Anotace diplomových prací - zimní semestr 2001

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Tomáš Jehlička: Program MATLAB a jeho využití pro výpočty chybových modelů geodetických úloh ve výuce geodezie

vedoucí: Ing. Josef Vlasák     obhájeno: 2002-01-24

Stručný popis programu MATLAB se zaměřením na použité funkce. Aplikace zákona hromadění středních chyb na základní geodetické úlohy. Rozšíření stávajího programu o vstup souřadnic, volný polygonový pořad, nepřístupnou vzdálenost, opakované grafické zadávání úloh. Množství příkladů s obrázky a komentáři, vhodné pro výuku v předmětu Geodézie 40.


Jana Doležalová: Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřené zenitové úhly při trigonometrickém určování výškových rozdílů v účelové síti

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Práce se zabývá nejužívanějšími postupy eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel pomocí dvou základních refrakčních modelů s konstantním refrakčním koeficientem pro záměru a pro stanovisko. Je zjišťována možná velikost časové změny vlivu refrakce v podmínkách podhorského terénu na účelové síti ve Starém Městě pod Sněžníkem.


Jitka Jeníčková: Srovnání tradiční a nové technologie určování polohy bodů v účelových sítích

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.'     obhájeno: 2002-01-24

Je řešena aktuální problematika zapojení nově stabilizovaného bodu do věděcko-výzkumné sítě ve Starém Městě pod Sněžníkem. Použita je jak klasická technologie úhlových a délkových měření, tak technologie GPS. Analyzováno je celkem 6 alternativ vyrovnání vázané i volné sítě s odpovídajícími charakteristikami přesnosti.


Kristýna Eisnerová: Porovnání dosažitelné přesnosti nejužívanějších technologických postupů při určování výšek bodů v lokálních účelových sítích

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Pro daný účel je analyzována metoda trigonometrického určování výškových rozdílů z obousměrně a současně měřených zenitových úhlů, použitá ve věděcko-výzkumné síti ve Starém Městě pod Sněžníkem. Je navržen obecný postup výškového vyrovnání. Dosažené výsledky jsou srovnatelné s přesnou geometrickou nivelací (PN) pro IV. řád.


Jan Jandourek: Sanchezova metoda

vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa     obhájeno: 2002-01-24

V diplomové práci je zkoumán vliv vertikální refrakce na měřené zenitové úhly pomocí Sanchezovy metody. Podle příslušné odborné literatury je uvedena definice Sanchezovy metody, která vychází z geometrických podmínek sestavených pro refrakční úhly ve svislém trojúhelníku. Nově se řeší vzniklá soustava šesti lineárních rovnic (matice soustavy má hodnost pět)pomocí singulárního rozkladu matice soustavy pro různě formulované modely výpočtu refrakčních úhlů, resp. refrakčních koeficientů. Na základě teoretického odvození bylo provedeno i numerické řešení - zenitové úhly a šikmé délky ve svislém trojúhelníku měřil diplomant ve vědeckovýzkumné síti ve Starém Městě pod Sněžníkem.


Jaroslav Kovačka: Řešení chybového modelu plynového potrubí při přechodu vodního toku

vedoucí: Ing. Jan Ratiborský, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Téma diplomové práce vychází z okamžité potřeby praxe a bylo zadáno firmou GEFOS a.s., a bylo vyvoláno katastrofálními povodněmi roku 2002. Zabývá se problematikou přesnosti při sledování přechodu potrubního mostu tranzitního plynovodu přes vodní tok. Úkolem diplomové práce bylo provést apriorní rozbor modelového řešení celého měření a vyvodit z toho závěry, které by byly použitelné pro měření dalších potrubních přechodů přes vodní toky.

Petr Šlik: Geodetické podklady pro přípravné práce projektu KPÚ v KÚ Všeň

vedoucí: Ing. Miloslav Vaňous     obhájeno: 2002-01-24

Diplomant provedl revizi současného bodového pole, rozvržení a jeho doplnění na požadovanou hustotu. Nově určované body byly zaměřeny jednak terestrickým měřením, jednak metodou GPS a bylo provedeno srovnání výsledků obou použitých metod.


