155FTG3 Fotogrammetrie 3

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Anotace

V rámci tohoto předmětu studenti samostatně zpracovávají semestrální projekt. Cílem předmětu je prakticky se seznámit prostřednictvím tohoto projektu s digitálními technologiemi používanými v současné době v letecké fotogrammetrii. Náplní projektu je tvorba digitálního ortofota v zadané oblasti. Projekt studenti zpracovávají na digitální fotogrammetrické stanici PhoTopoL nebo ImageStation SSK.

Doporučená literatura

 1. Pavelka K., Hodač J.: Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování, Vydavatelství ČVUT, Praha 2008
 2. kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

Přednášky

Přednášející: Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.


Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):

 1. Letecké komory, typy, použití, doplňující zařízení
 2. Určování prvků vnější orientace pomocí GPS, výhody, princip
 3. Kompenzace pohybu komory, důvod, typy
 4. Vlícovací a podrob.body, signalizace, klasif. a místní šetření
 5. Příprava a provedení letu, doplňující měření
 6. Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie
 7. Projektivní transformace, řešení
 8. Zaměření rovinných objektu, vliv hloubkového členění
 9. Vliv výškových rozdílu terénu
 10. Možnosti, typy a postupy vyhodnoceníleteckých snímků
 11. Přístroje pro analogové vyhodnocení leteckých snímků, typy
 12. Zeissův paralelogram
 13. Analytické vyhodnocovací přístroje, princip, typy
 14. Souřadnicové soustavy,vlivy působící na snímkové souřadnice
 15. Letecká stereofotogrammetrie - přesné vyhodnocení, přehled
 16. Vyhodnocení při známých parametrech vnější orientace
 17. Početní určení prvků vnější orientace - přehled
 18. Empirické řešení relativní orientace
 19. Podmínky pro vyřešení RO, podmínka komplanarity
 20. Početní RO nezávislé dvojice
 21. Početní RO pro připojení snímku
 22. RO v rovinatém a horském území
 23. Neřešitelnost RO, odvození
 24. Empirické řešení abs. orientace, nezávislá dvojice a připojení
 25. Deformace modelu
 26. Početní řešení AO
 27. Analytické metody fotogrammetrie
 28. Přibližné určení prvků vnější orientace, důvod
 29. Komplexní řešení
 30. Etapové řešení
 31. Snímkové triangulace, radiální, analogová a semianalytická aerotriangulace
 32. Analytická aerotriangulace, blokové vyrovnání
 33. Analytická aerotriangulace, svazkové vyrovnání
 34. Aerotriangulace s GPS
 35. Direktní lineární transformace
 36. Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip, využití
 37. Skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat
 38. Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití
 39. Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
 40. Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
 41. Réseau komory, CCD, typy vyhodnocení, princip
 42. Digitální jednosnímková fotogrammetrie
 43. Digitální stereofotogrammetrie, orientace
 44. Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy
 45. Digitální aerotriangulace
 46. Subpixelová transformace
 47. Epipolární transformace, fundamentální matice
 48. Epipolární geometrie, užití, význam
 49. Mapování univerzální a integrovanou metodou, údržba a obnova map
 50. Mapování analytickými a digitálními metodami, tvorba DMT

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.

V průběhu praktických cvičení se postupně řeší následující úlohy:

 1. Digitální stereofotogrammetrie - tvorba DMT; Prostředky analogové a analytické fotogrammetrie .. [8 hod.]
 2. Analytické aerotriangulace .. [8 hod.]
 3. Ročníkový projekt PhotoPa - Jednoduché fotogrammetrické metody dokumentace architektury

Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [server LFGM]