Anotace diplomových prací - zimní semestr 2000

Z GeoWikiCZ
Verze z 20. 11. 2005, 15:23, kterou vytvořil Pytel (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Obsah

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Kamila Saláková-Sihelníková: Studie určení vnější hranice při pozemkových úpravách

vedoucí: Ing. Jan Kubík     obhájeno: 2001-01-25

Smyslem DP bylo provést studii rozdílů vzniklých při určení průběhu vnější hranice pozemkových úprav v úseku procházejícím po katastrálních hranicích. Porovnán byl průběh hranice určené nezávisle ze dvou sousedních katastrálních map. Problém je aktuální především pro nutnost zajistit návaznosti vlastnických hranic i na sousedních katastrálních mapách a to nejen při pozemkových úpravách, ale i při vytyčování vlastnických hranic.


Jaroslav Podloucký: Studie společných zařízení se zaměřením na cestní síť a projekt polní cesty

vedoucí: Ing. Jan Kubík     obhájeno: 2001-01-25

Smyslem DP je posoudit z dopravního i ekonomického hlediska stávající cestní síť a navrhnout její úpravu v návaznosti na silnice a místní kominukace. Dále pak vypracovat projekt jedné z nově navržených polních cest. Přínosem DP je, že celou studii a vlastní projekt PC po doplnění finančím rozpočtem bude možné realizovat při zpracování pozemkových úprav.


Jana Sýkorová: Studie cestní sítě a projekt polní cesty

vedoucí: Ing. Jan Kubík     obhájeno: 2001-01-25

DP analyzuje stávající cestní síť v k.ú. Radešín, ležící na okraji okresu Příbram, jako nevyhovující. V provedené studii navrhuje úpravu cestní sítě ať již zrušením, rekonstrukcí, či návrhem nových polních cest v návaznosti na silnice a místní komunikace. Projekt jedné hlavní polní cesty je také předmětem DP. Přínosem DP je skutečnost, že výsledky DP budou použity při právě probíhajících pozemkových úpravách ve zmíněném k.ú.


Martin Šára: Vyrovnání výškové sítě

vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa     obhájeno: 2001-01-25

V diplomové práci je uvedeno na konkrétním příkladu geodetické sítě s měřenými délkami a zenitovými úhly vyrovnání výškové sítě dvěma způsoby. Jsou to samostatné vyrovnání výšek (podmínkové vyrovnání s neznámými; rovnice oprav jsou sestaveny pro zenitové úhly) a vyrovnání prostorové sítě jako volné (vyrovnání zprostředkujících měření; rovnice oprav jsou sestaveny pro šikmé délky a zenitové úhly v trojrozměrné soustavě souřadnic). Cílem práce je porovnání trigonometrických výškových rozdílů z prvního vyrovnání a transformovaných z-ových souřadnicových rozdílů na trigonometrické výškové rozdíly z druhého vyrovnání.


Pavel Kohout: Zaměření části jevištního prostoru barokního divadla v Českém Krumlově

vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa     obhájeno: 2001-01-25

Diplomová práce se zabývá geodetickým zaměřením jevištního prostoru barokního divadla v Českém Krumlově. Těžiště práce spočívá v grafickém zpracování výsledků geodetického měření - vyhotovení 3D modelu pomocí systému MicroStation. Je provedena vizualizace a animace prostorových dat.


Štěpán Vondráček: Studie společných zařízení a návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Záborná Lhota

vedoucí: Ing. Miloslav Vaňous     obhájeno: 2001-01-25

Práce řeší úpravu sítě polních cest, úpravu území podle generelu ÚSES, návrh vodohospodářských opatření, prostorovou a funkční optimalizaci druhů pozemků v krajině. Úspěšnost práce je potvrzena i skutečností, že plán společných zařízení byl projednán a odsouhlasen sborem zástupců.


