu matice soustavy pro různě formulované modely výpočtu neznámých refrakčních úhlů. Je vypočten i odhad středních chyb neznámých refrakčních úhlů a odvozen optimální tvar svislého trojúhelníka. Vliv měřených délek ve svislém trojúhelníku na určované refrakční úhly je zkoumán na základě simulovaných délek. K simulovaným délkám a zenitovým úhlům z jednoho měřického dne byly vypočteny refrakční úhly pro jednotlivé modely. Z Pearsonova testu dobré shody na ověření normality byly odhadnuty pomocí metody minimálního chí-kvadrátu neznámé hodnoty refrakčních úhlů a jejich střední chyby. Bylo dosaženo velmi dobré shody s výsledky určenými pouze z měření.


Jiří Walenka: Porovnání dosažitelné přesnosti nejužívanějších technologických postupů při určování polohy bodů v účelových sítích.

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2003-01-22

Diplomová práce popisuje (na základě zapojení přestabilizovaného bodu 318 do vědeckovýzkumné sítě ve Starém Městě pod Sněžníkem) nejužívanější alternativy výpočtu a vyrovnání souřadnic bodů formou vázané a volné sítě, včetně charakteristik dosažené přesnosti. Výsledky klasických technologických postupů, využívajících měřených osnov vodorovných směrů, elektronicky měřených délek a zenitových úhlů jsou analyzovány a v závěru porovnány s výsledky získanými nezávislou technologií GPS. V obou případech bylo dosaženo vysoké (prakticky srovnatelné) přesnosti, charakterizované střední souřadnicovou chybou, která nepřesáhla hodnotu 7 mm.

Jan Duda: Srovnání tradičních a nových technologií určování polohy bodů v účelových sítích.

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2003-01-22

Diplomová práce řeší aktuální problematiku současné geodetické praxe - zapojení nově stabilizovaného bodu 319 do stávající vědeckovýzkumné sítě ve Starém Městě pod Sněžníkem ze dvou nezávislých měřických etap (podzim 2001 a jaro 2002). Vyrovnané souřadnice bodů zájmové části účelové sítě jsou získány v několika variantách jak formou vázané, tak volné sítě, včetně kvalitativního posouzení dosažené přesnosti.V závěru je provedeno nezávislé srovnání výsledných souřadnic s hodnotami určenými nezávislou metodou GPS. Obě technologie zcela vyhovují danému požadavku na přesnost a homogenitu uvedené účelové sítě.

Kateřina Liďáková: Možnosti určování vlivu refrakce na měřený zenitový úhel (Sanchezova metoda).

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2003-01-22

Diplomová práce je experimentálním ověřením z literatury méně známé Sanchezovy metody v podmínkách podhorského terénu ve Starém Městě pod Sněžníkem. Je uveden chybový model určovaných refrakčních úhlů v závislosti na přesnosti určení délek ve svislém trojúhelníku. Při vyrovnání MNČ je analyzováno několik alternativ použitých kombinací refrakčních modelů. Dosažené výsledky jsou přes nepříliš vhodný tvar svislého trojúhelníka velmi optimistické a jejich využití umožňuje kvalitnější trigonometrické určení výškových rozdílů a následně nadmořských výšek ve výškově členitém terénu.


Jan Hájek: Změny technologie měření a zpracování výsledků v účelových sítích s využitím současné měřické a výpočetní techniky.

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2003-01-22

Diplomová práce analyzuje alternativní postupy určení souřadnic nově stabilizovaného bodu 317 ve stávající vědeckovýzkumné síti ve Starém Městě pod Sněžníkem na základě zaměření dvou nezávislých měřických etap, provedených za odlišných atmosférických podmínek. Vyrovnání je provedeno v několika variantách formou vázané a volné sítě včetně kvalitativního posouzení dosažené přesnosti. Výsledné souřadnice jsou v závěru porovnány s nezávislým určením metodou GPS.

Josef Materna: Posouzení metod používaných při vytyčování projektů KPÚ

vedoucí: Ing. Jan Kubík     obhájeno: 2003-01-23

Po prostudování příslušné odborné literatury převzal diplomant podkladové materiály od spolupracující firmy Geodézie Krkonoše. Ve své práci se zabýval přípravnými pracemi problematikou vytýčení, používaných metod vytýčení, časovým porovnáním metod a testováním přesnosti. Konkrétně pojednal dvě lokality, kde se zúčastnil zaměření pomocí totální stanice a GPS – RTK .


