Anotace diplomových prací - zimní semestr 2003

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Jaroslava Frischmannová: Srovnání tradičních a nových technologií určování polohy a výšky bodů v účelových sítích

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2004-01-22

DP řeší problematiku zapojení nově stabilizovaného bodu 319 Nad městem do stávající vědeckovýzkumné sítě ve Starém Městě pod Sněžníkem. Zpracovává dva nezávislé soubory měření (podzim 2002 a jaro 2003)získané za různých observačních podmínek. Vyrovnané souřadnice jsou získány formou vázané i volné sítě včetně kvalitativního hodnocení dosažené přesnosti. Výška bodu byla určena trigonometricky z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů a délek. V závěru je provedeno porovnání dosažených výsledků s nezávislým určením všech tří souřadnic metodou GPS. Obě technologie vyhověly danému požadavku na přesnost účelové sítě.

Přemysl Šiffel: Určení souřadnic bodu pomocí kalkulátoru TI-92 (TI-Geo)

vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa     obhájeno: 2004-01-22

V diplomové práci je zkoumána možnost využití grafického kalkulátoru Texas Instruments (TI), konkrétně TI-92 pro geodetické výpočty. Tento kalkulátor provádí numerické i symbolické výpočty a disponuje velkým množstvím vestavěných matematických funkcí, které lze snadno využít při programování. Cílem práce bylo napsat program pro geodetické výpočty a vedení seznamu souřadnic v prostředí operačního systému kalkulátorů TI. Vytvořený program (TI-Geo)je dán zdrojovým kódem, referenční uživatelskou příručkou a snadnou instalací uživatelem (instalační soubory na CD-ROM, nebo z internetu). V práci jsou uvedeny vzorce pro základní počtářské úlohy v geodézii. Program počítá rovněž matematickou redukci délek, je-li měřena šikmá délka a zenitový úhel.

Radek Dubový: Změny technologie měření a zpracování výsledků v účelových sítích s využitím současné měřické a výpočetní techniky.

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2004-01-22

DP je převážně praktického charakteru. Řeší alternativy prvního určení všech tří souřadnic nově stabilizovaného bodu 320 Tetřeví hora(1235 m) zřízeného jednak pro ověření Sanchezovy metody,jednak pro orientaci z většiny bodů vědeckovýzkumné sítě ve Starém Městě P/Sn.Pro terestrické určení byly zpracovány dvě nezávislé měřické etapy, získané za odlišných observačních podmínek. Vyrovnání souřadnic polohy je provedeno formou vázané a volné sítě včetně kvalitativního posouzení dosažené přesnosti. Určení nadmořské výšky bylo provedeno trigonometricky s využitím různých refrakčních modelů.Dosažené výsledky jsou analyzovány a porovnány s nezávislým určením metodou GPS.

Ondřej Vojvoda: Porovnání tradiční a nové technologie určení souřadnic ZhB.

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2004-01-22

Zadání DP vzniklo z praktické potřeby přestabilizovat a nově určit souřadnice ZhB 221 Kozinec v lokalitě Starého Města P/Sn.,u kterého byla porušena povrchová stabilizace včetně OT.V práci je popsán postup přestabilizace povrchové značky a zaměření dvou nezávislých souborů měření (podzim 2002 a jaro 2003). Vyrovnání spojených souborů měření bylo provedeno formou vázané a volné sítě včetně kvalitativního posouzení dosažené přesnosti.Výsledky z terestrického určení byly porovnány v závěru s nezávislým určením souřadnic metodou GPS.Obě technologie potvrdily dostatečnou přesnost výsledných souřadnic, které umožní kvalitnější zapojení tohoto bodu do stávající účelové sítě.


Michaela Pečená: Sledování velikosti a časových změn vlivu vertikální složky refrakce na měřené zenitové úhly.

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2004-01-23

V DP jsou analyzovány dvě měřické etapy sledování časového vývoje oboustranně a současně měřených zenitových úhlů na srovnávací výškové základně Tábor - Kunčice o délce 1,7 km (s extrémně nízkou výškou záměry nad terénem) ve Starém Městě pod Sněžníkem. Časový vývoj všech sledovaných veličin (refrakčních úhlů resp.koeficientů a převýšení)je znázorněn pomocí grafů. Výsledná převýšení z jednotlivých etap jsou v závěru porovnána s převýšením získaným PN. Dosažené výsledky potvrdily srovnatelnou přesnost trigonometrického určování výškových rozdílů s PN pro IV.řád i v případě extrémně nízkých záměr nad terénem, kde dochází k největšímu vlivu refrakce na měřené zenitové úhly.