Lubomír Smrž: Program MATLAB a jeho využití v geodézii

vedoucí: Ing. Josef Vlasák     obhájeno: 2001-01-25

Výsledkem diplomové práce jsou funkce programu MATLAB pro výuku chybových modelů geodetických úloh. Součástí funkcí je grafická prezentace včetně chybových elips chyb a možnosti grafického zadávání polohy bodů kurzorem myši.


Miroslav Čábelka: Program MATLAB a jeho využití v geodézii

vedoucí: Ing. Josef Vlasák     obhájeno: 2001-01-25

Výsledkem diplomové práce jsou funkce programu MATLAB pro výuku chybových modelů geodetických úloh. Součástí funkcí je grafická prezentace včetně chybových elips chyb a možnosti grafického zadávání polohy bodů kurzorem myši.


Oldřich Forman: Řešení účelových sítí v E2 a E3 zaměřených metodou GPS s ohledem na možnosti teoretického řešení v t

vedoucí: Ing. Jiří Loula (Doc. Ing. Jan Jandourek, CSc.)     obhájeno: 2001-01-25

Diplomová práce Oldřicha FORMANA se zabývá řešením účelových geodetických sítí v E2 a E3 zaměřených metodou GPS s ohledem na možnosti teoretického řešení v teorii lineárních zobrazení. Obsahuje teoretické řešení problému, rozebírá alternativní metody vyrovnání sítí ( metody MNAS a MINIMAX ) a porovnává je s metodou MNČ včetně porovnání výsledků zpracování modelových dat. Zbývající část práce je věnována zaměření a zpracování vědeckovýzkumné sítě ve Starém Městě pod Sněžníkem.

Doláková Martina: Sledování velikosti a časových změn vlivu refrakce na měření zenitových úhlů

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Diplomová práce se zabývá časovými změnami (vývojem) vlivu refrakce na měřený zenitový úhel na dvou extremně nízkých záměrách nad terénním reliefem ve Starém Městě pod Sněžníkem. Experimentální měření potvrdilo největší očekávané refrakční změny těsně po východu a před západem Slunce. Na závěr je provedeno zcela nezávislé porovnání výsledného celodenního převýšení s výsledky získanými metodou GPS.Dosažené výsledky byly využity při řešení VZ č.7 Komplexní inovace technologií v GaK.


Lenka Holomojová: Nové technologie určování výšek v účelových sítích

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Diplomová práce je zaměřena na technologii trigonometrického určování výškových rozdílů z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů na excentrických stanoviscích.Experimentální ověření metody bylo provedeno na účelové síti ve Starém Městě pod Sněžníkem, která se nachází v podhorském terénu, kde se stále jako nejlepší osvědčuje model s konstantním refrakčním koeficientem pro záměru. Dosažené výsledky jsou velmi optimistické, přesnost vyrovnaných převýšení je kvalitativně srovnatelná s přesnou geometrickou nivelací pro IV.řád.

Jan Kříž: Ověření vztahů totální reflexe nálepných odrazných folií používaných pro signalizaci cílových bodů na stavebních objektech z důvodu ověření spolehlivosti prostorové polohy bodů.

vedoucí: Ing. Jiří Loula (Doc. Ing. Jan Jandourek, CSc.)     obhájeno: 2001-01-25

Diplomová práce řeší využití plastických folií místo odrazných hranolů při měření délek elektrooptickými dálkoměry. Výsledkem zpracovaného souboru měření je konstatování, že odrazné folie jsou použitelné pro vzdálenosti do cca 150 m a určované délky jsou stejně hodnotné, jako při použití odrazných hranolů.

Martin Mudra: Studium způsobů řešení účelových geodetických sítí v E2 a E3 s ohledem na klasickou cestu geodetického zaměření a použití metod GPS.

vedoucí: Ing. Jiří Loula (Doc. Ing. Jan Jandourek, CSc.)     obhájeno: 2001-01-25

Diplomová práce Martina MUDRY se zabývá způsoby řešení účelových geodetických sítí v E2 a v E3 s ohledem na klasické geodetické zaměření a použití metod GPS. Součástí je zpracování měření sítě ve Starém Městě pod Sněžníkem.

