Anotace diplomových prací - letní semestr 2001: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
= Katedra geodézie a pozemkových úprav =
 
= Katedra geodézie a pozemkových úprav =
 +
 +
==== Jan Ganaj: Program pro vyrovnání geodetických účelových sítí a možnosti interaktivního grafického ovládání ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Josef Vlasák
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Přehled existujících programů pro vyrovnání účelových geodetických sítí v rovině, stručný popis jejich ovládání a výsledků. Vytvoření nového programu pro vyrovnání rovinné sítě. Následuje podrobný popis ovládání, nastavení parametrů vyrovnání, vstup dat, výsledné protokoly. Program má názorné grafické uživatelské rozhraní. Příklady výpočtu několika sítí v různých variantách, porovnání výsledků s existujícími programy.
 +
 +
==== Tomáš Krása: Využití plastických odrazných folií při měření délek elektrooptickými dálkoměry ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Jiří Streibl, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Diplomová práce navazuje na dřívější zkoušky těchto folií. Znovu zaměřený měřický materiál nevykazuje podstatné změny měřených délek,i když se jedná o časový posun téměř jednoho roku. Jako závěr diplomové práce vychází, že použité folie se během roku nezměnily a mohou nahradit odrazné hranoly na těžko přístupných místech i po delší době.
 +
 +
==== Josef Beníšek: Studie společných zařízení, podrobný návrh řešení polyfunkčních opatření a návrh KPÚ. ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Jan Kubík
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Pro řešení KPÚ v k.ú.Sluštice, okr. Praha – východ zpracoval diplomant studii společných zařízení se zaměřením zejména na ochranu proti vodní erozi, cestní síť a územní systém ekologické stability. Dále pak pro vybranou část k.ú. zpracoval návrh náhradních pozemků pro projekt KPÚ. Základní podkladové materiály si diplomantka zajistila u firmy G + K  konsorcium.
 +
 +
 +
==== Dana Velinská: Studie společných zařízení a projekt polní cesty.  ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Jan Kubík
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Pro řešení KPÚ v k.ú. Bobnice, okr. Nymburk, v celém k.ú. zpracovala diplomantka studii společných zařízení se zaměřením na cestní síť. Základní podkladové materiály si diplomantka zajistila u projekční firmy v Praze. U téže firmy vedla rekognoskační polní měřické práce, poté zpracovala kancelářské měřické a projekční práce pro hlavní polní cestu PC 6/40, spojující obec Bobnice s obcí Všechlapy.
 +
 +
==== Tomáš Krása: Testování odrazných folií používaných ve stavebnictví místo odrazných hranolů při měření délek elektrooptickými dálkoměry ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Jiří Streibl, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Diplomant řešil trvalou signalizaci bodů pomocí nalepovacích folií místo používání odrazných hranolů. Zkoušené folie plně vyhovovaly jak po stránce odrazivosti, tak i po stránce stálosti. Současně byl určen vliv možného natočení při zachování odrazu a realizaci měřené délky. Folie vyhovovaly pro měřené vzdálenosti do 120 - 150 m s úhlem natočení až 32 gradů ve směru svislém i vodorovném.
 +
  
 
= Katedra vyšší geodézie =
 
= Katedra vyšší geodézie =
 +
 +
==== Petr Štěpánek: Studium otázek možností použití diferenciální družicové altimetrie k určení vzájemného vztahu dvou souřadnicových soustav ====
 +
 +
'''vedoucí:''' prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Na základě dat, získaných z družicové altimetrie mezi družicemi TOPEX/Poseidon, Geosat, ERS-1 a ERS-2 byly určeny vzájemné posuny souřadnicových soustav, ve kterých byly jednotlivé družicové mise monitorovány. Jelikož jde o numericky nestabilní úlohu, byly v práci diskutovány otázky regularizace.
 +
 +
 +
==== Jan Teichmann: Analysis of the GPS investigations within the earthquake region of north-west Bohemia - Vogtland (Analýza příspěvku GPS k výzkumu sesmoaktivní oblasti záp. Čechy - Vogtland) ====
 +
 +
'''vedoucí:''' prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Obsahem diplomové práce, která byla zpracována na TU Dresden, byla kompletace a zhodnocení možností využití výsledků měřických kampaní, púrovedených v seismoaktivní oblasti západních Čech a Vogtlandu.
 +
  
