Anotace diplomových prací - letní semestr 2004: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 102: Řádek 102:
 
V diplomové práci byly vybrány a charakterizovány jednotlivé typy ekvivalentních kartografických zobrazení. Výběr proveden tak, aby byly zastoupeny skupiny jednoduchých i nepravých kartografických zobrazení. Aplikace byly navrženy a realizovány pro území ČR, Slovenska a oblast Střední Evropy.  Výpočty kartografických zkreslení podporovány systémem Projection. Vhodnost aplikace posouzena na základě výpočtu hodnoty globálního Airyho kritéria a střední hodnoty maximálního úhlového zkreslení.
 
V diplomové práci byly vybrány a charakterizovány jednotlivé typy ekvivalentních kartografických zobrazení. Výběr proveden tak, aby byly zastoupeny skupiny jednoduchých i nepravých kartografických zobrazení. Aplikace byly navrženy a realizovány pro území ČR, Slovenska a oblast Střední Evropy.  Výpočty kartografických zkreslení podporovány systémem Projection. Vhodnost aplikace posouzena na základě výpočtu hodnoty globálního Airyho kritéria a střední hodnoty maximálního úhlového zkreslení.
  
==== Alena Keilová: Měřická dokumentace krovu barokního divadla zámku v Českém Krumlově ====
+
==== Alena Keilová: [http://http://lfgm.fsv.cvut.cz/~hodac/studenti/DP_Keilova/ Měřická dokumentace krovu barokního divadla zámku v Českém Krumlově] ====
  
 
'''vedoucí:''' Ing. Jindřich Hodač, PhD.
 
'''vedoucí:''' Ing. Jindřich Hodač, PhD.
Řádek 108: Řádek 108:
  
 
Práce je součástí komplexního zaměření zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově. V této etapě je zpracována měřická dokumentace krovu budovy divadla. Diplomová práce je logicky členěna do následujících kapitol - definování použité terminologie a typologie (krovy), vybudování měřické sítě, podrobné zaměření krovu, výpočetní zpracování měřených dat, vytvoření 2D plánové dokumentace a 3D modelu krovu. Součástí práce je CD, které kromě měřených dat obsahuje všechny výkresy v digitální formě včetně vizualizace a animace.
 
Práce je součástí komplexního zaměření zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově. V této etapě je zpracována měřická dokumentace krovu budovy divadla. Diplomová práce je logicky členěna do následujících kapitol - definování použité terminologie a typologie (krovy), vybudování měřické sítě, podrobné zaměření krovu, výpočetní zpracování měřených dat, vytvoření 2D plánové dokumentace a 3D modelu krovu. Součástí práce je CD, které kromě měřených dat obsahuje všechny výkresy v digitální formě včetně vizualizace a animace.
 
  
 
= Katedra speciální geodézie =
 
= Katedra speciální geodézie =

Verze z 27. 1. 2006, 16:34

Obsah

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Jaroslav Mrázek: Řešení chybového modelu prostorové sítě

vedoucí: Ing. Jan Ratiborský, CSc.     obhájeno: 2004-06-29

Zhodnocení vyrovnání prostorové sítě v různých variantách výpočtu. Pro zhodnocení jsou použita modelová data. Výpočet přibližných souřadnic v lokální síti. Varianty podmínek na opravu konfigurace. K výpočtu byl sestaven progran v jazyku Excel.


Zdeněk Valenta: Analýza území pro KPÚ ve vztahu k plánu společných zařízení a soupisu nároků vlastníků v k.ú. Počerny

vedoucí: Ing. Josef Vlasák     obhájeno: 2004-06-29

Úvodní popis pozemkových úprav, historické souvislosti, úvaha o budoucnosti pozemkových úprav. Seznámení s ÚSES, jeho vymezování a členění. Popis dotčeného území, přehled podkladů a jejich posouzení, terénní průzkum. Delimitace druhů pozemků v území, cestní síť, bilance výměr pro společná zařízení. Činnosti a podklady potřebné pro vytvoření soupisu nároků, sestavení soupisu nároků vlastníků s využitím systému PROLAND.

