155UZPR / Semestrální projekt: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 35: Řádek 35:
 
:: Petr Bezděka
 
:: Petr Bezděka
 
:: https://github.com/ctu-geoforall-lab-sandbox/gdal-vfk-pg
 
:: https://github.com/ctu-geoforall-lab-sandbox/gdal-vfk-pg
::  [http://geo.fsv.cvut.cz/data/geowikicz/2017/uzpd/a/dokumentace.pdf dokumentace] {{bullet}} [http://geo.fsv.cvut.cz/data/geowikicz/2017/uzpd/a/prezentace.pdf prezentace] {{bullet}} [ src]
+
::  [http://geo.fsv.cvut.cz/data/geowikicz/2017/uzpd/a/dokumentace.pdf dokumentace] {{bullet}} [http://geo.fsv.cvut.cz/data/geowikicz/2017/uzpd/a/prezentace.pdf prezentace]
  
 
:;B
 
:;B

Verze z 17. 2. 2017, 10:17

Pracovní návody a poznámky ohledně přístupu k geodatabázi pgis_uzpd najdete zde.

Zadání

 • Navrhněte a vytvořte tématické vrstvy (např. vodní toky, vodní plochy, lesy, silnice, železnice a pod.) na základě dat OpenStreetMap (viz schéma osm) a další otevřených zdrojů.
 • Aplikujte testy datové integrity a odstraňte případné nekonzistence v datech (příklad).
 • Vytvořte tutoriál - tj. sadu atributových a prostorových dotazů nad databází pgis_uzpd.

Požadavky

 • Každá skupina bude pracovat ve vlastním schématu databáze pgis_uzpd na serveru geo102. Skupiny si mohou mezi sebou data sdílet.
 • Prezentace v PDF (15-20min) - veřejná prezentace 15.2.2017, B870, 10hod
 • Dokumentace v PDF a soubor s SQL dotazy v textovém formátu (kódování unicode) - odevzdání do 15.2.2017, 10hod

Forma odevzdaní

Soubor uzpd_<rok>_<skupina>.zip, který bude obsahovat tři soubory: dokumentace.pdf, prezentace.pdf a davka.sql.

Příklad pro skupinu A:

uzpd_2016_a.zip
  dokumentace.pdf
  prezentace.pdf
  davka.sql

Zimní semestr 2016/2017

Skupiny

A
Úprava ovladače GDAL-VFK pro podporu PostgreSQL jako backend databáze
Petr Bezděka
https://github.com/ctu-geoforall-lab-sandbox/gdal-vfk-pg
dokumentaceprezentace
B
Tvorba komplexní datové sady ČR na základě dostupných otevřených dat (OpenGeoCR)
Jan Zachariáš (začlenění dat RÚIAN)
Jméno Příjmení (začlenění dat ČSU)
Šimon Gajzler (začlenění dat DIBAVOD)
Alexander Vachuška (začlenění dat IPR)
Jméno Příjmení (začlenění dat OSM)
Jméno Příjmení (návrh QGIS projektu, publikace dat QGIS Server)
Jméno Příjmení (tvorba metadat a jejich publikace pomocí PyCSW)
Adam Laža (integrace metadatového katalogu GeoNetwork)
Jméno Příjmení (publikace dat ve formě souborů, implementace ATOM)
Lukáš Středa (publikace dat ve formě webových služeb WMS, WFS, WCS)
https://github.com/ctu-geoforall-lab-sandbox/opengeocr
dokumentaceprezentace (Zachariáš, Gajzler)prezentace (Vachuška)
C
Návrh a tvorba tématických vrstev
David Těthal
Petr Dyrc
D
Návrh a tvorba tématických vrstev
Ondřej Svoboda

Zimní semestr 2015/2016

Skupiny

A
Pavel Kulmon, David Mráz
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Jaromír Rokusek
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
C
Josef Gruber, Pavel Kopecký
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Dominik Hladik, Martin Florian, Vojtěch Goby
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B C D
Prezentace projektu (vystoupení) 2 4 4 2 3
Prezentace (PDF) 2 3 4 2 5
Dokumentace 4 2 5 2 4
Technické řešení (SQL dávka) 5 4 4 3 4
Celkové hodnocení 15 3,23 4,31 2,38 4,00
C B D B
Poznámky