 
= Katedra mapování a kartografie =
 
= Katedra mapování a kartografie =
 +
 +
==== Aleš Kopřiva: Dokumentace části provaziště barokního divadla v Českém Krumlově ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Jindřich Hodač
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Tato diplomová práce se zabývá dokumentací části provaziště barokního divadla na hradě v Českém Krumlově. Jako základní metoda dokumentace byla ve složitém prostoru interiéru použita geodetická metoda (polární). Naměřená data byla zpracována do podoby 3D modelu v systému MicroStation. Na závěr byly provedeny vizualizace, animace a tvorba presentačního CD těchto dat. V daném prostoru byla pro účely ověření přesnosti zaměřena kontrolní data.
 +
 +
 +
==== David Košťál: Dokumentace části provaziště barokního divadla v Českém Krumlově ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Jindřich Hodač
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Diplomová práce se zabývá dokumentací části provaziště barokního divadla na hradě v Českém Krumlově. Základní metodou dokumentace byla ve složitém prostoru interiéru použita geodetická metoda (polární s použitím totální stanice). Naměřená prostorová data byla zpracována do podoby 3D modelu v systému MicroStation. Na závěr byly provedeny vizualizace, animace a tvorba presentačního CD těchto dat. Pro účely ověření přesnosti byla v daném prostoru zaměřena kontrolní data.
 +
 +
==== Magdalena Karasová: Ortofotomapa Prahy 1:5 000 (GŠ AČR) - kartografické hodnocení. ====
 +
 +
'''vedoucí:''' prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Kartografické zhodnocení digitální i papírové verze ortofotomapy Prahy měřítka 1: 5000, vyhotovené vojenskou geografickou službou Armády České republiky. V počítačovém prostředí hodnocena snadnost instalace na počítači, ovládání pomocí kurzoru i tlačítek, možnosti vytváření uživatelských vrstev, práce s vrstevnicemi, tvorba profilů. Vyhledávací funkce mapy, souřadné systémy. Z kartografického hlediska hodnocena kompozice mapy, matematické prvky, úplnost a náplň obsahu, čitelnost a geometrická přesnost mapy a její estetika.
 +
 +
 +
==== Josef Prchlík: Hodnocení jednoduchých kartografických zobrazení ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Petr Buchar, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Vzájemné posouzení různých aplikací jednak konformních a jednak ekvivalentních zobrazení pro stanovené oblasti (Portugalsko, Pyrenejský poloostrov a Austrálie). Výpočet příslušných karto- grafických zkreslení podporován systémem Projection. Porovnání uskutečněno na základě Airyho a minimaximálního kritéria.
 +
  
 
= Katedra speciální geodézie =
 
= Katedra speciální geodézie =
 +
 +
==== Jan Kunc: Moderní způsoby řízení stavebních strojů s využitím stávajících geodetických metod a laserových syst ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Byly ověřeny technické parametry testovaného laserového přístroje AS 130 ARCS AMMANN LASERTECHNIK určeného pro řízení strojů. Pozornost byla zaměřena na určení přesnosti laserového systému pro vytyčování vodorovné roviny, rozsah automatického urovnání a určení mrtvé zóny detektoru. Dosažené výsledky potvrdily vnitřní a vnější přesnosti testovaného přístroje. Byl popsán Silniční skenovací systém určený zejména pro finišery a silniční frézy.
 +
 +
 +
==== Jakub Němec: Moderní způsoby řízení stavebních strojů s využitím totálních stanic a GPS ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Nejmodernější metody automatického řízení stavebních strojů jsou vybudovány na základě spojení se systémy GPS, totálních stanic, laserů a ultrazvuku. Vytvářejí integrované technologie určené pro monitorované řízení a navigaci stavebních strojů. Podrobně je popsán řídící systém LEICA MGS Grader a informativně další systémy TRIMBLE a TOPCON. Byla testována totální stanice LEICA TCA 1105 a posouzeny přesnosti měření vodorovných směrů a svislých úhlů. Byla ověřena přesnost automatického cílení (funkce ATR) a přesnost sledování hranolu.
 +
 +
==== Ing. René Brhel: Testování odrazných terčů s ohledem na požadovanou přesnost měření ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Jaromír Procházka, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Práce se zabývá ověřením přesnosti měření délek na odrazné terče různých výrobců a hodnocením jejich parametrů jako např. vlivu odklonu dálkoměrného paprsku od záměrné přímky na měřenou délku při natočení odrazného terče pro různé vzdálenosti, dosahem dálkoměru při měření na odrazné terče atp. Na konkrétním případu zhodnotil použití odrazných terčů pro sledování prostorových posunů v investiční výstavbě, s doporučením pro praxi.
 +
 +
==== Pavel Hrkal: Vyhodnocení přesnosti určování posunů a přetvoření částí objektu Rádia Svobodná Evropa ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Jaromír Procházka, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 2001-06-28
 +
 +
Práce hodnotí technologii navrženou pro určení vodorovných a svislých posunů ocelové konstrukce, ověřuje přesnost měřených veličin a vyhodnocuje posuny  pozorovaných bodů, včetně vlivu teploty a času na jejich velikost a přesnost určení.