Petr Šašek: Testování odrazných terčů různých výrobců

vedoucí: Doc. Ing. Jiří Streibl, CSc.     obhájeno: 2004-06-29

Diplomant se zabýval testováním nalepovacích plastických odrazných folií používaných u elektrooptických dálkoměrů místo odrazných hranolů. Řeší vliv natočení folií a vliv atmosféry na měřenou délku v závislosti na struktuře folií, denní době a osvětlení. Závěr práce mluví ve prospěch používání folií, zejména ve stavebnictví, ale pro přesnější práce je nutné u odrazných folií měřit v obou polohách dalekohledu a dbát na správné zavedení fyzikálních korekcí.


Katedra vyšší geodézie

Ida Černá: Detailní model terénu na GO Pecný

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 2004-06-29

Na základě vlastního zaměření pomocí totální stanice, s využitím již vybudovaného bodového pole byl pomocí softwarů KOKEŠ a DMT ATLAS zkonstruován digitální model terénu na Geodetické observatoři Pecný v Ondřejově. Výsledky práce budou moci být použity pro určování vlivu okolního prostředí na výsledky absolutních tíhových meření.

Oto Kočí: Testování modelů gravitečního pole Země

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 2004-06-29

Na základě testovacího modelu kvazigeoidu EGG97 je provedeno testování přesnosti modelů EGM96, a "jednodružicových" modelů EIGEN a EIGEN-GRACE. Testované modely byly invertovány na geoid, podstatou testovací metody byla spektrální analýza rozdílů. Získané závěry potvrzují, že úvahy o přesnosti nově vytvářených modelů dávají zpravidla příliš optimistické odhady.


Libor Kníže: Detailní model terénu na GO Pecný

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 2004-06-29

Na základě provedných vlastních měření pomocí totální stanice a následném zpracování pomocí software KOKEŠ a s využitím dříve vybudovaného bodovéhpo pole v areálu Geodetické observatoře Pecný, byl zkonstruován detailní model terénu. Na základě tohoto modelu byly odhadnuty vlivy na tměnu tíže na absolutním tíhovém bodě Pecný při různém nasycení vodou.

Tereza Bajgarová: Hypotéza expandující Země a geodetické metody

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 2004-06-29

V práci je testována hypotéza rozpínající se Země pomocí výsledků metod, které poskytuje kosmická geodézie. Výsledky ukazují, že interpretace deskové tektoniky ve smyslu expanze není statisticky významně potvrzena vertikálnímí změnami, detekovanými modelem ITRS2000.

Markéta Pokorná: EM2000 Microbathymetric and HYDROSWEEP DS-2 Bathymetric Surveying – a Comparison of Seafloor Topography at Porcupine Bank, west of Ireland (EM2000 mikrobatymetrické a HYDROSWEEP DS-2 batymetric

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 2004-06-29

Diplomová práce je výsledkem dvou polárních misí, kterých se diplomantka zúčastnila v rámci svého studia na TU Hannover. Jde o vyřešení praktické interpretace a porovnání výsledků mapování mořského dna pomocí dvou různých batymetrických experimentů. Na základě získaných výsledků je možno provést odhad přesnosti různých batymetrických mapovacích metod.


Katedra mapování a kartografie

Josef Hátle: Testování znalostí v internetových výukových kurzech

vedoucí: Ing. Petr Soukup     obhájeno: 2004-06-29

Diplomová práce se zabývá tvorbou testovacího modulu pro e-learningový kurz. Využívá skriptovací jazyk PHP, data jsou ukládána ve formátu XML. Vytvořeny byly ukázkové sady otázek pro výukový kurz předmětů katastr nemovitostí a mapování. Zdrojové texty programů jsou součástí webové prezentace diplomové práce.

Jaromír Sochor: Zobrazení drah družic GPS

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     obhájeno: 2004-06-29

Práce se zabývá průběhem drah družic GPS na mapách celého světa na jediném listě. Proveden výběr vhodných reprezentantů kartografických zobrazení tak, aby byly zastoupeny jednotlivé skupiny. Průběh drah řešen pomocí systému Projection. Výpočty jsou doprovozeny dalšími podrobnými údaji a kartografických zkresleních. Provedena grafická interpretace pozemních stop družicových drah v rovině kartografického zobrazení. Na závěr uvedeno subjektivní hodnocení zkoumaných aplikací.