Skupina A: Celý projekt sráží obrovské množství překlepů v textu dokumentace. V textu se téměř vůbec neobjevuje interpunkce, naopak zde naleznete snad všechny možné prohřešky vůči pravidlům českého pravopisu. Z textu je patrné, že si jej autoři po sobě snad ani jednou nepřečetli nebo alespoň nepoužili automatickou kontrolu pravopisu. Některé konstrukce jsou kostrbaté až mírně šifrujícího charakteru - např. "Jsme si vědomi že práce není málo ale ani nikterak velké množství,..." na straně 10. Text s takovýmto množstvím chyb v interpunkci a překlepů (některá slova jsou díky počtu chybějících či přebývajících písmen až téměř nečitelná) jsem snad ještě neviděl. Kromě toho se v textu objevují nepřesné odborné termíny jako např. “souřadný systém” (správně má být “souřadnicový systém”), neformální pojmenování jako např. “postgres” a také věcné nepřesnosti. Např. datové typy jako Point, LineString jsou kromě ISO SQL/MM definovány především ve specifikaci OGC Simple Features, která je pro PostGIS zásadní. Pozitivně hodnotím nápaditost při vymýšlení příkladů a rozsah referencí. Poznámka k technickému řešení - konstrukce “WHERE ST_distance(netw.geom, pnt.geom) = (SELECT min(st_distance(netw.geom, pnt.geom))”, tj. porovnání hodnot s plovoucí desetinnou čárkou není vůbec šťastný nápad. Porovnávat lze např. identifikátory prvků, tj. celá čísla. Katastrofální úroveň formální stránky dokumentace snižuje její hodnocení minimálně o dva body a má zásadní vliv na závěrečné hodnocení, což je škoda.

Skupina B: Text dokumentace obsahuje několik překlepů (např. “Vysoke” přímo v hlavičce) a drobné terminologické prohřešky, např. souřadnicový vs. souřadný systém v kapitole 2.4. V referencích se zaměňuje postgis.net a postgis.org. Po technické stránce lze vytknout použití funkce Populate_Geometry_Columns(), která ve verzi PostGIS 2.x postrádá jakýkoliv smysl a byla zde ponechána pouze pro zpětnou kompatibilitu s verzí 1.x.

Skupina C: V textu dokumentace se objevuje několik věcných chyb, za všechny můžeme uvést kapitolu 3.1.1, kde se tvrdí, že “Databáze OSM poskytuje data v systému WGS84 (EPSG:3857).” Pod zkratkou WGS84 se většinou rozumí zeměpisný souřadnicový systém EPSG 4326 (GPS). EPSG 3857 sice používá jako referenční plochu elipsoid WGS84, tím ale podobnost končí. Tento souřadnicový systém bývá označován jako "Pseudo Mercator" nebo "Web Mercator". Projekt nepřináší příliš praktické dotazy, navíc řada z nich vůbec nesouvisí s proklamovanou tematikou zdravotnictví. V textu se uvádí “Bohužel poskytnutá data často nejsou aktuální (například ve městě Prachatice, které má cca 12 000 obyvatel jsou údajně pouhé 3 lékárny, jelikož odsud pocházím, vím, že lékáren je zde nejméně 6)”. Ano, OSM je komunitní projekt, autoři projektu mohli data v rámci projektu do OSM doplnit. Po technické stránce lze vytknout použití zastaralých funkcí AddGeometry/DropGeometry, které se již ve verzi PostGIS 2.x nepoužívají. SQL dotazy neprošly dostatečnou revizí a na několika místech obsahují chyby či duplicity, např. “amenity='pharmacy' OR amenity='pharmacy'”.

Skupina D: Projekt je po stránce dokumentace a technického řešení na průměrné úrovni. Lze mu vytknout použití zastaralých funkcí AddGeometry/DropGeometry a nelogické konstrukce jako např. “DISTINCT obce.nazev, geom”. Ta nemá v tomto případě žádný vliv, došlo by potenciálně k odstranění duplicitních obcí (tj. obcí se stejným názvem a geometrií), ty ale v recordsetu nejsou. Pozitivně hodnotím využití vlastních uživatelských funkcí a začlenění CTE, tj. Common Table Expression. To se projevilo na závěrečném hodnocení.