Hana Kubů: Studie vlivu stavby dálnice D3 na pozemkové úpravy

vedoucí: Ing. Josef Vlasák     obhájeno: 2004-01-22

Vypracování studie vlivu výstavby a provozu úseku dálnice D3 na pozemkové úpravy. Popis dotčených katastrálních území, základní charakteristiky zájmového území, analýza struktury vlastnických vztahů a zastoupení druhů pozemků. Výpočet erozní ohroženosti, střety dálnice s cestní sítí a návrhy řešení, delimitace druhů pozemku, ÚSES, výpočet plošných nároků na společná zařízení vyvolana stavbou dálnice D3.


Katedra vyšší geodézie

Jaroslav Nágl: Porovnání modelů globálních geoidů

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 2004-01-23

Na základě kalibračního modelu geoidu EGM96 je provedeno porovnání starších globálních družicových nebo kombinovaných modelů geoidu. Z výsledků je možno posoudit přesnost současných modelů - na oceánech v rámci jednotek dm, na kontinentech cca 1m.

Radek Sklenička: Vliv atmosféry na vertikální složku - porovnání s výsledky GPS

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 2004-01-23

Na základě meteorologických dat, měřených na permanentních stanicích GPS je určován teoretický vertikální posun stanice, působený změnou zatížení atmosférou. Tento výsledek je konfrontován se změnami výšek, detekovaných pomocí technologie GPS - výsledků sítě EUREF EPN. V rámci dlouhoperiodických variací byly zjištěny velmi malé korelace. Z výsledku lze usuzovat na velmi malý vliv nezavedení korekce z atmosférického zatížení na výslednou vertikální složku.

Pavlína Maxová: Vliv hvězdné velikosti a spektra hvězdy na pozorovanou zenitovou vzdálenost v metodě stejných výšek

vedoucí: Ing. Ivan Pešek, CSc.     obhájeno: 2004-01-22

Tématem diplomové práce je zjištění vlivu "barvy" hvězdy a její jasnosti na pozorovanou zenitovou vzdálenost v metodě stejných výšek analýzou rozsáhlého observačního materiálu z 15 přístrojů z celého světa, celkem asi 1 200 000 měřených průchodů hvězd. Hlavním úkolem, umožňujícím zpracování rozsáhlého materiálu, bylo vypracování metodiky postupné eliminace neznámých, aby řešení nebylo omezováno možnostmi dostupného hardware a software. Druhým důležitým výstupem je ověření výsledků, získaných z téhož materiálu pro souborné vyrovnání optické astrometrie v systému katalogu Hipparcos.

Katedra mapování a kartografie

Linda Poustková: Zpracování složitého GP

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2004-01-22

Zpracování složitého GP pro stavební firmu, která realizuje v rámci územního plánu v lokalitě Velké Zboží, okres Poděbrady výstavbu rodinných domů. GP byl zpracován pro účely zobrazení parcely ZE do KN, rozdělení pozemků, změnu obvodu budovy, vyznačení věcného břemene. Závaznými podklady jsou: předchozí GP, ZPMZ, mapa PK, katastrální mapa THM + náčrty. Podrobné měření bylo připojeno na body dříve číselně určené, protože PBPP není v této lokalitě dostatečně husté. Poloha vytýčených bodů byla ověřena kontrolním měřením připojeným na body určené GPS (přesnost jejich určení: mxy = 0,06m).


Alena Stumerová: Řešení nesouladu zákresu katastrální hranice ve stávajícím platném SGI

vedoucí: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.     obhájeno: 2004-01-22

Úkolem DP je odtranění nesouladu na katastrální hranici mezi k.ú. Vrkoslavice a k.ú. Kokonín, obojí v obci Jablonec nad Nisou. Ve stávajícím platném operátu je k.ú. Vrkoslavice vedená ve formě DKM, zatímco k.ú. Kokonín je grafická mapa v měřítku 1:1000, která byla přetransformována z měřítka 1:1250. Při místním šetření v dané lokalitě byly určeny vlastnické hranice na základě dohody vlastníků, tyto byly zaměřeny, zpracovány a vytvořen ZPMZ kterým byl nesoulad odstraněn. Při řešení problematiky došlo k odvolání dvou vlastníků, následovně bylo založeno správní řízení, které bylo ukončeno zamítnutím ZKI čímž potvrdilo stanovisko diplomantky.

