Anotace diplomových prací - letní semestr 2002: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
= Katedra geodézie a pozemkových úprav =
 
= Katedra geodézie a pozemkových úprav =
 +
 +
==== Daniel Valeš: Vliv podmínek na opravu konfigurace při vyrovnání rovinných sítí ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Jan Ratiborský, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Obsahem diplomové práce je problematika vlivu podmínek na opravu konfigurace (Helmert, Helmert výběrový, pevný bod a pevný směrník na další bod sítě, tři resp. čtyři pevné souřadnice)při vyrovnání rovinných geodetických sítí zaměřených jak délkově tak i směrově. Výpočet různých modelových variant s ohledem na podmínky na opravu konfigurace a na tvar sítě.
 +
 +
==== Milan Dvořák: Geodetické podklady při přípravných pracích v rámci projektu KP ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Jan Kubík
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Po prostudování příslušné odborné literatury převzal diplomant podkladové materiály od spolupracující firmy GK Dvořáček, spol. s r.o Tábor. V DP která byla směrována do k.ú. Záhoří v okr. Tábor se diplomant zabýval revizí současného stavu pevných bodů, rozvržením a doplněním bodového pole, určením hranic intravilánu a extarvilánu s vlastním zaměřením bodů. Podílel se jak na polních tak kancelářských pracích. Pro body učené totální stanicí a metodou GPS porovnává obě metody co do pořizovací hodnoty, návratnosti, i co do nároků na čas a financí na určení jednoho bodu.
 +
 +
 +
==== Tomáš Procházka: Geodetické úlohy bez vyrovnání a jejich přesnost na TI-89 ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
V diplomové práci je zkoumána možnost využití grafického kalkulátoru TI-89. Sestavený program řeší kromě výpočtu souřadnic základních geodetických úloh také jejich přesnost. Ta je vyjádřena kovarianční maticí určovaných souřadnic (při výpočtu lze uvážit vliv podkladu a vypočítat kovarianční matici, která zahrnuje vliv měření i přesnost daných bodů) a graficky pomocí střední elipsy chyb. Program umožňuje také vypočítat a nakreslit izočáry pro střední chybu souřadnicovou. Lze také nalézt optimální konfiguraci daných bodů zadaných v seznamu souřadnic, tak abychom dostali pro určovaný bod a požadovanou úlohu nejmenší střední chybu souřadnicovou. Program počítá rovněž matematickou redukci délek až do roviny Křovákova zobrazení, je-li měřena šikmá délka a zenitový úhel.
 +
 +
  