Letní semestr 2012/2013

Skupiny

Poznámka: max. 3 členné skupiny

A
Štěpán Bambula, Žofie Cimburová, Adam Dlesk
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Jan Klíma, Matěj Krejčí, Jaroslav Urik
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
C
Jana Antlová, Michaela Šípková
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Štěpán Kaiser, David Hanusek
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B C D
Prezentace projektu (vystoupení) 2 4 2 3 3
Prezentace (PDF) 2 5 4 3 3
Dokumentace 4 4 4 4 3
Technické řešení (SQL dávka) 5 4 4 4 4
Hodnocení studentů 2 4,58 3,93 4,35 4,03
Celkové hodnocení 15 4,21 3,72 3,78 3,47
A B B C
Poznámky

Skupina A: Dokumentace je dostačující i když obsahuje řadu nepřesností, překlepů a hlavně hrubek (např. "oběktově" na str. 2). Nepochopitelné je, proč skupina nerozvedla problematiku datové vrstvy cyklostezek, která vzniká na základě relací v OSM. Toto téma se v žádné z prací UZPD ještě neobjevilo, problematika relací byla se skupinou konzultována, nicméně se v dokumentaci o relacích neobjevila ani zmínka. Velmi vágní je vysvětlení pojmu "validní prvek", který se v práci objevuje, není ale dostatečně vysvětlen. To je nešvar, který se ale objevil ve všech předložených pracích. Se stanovením nákladů pro cyklostezky a silnice si skupina také mohla dát více práce (viz náklady 1, 2, 3, 4). V praktické části chybí překlady některých termínů do češtiny, některé dotazy nedávají na první pohled příliš smysl, např. "Z kolika úseků se skládá Vltava" (str. 8). Jiné formulace působí stylisticky nešťastně, např. "Kolik cyklostezek přejíždí přes řeku" (str. 9). K prezentaci projektu nemám připomínek.

Skupina B: Dokumentace trpní terminologickou inkonzistencí, viz např. pojmy "geoprostorová data", "geografické objekty" a "prostorová data". Dále se v textu objevují zastaralé informace, např. data OSM již nejsou licencována pod Creative Commons ale pod Open Database Licence. Tato část textu není dobře napsaná, obsahuje řadu nejasností. V každém případě autoři nečerpali ze zdroje, který by obsahoval aktuální informace. Odkaz na funkci Populate_Geometry_Columns() svědčí o dalším zastaralém zdroji. Ve verzi PostGIS 2 je tato funkce irelevantní a je zachována pouze pro zpětnou kompatibilitu. Dále text obsahuje řadu překlepů a podobně jako u skupina A i hrubek, např. "informatikovy" na str. 12. V textu se objevují nepřesnosti jako např. PostGIS není nadstavbou PgAdmin, jak se tvrdí na str. 18. Zásadní připomínky směřují na formu vystoupení při prezentaci projektu, kde je opravdu hodně co zlepšovat.

Skupina C: Dokumentace obsahuje několik typografických prohřešků, např. přetečení textu u hypertextových odkazů, jinak je její kvalita po typografické stránce dobrá. Dokumentace působí dobře i po obsahové stránce, za plus můžeme považovat i poměrně velký počet dotazů v praktické části. Pozitivně lze hodnotit i popis použitých funkcí na str. 11.

Skupina D: Dokumentace obsahuje několik nepřesností včetně typografických nedostatků, jako např. formátování metadat rastrových dat na str. 3, kde navíc chybí popis jednotlivých elementů. Dále se v textu operuje s pojmy jako "validnost dat", které nejsou podrobněji vysvětleny. Pro "odstranění nevalidnosti" je na str. 12 použit "nulový buffer", není vysvětleno proč. Vše co se v dokumentaci objeví by mělo být vysvětleno a obhájeno po logické stránce. Dále se v dokumentace mluví o sestavení topologie pro datovou vrstvu vleků (str. 12), bohužel ale bez jakékoliv logické či obsahové návaznosti na zbytek textu. Naopak chybí popis přípravy dat pro PgRouting, přestože se síťové analýzy v praktické části práce objevují.