Markéta Géryková: Hodnocení kartografických zobrazení pro mapy hemisfér

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     obhájeno: 2004-06-29

V diplomové práci byly vybrány a zhodnoceny aplikace různých kartografických zobrazení vhodných pro mapy hemisfér. Užitá zobrazení stručně charakterizována. Výpočty kartografických zkreslení uskutečněny za pomocí systému Projection. Závěrečné hodnocení provedeno pomocí Airyho kritéria.

Kateřina Kožená: Hodnocení kartografických zobrazení pro mapu světa

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     obhájeno: 2004-06-29

V diplomové práci byly vybrány a zhodnoceny aplikace různých kartografických zobrazení vhodných pro mapy světa na jednom listě. Užitá zobrazení stručně charakterizována a rozdělena podle způsobu zobrazení polárních oblastí. Výpočty kartografických zkreslení podporovány systémem Projection. Vhodnost aplikace posouzena na základě výpočtu hodnoty globálního Airyho kritéria.


Gabriela Hruštincová: Hodnocení ekvivalentních zobrazení

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     obhájeno: 2004-06-29

V diplomové práci byly vybrány a charakterizovány jednotlivé typy ekvivalentních kartografických zobrazení. Výběr proveden tak, aby byly zastoupeny skupiny jednoduchých i nepravých kartografických zobrazení. Aplikace byly navrženy a realizovány pro území ČR, Slovenska a oblast Střední Evropy. Výpočty kartografických zkreslení podporovány systémem Projection. Vhodnost aplikace posouzena na základě výpočtu hodnoty globálního Airyho kritéria a střední hodnoty maximálního úhlového zkreslení.

Alena Keilová: Měřická dokumentace krovu barokního divadla zámku v Českém Krumlově

vedoucí: Ing. Jindřich Hodač, PhD.     obhájeno: 2004-06-29

Práce je součástí komplexního zaměření zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově. V této etapě je zpracována měřická dokumentace krovu budovy divadla. Diplomová práce je logicky členěna do následujících kapitol - definování použité terminologie a typologie (krovy), vybudování měřické sítě, podrobné zaměření krovu, výpočetní zpracování měřených dat, vytvoření 2D plánové dokumentace a 3D modelu krovu. Součástí práce je CD, které kromě měřených dat obsahuje všechny výkresy v digitální formě včetně vizualizace a animace.

Katedra speciální geodézie

Tomáš Silovský: Testování průmyslové stanice TDA 5005 před jejím uvedením do provozu

vedoucí: Ing. Lenka Línková, PhD.     obhájeno: 2004-06-29

V první části diplomové práce je popsán testovaný přístroj a jeho technické parametry udávané výrobcem. Následuje popis provedených testů a jejich výsledky. Bylo testováno měření vodorovných směrů na azimutální základně Židovské pece, měření délek do 30 m na interferometrické základně VÚGTK ve Zdibech a zaměření prostorové sítě.

Lukáš Zifčák: Zaměření skutečného stavu gotické klenby ve Sloupové síni Starého královského paláce na Pražském hradu

vedoucí: Ing. Lenka Línková, PhD.     obhájeno: 2004-06-29

Diplomová práce navazuje na geodetická měření uskutečněná v letech 2000-2002 na hradě Krakovec a na měření z roku 2003 provedené v místnosti zvané "Lednice" na Pražském hradu. V obou těchto objektech se nacházejí atypické gotické klenby. Statikem ing. V. Mlázovským byla vyřčena teorie týkající se postupu stavby, která se měla oběma měřeními potvrdit nebo vyvrátit. Jak ukázalo vyhodnocení výsledků měření, teorie se zdála být správnou. Tato diplomová práce ověřovala platnost teorie v dalším objektu s podobnými klenbami ze stejné doby. K ověření sloužilo podrobné zaměření jednotlivých částí klenby a následné zjišťování jejich geometrie na základě měřených dat.

Aleš Malý: Geodetické práce v průběhu výstavby nosných konstrukcí výrobních hal TPCA Kolín

vedoucí: Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2004-06-29

Diplomová práce se zabývá popisem a zhodnocením vybraných geodetických prací, zejména vytyčováním a kontrolním měřením jednotlivých konstrukcí výrobních hal automobilky TPCA Kolín. Hodnotí přesnost vytyčovací sítě, včetně optimalizace použití metody přechodného stanoviska s využitím počítačového modelování.