Romana Prokopová: Vývoj reprodukce a tisku map velkých měřítek

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.     obhájeno: 2004-01-22

Diplomová práce se zabývá reprodukčními a tiskovými technikami používanými pro mapy velkých měřítek. Nejprve jsou přiblíženy techniky používané pro reprodukci a tisk map stabilního katastru, tj. litografie a později fotolitografický přenos obrazu. Je popsána tvorba zahaleného negativu a reflexního negativu na sklo, jejichž pomocí se reprodukovaly mapy pozemkového katastru. Dále jsou zmíněny principy reprodukce map JEP, EN, THM a ZMVM. Poslední část práce se věnuje současným možnostem reprodukce a tisku map velkých měřítek.


Jiří Fulín: Porovnání výpočetních funkcí geodetických programů

vedoucí: Ing. Petr Soukup     obhájeno: 2004-01-22

V diplomové práci jsou porovnávány výpočetní funkce tří geodetických programů - GEUSw, GROMA a KOKEŠ. Byly testovány základní geodetické úlohy (protínání, polygonový pořad, transformace, polární metoda dávkou, vyrovnání sítě). Pro každou úlohu byl vybrán konkrétní příklad, který byl následně vypočten ve všech třech programech (pokud možno jednotným postupem). Porovnávána byla přesnost výsledků a také uživatelské prostředí (intuitivnost, logika ovládání, uspořádání a vzhled dialogů, možnost editace vstupních dat). Byly vytvořeny tři programy ve vývojovém prostředí Kokeš Basic (převod souřadnic, kubatury, konstrukční oměrné).

Jan Ježek: Vývoj programového modulu pro převod souřadnic mezi kartografickými zobrazeními

vedoucí: Ing. Petr Soukup     obhájeno: 2004-01-22

Diplomová práce se zabývá převodem souřadnic mezi dvěma různými kartografickými zobrazeními, a to mezi šikmým kuželovým zobrazením a transverzálním válcovým zobrazením v konformní podobě. Obě výše jmenovaná zobrazení jsou základem systémů JTSK, resp.S42, S52 či WGS84, které tvoří základy mapových děl vydávaných pro území České republiky. Práce se zabývá shrnutím matematického základu celé problematiky, stručnou charakteristikou těchto systémů a především vývojem programu v jazyce Kokeš Basic, který provádí přepočet souřadnic mezi uvedenými systémy.

Zdeněk Bartošek: Zobrazení drah družic GPS

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     obhájeno: 2004-01-23

Diplomant se zabývá zobrazením pozemních stop družic GPS. Jsou zde vybrána a popsána kartografická zobrazení vhodná pro mapy hemisfér či jejich částí. Analýze jsou podrobeny některé azimutální projekce a jednoduchá kuželová zobrazení případně transverzální válcové zobrazení. V těchto zobrazeních provedl výpočet drah vybraných družic za pomocí systému Projection. Výpočty jsou doprovozeny grafickým zákresem družicových drah do mapových obrazů. Na závěr je uvedeno vzájemné porovnání dosažených výsledků.

Přemysl Jindrák: Návrh značkového klíče Mapy záplavových území 1 : 10 000

vedoucí: Ing. Růžena Zimová, PhD.     obhájeno: 2004-01-22

Diplomová práce pojednává o tvorbě značkového klíče pro tématický obsah Mapy záplavových území 1 : 10 000 (MZÚ10). MZÚ10 vzniká jako tématická mapa ze Základní mapy ČR 1 : 10 000 (ZM10). Nejprve je uveden výčet a charakteristika existujících vodohospodářských map, dále je popsán tématický obsah MZÚ10 a definice důležitých vodohospodářských pojmů. Těžištěm práce je metodika tvorby značkového klíče v prostředí Microstation 95 a programu MGE Map Finisher. Je vysvětlena práce s uživatelskými druhy čar a buňkami a zdůvodněna volba nových barev. Značkový klíč je prezentován na přiloženém ukázkovém listu. Postup prací na tvorbě ukázkového listu je vysvětlen v závěrečné kapitole, kde se autor zabývá výběrem vstupních dat, jejich zpracováním a přípravou tisku mapy. Součástí diplomové práce jsou i další přílohy (značkový klíč pro tématický obsah MZÚ10, struktura nového obsahu MZÚ10 v rámci prostředí Microstation, výpisy dávkových a parametrických souborů, ukázkový list vypracovaný Zeměměřickým úřadem, podkladová ZM10, tiskové výstupy pro jednotlivé barevné pláty mapy).