Aktuální verze z 20. 11. 2005, 14:28

Obsah

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Jan Ganaj: Program pro vyrovnání geodetických účelových sítí a možnosti interaktivního grafického ovládání

vedoucí: Ing. Josef Vlasák     obhájeno: 2001-06-28

Přehled existujících programů pro vyrovnání účelových geodetických sítí v rovině, stručný popis jejich ovládání a výsledků. Vytvoření nového programu pro vyrovnání rovinné sítě. Následuje podrobný popis ovládání, nastavení parametrů vyrovnání, vstup dat, výsledné protokoly. Program má názorné grafické uživatelské rozhraní. Příklady výpočtu několika sítí v různých variantách, porovnání výsledků s existujícími programy.

Tomáš Krása: Využití plastických odrazných folií při měření délek elektrooptickými dálkoměry

vedoucí: Doc. Ing. Jiří Streibl, CSc.     obhájeno: 2001-06-28

Diplomová práce navazuje na dřívější zkoušky těchto folií. Znovu zaměřený měřický materiál nevykazuje podstatné změny měřených délek,i když se jedná o časový posun téměř jednoho roku. Jako závěr diplomové práce vychází, že použité folie se během roku nezměnily a mohou nahradit odrazné hranoly na těžko přístupných místech i po delší době.

Josef Beníšek: Studie společných zařízení, podrobný návrh řešení polyfunkčních opatření a návrh KPÚ.

vedoucí: Ing. Jan Kubík     obhájeno: 2001-06-28

Pro řešení KPÚ v k.ú.Sluštice, okr. Praha – východ zpracoval diplomant studii společných zařízení se zaměřením zejména na ochranu proti vodní erozi, cestní síť a územní systém ekologické stability. Dále pak pro vybranou část k.ú. zpracoval návrh náhradních pozemků pro projekt KPÚ. Základní podkladové materiály si diplomantka zajistila u firmy G + K konsorcium.


Dana Velinská: Studie společných zařízení a projekt polní cesty.

vedoucí: Ing. Jan Kubík     obhájeno: 2001-06-28

Pro řešení KPÚ v k.ú. Bobnice, okr. Nymburk, v celém k.ú. zpracovala diplomantka studii společných zařízení se zaměřením na cestní síť. Základní podkladové materiály si diplomantka zajistila u projekční firmy v Praze. U téže firmy vedla rekognoskační polní měřické práce, poté zpracovala kancelářské měřické a projekční práce pro hlavní polní cestu PC 6/40, spojující obec Bobnice s obcí Všechlapy.

Tomáš Krása: Testování odrazných folií používaných ve stavebnictví místo odrazných hranolů při měření délek elektrooptickými dálkoměry

vedoucí: Doc. Ing. Jiří Streibl, CSc.     obhájeno: 2001-06-28

Diplomant řešil trvalou signalizaci bodů pomocí nalepovacích folií místo používání odrazných hranolů. Zkoušené folie plně vyhovovaly jak po stránce odrazivosti, tak i po stránce stálosti. Současně byl určen vliv možného natočení při zachování odrazu a realizaci měřené délky. Folie vyhovovaly pro měřené vzdálenosti do 120 - 150 m s úhlem natočení až 32 gradů ve směru svislém i vodorovném.


Katedra vyšší geodézie

Petr Štěpánek: Studium otázek možností použití diferenciální družicové altimetrie k určení vzájemného vztahu dvou souřadnicových soustav

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 2001-06-28

Na základě dat, získaných z družicové altimetrie mezi družicemi TOPEX/Poseidon, Geosat, ERS-1 a ERS-2 byly určeny vzájemné posuny souřadnicových soustav, ve kterých byly jednotlivé družicové mise monitorovány. Jelikož jde o numericky nestabilní úlohu, byly v práci diskutovány otázky regularizace.


Jan Teichmann: Analysis of the GPS investigations within the earthquake region of north-west Bohemia - Vogtland (Analýza příspěvku GPS k výzkumu sesmoaktivní oblasti záp. Čechy - Vogtland)

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 2001-06-28

Obsahem diplomové práce, která byla zpracována na TU Dresden, byla kompletace a zhodnocení možností využití výsledků měřických kampaní, púrovedených v seismoaktivní oblasti západních Čech a Vogtlandu.


Katedra mapování a kartografie

Aleš Kopřiva: Dokumentace části provaziště barokního divadla v Českém Krumlově

vedoucí: Ing. Jindřich Hodač     obhájeno: 2001-06-28

Tato diplomová práce se zabývá dokumentací části provaziště barokního divadla na hradě v Českém Krumlově. Jako základní metoda dokumentace byla ve složitém prostoru interiéru použita geodetická metoda (polární). Naměřená data byla zpracována do podoby 3D modelu v systému MicroStation. Na závěr byly provedeny vizualizace, animace a tvorba presentačního CD těchto dat. V daném prostoru byla pro účely ověření přesnosti zaměřena kontrolní data.