Katedra vyšší geodézie

Jaroslav Krejčí: Aplikace robustních metod vyrovnání na geodetické úlohy.

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Aplikace robustních metod pro odhalování hrubých chyb měření. Prošetření na zvolených příkladech, pomocí programu sestaveného v jazyce C++ pro M-odhad a L1-normu. Grafy závislosti odhadu na simulovaných hrubých chybách. Tabulky výsledků. Závěry.


Vratislav Filler: Použití metody kolokace MNČ k predikci časových řad a aplikace na předpověď polohy pólu a variace

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 2001-01-25

Práce se zabývá metodou kolokace nejmenších čtverců a aplikací na predikce časových řad. V teoretické části je popsána metoda kolokace, její vztah k MNČ a teorie aplikace na časové řady a zejména problematika odstranění trendu. V praktické je metoda aplikována na pohyb pólu a variaci v rotaci Země. Testováním různých metod na reálných datech jsou potvrzeny některé zásady praktického výpočtu. Poté je hledána nejvhodnější vyrovnávací křivka trendu pro uvedené časové řady. V závěru práce je řečeno, že kolokace zlepší výsledky predikce oproti MNČ, ale volba nejvhodnější vyrovnávací křivky je stále hlavním problémem.


Kateřina Plecháčková: Testovací základna pro GPS na geodetické observatoři Pecný

vedoucí: Doc. Ing. František Krpata, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Tématem diplomové práce je zaměření testovací základny pozemními metodami a určení souřadnic bodů sítě pro následné posouzení přijí- macích aparatur při technologiích GPS. Práce obsahuje popis základny, observační plán a charakteristiku měřických metod s úvahami o přes-nosti.Zpracování výsledků měření je věnováno redukcím, kontrole a hodnocení výsledků měření. Výsledkem jsou souřadnice bodů sítě v lo-kální soustavě a grafické přílohy, které ilustrují dosaženou přes- nost v určení jednotlivých bodů.


Radek Hampl: Problematika numerické interpolace drah družic GPS

vedoucí: Doc. Dr. Ing. Leoš Mervart, PhD. , DrSc.     obhájeno: 2001-01-25

Autor se zabývá jednoduchými metodami interpolace drah družic GPS. To jest jednoduchými metodami interpolace v terestrických souřadnicích družic a dále také v jejich keplerových dráhových elemetech. Autor odvodil tvary interpolačních funkcí na základě FFT a časových průběhů vstupních dat. Dále je v práci posouzena praktická použitelnost těchto postupů interpolace pro extrapolaci poloh družic GPS. Zároveň je v práci provedeno srovnání obou metod interpolace s oficiálními výsledky výpočtů extrapolovaných souřadnic. V závěru pak autor nastínil alternativní metody interpolace a extrapolace, které by s největší pravděpodobností dávaly přesnější výsledky (Kolokace nejm. čtverců). Práce je doplněna CD s použitými programy.


Katedra mapování a kartografie

Karol Janda: Prostorové modely terénu ve virtuální realitě na Internetu

vedoucí: Ing. Petr Soukup'     obhájeno: 2001-01-25

Diplomová práce se zabývá stávajícími možnostmi virtuální reality, jejím významem obecně, používáním na Internetu a významem pro obor geodézie. Dále pak jazykem VRML 97, jakožto v současnosti jediným standardem pro popis virtuální reality v prostředí Internetu. Rovněž zde lze najít popis využití jazyku VRML 97 pro obor geodézie a prezentaci výstupů geodetických prací. Dle několika podrobně popsaných způsobů tvorby prostorových modelů lze snadno tvořit modely vlastní. Je zde okrajově zmíněn i právě vznikající jazyk GeoVRML 1.0, který by v blízké budoucnosti mohl nabýt na významu pro obor geodézie, přestože v současné podobě se pro účely této práce nehodil.