Andrea Benšová: Analýza současného stavu území pro řešení KPÚ Lidice a řešení problematiky erozního ohrožení

vedoucí: Ing. Miloslav Vaňous     obhájeno: 2003-01-22

Autorka provedla průzkum daného území, analyzovala jeho současný stav, provedla porovnání s podklady KN a řešila zjištěné rozdíly. Na základě průzkumu v terénu a vyhodnocením příslušných podkladů zjistila erozní ohroženost pozemků a určila místa s možným erozním ohrožením.


Vladimír Náměstek: Studie společných zařízení a návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Myslín

vedoucí: Ing. Miloslav Vaňous     obhájeno: 2003-01-23

Práce řeší konkrétní projekt KPÚ ve vybrané části katastrálního území s využitím programu PROLAND. Součástí práce je úprava sítě polních cest, řešení problematiky protierozní ochrany svažitých pozemků a konkretizace generelu ÚSES pro dané území


Marek Pluhař: Návrh ochrany erozně ohrožených pozemků v kat. území Kamberk

vedoucí: Ing. Miloslav Vaňous     obhájeno: 2003-01-23

Práce konkretizuje protierozní ochranu území "Slepičí skála", navrženou v projektu KPÚ. Řeší umístění protierozní polní cesty a dimenzační výpočty souběžného záchytného příkopu. Zároveň hodnotí účelnost návrhu z hlediska zařazení pozemků do tříd ochrany zemědělské půdy.


Kristýna Picková: Šetření vnitřní hranice komplexních pozemkových úprav

vedoucí: Ing. Simona Cikánová     obhájeno: 2003-01-22

Diplomantka analyzuje na konkrétním projektu pro k.ú. Všeň možnosti řešení dané problematiky, navrhuje způsob určení vnitřního obvodu řešeného území a hodnotí dosažené výsledky.


Katedra vyšší geodézie

Jana Petruchová: Vyrovnání měření GPS programovým systémem Trimble

vedoucí: prof. Dr. Ing. Leoš Mervart PhD, DrSc.     obhájeno: 2003-01-22

Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování GPS měření. Zpracování zahrnuje vyrovnání dat programem Trimble Total Control a následnou transformaci dat z WGS-84 do národního systému S–JTSK. Dále zhodnocením vlivu konfigurace identických bodů na kvalitu transformace a v neposlední řadě zvážením nutnosti použití modelu kvazigeoidu vzhledem ke kvalitě výsledné polohy bodů.


Radek Houška: Porovnání přesnosti digitálních modelů terénu v okolí geodetické observatoře Pecný

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 2003-01-22

Tato práce si vytýčila za cíl doplnit již provedené testování přesností digitálních modelů terénu DMR-2 a DVD o kapitolu porovnání výšek v uzlových bodech s výškami přímo zaměřenými v terénu. Dále tato diplomová práce obsahuje i výčet a stručný popis vývoje globálních DMT na našem území, číž se pokusila zaplnit mezeru, která v této oblasti doposud existovala. Mimo to je doplněna i o stručné teoretické minimum nutné k pochopení principů digitálních modelů. Přímé měření prokázalo, že uváděný odhad přesnosti modelů se v podstatě shoduje s realitou.

Vlasta Tocháčková: Ověření přesnosti software pro transformaci mezi ETRF89 a S-JTSK

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 2003-01-22

Ve výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém byl vyvinut software pro přímou transformaci mezi ETRF89 a S-JTSK s odhadovanou přesností na úrovni střední kvadratické chyby v poloze 15 cm a 30 cm ve výšce. Diplomová práce se zabývá ověřením této přesnosti pomocí nově zaměřených bodů v rámci kampaní "výběrová údržba" a "zhušťování". Výsledky ukazují, že odhadovaná přesnost je reálná.