David Košťál: Dokumentace části provaziště barokního divadla v Českém Krumlově

vedoucí: Ing. Jindřich Hodač     obhájeno: 2001-06-28

Diplomová práce se zabývá dokumentací části provaziště barokního divadla na hradě v Českém Krumlově. Základní metodou dokumentace byla ve složitém prostoru interiéru použita geodetická metoda (polární s použitím totální stanice). Naměřená prostorová data byla zpracována do podoby 3D modelu v systému MicroStation. Na závěr byly provedeny vizualizace, animace a tvorba presentačního CD těchto dat. Pro účely ověření přesnosti byla v daném prostoru zaměřena kontrolní data.

Magdalena Karasová: Ortofotomapa Prahy 1:5 000 (GŠ AČR) - kartografické hodnocení.

vedoucí: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.     obhájeno: 2001-06-28

Kartografické zhodnocení digitální i papírové verze ortofotomapy Prahy měřítka 1: 5000, vyhotovené vojenskou geografickou službou Armády České republiky. V počítačovém prostředí hodnocena snadnost instalace na počítači, ovládání pomocí kurzoru i tlačítek, možnosti vytváření uživatelských vrstev, práce s vrstevnicemi, tvorba profilů. Vyhledávací funkce mapy, souřadné systémy. Z kartografického hlediska hodnocena kompozice mapy, matematické prvky, úplnost a náplň obsahu, čitelnost a geometrická přesnost mapy a její estetika.


Josef Prchlík: Hodnocení jednoduchých kartografických zobrazení

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     obhájeno: 2001-06-28

Vzájemné posouzení různých aplikací jednak konformních a jednak ekvivalentních zobrazení pro stanovené oblasti (Portugalsko, Pyrenejský poloostrov a Austrálie). Výpočet příslušných karto- grafických zkreslení podporován systémem Projection. Porovnání uskutečněno na základě Airyho a minimaximálního kritéria.


Katedra speciální geodézie

Jan Kunc: Moderní způsoby řízení stavebních strojů s využitím stávajících geodetických metod a laserových syst

vedoucí: Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc.     obhájeno: 2001-06-28

Byly ověřeny technické parametry testovaného laserového přístroje AS 130 ARCS AMMANN LASERTECHNIK určeného pro řízení strojů. Pozornost byla zaměřena na určení přesnosti laserového systému pro vytyčování vodorovné roviny, rozsah automatického urovnání a určení mrtvé zóny detektoru. Dosažené výsledky potvrdily vnitřní a vnější přesnosti testovaného přístroje. Byl popsán Silniční skenovací systém určený zejména pro finišery a silniční frézy.


Jakub Němec: Moderní způsoby řízení stavebních strojů s využitím totálních stanic a GPS

vedoucí: Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc.     obhájeno: 2001-06-28

Nejmodernější metody automatického řízení stavebních strojů jsou vybudovány na základě spojení se systémy GPS, totálních stanic, laserů a ultrazvuku. Vytvářejí integrované technologie určené pro monitorované řízení a navigaci stavebních strojů. Podrobně je popsán řídící systém LEICA MGS Grader a informativně další systémy TRIMBLE a TOPCON. Byla testována totální stanice LEICA TCA 1105 a posouzeny přesnosti měření vodorovných směrů a svislých úhlů. Byla ověřena přesnost automatického cílení (funkce ATR) a přesnost sledování hranolu.

Ing. René Brhel: Testování odrazných terčů s ohledem na požadovanou přesnost měření

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2001-06-28

Práce se zabývá ověřením přesnosti měření délek na odrazné terče různých výrobců a hodnocením jejich parametrů jako např. vlivu odklonu dálkoměrného paprsku od záměrné přímky na měřenou délku při natočení odrazného terče pro různé vzdálenosti, dosahem dálkoměru při měření na odrazné terče atp. Na konkrétním případu zhodnotil použití odrazných terčů pro sledování prostorových posunů v investiční výstavbě, s doporučením pro praxi.

Pavel Hrkal: Vyhodnocení přesnosti určování posunů a přetvoření částí objektu Rádia Svobodná Evropa

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2001-06-28

Práce hodnotí technologii navrženou pro určení vodorovných a svislých posunů ocelové konstrukce, ověřuje přesnost měřených veličin a vyhodnocuje posuny pozorovaných bodů, včetně vlivu teploty a času na jejich velikost a přesnost určení.