Letní semestr 2011/2012

Zadání

 • Navrhněte a vytvořte tématické vrstvy (např. vodní toky, vodní plochy, lesy, silnice, železnice a pod.) na základě dat OSM (viz cvičná databáze pgis_student schéma osm). Pro tento účel byla na serveru 'geo102' založena databáze pgis_uzpd.
 • Aplikujte testy datové integrity a odstraňte případné nekonzistence v datech.
 • Vytvořte tutoriál pro výuku PostGIS - tj. sadu atributových a prostorových dotazů nad databází pgis_uzpd.

Požadavky

 • Prezentace v PDF (10-15min) - veřejná prezentace 17.5., B870, 11h
 • Dokumentace v PDF - odevzdání do 17.5.
 • SQL dotazy v textovém formátu (kódování unicode)

Forma odevzdaní: soubor uzpd_<rok>_<skupina>.zip, který bude obsahovat tři soubory: dokumentace_<rok>_<skupina>.pdf, prezentace_<rok>_<skupina>.pdf a davka_<rok>_<skupina>.sql. Příklad pro skupinu A

uzpd_2012_a.zip
  a/dokumentace.pdf
  a/prezentace.pdf
  a/davka.sql

Skupiny

A
Čapková,Vyskočilová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Špička,Klimunda,Fiedlerová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B
Prezentace projektu (vystoupení) 1 2 3
Prezentace (PDF) 2 1 4
Dokumentace 4 1 5
Technické řešení (SQL dávka) 5 1 4
Hodnocení studentů 2 2.00 5.00
Celkové hodnocení 14 1.21 4.36
E A
Poznámky

Skupina A: Prezentace je nevyvážená, obsahuje až neuvěřitelné množství překlepů. Působí dojmem, že si prezentaci autorky ani před samotným vystoupením nezkontrolovaly. Dokumentace kromě vlastního zadaní obsahuje obecný text, který má na některých místech až zarážející formu, např. citace z kapitoly "OpenStreetMap": "Proto vznikl náš projekt, aby umožnil lidem..." - tato věta je poněkud zavádějící, čtenář by mohl dospět k názoru, že OpenStreetMap je projektem snad skupiny "A". Text byl pravděpodobně převzat z oficiálních stránek projektu OpenStreetMap a neprošel ani minimální korekturou. Jinak dokumentace obsahuje celou řadu nepřesných či zastaralých informací, např. v kapitole "Licence" se tvrdí, že "Data OpenStreetMap jsou publikována pod licencí Creative Commons Attribute-Share Alike 2.0. Současně je připravována nová licence...". Pravdou je, že tato "nová licence", kterou měly autorky pravěpodobně na mysli je "Open Data Commons Open Database License", je již dávno adoptována v projektu OpenStreetMap a naopak data, která nebyla autory schválena pod touto licencí jsou postupně z databáze OpenStreetMap odstraňována. Autorky této dokumentace čerpaly z několika let starých materiálů a ani se neobtěžovaly si zjistit aktuální stav věcí. Výsledná SQL dávka není v kódování unicode (jak bylo požadováno). Dávka obsahuje řadu syntaktických chyb, díky tomu ji nelze bez úprav otestovat. Celkově dávka obsahuje 9 SQL dotazů, které navíc v porovnaní s ostatními pracemi vykazují jistou míru korelace.

Skupina B: Prezentace v porovnání se skupinou A působí znatelně propracovanějším dojmem. To stejné platí pro dokumentaci, která je až na několik drobných chyb zpracována kvalitně jak po obsahové tak typografické stránce. V hodnocení se znatelně projevil fakt, že studenti zpracovali neotřelé téma založené na síťových analýzách. Navíc během semestru s vedoucím komunikovali a projevovali zájem o danou problematiku. Z původního hodnocení 'B' bylo hlavně díky zvolenému tématu síťových analýz přistoupeno ke známce 'A'. Celková úroveň zpracování snese alespoň částečně srovnání s nadprůměrnými pracemi z minulých let.