Zdeněk Vyskočil: Testování digitálních nivelačních latí a využití výsledků

vedoucí: Doc. Ing. František Krpata, CSc.     obhájeno: 2003-01-22

Práce se zabývá testováním nivelačních latí s čárkovým kódem firmy Leica Wild spolu s přístrojem NA 3003 téže firmy. Přínosem pro praxi je návrh pro zhotovení duplikátu latě, využitelného při sledování deformací ve stavebnictví a strojírenské výrobě.

Petr LUKAVEC: Testování kvazigeoidů na profilu měřeném metodou GPS a nivelací

vedoucí: Doc. Ing. Antonín ZEMAN, DrSc.     obhájeno: 2003-01-22

Diplomová práce byla zadána s cílem podrobně analyzovat výsledky měření na zvoleném profilu na území Moravy s výrazným gradientem změny převýšení kvazigeoidu nad elipsoidem. Byla provedena matematická (spektrální) analýza rozdílů výsledků GPS/nivelace a použitých modelů geoidů/kvazigeoidů. Dále byla provedena geomorfologická a geologická interpretace průběhu rozdílů. V závěru byly konstatovány přínosné výsledky analýz.


Stanislav Türkott: Testování měření metodou GPS na profilu kvazigeoidu pro výpočet výšek

vedoucí: Doc. Ing. Antonín ZEMAN, DrSc.     obhájeno: 2003-01-23

Diplomová práce byla zadána s cílem využít informace získané jako výsledky měření metodou GPS a nivelací na bodech zvoleného profilu na území Moravy s výrazným gradientem změny převýšení kvazigeoidu nad elipsoidem. Variantně byly počítány rozdíly výšek pro různé modely geoidů/kvazigeoidů a pro rostoucí vzdálenost mezi body. Globální model EGM96 byl lokálně zpřesňován. Výsledky byly podrobeny rozborům přesnosti a vysloveny prakticky přínosné závěry.

Jiří Matoušek: Využití robustní statistiky v geodézii.

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc.     obhájeno: 2003-01-22

Teorie robusní statistiky,matematické nástroje, charakteristiky robustnosti u jednorozměrného, vícerozměrného a regresního modelu. L-,M-GM-odhady a jejich výpočty. Aplikace na vyrovnání měření zprostředkujících a Helmertovu transformaci. Číselné příklady a program pro výpočty.


Mgr. Jakub Šolc: Numerické metody vyrovnání geodetických měření

vedoucí: prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.     obhájeno: 2003-01-23

Autor diplomové práce, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze, se na problematiku vyrovnání geodetických měření dívá pohledem numerického matematika. Diplomová práce se zabývá řešením soustav rovnic, výpočty inverzních matic a stabilitou Kalmanova filtru. Nejvýznamnějším přínosem práce je diskuse vlastností "dobrého regularizátoru" a konstrukce dvou zvláštních případů - tzv. izotropního a reflektivního regularizátoru.


Milada Grácová: Analýza opakovaných měření GPS

vedoucí: prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.     obhájeno: 2003-01-23

Diplomová práce se zabývá zpracováním měření globálního polohového systému pomocí dvou různých softwarových nástrojů. Poměrně značný prostor je dán popisu globálního polohového systému NAVSTAR a komerčních programů používaných pro zpracování měření GPS – programu SKI firmy Leica a programu Trimble Geomatics Office firmy Trimble Navigation Ltd. Hlavní kapitoly práce se věnují zpracování měření GPS provedených firmami Viageos s.r.o. a Geodézie Krkonoše s.r.o. na jaře a na podzim roku 2001. Vlastní výsledky srovnává diplomantka s oficiálními souřadnicemi určenými v rámci kampaně DOPNUL z let 1993-1994.


Katedra mapování a kartografie

Leoš Brkl: Metody digitalizace katastrální mapy a jejich porovnání

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2003-01-23

Diplomová práce hodnotí dva návrhy způsobů digitalizace katastrálních map v sáhovém měřítku a porovnává výsledky práce se závěry Rady pro digitalizaci SGI KN. V první fázi byl zaměřen ve zvoleném katastrálním území soubor identických bodů, jejichž poloha sloužila jako srovnávací etalon souřadnic. Ve druhé fázi je s těmito souřadnicemi srovnávana poloha identických bodů v rastrových souborech katastrálních map, připravených pro vektorizaci postupy podle obou variant návrhů digitalizace SGI.