 
= Katedra vyšší geodézie =
 
= Katedra vyšší geodézie =
  
 
= Katedra mapování a kartografie =
 
= Katedra mapování a kartografie =
 +
 +
 +
==== Jan Plavec: Doplnění podrobného polohového pole pro obnovu katastrálního operátu ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Milan Huml, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Diplomová práce praktického charakteru zabývající se doplněním podrobného polohového bodového pole pro obnovu katastrálního operátu v lokalitě katastrálního území Drážkov. Obsahuje veškerou dokumentaci o provedené rekognoskaci stávajícího bodového pole, stabilizaci nových bodů, užití technologie GPS i klasických metod pro určení bodů a o ověření polohy některých stávajících bodů. Závěrem hodnotí přesnost určení nových ale i dříve určených bodů PBPP.
 +
 +
==== Jiří Bukovský: Programování geodetických úloh v Kokeš Basicu ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Petr Soukup, PhD.
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Diplomová práce se zabývá tvorbou programových modulů (maker) v systému Kokeš pro Windows. Vytvořeny byly programy pro automatizovanou kresbu podélných a příčných řezů vodních toků. Jejich funkčnost byla ověřena při zpracování reálné lokality. Uvedeny jsou ukázky souborů vstupních dat, výsledné výkresy a zdrojové texty programů.
 +
 +
 +
==== Jan Hanuš: Možnosti aktualizace databáze ZABAGED z družicových dat vysokého rozlišení  ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Diplomová práce zkoumá možnosti aktualizace polohových vektorových dat ZABAGED užitím družicových dat vysokého rozlišení pořízených družicí EROS A1. Rozlišovací schopnost družicových dat je 1.8 m. Možnosti aktualizace byly zkoumány na souboru vektorových dat ZABAGED 03-43-21. V diplomové práci jsou rovněž ukázky výřezů z družicových dat a porovnání se souborem vektorových dat polohopisu aktualizovaného metodikou ZÚ.
 +
 +
 +
==== Eva Kaprálková: Geodetické práce při tvorbě podkladů pro projekt komplexních pozemkových úprav ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Milan Huml, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Diplomová práce se zabývá zpracováním vybraných ukázek geodetických podkladů, které budou sloužit pro vypracování projektu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Myslín, zejména doplnění podrobného polohového bodového pole, a dále uvádí reálné problémy spojené se stanovením vnějšího a vnitřního obvodu komplexních pozemkových úprav.
 +
 +
 +
==== Petr Kokeš: Projekt vizualizace datového modelu ISKN ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Milan Huml, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Práce předkládá datový model informačního systému katastru nemovitostí ve vizuální podobě. Projekt vizualizace sestává ze dvou částí. První částí je  nástěnný model obsahující názvy všech databázových tabulek a vazeb mezi nimi. Druhá část projektu si klade za cíl zachytit datový model v hypertextové formě. Stručným způsobem je zde popsána problematika databází a jazyka SQL. Část práce je zaměřena konkrétně na databázi ISKN, na její stavbu a popis jednotlivých aplikací z hlediska funkčnosti a rozsahu v rámci ISKN.
 +
 +
 +
==== Petra Prokopová: Ověření technologie sběru a zpracování dat při použití totální stanice TRIMBLE 3603 DR ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Milan Huml, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Popis technologií měření, programového vybavení a přenosu dat se zaměřením na vytyčování. Ověření přesnosti měření vodorovných směrů, svislých úhlů a délek za běžných atmosférických podmínek. Testování měření délek pasivním odrazem v kritických situacích měřením na rozhraní dvou různě vzdálených povrchů a na vnitřním a vnějším rohu. Praktický vliv natočení hranolu a odrazného povrchu na měřenou délku.
 +
 +
==== Petra Hájková: Dokumentace exteriéru roubeného historického objektu metodami digitální fotogrammetrie ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Jindřich Hodač
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Diplomová práce se zabývá aplikací metod digitální fotogrammetrie při zpracování 3D dokumentace exteriéru kostela Sv. Jana Křtitele ve Slavoňově. Bylo provedeno fotogrammetrické zaměření objektu réseau komorou RolleiMetric 6006 a následné vyhodnocení získaných snímků metodami průsekové fotogrammetrie a jednosnímkového překreslení. Pomocí systému RolleiMetric CDW byl vytvořen 3D model a vyhodnoceny podrobné body. Digitální jednosnímkové překreslení a další zpracování 3D dokumentace včetně vizualizace a animace bylo provedeno v CAD systému Microstation.
 +
 +
 +
==== Vojtěch Honzík: Posouzení internetových software pro použití GIS na Internetu ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Lena Halounová, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Tato práce se zabývá problematikou prezentace prostorově orientovaých dat v prostředí Internetu. Jsou zde srovnány dva volně dostupné produkty, které tuto prezentaci umožňují. Klíčovým faktorem pro výběr hodnocených produktů byly licenční podmínky. Nastíněny jsou základní principy technologií použitých v těchto prohlížečích a na vzorku stejných dat demonstrovány možnosti jednotlivých prohlÌžečů. Dále je vypracována velmi stručná dokumentace umožňující zájemci základní konfiguraci vybraného produktu a jeho naplnění daty.
 +
  