Michal Cepák: Kartografická prezentace statistických údajů v prostředí MicroStation

vedoucí: Ing. Růžena Zimová, PhD.     obhájeno: 2004-01-22

Charakteristika základních typů kartogramů a kartodiagramů. Posouzení vhodnosti použití programu MicroStation pro tvorbu jednotlivých druhů kartogramů a kartodiagramů používaných v tématických mapách. Vlastní zpracování statistických údajů o vývoji a využití půdního fondu metodami kartogramů a kartodiagramů, včetně využití možností 3D modelu - dokumentováno grafickými přílohami.

Jiří Cajthaml: Databázové operace v grafickém informačním systému Infomapa 9.0

vedoucí: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.     obhájeno: 2004-01-22

Diplomová práce se zabývá produktem firmy PJSoft Infomapa 9.0. Kromě popisu a zhodnocení funkčnosti ovládácích prvků produktu byl kladen důraz na popis práce s databází. Detailně byly studovány možnosti připojení externích dat, importu a exportu dat či automatické aktualizace. Jako příklad možnosti vytvoření jednoduchého GIS v Infomapě byl vytvořen projekt Okolí stavební fakulty.


Katedra speciální geodézie

Josef BÁRTEK: Geodetické práce při výstavbě městských inženýrských sítí

vedoucí: Doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.     obhájeno: 2004-01-22

Diplomová práce se zabývá právními a normativními podklady pro výstavbu městských sítí otevřenou jamou a protlakem. Druhá z metod je těžištěm – jsou zpracovány rozbory přesnosti, popsány měřické postupy připojení a vedení protlaku, součinnost se stavbou, vyhodnocena provozní měření.


Tomáš CHARVÁT: Místní prostorová síť pro měření svahových posunů

vedoucí: Doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.     obhájeno: 2004-01-22

Diplomová práce je věnována rozborům a vyhodnocení tří etap měření svahových posunů v místní síti Rabenov na části rekultivovaného svahu bývalého povrchového dolu Chabařovice. Práce je součástí řešení grantu GA ČR č. 103/02/1166. V jednotlivých kapitolách je posouzena stabilita 4 pevných bodů sítě a posuny bodů svahu. Výsledky jsou konfrontovány s výsledky geotechnických observací.


Jaroslav CHLUP: Přesnost trigonometrických úloh s použitím dálkoměru Leica DISTO

vedoucí: Ing. Ilona Janžurová     obhájeno: 2004-01-22

V práci je přehledně uveden popis typů ručních laserových dálkoměrů, základy teorie funkce, a na základě empirických testů zjištěn vliv teploty, stočení cíle a zacílení na měřenou délku. Závěry jsou porovnány s normou ČSN ISO 8322 a s údaji výrobce.Jsou uvedeny výsledky zkušebních měření určování výšky stavebního objektu, trilateračního určení vodorovného úhlu a porovnání s normou ČSN 73 0420.

Jiří KOTOUČ: Přesná místní nivelační síť v poddolovaném území

vedoucí: Doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.     obhájeno: 2004-01-22

Práce hodnotí měřická data 2 etap plošné sítě pro určování svislých posunů historických stavebních objektů metodou přesné nivelace v území, pod nímž byla hornickým způsobem ražena městská kanalizace. Etapy jsou zpracovány jako a) volné pořady, b) plošná síť s pevným vztažným bodem MNĆ, c) MNČ bez pevného bodu. Je provedeno vzájemné srovnání a posouzena shoda výroků o posunech.


Jan ŠAFÁŘ: Měření a prokazování vertikálních posunů metra

vedoucí: Doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.     obhájeno: 2004-01-22

Diplomová práce se v úvodních kapitolách zabývá předpisy a legislativním zajištěním výstavby metra, projekčním řešením, zdroji možných posunů a přetvoření a metodami výškových měření svislých posunů včetně rozborů přesnosti. Značná část je věnována aplikaci geometrické přesné nivelace ze středu a jsou provedeny srovnávací rozbory přesnosti různých způsobů vyrovnání izolovaných a propojených tunelových a staničních pořadů. Závěrem je ekonomická rozvaha.


