Anotace diplomových prací - letní semestr 1999

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Michal Srb: Deformace a robustnost polohové sítě na modelech

vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa     obhájeno: 1999-06-24

V práci je odvozena deformace polohové sítě aplikací teorie malých deformací. Byly zvoleny dva modely polohové sítě, které se liší geometrickým tvarem (liniová a plošná síť). Při numerickém výpočtu prvků matice deformace je aplikován v práci odvozený obecný postup výpočtu odlehlých měření, jako aproximace skutečných chyb měřených prvků. Je uvedena interpretace symetrické a antisymetrické části tenzoru deformace, resp. matice deformace. Robustnost sítě je hodnocena pomocí měřítkové a tvarové deformace a torze. Součástí práce jsou i tři vrstevnicové mapy pro každou polohovou síť, které grafickým způsobem popisují rozložení robustnosti sítě v měřítku, tvaru a torzi. Všechny výpočty byly provedeny pomocí několika programů v programovacím jazyku C++.

Jana Forstereviczová: Vyrovnání účelové sítě

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek     obhájeno: 1999-06-24

Nové vyrovnání části vědecko-výzkumné sítě ve Starém Městě pod Sněžníkem pro účely výuky v terénu posluchačů oboru G FSv ČVUT. Nový bod sítě byl určen ze souboru měření "podzim 98" nejprve jednoduchými měřickými metodami včetně modelového řešení, následně pak dvojím vyrovnáním (2 varianty řešení vázané sítě) včetně stanovení charakteristik dosažené přesnosti.

Lenka Špačková: Odhad komponent rozptylu v geodetické síti

vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa     obhájeno: 1999-06-24

V práci je uvedeno na konkrétním příkladu geodetické sítě řešení odhadu komponent rozptylu kovarianční matice měření (různorodého). Je uveden přehled obecného postupu odhadu komponent rozptylu a vyrovnání zpracovaný podle literatury. Vyrovnání polohové sítě metodou nejmenšch čtverců je formulováno pro vázanou síť - jeden bod sítě a směrník zvolené spojnice je pevný. Výpočet odhadu komponent rozptylu kovarianční matice měření (má tvar maticové funkce) se uvažuje pro vyrovnání zprostředkujících měření a vyrovnání podmínkových měření. Byl proveden i odhad komponent rozptylu ve výškové síti, v které byly měřeny zenitové úhly. Navržený obecný lineární model respektuje hypotézu o konstantím refrakčnm koeficientu pro záměru.


Jaroslava Cinibulková: Geometrický plán v restitučním řízení

vedoucí: Ing. Miloslav Vaňous     obhájeno: 1999-06-24

Práce zaměřena na vyřešení konkrétních restitučních nároků oprávněných vlastníků. Zpracovává kompletní geometrický plán v programovém prostředí Microstation s využitím nabídky nadstavby MicroGeos, analyzuje využitelnost podkladových materiálů pro splnění zadaného úkolu.

Kateřina Vojkůvková: Komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Číčová.

vedoucí: Ing. Miloslav Vaňous     obhájeno: 1999-06-24

Práce řeší dílčí části konkrétního projektu pozemkových úprav: a) ověření a doplnění stávajícího bodového pole, rekognoskaci a určení průběhu vnějšího a vnitřního obvodu, výběr a ověření identických bodů, ověření digitalizovaných podkladů a skutečného stavu a případně odstranění nesouladu. b) rozbor stávající polyfunkční kostry a návrh na její úpravu včetně projektu pro navržené změny.


Jaroslav Kolář: Studium vlivu zakrytých prostor a jiných viditelných zdrojů nepřesností na dobu observace při určov

vedoucí: Ing. Josef Vlasák     obhájeno: 1999-06-24

Diplomant provedl měření rychlou statickou metodou na rozsahlém souboru bodů (cca 300), seznámil se s používanými přístroji a zpracovatelským softwarem (firma Geotronics). V úvodu práce je stručný popis globálního polohového systému GPS NAVSTAR, principů měření GPS a metod měření GPS používaných v geodezii. Obsahem čtvrté kapitoly je popis použitých přístrojů a zpracovatelského programu. Následuje analýza dosažených výsledků měření rozdělená podle stupně procentuálního zakrytí obzoru porostem a pevnými předměty na měřeném bodě s kombinací vlivu nadzemních vedení. Závěry diplomové práce mohou pomoci efektivně a racionálně určovat polohu bodů rychlou statickou metodou GPS.


