Anotace diplomových prací - zimní semestr 1999

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Michal Bobysud: Vyrovnání účelové sítě

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Diplomová práce je praktického charakteru, řeší různé alternativy výpočtu souřadnic tří bodů na základě měření vodorovných směrů a zenitových úhlů a délek v části účelové sítě ve Starém Městě pod Sněžníkem. Výpočet postupuje od jednoduchých geodetických úloh (včetně modelového řešení) až po vyrovnání zprostředkujících měření včetně charakteristik přesnosti.


Ondřej Bláha: Vyrovnání výškové sítě

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

V diplomové práci, která je prakticky zaměřena jsou určovány trigonometrické výškové rozdíly za účelem určení nadmořských výšek tří bodů v části účelové sítě ve Starém Městě pod Sněžníkem. Výšky jsou určeny z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů (naměřeny z excentrických stanovisek) a šikmých délek. Po centraci všech měřených prvků na spojnice stabilizačních značek jsou vypočteny trigonometrické výškové rozdíly s uzávěry, které jsou vyrovnány aplikací vyrovnání podmínkových měření s neznámými. Dosažené výsledky jsou srovnatelné s přesnou nivelací pro IV. řád.

Jana Řezáčová: Vliv konfigurace a metody vyrovnání na přesnost souřadnic v polygonovém pořadu

vedoucí: Ing. Jan Ratiborský, CSc.'     obhájeno: 2000-01-27

Porovnání polygonových pořadů s ohledem na jejich tvar, polohu ve směru souřadnicových os a způsob vyrovnání. Výpočet na medelových příkladech pro polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný, oboustranně připojený a jednostranně orientovaný, vetknutý a volný. Podle způsobu vyrovnání byl proveden výpočet metodou nejmenších čtverců a přibližným s odděleným úhlovým a souřadnicovým vyrovnáním a také transformací. Tvar pořadů byl volen přímý, lomený a zaoblený. Pořady měly 7 bodů a délka stran 300 - 550 m. Poměr sousedních stran 1 : 3.


Ivana Nováková: Určení vlivu refrakce při trigonometrickém určování výškových rozdílů

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Diplomová práce je spíše teoretického charakteru. Analyzuje postupně tři soubory měření (8-24h)vždy jednoho zenitového úhlu na vybrané záměře (délky cca 1km)v blízkosti terenního reliefu. Výsledkem jsou nejenom časové vývoje měřeného zenitového úhlu, ale i odhalení zbytkových systematických chyb v cílení na válcové signály. Patrný je i vliv asymetrie záměry vzhledem k profilu terénu, která ovlivňuje platnost použitého refrakčního modelu s konstantním refrekčním koeficientem pro záměru.


Klára Kozová: Praktické řešení odhadu komponent rozptylu v polygonových pořadech

vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa     obhájeno: 2000-01-27

V diplomové práci je uveden výpočet komponent rozptylu kovarianční matice měření v polohové síti, která je tvořena dvěma uzavřenými polygonovými pořady - délky a vrcholové úhly byly naměřeny v obou polygonových pořadech pomocí stejného elektronického teodolitu. V rámci zvolené pomocné soustavy souřadnic jsou formulovány pro vyrovnání podmínkových měření konkrétní podmínkové rovnice. Polygonové pořady byly nejprve vypočteny s váhami měřených prvků určených na základě středních chyb daných výrobcem. Dále je uvedeno odvození odhadu komponent rozptylu kovarianční matice měření z měřených prvků pomocí metody maximální věrohodnosti. Z těchto odhadů jsou určeny nové váhy měřených prvků pro vyrovnání. Na závěr jsou porovnány obě varianty výpočtu.


Katedra vyšší geodézie

Aleš Rozsypal: Určení přesnosti směrníku, určeného z astronomického měření na Slunce

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 2000-01-27

Na základě vlastních astronomických pozorování Slunce a porovnáním s vypočtenou hodnotou ze souřadnic byl proden odhad zhodnocení přesnosti metody určení směrníku v S-JTSK. Ze závěrů vyplynulo, že zvolená metoda pozorování vyhovuje druhé třídě přesnosti.