Katedra vyšší geodézie

Vratislav Šlehofer: Analýza vertikální složky kinematiky bodů GEODYN (Základní geodynamická síť České republiky)

vedoucí: Doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.     obhájeno: 2002-01-24

Cíl práce byl prostudovat z různých aspektů opakované zaměření v názvu zmíněné sítě s tím, že případné tendence změn ve vertikální složce budou analyzovány z hlediska jejich významnosti. Vzhledem ke krátkému intervalu opakovaných měření však mohly být významné změny indikovány jen stěží, a tak byla navržena metoda porovnání reziduí transformace evropského kvazigeoidu (EGG97) na výšky kvazigeoidu, tvořeného výsledky měření metodou GPS a variantami normálních výšek bodů GEODYN z různých historických etap.

Katedra mapování a kartografie

Pavel Hruška: Databázový systém Oracle v prostředí sítě Internet

vedoucí: Ing. Petr Soukup     obhájeno: 2002-01-24

Diplomová práce popisuje databázový systém Oracle8i a zejména jeho možnosti prezentace a správy dat na Internetu. Dále pak obsahuje popis vytvoření webové databázové aplikace (skriptovací jazyk PHP + databáze MySQL). Hlavní části textu tvoří: úvod do relačních databází, stručný popis databázového systému Oracle8i, práce s hlavními administrátorskými nástroji Oracle8i, nástroje pro prezentaci a správu dat na Internetu (Oracle Web Publishing Assistant, Oracle WebBD), popis vytvoření webové databázové aplikace (PHP+MySQL), dodatky - instalace a konfigurace Oracle8i, Oracle WebDB, PHP, MySQL, Apache, ODBC, přílohy - výpisy skriptů a důležitých souborů.


Roman Poustka: Test homogenity podrobných bodů DKM s nově určeným polohovým bodovým polem při obnově katastrálního

vedoucí: Ing. Milan Huml, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Zjištění reálného stavu přesnosti podrobných bodů polohopisu DKM, vzniklé přepracováním stávající katastrální mapy (na bázi ZMVM)v lokalitě k.ú.Čerčany. Ověření podrobého polohového bodového pole (měření GPS a klasickými metodami).Výběr reprezentativního souboru podrobných bodů, zaměření na nové bodové pole, statistické zpracování dosažených výsledků, vyhledání lokálních deformací a návrh na vyřešení nesouladů v poloze (souřadnice z DKM a souřadnice z kontrolního měření).

Pavel Růžička: Reprodukce rastrových obrazů

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Reprodukce rastrových obrazů s použitím analogových a digitálních technologií. Teoretické a praktické řešení zadaného problému. Zkoušky technologie přesíťování s pomocí zvláštního softwaru fotografického reprodukčního přístroje Theimer Jupiter a porovnání výsledků s přesíťováním pomocí skeneru UMAX Astra 4000U. Praktická aplikace dosažených výsledků na reprodukci barevného výtisku faksimile Ebsdorfské mapy z r.1234.

Jiří Pastyřík: Automatizovaná vektorizace rastrových souborů

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Možnosti automatizované vektorizace rastrových souborů v programu Adobe Streamline 4.0 a jeho porovnání s výsledky dosaženými v programu MicroStation Descartes 6.0 při zpracování map velkých měřítek a výškopisu. Optimalizace rozlišení bitmapových souborů pro automatizovanou vektorizaci.Přehled a hodnocení vektorizačních programů jiných softwarových firem.

Jana Vicherova: Mericky operat katastru nemovitosti CR

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Obsahem diplomove prace je posouzeni kvality soucasne platnych map operatu katastru nemovitosti na zaklade podrobneho rozboru o vzniku, tvorbe a technologiijejich zpracovani a na zvolene lokalite konkretni posouzeni presnosti zakresu obsahu mapy.


Jan Pytel: Objektové uživatelské rozhraní pro vyrovnání geodetických sítí

vedoucí: Doc. Ing. Aleš Čepek, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Cílem diplomové práce bylo vytvoření grafického uživatelského prostředí pro program GNU GaMa. V první části diplomové práce je popis datovývh struktur projektu GNU GaMa. Druhá část porovnává existující grafické knihovny. V třetí části je detailněji popsána grafická knihovna Qt, která byla použita při tvorbě GUI pro GNU GaMa. Závěrečné dvě kapitoly se zabývají cílem této diplomové práce - programem Rosinante. Program Rosinante je GUI projektu GNU GaMa a umožňuje uživateli využívat vyrovnání z projektu GNU GaMa bez znalosti XML vstupní dávky.