Alena Břízová: Využití matematického programu MATLAB pro geodetické výpočty včetně řešení chybového modelu.

vedoucí: Ing. Josef Vlasák     obhájeno: 1999-06-24

Diplomantka postupně vytvořila (naprogramovala) sadu funkcí a jednotlivých programů pro základní geodetické úlohy a řešení jejich chybových modelů. Při tom využila všech možností použitého programu MATLAB pro tvorbu uživatelsky přívětivého rozhraní a funkce pro grafický výstup. Tyto programy budou využívány při výuce ve druhém ročníku a jistě napomohou názornějšímu výkladu a snazšímu pochopení uvedené tematiky.


Jaroslav Kruml: Srovnání různých způsobů vyrovnání lokální sítě

vedoucí: Ing. Jiří Loula     obhájeno: 1999-06-24

Dilomová práce analyzuje různé způsoby vyrovnání lokální účelové sítě ve Starém Městě pod Sněžníkem. Po kontrole, testování a vyloučení odlehlých měření byly použity tři kvalitativně odlišné způsoby vyrovnání : 1) vyrovnání programem G-NET 2) ruční vyrovnání a) oddělené (samostatné nezávislé vyrovnání polohy a výšek bodů sítě) b) kombinované (současné vyrovnání polohy a výšek bodů) Výsledky všech uvedených způsobů vyrovnání jsou uvedeny v přehledných tabulkách.


Pavlína Hucková: Plán společných zařízení a návrh komplexních pozemkových úprav

vedoucí: Doc. Ing. František Švehla, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Projekt komlexních pozemkových úprav na části konkrétního katastrálního území a návrh plánu společných opatření na celém území.


Jana Filipová: Protierozní ochrana půdy v pozemkových úpravách

vedoucí: Doc. Ing. František Švehla, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Posouzení a ověření použitelnosti některých pomůcek sloužících k ulehčení práce s Wischmeier-Smithovým vzorcem, návrh využití soustavy BPEJ pro stanovení kritické rychlosti větru


Jan Dlouhý: Optimalizace hustoty polních cest

vedoucí: Doc. Ing. František Švehla, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Stanovení komplexní rovnice nákladů na zemědělskou dopravu a určení optimální hustoty cestní sítě vyplývající z rozboru rovnice.


Jan Petrásek: Střední dopravní vzdálenost jako rozhodující kriterium v pozemkových úpravách

vedoucí: Doc. Ing. František Švehla, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Přetvořená střední dopravní vzdálenost respektující koeficienty obtížnosti přejezdu a její vliv na některé projekční prvky pozemkových úprav.

Katedra vyšší geodézie

Martina Pourová: Velikáni počátků české geodézie

vedoucí: Doc. Dr. Ing. Leoš Mervart, PhD.     obhájeno: 1999-06-24

Práce je historickou studií o třech významných českých geodetech působících v 19. a na počátku 20. století. Je zde vyzdvižen jejich přínos pro rozvoj oboru. Podrobně jsou popisovány práce a objevy, na kterých se podíleli.

Kamil Endršt: Rezonance ve drahách družic NAVSTAR - klasický přístup

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 1999-06-24

Družice navigačního systému GPS NAVSTAR se nacházejí v drahové rezonanci 2/1. Vzhledem k tomu, že jde o družice s velmi přesně určenou drahou (v řádu několika dm), naskýtá se zde možnost využití příslušné rezonance pro zpřesnění parametrů gravitačního pole. Diplomová práce je úvodní studií příslušného problému. Zabývá se vlastní formulací úlohy a způsobem eliminace negravitačních poruch, dále pak zhodnocením možnosti využití relativně krátkého intervalu dat.


Tomáš Pejša: Určení lokálních deformací S-JTSK na základě S-JTSK/95

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 1999-06-24

Využitím aparátu mechaniky kontinua byly určeny měřítkové deformace souřadnicového systému S-JTSK vzhledem k přesnějšímu systému S-JTSK/95. Výsledky ukazují na existenci lokálních nehomogenit stávajícího systému, i na některé neidentity v realizaci trigonometrických bodů.