Jiří Gärtner: Problematika sledování svislých posunů objektu základní umělecké školy v Mostě

vedoucí: Ing. Jitka Suchá     obhájeno: 2004-01-23

Diplomová práce obsahuje teoretické zpracování problematiky svislých posunů i číselné zpracování výsledků tří etap měření uskutečněných na objektu ZUŠ v roce 2003. Dále jsou zde vyvozeny závěry o stabilitě objektu z výsledků osmi etap měření uskutečněných v letech 2001 až 2003. V práci je také řešena otázka vhodně zvoleného výškového bodového pole, otázka určení stability vztažných bodů a metodika měření užitá při pravidelném sledovaní posunů objektu ZUŠ v Mostě.

Jan Vitáček: Testování laserového skenovacího systému Cyrax 2500

vedoucí: Ing. Lenka Línková, PhD.     obhájeno: 2004-01-23

V první části diplomové práce je podána informace o jednotlivých výrobcích laserových skenovacích systémů a jejich produktech. Podrobněji je popsán systém Cyrax 2500 firmy Leica. V rámci práce byly testovány možnosti spojování skenů pomocí vlícovacích bodů a jiných identifikovatelných objektů a přesnost určení prostorové vzdálenosti metodou laserového skenování.


Jiří Kocian: Sledování svislých posunů na objektech čerpacích stanic v Ústí nad Labem

vedoucí: Ing. Lenka Línková, PhD.     obhájeno: 2004-01-22

Diplomová práce se zabývá metodou geometrické nivelace a jejího využití při sledování svislých posunů. Jsou zde zpracovány výsledky pěti etap měření svislých posunů u dvou čerpacích stanic v Ústí nad Labem.

Martina Sýkorová: Vytyčování střechy stavebního objektu - Pavilon Indonéská džungle ZOO Praha

vedoucí: Ing. Ludmila Matějíčková     obhájeno: 2004-01-22

Problematika vytyčování prostorových objektů,budování vytyčovací sítě v místním souřadnicovém systému, její vyrovnání a posouzení přesnosti jednotlivých bodů vytyčovací sítě. Odvození přesnosti pro polární metodu při vytyčování podrobných bodů,zhodnocení dosažených odchylek na konstrukci pavilonu.

Jitka Vybíralová: Zhodnocení výsledků etapových měření posunů a přetvoření nosných konstrukcí v objektu Starého paláce na Pražském hradě

vedoucí: Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2004-01-22

Práce se zabývá učením svislých posunů nosných pilířů a stropních kleneb Vladislavského sálu, svislých posunů nosných pilířů v objektu Zemských desek a dále určením náklonů obvodových stěn Vladislavského sálu v areálu Starého královského paláce na Pražském hradě. V rozborech přesnosti hodnotí dosaženou přesnost měřených veličin a dosažených výsledků, včetně vyhodnocení vlivu teplotních a časových změn. Součástí práce je též posouzení možností bezkontaktního teploměru Ahlborn Amir k měření teploty konstrukce na nepřístupných místech.

Milada Cigánková: Zhodnocení výsledků etapových měření posunů a přetvoření nosných pilířů katedrály sv.Víta

vedoucí: Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2004-01-22

Práce hodnotí výsledky měření posunů a přetvoření v chrámu sv.Víta dosažené v devíti etapách měření, zabývá se přesností měřených veličin a dosažených výsledků, včetně vyhodnocení vlivu teplotních a časových změn na chování konstrukčních prvků objektu a hodnotí stabilitu vztažné výškové sítě v okolí katedrály. Z vyhodnocení dosažených výsledků a atypického chování některých konstrukčních prvků vzešly požadavky na sledování posunů v dalších význačných řezech konstrukce katedrály, zejména pak v místě styku historické a novodobé části.

Jiří Hautke: Porovnání přesnosti měření vytyčovací sítě metodou GPS a terestrickými metodami

vedoucí: Ing. Martin Štroner, PhD.     obhájeno: 2004-01-22

Zaměření základní vytyčovací sítě metodou GPS, výpočet v místním souřadnicovém systému a transformace do S-JTSK. Zaměření téhož terestrickými metodami a porovnání přesnosti obou postupů.


Petr Turczer: Vyšetření geometrie gotických kleneb geodetickými metodami

vedoucí: Ing. Martin Štroner, PhD.     obhájeno: 2004-01-22

Zaměření geometrických parametrů pro vytvoření podkladů, 3D modelů a vizualizací sloužících k ujasnění stavebního postupu některých kleneb z přelomu 14. a 15. století. Měření, jeho zpracování, tvorba a vizualizace 3D modelu.