153ZODH / 6. cvičení: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(stranka pro cv6)
 
m (155zddp)
 
(Není zobrazeno 23 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
<div style="font-size: 13pt; font-weight: bold">Detekce hran, ostřící operátory, prahování</div>
+
{{Zastaralé|155ZDDP}}
----
+
{{Cvičení|153ZODH|6|Detekce hran, ostřící operátory, prahování}}
 +
== Osnova ==
 +
 
 +
''Lokální'' zvýraznění obrazu,  filtry určené pro ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Edge_detection detekci hran]'' a ''ostřící operátory''.
 +
 
 +
=== Seznam příkazů ===
 +
 
 +
* {{GrassPrikaz|r.mfilter}}
 +
* {{GrassPrikaz|r.colors}}
 +
* {{GrassPrikaz|r.mapcalc}}
 +
* {{GrassPrikaz|d.rgb}}
 +
* {{GrassPrikaz|g.copy}}
 +
* {{GrassPrikaz|g.remove}}
 +
 
 +
== Detekce hran ==
 +
 
 +
Hranu lze definovat jako ''diskontinuitu'' obrazové funkce (tj. signifikatní změnu digitálních hodnot). Hrana je tedy oblast v obraze, kde se výrazně nebo skokově mění digitální hodnota. Hrany lze rozdělit na tři základní typy:
 +
 
 +
* ''střechová hrana'' (roof edge) - světlejší liniový útvar na tmavším pozadí (např. polní cesta, betonová silnice)
 +
* ''příkopová hrana'' (ditch edge) - tmavší liniový útvar na světlejším pozadí (např. vodní tok)
 +
* ''stupňová hrana'' (step edge) - rozhraní mezi tmavějším a světlejším objektem (např. rozhraní pole-les)
 +
 
 +
Filtry (vysokofrekvenční) určené k detekci hran jsou založeny na principu ''plovoucího okna''. Tím se vyhledávají lokální hrany, v další fázi je nutno rozhodnout, zda jde o skutečné hrany či pouhé vnitřní nespojitosti obrazu. Zde se obvykle používá metoda ''práhování''. Nakonec se provádí ''ztenčení hran'' a konečná filtrace.
 +
 
 +
'''[http://en.wikipedia.org/wiki/Sobel_operator Sobelův filtr]'''
 +
 
 +
Tento filtr nejdříve operuje ve směru sever-jih (N-S) a následně ve směru východ-západ (E-W). Definice pro {{GrassPrikaz|r.mfilter}}:
 +
 
 +
TITLE Sobel (3x3)
 +
MATRIX 3
 +
-1 0 1
 +
-2 0 2
 +
-1 0 1
 +
DIVISOR 1
 +
TYPE P
 +
 +
MATRIX 3
 +
1 2 1
 +
0 0 0
 +
-1 -2 -1
 +
DIVISOR 1
 +
TYPE P
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
g.region rast=tm1
 +
r.mfilter input=tm1 output=tm1_sobel filter=sobel.txt
 +
r.colors -e map=tm1_sobel color=grey
 +
d.rast map=tm1_sobel
 +
</source>
 +
 
 +
[[Soubor:ZOD-cv6-tm1_tm1_sobel.png|frame|center|Obr. č.1: Vybraný detail prvního pásma LandSat-TM5, vlevo originální data, vpravo po aplikaci Sobelova filtru]]
 +
 
 +
Dále můžeme provést {{153YZODCv|6|Práhování|práhování}} obrazu
 +
 
 +
* pokud je DH kladná, ulož do výstupní vrstvy hodnotu "1", v opačném případě "žádná data" (null data)
 +
 
 +
v zápisu pro {{GrassPrikaz|r.mapcalc}} vypadá podmínka '''if''' takto:
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
r.mapcalc 'tm1_hrana=if (tm1_sobel > 0, 1, null())'
 +
d.rast map=tm1_hrana
 +
</source>
 +
 
 +
Nakonec můžeme provést ztenčení detekovaných hran pomocí modulu {{GrassPrikaz|r.thin}}:
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
# ztenčení hran
 +
#
 +
r.thin input=tm1_hrana output=tm1_hrana1
 +
d.rast map=tm1_hrana1
 +
</source>
 +
 