Antonín Šimůnek: Dálkový přístup do Katastru Nemovitostí ČR

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2003-01-23

Tato diplomová práce se zabýbá historickým vývojem automatizace zpracování dat evidence nemovitostí, zejména však rozborem současných možností i nedostatků systému dálkového přístupu do Katastru nemovitostí ČR. Část práce je věnována obecnému pojednání o nástrojích v prostředí sítě internet.

Jan Král: Klasifikace ortofoto snímků pro určování propustných a nepropustných ploch

vedoucí: Ing. Lena Halounová, CSc.     obhájeno: 2003-01-23

Tato diplomová práce se zabývá klasifikací barevných ortofoto snímků Prahy pro určování propustných a nepropustných ploch pro srážkoodtokové modely odvodnění měst. Nepropustné plochy byly rozděleny na plochy střech a plochy komunikací a ostatních zpevněných ploch. Jako propustné plochy byly zvoleny městské zeleně, hřiště atd. Tato metodika byla vypracována pomocí software eCognition.


Lenka Líznerová: Doplnění podrobného polohového bodového pole pro obnovu operátu KN

vedoucí: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.     obhájeno: 2003-01-23

Diplomová práce se zabývá problematikou doplnění podrobného polohového bodového pole v k.ú. Trhový Štěpánov, okres Benešov a ověřením přesnosti bodů PPBP. Byla provedena rekognoskace stávajících PBPP, včetně jejich zaměření, výpočtu souřadnic a testování s dosavadními souřadnicemi, uloženými v dokumentaci kat. úřadu Benešov. Současně byla vyhotovena dokumentace nových PBPP zvolených pro doplnění stávajícího PPBP.

Ivana Sobíšková: Hodnocení kartografických zobrazení

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     obhájeno: 2003-01-22

V práci byly navrhovány konkrétní aplikace různých jednoduchých konformních zobrazení pro státní území Belgie, Nizozemska a Švýcarska. Na základě kartometricky získaných údajů jsou zde navrhovány i obecné polohy a parametry jednotlivých zobrazení. Zobrazení byla posouzena vzájemně i se zobrazením stávajícím, na základě výpočtu délkového zkreslení v uzlových bodech geografické sítě za podpory systému Projection. Pro porovnání bylo užito Airyho a minimaximální kritérium.

Eva Payerová: Návrh a srovnání konformních zobrazení amerického kontinentu

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     obhájeno: 2003-01-23

V práci jsou navžena různá konformní zobrazení jednak pro celý americký kontinent a rovněž pro souše severní a jižní Ameriky. Navrhována byla jednoduchá, ale i obecná zobrazení (Augustovo, Lagrangeovo), vždy s vhodně zvolenými parametry. Vzájemné hodnocení bylo uskutečněno na základě výpočtu Airyho kritéria a podporováno systémem Projection.

Jiřina Šedinová: Vyhodnocení vývoje v poddolované oblasti SHP v závislosti na hlubinné těžbě, která v této oblasti probíhala v 19. a 20. století Evaluation of undermined region of the North Bohemia brown Coal Basin d

vedoucí: Ing. Lena Halounová, CSc.     obhájeno: 2003-01-22

Práce řešila vývoj ve vybrané oblasti SHP, kde bylo dané území sledováno od roku 1934 do roku 1999. Jako podklad sloužily mapy z let 1934, 1960, 1975, 1989 a 1999. Změny v topografických prvcích s ohledem na hlubinnou a povrchovou těžbu jsou v této práci zpracovány a vyhodnoceny. The project analyzed development of a distinct region of the North Bohemia Brown Coal Basin where the whole area was studied since 1934 to 1999. Maps from years 1934, 1960, 1975, 1989 and 1999 were applied as source data. Changes of topographic features regarding ground and open mine activities are processed and evaluated in this project.