 
= Katedra speciální geodézie =
 
= Katedra speciální geodézie =
 +
 +
==== Bronislav Koska: Možnosti rozšíření systému Profiler 4000 a jeho testování. Porovnání  se systémem Dibit.  ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
V úvodu je podrobně popsán systém PROFILER 4000. Další části se věnují kontrole a rozšíření tohoto systému. Nejprve je experimentem ověřen jeden ze základních parametrů měření systému tzv. tolerance. Dále je řešeno a testováno navazování profilů při přesouvání stanoviska přístroje a vytvořen program pro kalkulátor Casio FX 4500P. Je uváženo využití v praxi. Poslední část se věnuje popisu systému DIBIT a jeho porovnání se systémem PROFILER. [http://www.mujweb.cz/www/bronislavkoska/diplomka.htm www.mujweb.cz/www/bronislavkoska/diplomka.htm]
 +
 +
==== Marek Vejnar: Specifikace pro měření posunů ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Diplomová práce je z úsekové ekonomiky. Řeší se problém specifikace výkonů inženýrské geodézie. Specifikace jsou rozděleny na technické a specifikace jakosti. Zdůrazňuje se jejich význam v obchodně závazkových vztazích. Uvádějí se souvislosti s normalizací a metrologii. Pro měření posunů staveb a dále pro zatěžovací zkoušky mostů jsou v diplomové práci vyhotoveny specifikace pro využití v nabídkových cenících geodetických firem, v katalozích výkonů inženýrské geodézie, v ukázkových prováděcích projektech apod.
 +
 +
==== Filip Bartoš: Ověření možnosti použití totálních stanic při rektifikaci prostorové polohy železniční koleje ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Diplomová práce zahrnovala ověření přístroje Leica TC1800, rozvrh sítě stanovisek podél vlečky v oblouku o délce 225m, rozděleném pozorovanými body v kroku 5m na vnější kolejnici. Po zaměření a výpočtu v místní soustavě byla diskrétními body proložena teoretická křivka( kružnice, kubická parabola,přímka) pomocí programu Matlab. Byly určeny příčné posuny a porovnány s klasickou metodou obloukových souřadnic.
 +
 +
 +
 +
 +
==== Markéta Adámková: Ověření totální stanice Leica TC1800 pro měření blízkých cílů ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Ilona Janžurová
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Práce uvádí principy funkce totálních stanic a popis přístroje Leica TC1800. Empiricky byla ověřena přesnost úhloměrné části včetně vlivu cílení a registrace a nulová a cyklická chyba a součtová konstanta dálokoměrné části. Byl studován vliv orientace malého hranolu Zeiss k přístroji a vliv nepřesného zacílení na hranol. V závěru je odkazováno na použití přístroje při měření pro rektifikaci polohy železniční koleje.
 +
 +
==== Vladimír Venta: Prostorové protínání na velmi krátké vzdálenosti ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Zdenek Novák CSc
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Jedná se o proměřování prostorového objektu rozměru 200x150mm metodou protínání vpřed ze tří stanovisek. Je použito speciálního postupu měření úhlů na krátké vzdálenosti, včetně nepřímého určení rozměru sítě. V místní síti se určí tři souřadnice pozorovaných bodů vyrovnáním MNČ včetně přesnosti úhlů a délek v dané síti.
 +
 +
 +
==== Lukáš Engelthaler: Účelové geodetické sítě pro dokumentaci závodů a staveb ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Mojmír Švec, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2002-06-27
 +
 +
Práce má studijní charakter a zabývá se měřickými postupy, poskytujícími potřebnou přesnost pro dokumentaci staveb, s ohledem na příslušné předpisy a vyhlášky související s danou problematikou.

Aktuální verze z 20. 11. 2005, 15:45

Obsah

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Daniel Valeš: Vliv podmínek na opravu konfigurace při vyrovnání rovinných sítí

vedoucí: Ing. Jan Ratiborský, CSc.     obhájeno: 2002-06-27

Obsahem diplomové práce je problematika vlivu podmínek na opravu konfigurace (Helmert, Helmert výběrový, pevný bod a pevný směrník na další bod sítě, tři resp. čtyři pevné souřadnice)při vyrovnání rovinných geodetických sítí zaměřených jak délkově tak i směrově. Výpočet různých modelových variant s ohledem na podmínky na opravu konfigurace a na tvar sítě.

Milan Dvořák: Geodetické podklady při přípravných pracích v rámci projektu KP

vedoucí: Ing. Jan Kubík     obhájeno: 2002-06-27

Po prostudování příslušné odborné literatury převzal diplomant podkladové materiály od spolupracující firmy GK Dvořáček, spol. s r.o Tábor. V DP která byla směrována do k.ú. Záhoří v okr. Tábor se diplomant zabýval revizí současného stavu pevných bodů, rozvržením a doplněním bodového pole, určením hranic intravilánu a extarvilánu s vlastním zaměřením bodů. Podílel se jak na polních tak kancelářských pracích. Pro body učené totální stanicí a metodou GPS porovnává obě metody co do pořizovací hodnoty, návratnosti, i co do nároků na čas a financí na určení jednoho bodu.


Tomáš Procházka: Geodetické úlohy bez vyrovnání a jejich přesnost na TI-89

vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa     obhájeno: 2002-06-27

V diplomové práci je zkoumána možnost využití grafického kalkulátoru TI-89. Sestavený program řeší kromě výpočtu souřadnic základních geodetických úloh také jejich přesnost. Ta je vyjádřena kovarianční maticí určovaných souřadnic (při výpočtu lze uvážit vliv podkladu a vypočítat kovarianční matici, která zahrnuje vliv měření i přesnost daných bodů) a graficky pomocí střední elipsy chyb. Program umožňuje také vypočítat a nakreslit izočáry pro střední chybu souřadnicovou. Lze také nalézt optimální konfiguraci daných bodů zadaných v seznamu souřadnic, tak abychom dostali pro určovaný bod a požadovanou úlohu nejmenší střední chybu souřadnicovou. Program počítá rovněž matematickou redukci délek až do roviny Křovákova zobrazení, je-li měřena šikmá délka a zenitový úhel.