David Procházka: Aplikace kolokační metody

vedoucí: Doc. Ing. Vladimír Radouch, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Práce obsahuje aplikaci kolokační metody na: 1) tíhové anomálie v účelové síti Krušné hory, 2) zpětné získání bodů na modelové nakloněné rovině

Ivana Valdová: Alternativy při aproximaci funkce

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Porovnání jednotlivých metod aproximace z hlediska pracnosti, vhodnosti použití a splnění kladených požadavků. Konkrétně problémy při připojování oprav k oběma proměnným.

Katedra mapování a kartografie

Jiří Šustera: Posouzení možnosti nekomprimovaných radarových 16 bitových dat a různých typů komprimovaných filtro

vedoucí: Ing. Lena Halounová, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Tato diplomová práce se kromě nastínění historického vývoje a stručného výkladu o základních pojmech a principech DPZ soustřeďuje na možnosti klasifikace radarových dat. Konkrétně se zabývá vlivem různých způsobů převodu z 16 do 8 bitových dat a vlivem různých druhů filtrace na přesnost klasifikace. Pro tuto práci byly použity snímky z družice RADARSAT a pro operace s těmito radarovými daty byl použit program PCI verze 6.2., proto je součástí textu této diplomové práce i popis některých funkcí tohoto programu. Práce navazuje na diplomovou práci Vladimíra Peka, obhájenou v lednu 1999.

Pavla Albrechtová: Možnosti optických dat pro klasifikaci lesních ploch podle druhů porostů

vedoucí: Ing. Lena Halounová, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Úkolem této práce bylo zjistit možnosti tvorby účelových porostových map s využitím optických dat. Cílem bylo určit, jaké druhy dřevin a kde se v této oblasti nacházejí a zda se k těmto účelům dají daná optická družicová data využít. Vstupní data byla snímek z družice Landsat 5 v sedmi pásmech s rozlišovací schopností 30m zobrazující oblast Krušných hor a čtyři porostové mapy v měřítku 1:5000. Porostové mapy byly doplněny o databázi z ÚHÚL Jablonec. Sledované území se nacházelo v oblasti Cínovce.

Vladimír Nosek: Použití digitální fotogrammetrie pro dokumentaci památkových objektů

vedoucí: Dr. Ing. Karel Pavelka     obhájeno: 2000-01-27

V prostorách zámku Žirovnice byly fotogrammetricky dokumentovány nástěnné malby. Snímky byly pořízeny pomocí komor Rollei 6006 Metric, UMK 6,5/1318 a detaily maleb digitální komorou Olympus 2000. Zpracování probíhalo v laboratořích fotogrammetrie Fsv ČVUT. Rovné stěny byly vyhodnoceny jednosnímkovou fotogrammetrií v programu TopoL. Malby na zakřivených plochách byly vyhodnoceny metodou digitálního ortofota v programu PhoTopoL a také kartografickým rozvinutím do roviny.


Petr Fejtek: Zaměření stavebního objektu pomocí systému RolleiMetric CDW

vedoucí: Dr. Ing. Karel Pavelka     obhájeno: 2000-01-27

V prostorách Vladislavského sálu Pražského hradu bylo provedeno fotogrammetrické zaměření réseau komorou RolleiMetric 6006 a následné vyhodnocení získaných snímků metodou digitální fotogrammetrie. Pomocí systému CDW byl vytvořen 3D model klenebních žeber. Výsledky byly porovnány s prací Ing. Šebesty (jaro 1999) a získaný 3D model byl použit pro zpracování perspektivních pohledů a půdorysného plánu. Pro zpracování byl využit fotogrammetrický systém RolleiMetric CDW a systém Microstation.

Dana Valiśova: Hodnocení kartografických zobrazení pro mapu světa

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Cílem diplomové práce bylo vzájemné hodnocení kartografických zobrazení užívaných pro mapu světa na jednom listě. Vybrána byla následující zobrazení : Marinovo, Millerovo, Eckertovo IV, Eckertovo V, Robinsonovo, sinusoidální, Goodovo, Winkelovo, Wagnerovo VII, Van der Grintenovo I, Van der Grintenovo IV a konformní zobrazení Mercatorovo a Augustovo. Hodnocení bylo početně podporované systémem PROJECTION a bylo provedeno na základě Airyho kritéria a nově navrhovaného globálního kritéria.