Markéta Kupková: Zpracování kartogramu a kartodiagramu v programovém prostředí Adobe

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.     obhájeno: 2003-01-23

V teoretické části práce jsou popsány některé základní principy, jako je rozdíl mezi vektorovými grafikami a bitmapovými obrazy, rozlišení bitmapových obrazů, získávání souborů, formáty grafických souborů a barevné modely. Další části práce se zabývají popisem hlavních funkcí a nástrojů programu Adobe Illustrator 9.0 a Adobe Photoshop 6.0 CE. Praktická část se věnuje možnostem použití těchto dvou programů při zpracování jednoduchých tematických map - kartogramů a kartodiagramů a barevného mapového obrazu. Práce je doplněna praktickými ukázkami výsledků, pro jejichž vytvoření byla použita data ze statistických ročenek o vývoji a využití půdního fondu ČR v letech 1995-2000.

Pěva Žáčková: Digitální zpracování jednoduché tematické mapy

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.     obhájeno: 2003-01-23

První část diplomové práce nás seznamuje s prostředím grafického programu OCAD verze 8.0 od švýcarské firmy Steinegger Software. Vysvětluje se zde zejména práce s příslušnými funkcemi a standardními symboly programu. Uvádí se, jak se lze postupně dopracovat k vytvoření jednoduché tematické mapy, a jak ji lze připravit až do konečné podoby pro tisk. Ve druhé části diplomové práce je podrobně popsána tvorba dvou ukázek částí orientačního plánu Prahy v měřítku 1:5000, vytvořených na podkladě ortofotomap.


Jaroslav Pešťák: Vývoj projektu Evropská globální mapa

vedoucí: Ing. Růžena Zimová, PhD.     obhájeno: 2003-01-22

Popis vývoje mezinárodních iniciativ zaměřených na vytváření konzistentních souborů geografických dat v digitální formě a jejich kartografickou prezentaci v podrobnosti mapy malého měřítka (Global Mapping, MapBSR) s důrazem na projekt EuroGlobalMap (organizační struktura projektu, datové vrtsvy EGM a principy jejich naplňování, současný stav realizace). Charakteristika přípravy datových vrstev EGM z území ČR. Popis zpracování datové vrtsvy NAMES (včetně tvorby anotací) realizovaného v rámci diplomové práce ve firmě ARCDATA Praha (software ArcGIS).


Jiří Preisler: Prostorový informační systém památkového objektu - návrh a realizace funkčního vzorku

vedoucí: Ing. Jindřich Hodač, PhD.     obhájeno: 2003-01-22

Práce je zaměřena na vytvoření fukčního vzorku prostorového informačního systému barokního divadla v Českém Krumlově. Práce se týká těchto okruhů - formáty 3D dat vhodné pro internet, konverze dat, propojení prostorových a dalších druhů dat, multimedia, prostorové informační systémy.

Jan Havrlant: Automatizovaná tvorba prostorových modelů map

vedoucí: Ing. Petr Soukup, PhD.     obhájeno: 2003-01-23

Diplomová práce se zabývá automatizovanou tvorbou prostorových modelů map na internetu s využitím jazyka VRML. Popisuje základní elementy jazyka VRML, které lze použít při tvorbě prostorových modelů terénu. Dále analyzuje teoretické možnosti automatizace tvorby modelů a popisuje praktické využití sady vytvořených programů. Proces je navržen pro tvorbu prostorových modelů jak z klasických papírových map, tak i map v digitální formě. Diplomová práce je spolu s vytvořenými datovými modely a zdrojovými texty programů dostupná na adrese http://gama.fsv.cvut.cz/~soukup/dip/havrlant/index.html.


Michal Cee: Dokumentace části jeviště barokního divadla v Českém Krumlově

vedoucí: Ing. Jindřich Hodač, PhD.     obhájeno: 2003-01-23

Práce je zaměřena na dokumentaci a presentaci prostoru jeviště barokního divadla v Českém Krumlově - sběr dat geodeticky, tvorba prostorového modelu, presentace dat s možnostmi interakce uživatele. Součástí práce je také tvorba jednoduché aplikace pracující s prostorovými daty (pomocí programu Macromedia Flash MX). Účelem aplikace je práce s pohybem jednotlivých prvků divadelní techniky a provázanost těchto prvků.


Jiři Formánek Bc.: Problematika oceňování pozemků z pohledu tržního hospodářství

vedoucí: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.     obhájeno: 2003-01-22

Historický vývoj oceňování pozemků s akcentem na stávající metody, jejich výhody a případné problémy ovlivňující stanovení tržní ceny pozemků na základě tzv. ceny úřední. Otázky vlivu generrelů úemních plánů, spekulativní nákupy, vágnost BPEJ při odhadech tržní ceny apod.