Markéta Třešňáková: Reprodukce barevných předloh

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Práce se zabývá stabilizací technologie reprodukce barevné předlohy výtažkováním na fotografickém přístroji Theimer-Jupiter. Byly stanoveny optimální doby expozice pro jednotlivé barevné výtažky na panchromatický film ORWO PF1 a tyto korigovány jednostupňovým maskováním UCR. Výsledek reprodukce byl porovnán s reprodukcí pomocí skeneru. Pro ověření výsledků byl použit výřez z reprodukce otisku kolorované mědirytiny Hamburgu z Homannova díla Atlas Novus.


Luboš Matějů: Možnosti využití skenerů s vysokým rozlišením pro kartografické aplikace

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé druhy skenerů, které se v současnosti vyskytují na trhu. Je uveden princip činnosti stolních skenerů a jejich parametry, podrobně pak popis skeneru UMAX Astra 4000U, technologie skenování a možnosti úpravy naskenovaných obrazů v programu ADOBE Photoshop 5.5. Praktická část se věnuje testování uvedeného skeneru a možnostem jeho využití pro skenování katastrální mapy s následnou automatickou vektorizací v programu ADOBE StreamLine, pro skenování map pro účely reprodukce a pro skenování mikrozáznamů s textovou předlohou s následným převodem do textových editorů.


Jan Šlegr: Možnosti aplikace metod kartografické generalizace při publikování vektorových dat v GIS systémech

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

V teoretické části jsou definovány geografické informační systémy, typy jejich dat, struktura a jejich funkce, a dále kartografická generalizace s jejími metodami, činiteli a přístupy. V další části jsou uvedeny možnosti využití postupů kartografické generalizace při procesu publikování vektorových dat v geografických informačních systémech s cílem najít způsob, jak snížit množství přenášených mapových dat a zvýšit jejich přehlednost.


Jan Kolář: NÁVRH TECHNOLOGIE SPRÁVY WEBOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SE ZAMĚŘENÍM NA GEOINFORMACE

vedoucí: Doc. Ing. Aleš Čepek, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Současný nevyřešený problém v moderním světě geomatiky je dostupnost a přenositelnost získaných geodetických měření, fotogrammetrických snímků, map a ostatních geografických dat a informací. Tato práce představuje systém WebMachinek, který je internetovou aplikací umožňující prezentaci libovolných geografických informací prostřednictvím služby World Wide Web světové sítě Internet. Systém může být zároveň nositelem aplikace v jazyce Java, nebo použit jako uživatelské rozhraní libovolné aplikace dostupné v síti Internet nebo lokální síti. Práce představuje moderní technologie, z nichž některé se teprve začínají prosazovat v profesionálním použití. Nicméně s jejich použitím lze navrhovat a realizovat informační systémy zaměřené na geoinformace, které jsou nezávislé na platformě uživatele a jejichž dostupnost je prakticky okamžitá s připojením uživatelova počítače k síti Internet či intranet.


Petr Souček: Analýza výstupních formátů digitálních nivelačních přístrojů

vedoucí: Doc. Ing. Aleš Čepek, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s dostupnými digitálními nivelačními přístroji. Převážně pak s jejich výstupními formáty, které používají k ukládání naměřených dat. Kromě vlastní specifikace výstupních formátů je zde uveden přehled klasických i digitálních nivelačních přístrojů dostupných dnes na trhu. První kapitoly patří historii výškových měření, stručnému úvodu do nivelace a do problematiky značkovacích jazyků převážně XML. Součástí DP je návrh univerzálního formátu DNP pro ukládání nivelačních měření, který je založen právě na bázi XML, a také konverzní program Convert.exe, který slouží k převodu dostupných formátů do formátu DNP. Vlastní text DP, zdrojové kódy k programu, vlastní program Convert.exe a ukázky výstupních formátů jsou volně přístupné na http://gama.fsv.cvut.cz/~soucek/dp