 +
[[Soubor:ZOD-cv6-tm1_tm1_hrany.png|frame|center|Obr. č.2: Detekované hrany po binarizaci (vlevo) a jejich ztenčení (vpravo)]]
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
# barevná syntéza ve skutečných barvách
 +
#
 +
d.rgb red=tm3 green=tm2 blue=tm1
 +
#
 +
# zobrazení rastrové vrstvy se ztenčenými hranami (pozor na přepínač -o: transparentní mód)
 +
#
 +
d.rast -o map=tm1_hrana1
 +
</source>
 +
 
 +
[[Soubor:ZOD-cv6-rgb_hrany.png|frame|center|Obr. č.3: Prezentace výsledků Sobelova filtru, na pozadí barevná syntéza ve skutečných barvách]]
 +
 
 +
'''[http://en.wikipedia.org/wiki/Roberts_Cross Robertsův gradient]'''
 +
 
 +
Tento operátor je definován vztahem
 +
 
 +
<math>p(i,j) = |f(i,j) - f(i+1,j+1)| + |f(i+1,j) - f(i,j+1)|\,</math>
 +
 
 +
v zápisu pro {{GrassPrikaz|r.mapcalc}}:
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
# aplikace Robertsova grafientu
 +
#
 +
r.mapcalc 'tm1_roberts = abs (tm1[0,0]-tm1[1,1]) + abs (tm1[1,0]-tm1[0,1])'
 +
r.colors map=tm1_roberts color=grey.eq
 +
</source>
 +
 
 +
'''[http://en.wikipedia.org/wiki/Prewitt Prewittův operátor]'''
 +
 
 +
Definice pro {{GrassPrikaz|r.mfilter}}:
 +
 
 +
TITLE Prewittuv operator (3x3)
 +
MATRIX 3
 +
-1 -1 -1
 +
0 0 0
 +
1 1 1
 +
DIVISOR 1
 +
TYPE P
 +
 +
MATRIX 3
 +
-1 0 1
 +
-1 0 1
 +
-1 0 1
 +
DIVISOR 1
 +
TYPE P
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
r.mfilter input=tm1 output=tm1_prewitt filter=prewitt.txt
 +
r.colors map=tm1_prewitt color=grey.eq
 +
</source>
 +
 
 +
[[Soubor:ZOD-cv6-tm1_roberts_prewitt.png|frame|center|Obr č.4: První kanál LandSat-TM5, Robertsův a Prewittův operátor]]
 +
 
 +
== Práhování ==
 +
 
 +
Práhováním se rozumí převod DH do množiny o malém počtu prvků, zpravidla do množiny {0,1} (v tomto případě mluvíme o ''binarizaci'' obrazových dat). V jistém ohledu lze práhování považovat za segmentaci či velmi jednoduchý způsob klasifikace obrazu.
 +
 
 +
Této metody se často používá k vytvoření ''masky'', kde oblasti s hodnotou "0" (nebo "žádná data") jsou maskovány a do dalších analýz vstupují pouze oblasti s hodnotou masky "1" (či zcela obecně s nenulovou hodnotou).
 +
 
 +
Nalezení ''práhu'' se většinou děje "empericky", jeho automatické určení je poměrně obtížné. Rozlišujeme dva základní typy:
  
{{Upravit}}
+
* ''jednoduchý práh''
  
< [[153YZOD Zpracování obrazových dat|Stránky předmětu]]
+
p(i,j) = 1: f(i,j) >= q
 +
p(i,j) = 0: f(i,j) < q
  
__TOC__
+
Příklad - vytvoření ''masky pevniny'':
== Osnova ==
+
 
 +
Čtvrté pásmo LandSat-TM5 (IR) lze použít pro velmi jednoduché určení vodních ploch:
 +
 +
DH <  40 vodní plocha
 +
DH >= 40 pevnina
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
g.region rast=tm4
 +
#
 +
# vytvoření rastrové mapy vodní plochy na základě jednoduchého práhu
 +
#
 +
r.mapcalc 'voda = if(tm4 < 40, 1, null())'
 +
#
 +
# nastavení vhodné tabulky barev (1 -> modrá barva)
 +
#
 +
</source>
 +
 
 +
Vizualizace:
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
# zobrazit RGB syntézu ve skutečných barvách a posléze i rastrovou mapu vodních ploch
 +
#
 +
d.rgb red=tm3 green=tm2 blue=tm1
 +
d.rast -o map=voda
 +
#
 +
# zobrazit vektorovou vrstvu s hranicemi vodních ploch (kromě Nechranické nádrže)
 +
# barva hranic červená
 +
#
 +
d.vect map=voda type=boundary color=red
 +
</source>
 +
 