Katedra speciální geodézie

Jan Vorlíček: Vektorizace potřebných dat ortofoto snímků

vedoucí: Ing. Lena Halounová, CSc.     obhájeno: 2003-01-23

Úkolem této diplomové práce je vektorizace ortofoto snímků Prahy v software eCognition a WinTopo. Byla vypracována metodika nejvhodnějšího určování plošných prvků z leteckých snímků pro potřeby tvorby vstupních dat do tematických map a modelů. Jako prvky zájmu byli zvoleny komunikace, budovy a plochy zeleně.


Kateřina Sirotková: Sledování svislých posunů na objektech čerpacích stanic v Ústí nad Labem

vedoucí: Ing. Lenka Línková     obhájeno: 2003-01-22

Práci se zabývá problematikou sledování svislých posunů. Nejprve jsou uvedeny používané metody měření, v dalším textu je rozvedena metoda geometrické nivelace. Jsou zde popsány především přístroje, jejich zkoušky a chyby při nivelačních pracích. Dále jsou zpracovány výsledky čtyř etap měření svislých posunů na dvou objektech čerpacích stanic v Ústí nad Labem a formulovány závěry a doporučení pro další etapy měření. Byly provedeny některé testy použitých nivelačních přístrojů a latě a vytvořen program pro zpracování měřených dat.


Petr ŠÍMA: Ověření parametrů a jakosti digitálního nivelačního přístroje Sokkia SDL2

vedoucí: Doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.     obhájeno: 2003-01-22

Diplomová práce se zaobírá testováním digitálního nivelačního přístroje zejména z hlediska vývoje stability záměrné přímky v čase, vliv osvětlení a zakrývání latě a dalšími rušivými elementy, které mohou při nivelaci takovýmto přístrojem ovlivnit měření. Zcela jednoduše lze závěrem konstatovat, že měření s tímto typem nivelačního přístroje je pro observátora rychlé, pohodlné, lze zavádět korekce vlivem zakřivení Země a refrakce. Pokud však bude na přístroj svítit Slunce či bude vystaven rušivým meteorologickým vlivům může se do měření "vloudit" chyba až 5 mm, což je zcela nepřístupné. Digitální přístroj je vhodnjěší spíše pro pořadovou nivelaci než pro využití v oblasti IG.


Štěpánka Kelková: Využití geodetické dokumentace správců pro tvorbu a údržbu informačních systémů

vedoucí: Ing. Václav Čech     obhájeno: 2003-01-23

Právní a technické aspekty některých vybraných sítí, činnost vybraných správců sítí(Český Telecom, a.s., Transgas, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, České dráhy, s.o.), činnost vybraných správců GIS (Institut městské informatiky Praha, Centrum dopravního vývoje, Český úřad zeměměřický a katastrální, Sdružení správců sítí východních Čech, GEOVAP, s.r.o.).


Jaroslav Albrecht: Problematika sledování svislých posunů objektu základní umělecké školy v Mostě

vedoucí: Ing. Jitka Suchá     obhájeno: 2003-01-22

Diplomová práce se zabývá sledováním svislých posunů ZUŠ v Mostě. V první části je uveden význam a metody sledování svislých posunů. Další část se zaměřuje na popis nivelačních přístrojů použitých při měření objektu ZUŠ v Mostě. Poslední část obsahuje číselné zpracování výsledků šesti etap měření a vyvození závěru o stabilitě objektu ZUŠ v Mostě.


David Duchoslav: Měření vertikálních posunů a přetvoření částí konstrukce těžké strojírenské haly

vedoucí: Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc.     obhájeno: 2003-01-22

Diplomová práce se zabývá zpracováním měření vertikálních posunů a přetvoření částí konstrukce těžké strojírenské haly. Je zpracována na podkladě měření soukromé geodetické firmy. Objekt se nachází v areálu podniku Kovosvit Sezimovo Ústí a.s..Při měření byly použity dvě kvalitativně rozdílné matody, cílem DP je proto porovnání obou metod na podkladě dosažených výsledků a teoretických rozborů přesnosti.