Lenka Konečná: Klasifikace zeleně v urbanizovaných oblastech pomocí leteckých barevných snímků

vedoucí: Ing. Lena Halounová, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Diplomová práce se zabývala možností klasifikovat zeleň z barevných ortofotosnímků Prahy, které jsou součástí dat informačního systému IMIPu. Data jsou v systému degradována převodem do formátu JPG. Úspěšnost hybridní klasifikace tohoto typu dat byla pro iteračně vybrané třídy zeleně rozlišené ve finálnícm výstupu do dvou základních tříd - stromy a keře, ostatní zeleň - vyšší než 90 procent. Klasifikace byla provedena pro 2 snímky. První byl snímkem testovacím, na druhém byla ověřena metodika a zjištěna potřebná doba pro zpracování.


Petr Jeništa: Vytvoření geografického informačního systému technické mapy města Náchoda

vedoucí: Ing. Lena Halounová, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Tato diplomová práce je prezentací řešení archivace velikého objemu dat výkresů formátu dgn v relační databázi. Je v ní řešen problém uložení a optimálního vzájemného propojení prostorových dat, která jsou pořízena pro různé účely, ale která spolu souvisejí. Je prezentován postup pro efektivnější využití již jednou pořízených dat.

Jana Stříteská: Hodnocení kartografických zobrazení pro mapy světadílů

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Vzájemné posouzení různých ekvivalentních zobrazení aplikovaných pro kontinenty Afriky a Austrálie. Porovnání uskutečněno na základě globálního Airyho kritéria a podpořeno systémem Projection.

Petr Jirout: Aplikace systému MAPLE v kartografii

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Stručná charakteristika systému MAPLE. Vyvození zobrazovacích rovnic na základě stanovených podmínek. Odvození a výpočet hodnot kartografických zkreslení u vybraných zobrazení. Posouzení účelnosti a vhodnosti systému MAPLE pro uplatnění v matematické kartografii.


Katedra speciální geodézie

David Žďánský: Experimentální ověření přesnosti RTK metody měření GPS

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

V úvodu je stručně rozebrána obecná problematika měření GPS včetně výhledu do budoucnosti. Stručná charakteristika jednotlivých metod měření GPS používaných v geodézii je doplněna i výhledem do budoucnosti. Další část je věnovaná metodě RTK. Jsou zde rozebrány obecné principy RTK metody. Následuje vyhodnocení poměrně rozsáhlého experimentu ověření přesnosti RTK metody měření GPS. V závěru práce je srovnání přesnosti testované metody s vybranými ČSN týkající se zejména oblasti inženýrské geodézie.


Tomáš Žalský: Zhodnocení přesnosti prostorové vzdálenosti, zaměřené elektronickými tachymetry Leica TC 1700

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Diplomová práce pomocí chybového modelu teoreticky hodnotí vhodné pracovní postupy pro určení prostorové vzdálenosti, a to v lokální síti o 5 bodech, doplněné dvěma nezávisle určenými základnami. Určované body jsou signalizovány odraznými fóliemi, umožňujícími kompletní kombinované zaměření sítě. Velký počet nadbytečných měření, získaných opakovaně, navíc různými přístroji, umožňuje objektivní hodnocení přesnosti měřených veličin, přesnost jednotlivých přístrojů, přesnost a hospodárnost různých postupů použitelných pro řešení dané úlohy.Dále je v práci ověřen vliv odklonu dálkoměrného paprsku od záměrné přímky na měřenou délku, který může způsobovat značnou systematickou chybu v délce.


Jan Popelík: Kontrola vodorovných stavebních konstrukcí geodetickými metodami

vedoucí: Doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Využití prostorové polární metody při kontrole vodorovnosti. V úvodu je navržen technologický postup, který je následně ověřen experimentem, kdy prostorová polární metoda je porovnána s geometrickou nivelací ze středu.