 +
[[Soubor:ZOD-cv6-rgb_voda.png|frame|center|Obr č.5: Maskování vodních ploch určených práhováním tm4, barevná syntéza ve skutečných barvách a vektorová vrstva vodních ploch]]
 +
 
 +
* ''vícenásobný práh''
 +
 
 +
p(i,j) = 0: f(i,j) <= q1
 +
p(i,j) = 1: q1 < f(i,j) <= q2
 +
...
 +
p(i,j) = n: qn1 < f(i,j) < qnn
 +
 
 +
Příklad: Během {{153YZODCv|4|Reklasifikace rastrových dat|čtvrtého cvičení}} byla provedena jednoduchá reklasifikace NDVI podle následujícího reklasifikačního pravidla:
 +
 
 +
-100 thru 5  = 1 bez vegetace, vodni plochy
 +
  5  thru 35  = 2 plochy s minimalni vegetaci
 +
  35  thru 87  = 3 plochy pokryte vegetaci
 +
 
 +
Podobnou reklasifikaci lze provést přímo pomocí {{GrassPrikaz|r.mapcalc}} a vícenásobného práhu (navíc se obejdeme bez nutnosti vytvářet celočíselnou mapu pro {{GrassPrikaz|r.reclass}}).
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
# klasifikace NDVI
 +
#
 +
r.mapcalc 'r_ndvi1 = eval( \
 +
a=if(ndvi >= -1.0 && ndvi < 0.05, 1, 0), \
 +
b=if(ndvi >= 0.05 && ndvi < 0.35, 2, 0), \
 +
c=if(ndvi >= 0.35 && ndvi < 0.87, 4, 0),a+b+c)'
 +
</source>
 +
 
 +
''Poznámka: Během výpočtu se přechodně vytvoří tři rastrové vrstvy 'a', 'b' a 'c', výsledná vrstva vznikne součtem těchto tří vrstev.''
 +
 
 +
== Ostření obrazu ==
 +
 
 +
Ostřící operátory zvyšují lokální maxima a snižují lokální minima. Vycházejí z první a druhé derivace, kterou lze v diskrétním obraze přibližně provádět pomocí diferencí.
 +
 
 +
Jako příklad můžeme uvést La Placeův modifikovaný filtr:
 +
 
 +
TITLE modifikovany La Placeuv (3x3)
 +
MATRIX 3
 +
0 -1 0
 +
-1 4 -1
 +
0 -1 0
 +
DIVISOR 1
 +
TYPE P
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
g.region rast=tm1
 +
r.mfilter input=tm1 output=tm1_mlp filter=mlp.txt
 +
#
 +
# nastavit tabulku barev na vyrovnané odstíny šedi
 +
#
 +
r.colors map=tm1_mlp color=grey.eq
 +
</source>
 +
 
 +
[[Soubor:ZOD-cv6-tm1_tm1_mlp.png|frame|center|Obr č.6: První pásmo LandSat-TM5 - původní data, po aplikaci modifikovaného La Placeova filtru]]
 +
 
 +
Alternativně lze použít operátor definovaný vztahem:
 +
 
 +
<math>p(i,j) = f(i,j) + f(i,j) - \frac{1}{9} \bigg(\sum_{k=-1}^1\sum_{l=-1}^1 f(i+k, j+l)\,.\, k_1\bigg) + k_2</math>
 +
 
 +
Rovnice pro {{GrassPrikaz|r.mapcalc}} (''k<sub>1</sub>'' = 1; ''k<sub>2</sub>'' = 2):
  
 +
<source lang="bash">
 +
r.mapcalc 'tm1_o2 = tm1[0,0] + tm1[0,0] - \
 +
(tm1[-1,-1]+tm1[-1,0]+tm1[-1,1] + \
 +
tm1[0,-1]+tm1[0,0]+tm1[0,1] + \
 +
tm1[1,-1]+tm1[1,0]+tm1[1,1] * 1)/9 + 2'
 +
#
 +
# nastavit tabulku barev
 +
#
 +
r.colors map=tm1_o2 color=grey.eq
 +
</source>
  
----
+
[[Soubor:ZOD-cv6-tm1_tm1_o2.png|frame|center|Obr č.7: První pásmo LandSat-TM5 - původní data, po aplikaci ostřícího operátoru]]
< [[153YZOD Zpracování obrazových dat|Stránky předmětu]]
 
  
 
{{ZOD}}
 
{{ZOD}}
 +
{{GRASS}}

Aktuální verze z 5. 9. 2014, 20:47

předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Detekce hran, ostřící operátory, prahování

Osnova

Lokální zvýraznění obrazu, filtry určené pro detekci hran a ostřící operátory.

