155KAR1 Kartografie 1

Z GeoWikiCZ
Verze z 13. 12. 2005, 18:52, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Předmět : Matematická kartografie - K153 MAKA

Harmonogram přednášek

1. Význam matematické kartografie. Referenční plochy. Souřadnicové soustavy. Důležité křivky.
2. Kartografická zobrazení. Zobrazovací rovnice. Délkové zkreslení. Podmínky konformity.
3. Zkreslení azimutu a úhlu.Hlavní paprsky. Plošné zkreslení.
4. Zkreslení při známých hlavních paprscích. Klasifikace zobrazení.
  Jednoduchá zobrazení. Zobrazení elipsoidu na kouli.
5. Kuželová zobrazení ekvidistantní a ekvivalentní.Volba konstant.
6. Konformní kuželová zobrazení. Zobrazení Křovákovo. Společné  vlastnosti válcových zobrazení.
7. Válcová  zobrazení  ekvidistantní a ekvivalentní. Cassiniho zobrazení. Mercatorovo zobrazení.
8. Gaussovo zobrazení elipsoidu v poledníkových pásech. Zobrazení UTM. Válcové projekce.
9. Azimutální zobrazení. Azimutální projekce.
10. Nepravá zobrazení kuželová, azimutální a válcová. Jejich modifikace.
11. Polykónická zobrazení. Neklasifikovaná zobrazení. Polyedrické aplikace. 
12. Volba, užití a identifikace  zobrazení.
13. Hodnocení zobrazení. Obecná řešení kartografických zobrazení. Historie a vývoj kartografických zobrazení. 
14. Přehled  užívaných  zobrazení. Zobrazení použitá v ČR. Shrnutí látky.
  Literatura :
  Buchar P.: Matematická kartografie (skriptum)
  Fiala F.: Matematická kartografie (učebnice)
  Hojovec a kol.: Kartografie (učebnice)
  Zkouška písemná a ústní.


 PROGRAM CVIČENÍ Z MATEMATICKÉ KARTOGRAFIE 
                            datum
 číslo a název úlohy           týdny  	ukončeníx)
1. Loxodroma a ortodroma            3     21.10.
2. Výpočet zkreslení              2      4.11.
3. Křovákovo zobrazení             2     18.11.
4. Válcová zobrazení		        2      2.12.
5. Volba a srovnání zobrazení         4      6.1.
- Zápočty a časová rezerva          1      13.1.
x) Datem ukočení je označen pátek týdne, v němž má být úloha ukončena. Úloha se odevzdává do 
konce následujícího týdne.
  Každá úloha bude obsahovat :
    a) zadání
    b) matematickou formulaci a výpočetní postup
    c) přehledný souhrn výsledků
Úlohy nesprávně numericky vyřešené či nedbale vyhotovené nebudou přijaty. Úlohy 1+ 2, 3, 4+5
se po ukončení ústní resp. písemnou formou testují. Pro udělení zápočtu je nezbytně nutné
odevzdání všech úloh a úspěšné vykonání požadovaných testů.
  Literatura je uvedená v harmonogramu přednášek


Zadání cvičení

ÚLOHA 1

                LOXODROMA A ORTODROMA
Do dané mapy zakreslete loxodromu a ortodromu jako spojnici bodů P1 a P2, zadaných
zeměpisnými souřadnicemi. Jako pomůcek užijte Mercatorovy mapy a azimutální gnomonické 
projekce. Dále proveďte zákres obou křivek do azimutální stereografické projekce. 
Grafické řešení porovnejte v pěti uzlových bodech s řešením číselným (pro výpočet užijte  
referenční koule o poloměru R=6380 km). Vypočtěte délky obou křivek s přesností 1.10-2 km.
Číselné zadání :
st.sk. U1      V1                č.st.   U2  V2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
61	10     10 					1  	30   70 
62 	10     20					2	40   70
63 	20     10 					3	50   70
64 	20     20					4	60   70
65    0     10 			        5    70   70
 			                6	30   80 
 						    7	40   80
							8	50   80
 							9	60   80
 							10 	70   80
 							11 	40   90
 							12 	50   90
 							13 	60   90
 							14 	70   90
 							15 	80   90
 							16	30   60
 							17 	40   60
 							18 	50   60
 							19 	60   60
 							20 	70   60
Údaje zeměpisných souřadnic jsou ve stupních.