Kateřina Todtová: Digitalizace mikrozáznamů

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Mikrografie a její dosavadní upltňování v zeměměřictví.Mikrofilmová dokumentace a návrh na její digitalizaci. Skenování mikrozáznamů při rozlišení 1200dpi a úprava digitalizovaných obrazů grafických a textových souborů v programu Adobe Photoshop 5.5 CZ. Zkoušky převodu digitalizovaných mikrozáznamů s textovými dokumenty do textových editorů.


Robert Štolba: Posouzení možností klasifikace využití půdy z družicových pomocí nového software eCognition a určení vývoje okresu mezi lety 1975 - 1994

vedoucí: Ing. Lena Halounová, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Diplomová práce posuzuje možnost využití nového software eCognition pro klasifikaci území na družicových snímcích Landsat Thematic Mapper a MSS v oblasti okresu Chomutov s ohledem na určení vývoje v okresu za období 1975 - 1994 a porovnává plošné změny tříd les, doly, zemědělské území zástavba.

Klára Žambochová: Posouzení možnosti automatické klasifikace a vizuální interpretace leteckých měřických snímků několika časových úrovní pro určení vývoje města Chomutova

vedoucí: Ing. Lena Halounová, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Diplomová práce zpracovávala časový vývoj města Chomutov podle klasifikačního klíče převzatého z projektu CORINE a používaného výzkumným záměrem katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví FSv ČVUT nazvaným Projekt sledování rozvoje měst. Zpracovány a vyhodnoceny byly snímky z let 1938, 1953, 1964, 1975, 1992, 1998, přičemž byly určeny časové změny jednotlivých tříd. Projekt byl zpracován a vyhodnocen v software GeoMedia, Image Analyst, eCognition.


Jana Zaoralová: Posouzení interaktivní manipulace s vektorovými a rastrovými formáty v prostředí ArcView Internet Map Server verze 1.0a

vedoucí: Ing. Lena Halounová, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Byly posouzeny jednotlivé druhy rastrových a vektorových formátů pro použití v internetovém GIS produktu firma ESRI Internet Map Server. Porovnání bylo provedeno s ohledem na rychlost přenosu převážně skenovaných mapových podkladů, kdy byla použita státní mapová díla - katastrální mapa, základní mapa 1 : 10 000 a dvě komerční mapy. Byla vytvořena tabulka nejvhodnější rozlišovací schopnosti skenování, aby čitelnost map zůstala zachována.

Martina Poláková: Určení časových změn pomocí leteckých měřických snímků, určení nejlepší metody detekce změn na tomto typu snímků

vedoucí: Ing. Lena Halounová, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Ze tří leteckých měřických snímků, pořízených přibližně z téhož území v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve ve třech časových úrovních, byl vyhodnocen vývoj dané lokality v okolí nádrže Barbora a bylo určeno, jakým způsobem je nejvhodnější zjišťovat změny na těchto černobílých snímcích automaticky či poloautomaticky pro vodní plochy, linie vodních toků, zástavbu a ostatní část území snímku. Vyhodnocení snímků bylo provedeno v software Image Analyst. Výsledkem je přehled možností využití metody překrytí v rastrovém modelu a porovnání s ruční intrepretací.


Sylvie Zuščáková: Vyhodnocení současného stavu využití půdy v poddolovaném území v prostředí GIS

vedoucí: Ing. Lena Halounová, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Pomocí souboru leteckých měřických snímků pořízených v roce 1999 byla posouzena aktuálnost vektorových dat z map v měřítku 1 : 5000 a provedena aktualizace těchto dat. Aktuální stav byl porovnán s geologickými podklady o důlní těžbě, která zde probíhala v minulosti. Byla vyznačena území, kde tato poddolovaná území mohou být zdrojem nestabilních ploch při případném rozšiřování zástavby a určeno, jaké je současné využití půdy těchto ploch a vyznačena místa, kde je na těchto plochách zástavba GIS řešení bylo provedeno v programu GeoMedia

Petr Lambert: InfoMapa 7.0 firmy PJSOFT - kartografické hodnocení.

vedoucí: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.     obhájeno: 2002-01-24