Seznam příkazů

Detekce hran

Hranu lze definovat jako diskontinuitu obrazové funkce (tj. signifikatní změnu digitálních hodnot). Hrana je tedy oblast v obraze, kde se výrazně nebo skokově mění digitální hodnota. Hrany lze rozdělit na tři základní typy:

 • střechová hrana (roof edge) - světlejší liniový útvar na tmavším pozadí (např. polní cesta, betonová silnice)
 • příkopová hrana (ditch edge) - tmavší liniový útvar na světlejším pozadí (např. vodní tok)
 • stupňová hrana (step edge) - rozhraní mezi tmavějším a světlejším objektem (např. rozhraní pole-les)

Filtry (vysokofrekvenční) určené k detekci hran jsou založeny na principu plovoucího okna. Tím se vyhledávají lokální hrany, v další fázi je nutno rozhodnout, zda jde o skutečné hrany či pouhé vnitřní nespojitosti obrazu. Zde se obvykle používá metoda práhování. Nakonec se provádí ztenčení hran a konečná filtrace.

Sobelův filtr

Tento filtr nejdříve operuje ve směru sever-jih (N-S) a následně ve směru východ-západ (E-W). Definice pro r.mfilter:

TITLE Sobel (3x3)
MATRIX 3
-1 0 1
-2 0 2
-1 0 1
DIVISOR 1
TYPE P

MATRIX 3
1 2 1
0 0 0
-1 -2 -1
DIVISOR 1
TYPE P
 g.region rast=tm1
 r.mfilter input=tm1 output=tm1_sobel filter=sobel.txt
 r.colors -e map=tm1_sobel color=grey
 d.rast map=tm1_sobel
Obr. č.1: Vybraný detail prvního pásma LandSat-TM5, vlevo originální data, vpravo po aplikaci Sobelova filtru

Dále můžeme provést práhování obrazu

 • pokud je DH kladná, ulož do výstupní vrstvy hodnotu "1", v opačném případě "žádná data" (null data)

v zápisu pro r.mapcalc vypadá podmínka if takto:

 r.mapcalc 'tm1_hrana=if (tm1_sobel > 0, 1, null())'
 d.rast map=tm1_hrana

Nakonec můžeme provést ztenčení detekovaných hran pomocí modulu r.thin:

 # ztenčení hran
 #
 r.thin input=tm1_hrana output=tm1_hrana1
 d.rast map=tm1_hrana1
Obr. č.2: Detekované hrany po binarizaci (vlevo) a jejich ztenčení (vpravo)
 # barevná syntéza ve skutečných barvách
 #
 d.rgb red=tm3 green=tm2 blue=tm1
 #
 # zobrazení rastrové vrstvy se ztenčenými hranami (pozor na přepínač -o: transparentní mód)
 #
 d.rast -o map=tm1_hrana1
Obr. č.3: Prezentace výsledků Sobelova filtru, na pozadí barevná syntéza ve skutečných barvách

Robertsův gradient

Tento operátor je definován vztahem

v zápisu pro r.mapcalc:

 # aplikace Robertsova grafientu
 #
 r.mapcalc 'tm1_roberts = abs (tm1[0,0]-tm1[1,1]) + abs (tm1[1,0]-tm1[0,1])'
 r.colors map=tm1_roberts color=grey.eq

Prewittův operátor

Definice pro r.mfilter:

TITLE Prewittuv operator (3x3)
MATRIX 3
-1 -1 -1
0 0 0
1 1 1
DIVISOR 1
TYPE P

MATRIX 3
-1 0 1
-1 0 1
-1 0 1
DIVISOR 1
TYPE P
 r.mfilter input=tm1 output=tm1_prewitt filter=prewitt.txt
 r.colors map=tm1_prewitt color=grey.eq
Obr č.4: První kanál LandSat-TM5, Robertsův a Prewittův operátor

Práhování

Práhováním se rozumí převod DH do množiny o malém počtu prvků, zpravidla do množiny {0,1} (v tomto případě mluvíme o binarizaci obrazových dat). V jistém ohledu lze práhování považovat za segmentaci či velmi jednoduchý způsob klasifikace obrazu.