Katedra vyšší geodézie

Katedra mapování a kartografie

Jan Plavec: Doplnění podrobného polohového pole pro obnovu katastrálního operátu

vedoucí: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.     obhájeno: 2002-06-27

Diplomová práce praktického charakteru zabývající se doplněním podrobného polohového bodového pole pro obnovu katastrálního operátu v lokalitě katastrálního území Drážkov. Obsahuje veškerou dokumentaci o provedené rekognoskaci stávajícího bodového pole, stabilizaci nových bodů, užití technologie GPS i klasických metod pro určení bodů a o ověření polohy některých stávajících bodů. Závěrem hodnotí přesnost určení nových ale i dříve určených bodů PBPP.

Jiří Bukovský: Programování geodetických úloh v Kokeš Basicu

vedoucí: Ing. Petr Soukup, PhD.     obhájeno: 2002-06-27

Diplomová práce se zabývá tvorbou programových modulů (maker) v systému Kokeš pro Windows. Vytvořeny byly programy pro automatizovanou kresbu podélných a příčných řezů vodních toků. Jejich funkčnost byla ověřena při zpracování reálné lokality. Uvedeny jsou ukázky souborů vstupních dat, výsledné výkresy a zdrojové texty programů.


Jan Hanuš: Možnosti aktualizace databáze ZABAGED z družicových dat vysokého rozlišení

vedoucí: Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.     obhájeno: 2002-06-27

Diplomová práce zkoumá možnosti aktualizace polohových vektorových dat ZABAGED užitím družicových dat vysokého rozlišení pořízených družicí EROS A1. Rozlišovací schopnost družicových dat je 1.8 m. Možnosti aktualizace byly zkoumány na souboru vektorových dat ZABAGED 03-43-21. V diplomové práci jsou rovněž ukázky výřezů z družicových dat a porovnání se souborem vektorových dat polohopisu aktualizovaného metodikou ZÚ.


Eva Kaprálková: Geodetické práce při tvorbě podkladů pro projekt komplexních pozemkových úprav

vedoucí: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.     obhájeno: 2002-06-27

Diplomová práce se zabývá zpracováním vybraných ukázek geodetických podkladů, které budou sloužit pro vypracování projektu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Myslín, zejména doplnění podrobného polohového bodového pole, a dále uvádí reálné problémy spojené se stanovením vnějšího a vnitřního obvodu komplexních pozemkových úprav.


Petr Kokeš: Projekt vizualizace datového modelu ISKN

vedoucí: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.     obhájeno: 2002-06-27

Práce předkládá datový model informačního systému katastru nemovitostí ve vizuální podobě. Projekt vizualizace sestává ze dvou částí. První částí je nástěnný model obsahující názvy všech databázových tabulek a vazeb mezi nimi. Druhá část projektu si klade za cíl zachytit datový model v hypertextové formě. Stručným způsobem je zde popsána problematika databází a jazyka SQL. Část práce je zaměřena konkrétně na databázi ISKN, na její stavbu a popis jednotlivých aplikací z hlediska funkčnosti a rozsahu v rámci ISKN.


Petra Prokopová: Ověření technologie sběru a zpracování dat při použití totální stanice TRIMBLE 3603 DR

vedoucí: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.     obhájeno: 2002-06-27

Popis technologií měření, programového vybavení a přenosu dat se zaměřením na vytyčování. Ověření přesnosti měření vodorovných směrů, svislých úhlů a délek za běžných atmosférických podmínek. Testování měření délek pasivním odrazem v kritických situacích měřením na rozhraní dvou různě vzdálených povrchů a na vnitřním a vnějším rohu. Praktický vliv natočení hranolu a odrazného povrchu na měřenou délku.

Petra Hájková: Dokumentace exteriéru roubeného historického objektu metodami digitální fotogrammetrie

vedoucí: Ing. Jindřich Hodač     obhájeno: 2002-06-27

Diplomová práce se zabývá aplikací metod digitální fotogrammetrie při zpracování 3D dokumentace exteriéru kostela Sv. Jana Křtitele ve Slavoňově. Bylo provedeno fotogrammetrické zaměření objektu réseau komorou RolleiMetric 6006 a následné vyhodnocení získaných snímků metodami průsekové fotogrammetrie a jednosnímkového překreslení. Pomocí systému RolleiMetric CDW byl vytvořen 3D model a vyhodnoceny podrobné body. Digitální jednosnímkové překreslení a další zpracování 3D dokumentace včetně vizualizace a animace bylo provedeno v CAD systému Microstation.


