Anotace diplomových prací - letní semestr 2003

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Filip Rejman: Řešení chybového modelu při řešení prostorové sítě

vedoucí: Ing. Jan Ratiborský, CSc.     obhájeno: 2003-06-26

Diplomová práce je řešena jako čistě teoretická práce. Práce vznikla na základě požadavku objednavatele pro řešení chybového modelu konkrétních sítí, jako jsou trubní plynovodní přechody přes vodní toky.

Petr Piazza: Plán společných zařízení jako prostředek pro zvýšení ekologické stability

vedoucí: Ing. Josef Vlasák     obhájeno: 2003-06-26

Plán společných zařízení v kontextu pozemkových úprav, ÚSES - územní systém ekologické stability jako součást PSZ, polyfunkční charakter společných zařízení. Návrh PSZ pro k.ú. Ledenice, popis dotčeného území, hodnocení ekologické stability metodou KES (koeficient ekologické stability) a ITK (index trvalých kultur), návrh nových opatření, bilance návrhu.

Pavel Váňa: Pozemkové úpravy a studie revitalizace povodí

vedoucí: Ing. Josef Vlasák     obhájeno: 2003-06-26

Studie revitalizace povodí potoka Dobročky jako předstupeň pozemkových úprav. Přehled použitých podkladů a jejich analýza, terénní průzkum, popis dotčených katastrálních území, současný stav zemědělské půdy a její využívání, doprovodná zeleň, systém ekologické stability, cestní a hydrografická síť. Výpočet erozní ohroženosti a návrh protierozních opatření, doplnění prvků ÚSES a cestní sítě. Plošné nároky jednotlivých prvků a bilance výměr společných zařízení v dotčených katastrálních územích.Katedra vyšší geodézie

Katedra mapování a kartografie

Katedra speciální geodézie

Mojmír Novotný: Testování laserového přístroje AS 145 ARCS Ammann Lasertechnik

vedoucí: Ing. Lenka Línková     obhájeno: 2003-06-26

V úvodní části diplomové práce jsou uvedeny základní informace z teorie laseru (fyzikální princip, základní prvky laseru a jeho typy, způsoby úpravy a detekce laserového svazku) spolu s informací o předpisech o bezpečnosti práce s malovýkonovými lasery a jejich obsahem. Ve druhé části je charakterizován testovaný přístroj a jeho příslušenství. Dále jsou zde popsány provedené testy (testování přesnosti vytyčení vodorovné roviny, přesnosti vytyčení daného sklonu, přesnosti vytyčení směru a rozsahu samourovnání přístroje) spolu s dosaženými výsledky a jejich hodnocením.

Jiří Sedláček: Historický vývoj vybraných geodetických činností a jejich obraz ve filmové tvorbě

vedoucí: Ing. Lenka Línková     obhájeno: 2003-06-26

V první části diplomové práce je zpracován přehled filmů a seriálů, ve kterých je zobrazena práce geodetů nebo kartografů, použití geodetických metod a přístrojů. Jsou uvedeny informace o filmech, děj jednotlivých filmů a popsány jejich části, kde se objevuje geodetická činnost. Dále je zhodnocena správnost prováděných prací a vhodnost použitých přístrojů a pomůcek. Ve druhé části je zpracován vývoj jedné z geodetických činností, které jsou ve filmové tvorbě zobrazeny nejčastěji - měření výšek. Jsou zde charakterizovány jednotlivé metody (nivelace, trigonometrické a barometrické měření výšek, GPS) a pozornost je věnována zejména historickému vývoji přístrojů.

Martina Kadlecová: Ověření jakosti ručního laserového dálkoměru DISTO PRO

vedoucí: Ing. Ilona Janžurová     obhájeno: 2003-06-26

V první části práce je uveden popis, parametry a funkce testovaného přístroje, čerpající z firemní a odborné literatury. V dalších kapitolách je popis ověření přesnosti přístroje v závislosti na měřené délce, na stabilitě měřené délky v delším časovém horizontu a ověření přesnosti vytyčeného pravého úhlu a přesnosti vytyčené rovnoběžky.