Této metody se často používá k vytvoření masky, kde oblasti s hodnotou "0" (nebo "žádná data") jsou maskovány a do dalších analýz vstupují pouze oblasti s hodnotou masky "1" (či zcela obecně s nenulovou hodnotou).

Nalezení práhu se většinou děje "empericky", jeho automatické určení je poměrně obtížné. Rozlišujeme dva základní typy:

 • jednoduchý práh
p(i,j) = 1: f(i,j) >= q
p(i,j) = 0: f(i,j) < q

Příklad - vytvoření masky pevniny:

Čtvrté pásmo LandSat-TM5 (IR) lze použít pro velmi jednoduché určení vodních ploch:

DH < 40 vodní plocha
DH >= 40 pevnina
 g.region rast=tm4
 #
 # vytvoření rastrové mapy vodní plochy na základě jednoduchého práhu
 #
 r.mapcalc 'voda = if(tm4 < 40, 1, null())'
 #
 # nastavení vhodné tabulky barev (1 -> modrá barva)
 #

Vizualizace:

 # zobrazit RGB syntézu ve skutečných barvách a posléze i rastrovou mapu vodních ploch
 #
 d.rgb red=tm3 green=tm2 blue=tm1
 d.rast -o map=voda
 #
 # zobrazit vektorovou vrstvu s hranicemi vodních ploch (kromě Nechranické nádrže)
 # barva hranic červená
 #
 d.vect map=voda type=boundary color=red
Obr č.5: Maskování vodních ploch určených práhováním tm4, barevná syntéza ve skutečných barvách a vektorová vrstva vodních ploch
 • vícenásobný práh
p(i,j) = 0: f(i,j) <= q1
p(i,j) = 1: q1 < f(i,j) <= q2
...
p(i,j) = n: qn1 < f(i,j) < qnn

Příklad: Během čtvrtého cvičení byla provedena jednoduchá reklasifikace NDVI podle následujícího reklasifikačního pravidla:

-100 thru 5  = 1 bez vegetace, vodni plochy
 5  thru 35 = 2 plochy s minimalni vegetaci
 35 thru 87 = 3 plochy pokryte vegetaci

Podobnou reklasifikaci lze provést přímo pomocí r.mapcalc a vícenásobného práhu (navíc se obejdeme bez nutnosti vytvářet celočíselnou mapu pro r.reclass).

 # klasifikace NDVI
 #
 r.mapcalc 'r_ndvi1 = eval( \
 a=if(ndvi >= -1.0 && ndvi < 0.05, 1, 0), \
 b=if(ndvi >= 0.05 && ndvi < 0.35, 2, 0), \
 c=if(ndvi >= 0.35 && ndvi < 0.87, 4, 0),a+b+c)'

Poznámka: Během výpočtu se přechodně vytvoří tři rastrové vrstvy 'a', 'b' a 'c', výsledná vrstva vznikne součtem těchto tří vrstev.

Ostření obrazu

Ostřící operátory zvyšují lokální maxima a snižují lokální minima. Vycházejí z první a druhé derivace, kterou lze v diskrétním obraze přibližně provádět pomocí diferencí.

Jako příklad můžeme uvést La Placeův modifikovaný filtr:

TITLE modifikovany La Placeuv (3x3)
MATRIX 3
0 -1 0
-1 4 -1
0 -1 0
DIVISOR 1
TYPE P
 g.region rast=tm1
 r.mfilter input=tm1 output=tm1_mlp filter=mlp.txt 
 #
 # nastavit tabulku barev na vyrovnané odstíny šedi
 #
 r.colors map=tm1_mlp color=grey.eq
Obr č.6: První pásmo LandSat-TM5 - původní data, po aplikaci modifikovaného La Placeova filtru

Alternativně lze použít operátor definovaný vztahem:

Rovnice pro r.mapcalc (k1 = 1; k2 = 2):

 r.mapcalc 'tm1_o2 = tm1[0,0] + tm1[0,0] - \
 (tm1[-1,-1]+tm1[-1,0]+tm1[-1,1] + \
 tm1[0,-1]+tm1[0,0]+tm1[0,1] + \
 tm1[1,-1]+tm1[1,0]+tm1[1,1] * 1)/9 + 2'
 #
 # nastavit tabulku barev
 #
 r.colors map=tm1_o2 color=grey.eq
Obr č.7: První pásmo LandSat-TM5 - původní data, po aplikaci ostřícího operátoru