Vojtěch Honzík: Posouzení internetových software pro použití GIS na Internetu

vedoucí: Ing. Lena Halounová, CSc.     obhájeno: 2002-06-27

Tato práce se zabývá problematikou prezentace prostorově orientovaých dat v prostředí Internetu. Jsou zde srovnány dva volně dostupné produkty, které tuto prezentaci umožňují. Klíčovým faktorem pro výběr hodnocených produktů byly licenční podmínky. Nastíněny jsou základní principy technologií použitých v těchto prohlížečích a na vzorku stejných dat demonstrovány možnosti jednotlivých prohlÌžečů. Dále je vypracována velmi stručná dokumentace umožňující zájemci základní konfiguraci vybraného produktu a jeho naplnění daty.


Katedra speciální geodézie

Bronislav Koska: Možnosti rozšíření systému Profiler 4000 a jeho testování. Porovnání se systémem Dibit.

vedoucí: Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc.     obhájeno: 2002-06-27

V úvodu je podrobně popsán systém PROFILER 4000. Další části se věnují kontrole a rozšíření tohoto systému. Nejprve je experimentem ověřen jeden ze základních parametrů měření systému tzv. tolerance. Dále je řešeno a testováno navazování profilů při přesouvání stanoviska přístroje a vytvořen program pro kalkulátor Casio FX 4500P. Je uváženo využití v praxi. Poslední část se věnuje popisu systému DIBIT a jeho porovnání se systémem PROFILER. www.mujweb.cz/www/bronislavkoska/diplomka.htm

Marek Vejnar: Specifikace pro měření posunů

vedoucí: Doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.     obhájeno: 2002-06-27

Diplomová práce je z úsekové ekonomiky. Řeší se problém specifikace výkonů inženýrské geodézie. Specifikace jsou rozděleny na technické a specifikace jakosti. Zdůrazňuje se jejich význam v obchodně závazkových vztazích. Uvádějí se souvislosti s normalizací a metrologii. Pro měření posunů staveb a dále pro zatěžovací zkoušky mostů jsou v diplomové práci vyhotoveny specifikace pro využití v nabídkových cenících geodetických firem, v katalozích výkonů inženýrské geodézie, v ukázkových prováděcích projektech apod.

Filip Bartoš: Ověření možnosti použití totálních stanic při rektifikaci prostorové polohy železniční koleje

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.     obhájeno: 2002-06-27

Diplomová práce zahrnovala ověření přístroje Leica TC1800, rozvrh sítě stanovisek podél vlečky v oblouku o délce 225m, rozděleném pozorovanými body v kroku 5m na vnější kolejnici. Po zaměření a výpočtu v místní soustavě byla diskrétními body proložena teoretická křivka( kružnice, kubická parabola,přímka) pomocí programu Matlab. Byly určeny příčné posuny a porovnány s klasickou metodou obloukových souřadnic.Markéta Adámková: Ověření totální stanice Leica TC1800 pro měření blízkých cílů

vedoucí: Ing. Ilona Janžurová     obhájeno: 2002-06-27

Práce uvádí principy funkce totálních stanic a popis přístroje Leica TC1800. Empiricky byla ověřena přesnost úhloměrné části včetně vlivu cílení a registrace a nulová a cyklická chyba a součtová konstanta dálokoměrné části. Byl studován vliv orientace malého hranolu Zeiss k přístroji a vliv nepřesného zacílení na hranol. V závěru je odkazováno na použití přístroje při měření pro rektifikaci polohy železniční koleje.

Vladimír Venta: Prostorové protínání na velmi krátké vzdálenosti

vedoucí: Doc. Ing. Zdenek Novák CSc     obhájeno: 2002-06-27

Jedná se o proměřování prostorového objektu rozměru 200x150mm metodou protínání vpřed ze tří stanovisek. Je použito speciálního postupu měření úhlů na krátké vzdálenosti, včetně nepřímého určení rozměru sítě. V místní síti se určí tři souřadnice pozorovaných bodů vyrovnáním MNČ včetně přesnosti úhlů a délek v dané síti.


Lukáš Engelthaler: Účelové geodetické sítě pro dokumentaci závodů a staveb

vedoucí: Doc. Ing. Mojmír Švec, CSc.     obhájeno: 2002-06-27

Práce má studijní charakter a zabývá se měřickými postupy, poskytujícími potřebnou přesnost pro dokumentaci staveb, s ohledem na příslušné předpisy a vyhlášky související s danou problematikou.