Anotace diplomových prací - letní semestr 2005

Z GeoWikiCZ
Verze z 23. 3. 2006, 10:58, kterou vytvořil Janzurova (diskuse | příspěvky) (Katedra speciální geodézie)
Přejít na: navigace, hledání

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Katedra vyšší geodézie

Katedra mapování a kartografie

Daniela Nosková: Aktualizace ZABAGED technologií GPS

vedoucí: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.     obhájeno: 2005-06-29

Diplomová práce ověřuje možnost využití technologie GPS jako doplňkové metody aktualizace obsahu polohopisné složky ZABAGED. Testování vhodnosti použití kódových GPS přijímačů bylo provedeno na konkrétních příkladech v lokalitách s různou členitostí a hustotou porostů. Vybrané prvky databáze byly zaměřeny pomocí GPS přijímačů GeoExplorer GeoXT, Pathfinder Pocket (Trimble) a přijímače GPSmap (Garmin). Kromě použitelnosti jednotlivých přístrojů v terénu a přesnosti měření byla posouzena také časová náročnost a efektivnost metody aktualizace ZABAGED pomocí GPS.


Katedra speciální geodézie

Kristýna Seidlová: Porovnání metod pozemních teodolitových a GPS měření pro určení svahových posunů vedoucí: Ing. Ilona Janžurová obhájeno : 29.6.2005 Práce porovnává metody terestrického určování svahových posunů s metodami GPS v pohornické oblasti Rabenov u Ústí n.L. na lokalitě bývalého dolu Chabařovice. Uvádí se zde jednotlivé způsoby měření, transformace souřadnic z místního systému do S-JTSK a Bpv. Část diplomové práce byla prezentována na VI. ročníku Studentské vědecké odborné činnosti stavebních fakult České a Slovenské republiky na Technické Univerzitě v Košicích.