Martin Partl: Ověřování měření kostrukčních výšek budovy trigonometrickou metodou

vedoucí: Doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Diplomová práce se zabývá moderními metodami, kterými je možné ověřit konstrukční výšky stavebních objektů. Metody jsou porovnávány se současnými platnými normami, přičemž pozornost je věnována zvláště trigonometrické metodě.


Lucie Poborská: Vyhodnocení přesnosti výsledků geodetických měření při zatěžovací zkoušce mostu v Ústí nad Labem

vedoucí: Ing. Jitka Suchá     obhájeno: 2001-01-25

Cílem bylo zpracovat měření provedená při zatěžovací zkoušce, provést eliminaci vlivu teploty a dokázat použitelnost prostorové polární metody. Druhá část práce byla věnována problematice měření délek na odrazné terče Leica - důkaz o nutnosti měření délek v obou polohách dalekohledu a výpočet šířky stopy svazku dálkoměrných paprsků.


Radek Chromý: Geodetické sledování posunů svahu Kinského zahrady

vedoucí: Doc. Ing. Mojmír Švec, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Diplomová práce se zabývá určením vodorovných a svislých posunů v lokalitě Kinského zahrady. Práce popisuje použité metody měření posunů z hlediska technického i z hlediska ekonomického. Dále jsou v práci popsány ekonomické aspekty při měření posunů, postup při určení ceny výkonu, z teoretického hlediska. Dále je uvedeno zhodnocení provedených měření s interpretací dosažených výsledků a doporučení pro obdobné úlohy.


Tomáš Jiřikovský: Zaměření skutečného stavu klenby historického stavebního objektu

vedoucí: Ing. Lenka Línková     obhájeno: 2001-01-25

Využitelnost totálních stanic se zabudovanými dálkoměry pro měření na pasivní odraz při zaměřování stavebních památek, popis principu a vlastností přístrojů Leica, demonstrace použití přístroje Leica TCR307 při zaměření gotické klenby chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, zhodnocení a porovnání výsledků s dřívějším fotogrammetrickým zaměřením.


vedoucí: Ing. Václav Čech     obhájeno: 2001-01-25

V úvodu jsou popsány důvody, pro které je znalost průběhu podzemních vedení (dále jen PV) nezbytná a složitý a zdlouhavý vývoj budování evidence PV v některých evropských městech. V další části je uveden přehled inženýrských sítí a jejich rozdělení podle různých hledisek. Pro další práci byla vybrána tato PV : vodovody, kanalizace, plynovody, elektrická silová vedení a sdělovací vedení evidovaná u Českého Telecomu, a.s. Evidence PV jako součást GIS z pohledu stát-město-obec.


Iveta Pešinová: Posouzení využitelnosti obsahu základních map pro účelové mapy správců inženýrských sítí

vedoucí: Doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Je nastíněn současný stav problematiky s přehledem literatury. Dále se práce zabývá účelovými mapami Českého Telecomu, Jednotnou digitální mapou Prahy a digitální katastrální mapou a hodnotí se možnosti jejich využití. Upozorňuje se rovněž na problémy vznikající tím, že při digitalizaci vedou jednotliví správci inženýrských sítí své mapové podklady nezávisle na ostatních.

Tomáš Macháček: Vyhodnocení měření vztažné sítě přehrady Nechanice metodou GPS

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Práce hodnotí využití technologie GPS pro ověřování stability polohových vztažných sítí, zejména sítí většího rozsahu s omezenou viditelností, kde přesnost dosahovaná terestrickými metodami zhruba odpovídá přesnosti metody GPS, ekonomicky je však metoda GPS značně výhodnější. Jsou porovnávány výsledky dvou etap terestrických měření s výsledky čtyř etap měření metodou GPS vztažné sítě přehrady v Nechranicích.

