151VUS Vyrovnání účelových sítí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vyrovnáním lokálních geodetických sítí.

Doporučená literatura
  1. Karl-Rudolf Koch: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Second Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999.
  2. Leoš Mervart, Zdeněk Lukeš: Adjustment Calculus, skriptum, Nakladatelství ČVUT 2007
  3. Ludvík Hradilek: Vysokohorská Geodézie, Academia, Praha 1984

Přednášky

Přednášející: Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.

  1. Metoda maximální věrohodnosti
  2. Nejlepší nestranný lineární odhad
  3. Regulární Gauss-Markův model, model s podmínkami
  4. Singulární Gauss-Markův model, model s podmínkami
  5. Testování statistických hypotéz

Prezentace - regulární model (PDF)

Prezentace - singulární model (PDF)

Testování lineárních hypotéz (PDF)

Výstupní kompetence (PDF)

Test

mereni.txt vec.txt

Cvičení

Zimní semestr 2010/2011

Téma: Zaměření "vytyčovací sítě Suchdol-Bohnice" pro stavbu přemostění řeky Vltavy metodami terestrické a družicové geodézie. Zpracování měření a posouzení kvality dosažených výsledků jednotlivých metod.


Datum Čas Téma
4.10. 16:00 - 18:00 Školení obsluhy přístroje Leica 1200 - Smart Station, DNA 003
5.10. 7:00 - 16:00 přesná nivelace v síti "Bohnice - Suchdol"
11.10. 7:00 - 17:00 měření první etapy sítě "Bohnice - Suchdol"
12.10. 7:00 - 17:00 měření druhé etapy sítě "Bohnice - Suchdol"
19.10. - 9.11. zpracování
30.11. Odevzdání

Materiály

Zimní semestr 2009/2010

Téma: Zaměření "vytyčovací sítě Suchdol-Bohnice" pro stavbu přemostění řeky Vltavy metodami terestrické a družicové geodézie. Zpracování měření a posouzení kvality dosažených výsledků jednotlivých metod.

Datum Téma Materiály
22.9. Vyhledání bodů "vytyčovací sítě Suchdol-Bohnice", stabilizace dvou bodů v Bohnicích
29.9. Stabilizace dvou bodů na Suchdole, zaměření sítě terestricky a GPS
5.10. Zaměření výšky bodů přesnou nivelací
20.10. Zaměření převýšení metodou TUVR
od 26.10. Zpracování a vyhodnocení měřených dat

Pokyny pro zpracování

  1. Centrace zenitových úhlů, výpočet převýšení TUVR, porovnání s nivelací, technické zprávy z měření
  2. Vyrovnání měření TPS jako polohové sítě v S-JTSK (volná) ve vlastním programu a v programu GNU Gama
  3. Výpočet GPS vektorů v LGO (výpočet vektorů v LGO). Vyrovnání GPS vektorů (vázaná síť ve WGS84) ve vlastním programu a v programu GNU Gama a převod výsledných souřadnic do S-JTSK (wgs2jtsk.tgz)
  4. Vyrovnání měření TPS jako prostorové sítě (volné) ve vlastním programu a v programu GNU Gama. Opěrné body nechť jsou body z vyrovnání GPS vektorů ve WGS84.
  5. Testování souřadnic polohové sítě v S-JTSK z GPS a TPS (apriorní i aposteriorní test)
  6. Testování souřadnic prostorové sítě ve WGS84 z GPS a TPS (apriorní i aposteriorní test)
  • Rozdělení
    • 1. Alena Zavřelová
    • 2. Stanislava Balcarová
    • 3. Petr Vít
    • 4. Jakub Žlábek
    • 5. Jiří Bradáč
    • 6. Joel Šárovec

Odevzdání

  • Termín odevzdání je 15.1.2010
  • Všechny řádně odevzdané práce vyučující uloží do Repositáře odevzdaných prací
  • Technická zpráva z měření (kdo, kdy, kde, čím, jak)
  • Vyrovnání ve vlastním programu
    • zdrojový kód, kde je na začátku souboru uvedeno jméno a příjmení autora a instituce (autorizace)
    • vstupní a výstupní soubory výpočetního skriptu
    • seznam souřadnic ve formátu: id x y z \sigma_{xx} \sigma_{xy} \sigma_{xz} \sigma_{yy} \sigma_{yz} \sigma_{zz} (z protokolů vyrovnání programu GNU Gama je možno získat programem gamaxml2txt.py, BinaryTree.py. Příklady použití jsou uvedeny v záhlaví skriptu gamaxml2txt.py.)
    • programy pro redukci měřených veličin autorizované
    • vyrovnání bude obsahovat dvojí výpočet oprav a \chi^2 test aposteriorní jednotkové směrodatné odchylky
    • zobrazení souřadnic vyrovnaných bodů ve vhodném měřítku se středními elipsami (v případě 3D sítě se z-ový interval spolehlivosti zobrazí samostatně ve vertikálním směru)
  • Vyrovnání v programu GNU Gama
    • vstupní XML dávky měřených veličin
    • výstupní protokoly a XML soubory
    • testování aposteriorní směrodatné odchylky jednotkové (sigma-act="aposteriori")
    • zobrazení souřadnic vyrovnaných bodů včetně středních elips chyb (v případě 3D sítě se z-ový interval spolehlivosti zobrazí samostatně ve vertikálním směru)
  • Testování
    • vstupní hodnoty a výsledky 2D a 3D apriorních a aposteriorních testů (dle zadání) na hladině významnosti 5%
    • grafické znázornění výsledků ve vhodném měřítku (konfidenční elipsy, posuny bodů, popř. interval spolehlivosti s posunem v z-ové souřadnici)
    • závěr vyslovený na základě výsledků testování