Martina Růžičková: Přepracování sáhové katastrální mapy na KM-D

vedoucí: Ing. Milan Huml, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Testování možnosti převodu sáhových katastrálních map do digitální formy (KM-D)s případnou transformací do S-JTSK. Provedení analýzy problému , hodnocení vstupních mapových podkladů. Porovnání transformací obsahu mapy podle sáhových tabulek čtverečních mil a podle určení souřadnic identických bodů přímým měřením v terénu. Transformace na body číselné triangulace I.-III-řádu stabilního katastru. Řešení problému na katastrálním území Prádlo (Plzeňsko). Vyhotovení grafického souboru a databáze bodů, srovnávacího sestavení, souřadnic definičních bodů parcel. Reálné zhodnocení výsledků pro danou lokalitu.


Helena Bukovská: Automatizace zpracování skutečného provedení stavby

vedoucí: Ing. Milan Huml, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Automatizované zpracování dokumentace SPT Telecom a.s. podle zásad směrnice č.22/1996. Ověřovací měření s využitím kódového měření a porovnání s klasickým způsobem polních měřických prací. Zpracování výsledků v prostředí grafického systému KOKEŠ, konverze do systému MicroStation, otestování korektnosti konverze jednotlivých grafických prvků účelové mapy. Závěrečné hodnocení jisté nevýhody aplikace kódového měření pro tento typ prací.


Oldřich Plichta: Zpracování geometrického plánu (bakalářská práce)

vedoucí: Ing. Milan Huml, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Analýza problematiky práce s geometrickým plánem na katastrálním úřadu od okamžiku jejho ověření a převzetí úřadem až do jeho provedení v operátu katastru nemovitostí. Programový systém Katastr nemovitostí a jeho subsystémy Informace, Aktualizace, Pomocná evidence a kniha GP, ZPMZ a NPC. Zobrazení změny do katastrální mapy. Pojednání o využití systému MicroStation a jeho nadstavby MicroGEOS při vkládání obsahu geometrického plánu do DKM.


Jan Schlindenbuch: Veřejné knihy

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Jedná se o jednu z prvních prací,která se zabývá velice zajímavým tématem souvisejícím s vedení katastru nemovitostí. Je vysvětlen vývoj knihovního práva ,zejména vznik a vedení pozemkových knih. Jsou popsány knihovní zásady. Práce je doplněna řadou vhodně zvolených příkladů, kdy je dohledání právních titulů ve veřejných knihách pro současný katastr nemovitostí zcela nezbytné.


Martin Cuřín: Prezentace databázových údajů na Internetu při tvorbě atlasu orientačních map

vedoucí: Ing. Petr Soukup     obhájeno: 2000-01-27

V rámci diplomové práce vznikl systém pro vyhledávání informací o orientačních mapách. Základem řešení je databázový server MySQL a systém PHP pro dynamickou tvorbu HTML stránek. Informace o orientačních mapách jsou dostupné na Webu na adrese http://gama.fsv.cvut.cz/~soukup/atom.html

Katedra speciální geodézie

Martin Grotz: Vybudování, zaměření a výpočet kontrolní letištní sítě letiště Toužim

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Diplomová práce se zabývá vybudováním dvoustupňové letištní kontrolní geodetické sítě, a to od návrhu její konfigurace včetně připojení na body JTSK, přes stabilizaci bodů, jejich zaměření několika různými postupy, až po výpočet vyrovnaných prostorových souřadnic bodů sítě různými výpočetními způsoby. Objektivně hodnotí použité postupy (zaměření úhlovým měřením a technickou nivelací, zaměření totální stanicí a zaměření GPS) z hlediska přesnosti a hospodárnosti, včetně hodnocení vlivu vertikální refrakce na měřené zenitové úhly.


Jiří Brablc: Určení přesnosti prostorové sítě Mariánská

vedoucí: Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Diplomová práce se zabývá hodnocením přesnosti měřených a pomocných veličin v prostorové účelové síti o pěti bodech, zaměřené 14 skupinami studentů. Bohatý datový soubor umožnil objektivní hodnocení přesnosti prostorových souřadnic bodů sítě a zkoumání systematických vlivů. Na základě prakticky bezchybných převýšení mezi body sítě, určených přesnou nivelací 14 skupinami, je zkoumán vliv vertikální refrakce na převýšení měřená trigonometricky, a to s ohledem na konfiguraci terénu a povětrnostní podmínky.