Martin Havelka: Vyhodnocení souboru etapových 3D měření strojírenského výrobku

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Těžištěm diplomové práce byla lineární prostorová podobnostní transformace pro převod jednotlivých etap přesných teodolitových strojírenských měření do prostorové souřadnicové soustavy základní etapy. Byl vyhotoven program v C/C++ a zpracovány a testovány výsledky 20-ti etap měření posunů eskalátorů metra.


Michaela Kašáková: Ověření parametrů a jakosti souboru historických nivelačních přístrojů

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

Práce popisuje postupy pro zkoušky a ověření parametrů libelových nivelačních přístrojů I. a III. typu, tj. citlivosti libely, parametrů dalekohledu, kilometrové chyby. Byly ověřeny dva přístroje Starke und Kammerer, Filotecnica Salmoiraghi a Zeiss.

Dana Kousalová: Ověření parametrů a jakosti souboru historických nivelačních přístrojů.

vedoucí: Ing. Ilona Janžurová     obhájeno: 2001-01-25

Úvodem diplomové práce je pasáž o stavbě libelových nivelačních přístrojů přelomu 19. a 20. století. Jsou popsány postupy pro ověření parametrů přístroje ( citlivost, zvětšení, rozlišovací schopnost ) a kilometrové chyby. Prakticky byly ověřeny Starke und Kammerer, Miler, Wild a Tavernier-Gravet, vždy s uvedením krátké historie podniku.

Zbyněk Smáha: Ověření parametrů a jakosti souboru elektronických geodetických přístrojů pro investiční činnost.

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

V diplomové práci je ověřován elektronický tachymetr Leica TCA 1105 a stavební laserový dálkoměr s pasivním odrazem Hilti PD 25 pomocí normy ČSN ISO 8322. Úhloměrná část tachymetru byla ověřována porovnáním s měřením přesným teodolitem OT 2.

Hana Foksová: Ověření parametrů a jakosti souboru elekjtronických geodetických přístrojů pro investiční činnost.

vedoucí: Ing. Ilona Janžurová'     obhájeno: 2001-01-25

Diplomová práce se zabývala ověřením jakosti elektronických tachymetrů Topcon GTS-211D a Nikon NPL-820 a digitálního nivelačního přístroje Zeiss DiNi 12 podle ustanovení norem ČSN ISO 8322.

Hana Plíhalová: Určení přesnosti prostorové sítě Mariánská

vedoucí: Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

V diplomové práci se hodnotí přesnost trigonometricky zaměřené sítě(zaměřené šikmými délkami, zenitovými úhly a nezávisle měřenými vodorovnými směry). Jedná se o malou síť o pěti bodech s délkami stran okolo 100m. Z práce vyplynula přesnost určení bodu z vyrovnání a přesnsot měřených veličin. Dále byl zkoumán vliv vertikální refrakce na výšku určovaného bodu.


Pavel Hladík: Měření jeřábových drah elektronickým tachymetrem

vedoucí: Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc.     obhájeno: 2001-01-25

V diplomové práci se pojednává o zaměřování jeřábových drah polární metodou s využitím elektronických teodolitů s dálkoměrem. Je určena přesnost měřených veličin, určeny souřadnice a výšky daných bodů, jejich přesnost a určení rozpětí jeřábové dráhy.


Lucie Steinhauserová: Vyšetřování, zaměřování a evidence inženýrských sítí

vedoucí: Ing. Václav Čech     obhájeno: 2001-01-25

V úvodu jsou popsány důvody, pro které je znalost průběhu podzemních vedení (dále jen PV) nezbytná a složitý a zdlouhavý vývoj budování evidence PV v některých evropských městech. V další části je uveden přehled inženýrských sítí a jejich rozdělení podle různých hledisek. Pro další práci byla vybrána tato PV : vodovody, kanalizace, plynovody, elektrická silová vedení a sdělovací vedení evidovaná u Českého Telecomu, a.s. Evidence PV jako součást GIS z pohledu stát-město-obec.