Letní semestr 2010/2011

Zadání

 • Navrhněte a vytvořte tématické vrstvy (např. vodní toky, vodní plochy, lesy, silnice, železnice a pod.) na základě dat OSM (viz cvičná databáze pgis_student schéma osm). Pro tento účel byla na serveru 'geo102' založena databáze pgis_uzpd.
 • Aplikujte testy datové integrity a odstraňte případné nekonzistence v datech.
 • Vytvořte tutoriál pro výuku PostGIS - tj. sadu atributových a prostorových dotazů nad databází pgis_uzpd.

Požadavky

 • Prezentace v PDF (10-15min) - veřejná prezentace 8.5., B870, 13h
 • Dokumentace v PDF - odevzdání do 12.5.
 • SQL dotazy v textovém formátu (kódování unicode)

Skupiny

A
Bejdová, Bocan, Tomášů, Med
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Faitová, Gardoňová, Šubrtová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
C
Kyzlíková, Turek, Zajíček
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Fuňáková, Vojtěchovský, Vorlíček
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
E
Hynková, Lžíčař, Tichý
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B C D E
Prezentace projektu (vystoupení) 1 2 4 4 3 4
Prezentace (PDF) 2 3 4 5 4 4
Dokumentace 4 3 4 5 4 5
Technické řešení (SQL dávka) 5 2 4 4 3 4
Hodnocení studentů 2 3.25 4.00 4.75 3.75 4.75
Celkové hodnocení 14 2.60 4.00 4.53 3.53 4.39
C A A B A

Letní semestr 2009/2010

Zadání

 • Navrhněte a vytvořte tématické vrstvy (např. vodní toky, vodní plochy, lesy, silnice, železnice a pod.) na základě dat OSM (viz cvičná databáze pgis_student schéma osm). Pro tento účel byla na serveru 'josef' založena databáze pgis_osm (poznámky).
 • Aplikujte testy datové integrity a odstraňte případné nekonzistence v datech.
 • Vytvořte tutoriál pro výuku PostGIS - tj. sadu atributových a prostorových dotazů nad databází pgis_osm.

Požadavky

 • Prezentace v PDF (10-15min) -- veřejná prezentace 13.5., B870, 9h
 • Dokumentace v PDF -- odevzdání do 20.5.
 • SQL dotazy v textovém formátu

Skupiny

A
Kadlecová, Holubec, Bocan, Synek
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Svobodová, Duchnová, Pantůčková, Kopecký
prezentacedokumentaceSQL dávkový souborskript
C
Zavadil, Bodnár, Sedláčková, Kratochvíl, Bečička
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Dluhoš, Podpěra, Linhartová, Jarošová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
E
Pospíšil, Karochová, Knoblochová, Štochlová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubortutorial
F
Kratochvílová, Němcová, Petráš
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B C D E F
Prezentace projektu (vystoupení) 1 5 4 4 4 3 5
Prezentace (PDF) 2 3 2 2 2 2 5
Dokumentace 4 5 3 3 3 4 5
Technické řešení (SQL dávka) 4 4 3 3 3 4 5
Celkové hodnocení 11 4.27 2.91 2.91 2.91 3.54 5.00
A B B B A A

Letní semestr 2008/2009

 1. Navrhněte a vytvořte tématické vrstvy (např. vodní toky, vodní plochy, lesy, silnice, železnice a pod.) pro data z cvičné databáze pgis_student schéma osm. Pro tento účel byla na serveru josef založena databáze pgis_osm.
 2. Navrhněte sadu atributových a prostorových dotazů nad databází pgis_osm určenou pro výuku PostGIS.
 3. Vizualizujte data pomocí UMN MapServer, viz ukázka vizualizace dat, WMS. Vytvořte MapFile pro službu WFS. Alternativně navrhněte jednoduché uživatelské prostředí, viz přednáška WebGIS Jáchyma Čepického.

Skupiny:

A
Hořejšová, Volfová, Prunarová, Šmejkal
Technická zprávaWebová aplikace
B
Hron, Kitzbergerová, Růžička, Řehák a Truhlář
Technická zprávaWebová aplikace
C
Peterová, Kovařík, Novák, Krejčí
Technická zprávaWebová aplikace
D
Buřvalová, Fořt, Horník, Kabilková, Polívka, Veverka
Technická zprávaWebová aplikace