Tématické okruhy otázek z katastru nemovitostí ukončené čtyřleté bc studium

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tématické okruhy otázek z katastru nemovitostí pro ukončené čtyřleté bc studium

 1. Stabilní katastr - geodetické a kartografické základy, měřické práce a metody, tvorba mapy, klad a označování mapových listů
 2. Pozemkový katastr – geodetické a kartografické základy, měřické práce a metody, tvorba mapy, klad a označování mapových listů
 3. Mapování od roku 1961 do roku 1980 – geodetické a kartografické základy, měřické práce a metody, tvorba mapy, klad a označování mapových listů
 4. Tvorba ZMVM – geodetické a kartografické základy, měřické práce a metody, tvorba mapy, klad a označování mapových listů
 5. Mapování od roku 1993 - tvorba DKM, KMD, kód kvality bodu, obsah mapy, požadavky na přesnost, klad a označování mapových listů
 6. Technické podmínky tvorby a údržby map velkých měřítek (polohopis, výškopis) - obecné podmínky, normy, charakteristiky a kritéria přesnosti
 7. Budování a údržba zhušťovacích bodů (ZhB) – budování a údržba bodů, technické požadavky, stabilizace bodů, měřické metody a kritéria přesnosti, výpočetní práce
 8. Budování a údržba PPBP – budování a údržba bodů, technické požadavky, stabilizace bodů, měřické metody a kritéria přesnosti, výpočetní práce
 9. Obnova katastrálního operátu novým mapováním - etapy zpracování, zjišťování průběhu hranic, požadavky na přesnost
 10. Obnova katastrálního operátu novým mapováním - přípravné práce, měřické práce, řešení pozemků vedených v ZE
 11. Podrobné měření pro obnovu katastrálního operátu - měřická síť, podrobné měření, předměty měření, měřické metody, přesnost, výpočty souřadnic
 12. Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav - důvod, územní rozsah, etapy, určení obvodu PÚ, tvorba DKM)
 13. Obnova katastrálního operátu přepracováním SGI - důvod, etapy obnovy, DKM a KM-D, využitelné podklady, vektorizace, určení souřadnic podrobných bodů
 14. Mapování výškopisu - morfologie, interpolace vrstevnic, metody znázornění výškopisu
 15. Mapování výškopisu - metody, výpočetní a zobrazovací práce, kontrola výškopisu a přesnosti
 16. Tvorba SMO5 a SM5 -původní a nové technologie, podklady, obnova
 17. Podklady pro PÚ – majetkoprávní a geodetické, mapové podklady
 18. Zjišťování průběhu hranic – obvod upravovaného území, změny hranice katastrálního území
 19. Zaměření skutečného stavu v terénu - polohopis a výškopis, požadavky na přesnost
 20. Určení obvodu pozemkové úpravy – stanovení jeho výměry, návaznost na SPI a SGI
 21. Podmínky pro zaměření pozemků tzv. neřešených dle § 2 zákona o pozemkových úpravách
 22. Podklady využitelné pro obnovu katastrálního operátu předávané do dokumentace na KÚ
 23. Vytyčení hranic nově navržených pozemků
 24. Geodetické a mapovací práce prováděné pro účely pozemkových úprav
 25. Geodetické činnosti prováděné při přípravě a zahájení pozemkových úprav
 26. Geodetické činnosti prováděné po rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv (po tzv. 2. rozhodnutí)
 27. Vývoj evidence vlastnických práv - zemské desky, pozemkové knihy, ostatní veřejné knihy
 28. Historický přehled vývoje evidence pozemků do r. 1950 - tereziánský a josefský katastr, stabilní katastr, pozemkový katastr
 29. Historický přehled vývoje evidence pozemků od r. 1950 - JEP, EN, KN
 30. Mapy souvislého zobrazení – obsah, zhotovení, přesnost
 31. Informační systémy a jejich propojení, identifikátory, ISKN, RÚIAN
 32. Obsah katastru nemovitostí
 33. Zápis do katastru nemovitostí - vklad – náležitosti, zásady
 34. Zápis do katastru nemovitostí - záznam – náležitosti, zásady
 35. Zápis do katastru nemovitostí - poznámka a poznámka spornosti – náležitosti, zásady
 36. Předmět katastru nemovitostí, změny údajů evidovaných o jednotlivých předmětech
 37. Geometrické a polohové určení
 38. Druhy katastrálních map
 39. Katastrální operát
 40. Revize údajů katastru
 41. Oprava chyb v katastrálním operátu
 42. Zaměřování změn - metodika zaměření změny, posouzení a ověření přesnosti
 43. Tvorba a číslování parcel - zásady, omezení a podmínky
 44. ZPMZ - účel, náležitosti
 45. Zobrazení zaměřené změny - v analogové mapě, v digitální mapě
 46. Výpočty souřadnic - souřadnicové systémy používané v KN, geometrický základ a jeho ověření, protokol o výpočtech, ověření přesnosti měření
 47. Výpočty výměr – zásady, způsoby výpočtu a vyrovnání výměr parcel a dílů
 48. Geometrický plán – náležitosti, obsah
 49. Vytyčování hranic pozemku – postup, dokumentace výsledků
 50. Zpřesnění hranice pozemku a souhlasné prohlášení vlastníků
 51. Poskytování údajů z katastru - formy a druhy informací, způsoby poskytování údajů