Kartografické hodnocení digitálního grafického informačního systému Infomapa 7.0. Hodnocení rozděleno na na oblast počítačového prostředí a oblast kartografického provedení. V počítačovém prostředí hodnocena snadnost instalace, ovládání infomapy pomocí kurzoru a tlačítkových funkcí, testování funkčnosti volitelných parametrů, práce s vestavěnými souřadnými systémy aj. Z kartografického hlediska hodnocena kompozice mapy, její matematické prvky, úplnost a obsahová správnost obsahu, čitelnost, estetika a geometrická přesnost mapy. V závěru práce kartometrická měření, výpočetní protokoly, tabulky naměřených hodnot a výsledků. Též srovnání verzí 7.0 a 3.0 InfoMapy PJSOFT Praha.


Petr Junek: Možnosti využití ortofotomapy jako podkladu pro mapy pro orientační běh.

vedoucí: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.     obhájeno: 2002-01-24

Problematika tvorby map pro orientační běh s možnostmi aplikace fotogrammetrických metod použitelných pro tvorbu a obnovu těchto map. Možnosti využití Základní báze geografických dat - ZABAGED, v rámci Zeměměřického úřadu v Praze. V práci popsána historie tvorby map pro orientační běhy a mezinárodní organizace tohoto sportovního odvětví.

Pavla Kubátová: Tvorba referenčního bodového pole pro kalibrace měřických i neměřických komor a určování prvků jejich vnitřní orientace

vedoucí: Dr. Ing. Karel Pavelka     obhájeno: 2002-01-24

Diplomová práce se zabývá možností určit prvky vnitřní orientace u měřických i neměřických komor (digitální fotoaparáty), u nichž nejsou tyto prvky známy a zkoumá tak možnosti jejich využití v pozemní fotogrammetrii.

Filip Čermák: Nové metody presentace a dokumentace staveb pomocí digitální fotogrammetrie

vedoucí: Dr. Ing. Karel Pavelka     obhájeno: 2002-01-24

Práce pojednavá o fotogrammetrickém zaměření kostela sv. Jakuba Většího ve Vroutku u Podbořan. Cílem práce bylo využití digitální fotogrammetrie pro tvorbu 3D modelu stavby v programu MicroStation. Dále je obsahem práce rozbor možností animace ve formě rastrového, vektorového a anaglyfického zpracování výstupů.


Jiří Švejda: Použití digitální fotogrammetrie pro dokumentaci nástěnných maleb

vedoucí: Dr. Ing. Karel Pavelka     obhájeno: 2002-01-24

Cílem diplomové práce bylo využít digitální fotogrammetrii pro dokumentaci nástěnných maleb a jejich moderní prezentaci. Pro vlastní práci a praktické ověřování teoretických rozborů bylo vybráno několik zkušebních objektů, pro které byly zjištěny některé historické náležitosti a proveden vlastní sběr dat. Jednalo se o románský kostel sv.Václava v Libouni, františkánský klášter v Kadani, románský kostel sv.Vavřince v Jinonicích a románský kostel sv.Jakuba ve Vroutku. U každého objektu byla užita jiná technologie vyhodnocení. Práce je součástí dlouhodobé spolupráce laboratoře fotogrammetrie s Laboratoří kvantitativních metod při výzkumu památek na FJFI ČVUT a dále dobrých kontaktů se Státním ústavem památkové péče. Diplomová práce přináší v tomto směru informace o možnostech a praktické použitelnosti digitální technologie v oblasti dokumentace a zejména prezentace nástěnných maleb s možností jejich vystavení na Internetu.


Katedra speciální geodézie

Otakar Král: Kontrola geometrické přesnosti pozemních komunikací

vedoucí: Doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Uspořádání souborů skutečných výškových odchylek. Výběrové charakteristiky a porovnání s požadavky normy pro provádění CBK. Testy normality a jejich význam pro další statistickou analýzu a řízení stavebního procesu. Výpočet neperametrických tolerančních mezí. Statistická regulace - diagram statistické stability.