Jaroslav Ježek: Ověření souboru historických tachymetrů ze sbírek NTM v Praze

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Ověření jakosti souboru 4 tachymetrů s citlivou nivelační libelou z přelomu 189. a 20. století českých výrobců podle ČSN ISO 8322 (1996), tj. km chyba nivelace, směrodatná odchylka směru a svislého úhlu. Zjištění dalších parametrů (citlivost libel, konstanty nitkového dálkoměru, hmotnost, rozměry atd.).


Věra Chlumecká: Vyhodnocení svislých posunů areálu Valdštejnského paláce

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Vyrovnání obvodové sítě zajišťovacích bodů a stanovení charakteristik , dosažených ve 12 etapách měření přesnou nivelací. Výpočet etapových svislých posunů cca 30 pozorovaných bodů. Vývoj posunů v čase. Rozbory přesnosti měření, porovnání použitých přístrojů Zeiss DiNi 21 a Zeiss Ni 007.


Karel Tomíček: Určení prostorové polohy koleje jeřábových drah totální stanicí

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Teoretické rozbory přesnosti měření prostorové polohy kolejnic jeřábových drah ve zvýšené úrovni 3D polární metodou pomocí přístroje Leica TC1800. Ověření jakosti přístroje podle ČSN ISO 8322, určení součtové chyby hranolu Kern Präzisions Kleinprisma. Úprava výpočetního programu v jazyce Basic. Vyhodnocení souboru 12 drah (60-180 m) ve 3 variantách výpočtu příčných posunů (proložení přímky řídicí kolejnice 2 body, podmínka [q]=0 a pomocí MNČ). Vzájemné porovnání, stanovení prakticky použitelného dosahu pro nové a provozované dráhy podle ČSN 73 5130, ČSN 73 2611 a DIN 4132.


Romana Richterová: Měření posunů stávajících objektů metra v souvislosti se stavbou centra Zlatý Anděl v Praze 5

vedoucí: Doc. Ing. Mojmír Švec, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Prostudování a zhodnocení projektu měření posunů, zpracovaného firmou Geoprogres. Zpracování přehledu geodetických metod, vhodných pro danou úlohu s rozborem přesnosti. Zhodnocení výsledků v jednotlivých etapách, jejich interpretace a porovnání s teorií.


Ing. Lukáš Fára: "Testování laserových přístrojů pro vytyčování ve vodorovné rovině"

vedoucí: Doc. Ing. Milan Kašpar     obhájeno: 2000-01-27

Byly testovány laserové přístroje AS 115/IR fy AMMANN LASERTECHNIK, QL 205D fy QUANTE a PM10 fy HILTI. Ověřeny byly tyto parametry:rozsah kompenzátorů, výkon vystupujícího záření, rozměr laserové stopy svazku, mrtvá zóna opto- elektronického detektoru LD 16.Uvedeny výsledkytestování přesnosti laserových přístrojů pro vytyčování vodorovné roviny ve srovnání s metodou přesné nivelace. Byla zhodnocena vnitřní i vnější přesnost testovaných přístrojů. Většinou byla potvrzena přesnost, kterou udává výrobce, u přístroje QL 205D vychází přesnost lépe, než udává výrobce. Výpis z platných bezpečnostních předpisů a norem pro práci s malovýkonovými lasery včetně EN. Závěrečné shrnutí ukazuje na řadu možných aplikací s těmito přístroji.


Michal Rössler: Určení posunů a přetvoření nábřežní zdi v souvislosti se stavbou centra Zlatý Anděl v Praze 5

vedoucí: Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc.     obhájeno: 2000-01-27

Diplomová práce se týká určení vodorovných a výškových posunů zaměřených polygonovými pořady, vetknutými mezi dva vztažné body, a to bez orientace a s oboustrannou orientací. Na základě naměřených hodnot je určena přesnost použitých přístrojů a vyhodnocena přesnost posunů.