Radim Hladký: Laserový skenovací systém Cyrax 2500 a jeho testování

vedoucí: Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc.     obhájeno: 2003-01-23

Práce se zabývá studiem technologie 3D pozemních laserových skenovacích systémů, detailně pak systémem Cyrax 2500. Stěžejní kapitolou diplomové práce je testování systému Cyrax 2500 po stránce přesnosti a jeho limitních možnostech. Celkem čtyři testování byla provedena na základě praktických měření v terénu.


Kateřina Bartošková: Zhodnocení výsledků sedání a náklonů nosných sloupů ochozu letohrádku královny Anny

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2003-01-23

Práce hodnotí navrženou technologii s ohledem na požadovanou přesnost určení vodorovných a svislých posunů, ověřuje přesnost měřených veličin (vodorovné směry, zenitové úhly, vodorovné délky a nivelační převýšení, získané v jedenácti etapách měření), hodnotí posuny 30 pozorovaných bodů, včetně jejich dosažené přesnosti. Dále vyhodnocuje vliv teploty a času na vodorovné i svislé posuny a určuje koeficient roztažnosti pískovcových sloupů ochozu.


Lubomír Pavlíček: Zhodnocení výsledků sedání a náklonů nosných pilířů sv.Víta

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2003-01-23

Práce hodnotí technologii navrženou pro určení vodorovných a svislých posunů, zabývá se rozbory přesnosti, určením přesnosti měřených veličin (vodorovné směry, zenitové úhly, vodorovné délky a nivelační převýšení), výpočtem a vyhodnocením posunů 24 pozorovaných bodů, včetně jejich dosažené přesnosti, posouzením vlivu teploty a času na jejich velikost a určením koeficientu roztažnosti pískovcových nosných pilířů katedrály.

Ivan Tureček: Určení různých typů účelových sítí metodou GPS a posouzení jejich dosažitelné přesnosti

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2003-01-23

Práce obsahuje v první části přehled o systému NAVSTAR GPS, metodách určování polohy bodů a o způsobech zpracování naměřených dat. V druhé části (experimentální) se věnuje popisu testovací základny Skalka pro GPS, vybudované VÚGTK v okolí geodetické observatoře na Pecném, včetně ověření použitých souprav GPS, objektivně hodnotí teoretické předpoklady na třech bodových polích, jejichž souřadnice jsou zaměřeny terestrickými metodami s vysokou přesností a přináší doporučení pro dodržení vysoké kvality zmíněné technologie pro různé druhy využití v oblasti inženýrské geodézie.


Jiřina Tvrdková: Problematika měření teplot stavebních konstrukcí při měření posunů a přetvoření

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2003-01-23

Práce se zabývá ověřením bezkontaktního teploměru s laserovým zaměřovačem Ahlborn AMIR 7811-50 z hlediska jeho využitelnosti pro měření teploty stavebních konstrukcí, a to i na nepřístupných místech, především pak pro účely eliminace teplotních vlivů na přetvoření stavebních konstrukcí. Hodnotí dosaženou přesnost měření teploty porovnáním s výsledky dosaženými jinými přístroji (LA 410, COMMETER a ALMEMO).


Jiří Kmínek: Měření výškových posunů a jejich přesnost

vedoucí: Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc.     obhájeno: 2003-01-22

Je zaměřena výšková síť vztažných bodů hvězdicového typu, volného polygonového pořadu a uzavřeného pořadu. Z těchto bodů jsou pak určeny výšky pozorovaných bodů. Bylo použito čtyř typů nivelačního přístroje. Byly určeny přesnosti výšek bodů vztažné sítě a porovnány s teoretickou hodnotou. Byla hodnocena i kvalita použitých přístrojů. Dále byla hodnocena i přesnost pozorovaných bodů.


Petra Langrová: Zaměření a vyhodnocení trubního přechodu tranzitního plynovodu přes vodní tok

vedoucí: Doc. Ing. Mojmír Švec, CSc.     obhájeno: 2003-01-22

V práci je řešen konkrétní úkol, a to určení prostorové polohy potrubního mostu přes Vltavu u Kralup po povodni v roce 2002. Dosažené výsledky jsou porovnány se stavem před povodní, a to včetně zhodnocení jejich přesnosti.