Tomáš Křemen: Určení přesnosti měření systému Profiler 4000

vedoucí: Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Diplomová práce se zabývá problematikou geodetického měření podzemních liniových staveb. Je rozdělena na dvě základní části. První část je věnována určení vnitřní a vnější přesnosti systému Profiler 4000. V jednotlivých kapitolách je uveden projekt diplomové práce, popis systému Profiler 4000 a způsoby jeho využití, stručný výtah z bezpečnostních norem pro práci s lasery, místo, kde byly prováděny experimenty a postup určení vnitřní a vnější přesnosti spolu s výsledky. Druhá část je věnována zmínce o dvou současných moderních systémech pro řízení stavby tunelů CATS a DYWIDAG.

Petr Bednář: Kontinuální měření posunů

vedoucí: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Problematika kontinuálního měření posunů,testování charakteristik laserového okuláru Meopta Přerov ve spojení s teodolitem Zeiss Theo 010A a barevné CCD kamery JVC TK-C1380 připevněné pomocí speciálního držáku na dalekohledu teodolitu.Ověřena stabilita systému, určeny charakteristiky zařízení pro simulaci posunů a zhodnocena možnost signalizace bodů.

Petr Mikuláš: Sledování velikosti a časových změn vlivu terestrické refrakce při geodetických měřeních digitální kamerou.

vedoucí: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Ověření teplotních čidel digitálního měřiče teplot Therm 3280-8M.Kalibrace kamerového boxu s neměřickou digitální kamerou Video Blaster Web Cam Go.Experiment v laboratorních podmínkách se simulací změn atmosférických veličin.Potvrzena funkčnost měřicí aparatury a vhodnost použitých refrakčních modelů.

Aleš Burghardt: Problematika měření dlouhých jeřábových drah

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Diplomová práce zahrnuje a hodnotí postup měření jeřábových drah pomocí přesné totální stanice, umístěné na zemi. Pozornost je věnována spojování úseků velmi dlouhých drah. Ověření bylo modelováno na železničních kolejích nádraží Dejvice s rozchodem 18,5m a délkou 232m. Byla ověřena totální stanice Leica TC1800 a vyvozeny praktické závěry a empirické přesnosti příčných a svislých rektifikačních posunú.

Jana Kudrnová: Ověření parametrů a jakosti souboru měření digitálních nivelačních přístrojů Sokkia SDL 2.

vedoucí: Ing. Ilona Janžurová     obhájeno: 2002-01-24

V úvodu jsou popsány nivelační metody a jejich chyby. Obsáhlá pasáž jedná o kompenzátorových přístrojích a zejméno o přístrojích digitálních, včetně kódových systémů. Těžištěm jsou ověřovací zkoušky stability záměrné přímky, vlivu nepřesné horizontace přístroje a nesvislosti latě a dále určení kilometrové chyby soupravy SDL2.Kontrolní měření probíhalo pomocí Zeiss Ni 007.

Ladislav Svoboda: Zhodnocení přesnosti prostorových vzdáleností, zaměřených elektronickými tachymetry Leica TC 1700 v roce 2000

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Práce hodnotí pomocí chybového modelu vhodné pracovní postupy, včetně vlivu velikosti směrodatných odchylek jednotlivých měřených veličin na výsledné prostorové vzdálenosti. Velký počet nadbytečných měření (vodorovných úhlů, šikmých délek měřených na odrazné terče a zenitových úhlů) získaných opakovaně 4 různými přístroji, umožnil objektivní zhodnocení přesnosti měřených veličin, přesnosti jednotlivých přístrojů, přesnosti a hospodárnosti různých postupů použitelných pro řešení dané úlohy i případného výskytu systematických chyb.


Kamil Alferi: Aplikace geodetických metod pro určení deformací konstrukcí metra vlivem výstavby budovy v Pobřežní ulici

vedoucí: Doc. Ing. Mojmír Švec, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Práce má popisný charakter a zabývá se geodetickými metodami, vhodnými pro určování změn polohy a tvaru staveb a objektů, způsobených stavbou metra. Hodnotí provedené práce a zobecňuje použité metody.


Robert Mencl: Vyhotovení geodetické dokumentace podzemního vedení vodovodního řadu a přilehlé situace

vedoucí: Doc. Ing. Mojmír Švec, CSc.     obhájeno: 2002-01-24

Jde o pořízení geodetické dokumentace skutečného zásobního vodovodního řadu a přilehlé situace v obci Skřivany, okr. Hradec Králové. Jsou popsány použité geodetické metody a přístroje s rozbory přesnosti měřických prací i popis grafického zpracování.