Anotace diplomových prací - letní semestr 2000: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 96: Řádek 96:
 
    '''obhájeno:''' 2000-06-29
 
    '''obhájeno:''' 2000-06-29
  
Tato práce se zabývá postupem při obnově katastrálího operátu přepracováním a zejména tvorbou katastrální mapy digitalizované (KM-D).  Popisuje etapy transformace rastrových souborů, vektorizace a vytvoření grafického souboru. V práci jsou obsaženy výsledky digitalizace katastrálního území Olšany u Chotěnova, která byla provedena na KÚ ve Svitavách.
+
Tato práce se zabývá postupem při obnově katastrálího operátu přepracováním a zejména tvorbou katastrální mapy digitalizované (KM-D).  Popisuje etapy transformace rastrových souborů, vektorizace a vytvoření grafického souboru. V práci jsou obsaženy výsledky digitalizace katastrálního území Olšany u Chotěnova, která byla provedena na KÚ ve Svitavách.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
==== Markéta Zborníková: Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ====
 
==== Markéta Zborníková: Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ====

Verze z 20. 11. 2005, 19:30

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Jan Pěkný: Studie společných zařízení a projekt polní cesty

vedoucí: Ing. Jan Kubík     obhájeno: 2000-06-29

Pro řešení KPÚ v k.ú. Sedlec, okr. Ml.Boleslav, ve vybrané části zpracoval diplomant studii společných zařízení. Dále pak vypracoval projekt polní cesty PC 4/30, spojující dvě silnice 3.třídy v dané lokalitě. Základní podkladové materiály si diplomant zajistil u projekční firmy v Praze


Lenka Roubalová: Studie společných zařízení, podrobný návrh řešení polyfunkčních opatření a návrh KPÚ.

vedoucí: Ing. Jan Kubík     obhájeno: 2000-06-29

Základní podkladové materiály si diplomantka zajistila u firmy G + K konsorcium. Pro řešení KPÚ v k.ú.Sluštice, okr. Praha – východ zpracovala diplomantka studii společných zařízení se zaměřením se zejména na ochranu proti vodní erozi, cestní síť a územní systém ekologické stability. Dále pak pro vybranou část k.ú. zpracovala návrh KPÚ.


Katedra vyšší geodézie

Otakar Nesvadba: Aplikace metody GPS na určování výšek

vedoucí: Doc. Ing. Antonín Zeman, CSc.'     obhájeno: 2000-06-29

Práce se zabývá transformací mezi geometricky určenou polohou a normální výškou systému Bpv. Na základě formulované Moloděnského okrajové úlohy je popsán postup řešení problému, vycházející pouze ze znalosti tíhového zrychlení na povrchu a výšek terénu. Pro tento postup je navrženo efektivní numerické řešení Stokesova a Poissonova integrálu, založené na algoritmu FFT. Využití numerického řešení demonstruje výpočet modelu kvazigeoidu systému Bpv s velmi vysokým rozlišením (100 m) na celém území ČR. Přesnost modelu je dle provedených analýz odhadována střední chybou výškové anomálie 15 mm pro valnou část území republiky. V závěru práce jsou shrnuty poznatky o využití modelu v metodě "lokální GPS nivelace".

Radim Kratochvíl: Určení tížnicových odchylek astronomickou a gravimetrickou metodou

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.'     obhájeno: 2000-06-29

Na základě observací malým cirkumzenitálem na bodech v prostoru Geodetické observatoře Pecný v Ondřejově byl určen průběh astronomicko-geodetického kvazigeoidu. Výsledky byly porovnány s gravimetrickým kvazigeoidem, získaným z řešení CVUT/VUGTK 99.

Katedra mapování a kartografie

Martina Bauerová: Námitkové řízení - součást obnovy katastrálního operátu

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2000-06-29

Tato bakalářská práce popisuje činnosti spojené s obnovou katastrálního operátu. Jsou zde zohledněny důvody obnovy a detailněji je popsána obnova katastrálního operátu novým mapováním. Zvláštní pozornost je přitom věnována námitkovému řízení, jeho průběhu. Je provedeno srovnání nejčastěji podávaných námitek a na konkrétních příkladech jsou doloženy jednotlivé způsoby jejich řešení.


Jana Štorková: Postup při zpracování vkladové listiny

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2000-06-29

Popis postupu zpracování vkladových listin týkajících se různých změn právních vztahů k nemovitostem. Jedná se zejména o smlouvy o převodu vlastnictví nemovitostí a o smlouvy týkající se věcného břemene. Dále pak bytů a nebytových prostor, zástavních práv a dohod o vložení nemovitosti do jmění společnosti.


Jaroslav Křenek: Obnova souboru geodetických informací přepracováním

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2000-06-29

Práce se zabývá jednotlivými fázemi přepracování SGI od určení souřadnic podrobných bodů, přes ověření jejich homogenity, až po vytvoření grafického souboru a databáze bodů, spolu s určením výměr a srovnávacím sestavením parcel. Práce je provedena pro katastrální území Lobzy, kde existoval mapový podklad v dekadickén měřítku, vyhotovený mapováním dle instrukce "A".


