Laboratoř DPZ - výzkum

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

výzkum

  • Automatické klasifikace (letecké fotografie, družicová data)
  • Sledování poklesů v poddolovaných oblastech pomocí interferometrie
  • Detekce časových změn z optických a radarových dat


řešené projekty

  • Modely detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů G/S, GA ČR 103/97/0669. 1995-1997
  • Vývoj metodiky sledování zemského povrchu v oblastech s intenzivní hlubinnou a povrchovou těžbou ložisek nerostných surovin, GA ČR 205/01/0982
  • Vyhodnocení vývoje rekultivovaných ploch v SHP pomocí dálkového průzkumu Země, GA ČR 205/03/0218
  • Využití geoinformačních technologií pro zpřesňování srážko-odtokových vztahů, GA ČR 205/06/1037
  • Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území, Výzkumný záměr 05 CEZ MSM 6840770006
  • Modelování urbanizovaných území s cílem snížit negativní vlivy lidské činnosti, COST OC 10011 MŠMT
  • Sledování poklesů metodou interferometrie v oblasti Mostecka, Coal Services a.s. ÚVŘ-OMG/2008/6