Zuzana Telcová: Pozemková kniha a katastr nemovitostí

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2000-06-29

V této bakalářské práci je popsán vznik, historie a vedení pozemkových knih od založení zemských desek až po ostatní veřejné knihy. Je zde uvedeno vnitřní uspořádání PK, druhy zápisů a listiny, na jejichž základě bylo možno provést samotný zápis. Dalším obsahem této práce je současné využití PK jako součásti katastrálních úřadů.


Jaroslav Mrázek: Projekt PBPP pro přepracování katastrální mapy do digitální formy

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2000-06-29

Úkolem této práce bylo vyhotovení projektu rozmístění nových bobů PBPP v katastrálním území Bezděkov pod Třemšínem okres Příbram pro potřeby postupné transformace vektorizované digitální mapy do S-JTSK, zároveň doplnit zájmové území tak, aby byly splněny podmínky stanovené Návodem pro obnovu katastrálního operátu mapováním, a jejich využitelnost pro případné mapovací práce a práce pro účely pozemkových úprav.


Alena Stumerová: Digitální katastrální mapa po pozemkových úpravách

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2000-06-29

Diplomová práce se zabývá vznikem části digitální katastrální mapy (dále jen DKM) v katastrálním území (dále jen k.ú.) Zápy okres Praha-východ. Pro ukázku byla vybrána oblast hraničící s k.ú. Brandýs nad Labem severovýchodně. Je zde pobrobně popsán nejen vznik samotné mapy, ale převážně získávání informací mapu doplňujících jako např. sloupy elektrického vedení nebo místní a pomístní názvosloví, tak aby výsledkem byla DKM spňující veškeré požadavky dány ve vyhlášce 190/1996 v úplném znění vyhlášky 176/1998.


Lukáš Mareda: Digitalizace sáhové mapy

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2000-06-29

Tato práce popisuje způsob přepracování map v sáhovém měřítku na katastrální mapu digitalizovanou (KM-D) - transformaci rastrových souborů a jejich vektorizaci, vytvoření databáze bodů, zákres parcel ve zjednodušené evidenci a v přídělových plánech, zavádění změn v KM-D.


Milan Zobač: Digitalizace sáhové mapy

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2000-06-29

Tato práce se zabývá postupem při obnově katastrálího operátu přepracováním a zejména tvorbou katastrální mapy digitalizované (KM-D). Popisuje etapy transformace rastrových souborů, vektorizace a vytvoření grafického souboru. V práci jsou obsaženy výsledky digitalizace katastrálního území Olšany u Chotěnova, která byla provedena na KÚ ve Svitavách.

Markéta Zborníková: Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2000-06-29

Tématem bakalářské práce je problematika zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. V práci je popsán a analyzován postup zpracování vkladových listin týkajících se různých změn právních vztahů k nemovitostem; práce se zabývá též dalšími formami zápisu do operátu katastru nemovitostí a to záznamem a poznámkou. Součástí práce je i příloha s ukázkami listin k vybraným problémovým okruhům (záznam,poznámka).


Martina Pokorná: Hodnocení konformních zobrazení

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     obhájeno: 2000-06-29

Vzájemné posouzení různých jednoduchých konformních zobrazení navržených pro území s jednoznačně převládajícím rozměrem (Slovensko) a pro území kruhového tvaru (Polsko). Užito normální kuželové, šikmé válcové a obecné azimutální s rozličnou volbou multiplikační konstanty. V případě Slovenska bylo akceptováno i zobrazení Křovákovo. V uzlových bodech geografické sítě ve zvoleném intervalu byl za podpory systému PROJECTION uskutečněn vypočet délkového zkreslení. Porovnání a výběr nejvhodnějšího zobrazení byl proveden na základě vyčíslení globální hodnoty Airyho kritéria.


Katedra speciální geodézie

Jan Polák: Využití grafické informace při měření totální stanicí Geodimetr v inženýrské geodézii

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2000-06-29

Práce zkoumá možnosti využití nejnovější přístrojové techniky spojující přednosti měřické a výpočetní techniky v praxi, se zaměřením na oblast inženýrské geodézie. Tento systém přináší především zefektivnění geodetických prací při vytyčování, kontrolním měření a dokumentaci skutečného provedení stavby. Velkou výhodou je i okamžitá informace o výsledku měření či vytýčení, a to v grafické podobě. Systém byl ověřen na modelovém příkladu.

Ondřej Macourek: Měření výškových posunů stavebních objektů přesnou nivelací

vedoucí: Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc.'     obhájeno: 2000-06-29

Měření výškových posunů stavebních objektů má svá specifika, pokud se týká organizace, technologie měření i hodnocení výsledků a přesnosti proti pořadové nivelaci. Posuzují se posuny bodů různých typů vztažných sítí a pozorovaných bodů. Předpokládané posuny určené na základě teoretických rozborů jsou ověřovány konkrétním měřením v testovacím poli v budově fakulty.