Jakub Svatý: Určení průběhu lokálního kvazigeoidu

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 1999-06-24

Na základě využití astronomických, gravimetrických, nivelačních a GPS měření byla vytvořena plocha lokálního kvazigeoidu v oblasti Geodetické observatoře Pecný v Ondřejově u Prahy dvojím způsobem. V prvním šlo o klasický astronomicko-gravimetrický kvazigeoid, ve druhém o numerickou konstrukci vyžitím nivelačních měření a měření technologií GPS. Výsledky ukazují dobrou shodu v místech, kde je dostatečná hustota tíhových měření a jsou dobré podmínky pro pozorování GPS.


Milena Havelková: Optimalizace geodetických sítí

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Přehled problematiky. Zaměření na design druhého řádu. Odvození 3 metod pro řešení a výpočet. Na příkladech geodetické praxe demonstrováno řešení a diskuse možných problémů.


Martin Mezihorák: Přesnost vlastních pohybů hvězd v katalogu Hipparcos

vedoucí: Ing. Ivan Pešek, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Pozice hvězd v novém katalogu Hipparcos byly odvozeny s vysokou přesností z meření, vykonaných stejnojmennou družicí v letech 1989-1993. Tříleté období aktivity družice nedovolilo odvodit vlastní pohyby se stejnou přesností. Srovnání s dlouhodobými pozemními měřeními klasickými metodami umožňuje detekovat chyby vlastních pohybů Hipparcos. V diplomové práci jsou k porovnání využita měření metodou stejných výšek (přes milion individuálních průchodů hvězd, měřených desítkou přístrojů z celého světa, po dobu tří desetiletí). Byl odvozen vliv barvy a velikosti hvězdy na zenitovou vzdálenost průchodu. Systematické chyby ve vlastních pohybech byly prokázány u patnácti hvězd, u řady dalších alespoň zjištěn časový vývoj oprav.


Katedra mapování a kartografie

Věra Březinová: Fotogrammetrické zaměření části hlediště barokního divadla v Českém Krumlově

vedoucí: Ing. Renata Jurášková     obhájeno: 1999-06-24

Cílem diplomové práce bylo fotogrammetrické zaměření levé části hlediště s knížecí lóží a geodetické zaměření půdorysu zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově. Pro snímkování, které se uskutečnilo za umělého osvětlení, byla zvolena univerzální měřická komora UMK 10/1318. Naskenování měřických snímků provedla na skeneru PhoScan TD firma Geos s.r.o. v Praze. Vyhodnocení snímků bylo provedeno na DVP. Grafické zpracování se uskutečnilo v graficko - informačním systému MicroStation. Výsledkem je drátový model ve 3D ve formátu DGN. Na závěr byla hodnocena dosažená přesnost při vyhodnocení. Zjištěná střední souřadnicová chyba m=16,9mm.


Šárka Horsáková: Fotogrammetrické zaměření části hlediště barokního divadla v Českém Krumlově

vedoucí: Ing. Renata Jurášková     obhájeno: 1999-06-24

Cílem diplomové práce bylo fotogrammetrické a geodetické zaměření pravé části hlediště s knížecí lóží v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově. Pro snímkování, které se uskutečnilo za umělého osvětlení, byla zvolena univerzální širokoúhlá měřická komora UMK 10/1318. Měřické snímky byly naskenovány ve firmě Geos s.r.o. v Praze. Vyhodnocení snímků bylo provedeno na DVP. Grafické zpracování se uskutečnilo v graficko-informačním systému MicroStation. Výsledkem je 3D výkres ve formátu DGN. Součástí této diplomové práce bylo i digitální překreslení svislých snímků stropu. Na závěr byla hodnocena dosažená přesnost při vyhodnocení. Zjištěná střední souřadnicová chyba m=18,2mm.


Marta Stehlíková: Hodnocení jednoduchých zobrazení

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Vzájemné hodnocení jednotlivých typů jednoduchých kartografických zobrazení. Na třech předem definovaných oblastech jsou aplikována konformní a ekvivalentní zobrazení. Jedná se o zobrazení normální kuželové, transverzální válcové a obecné azimutální s případným zavedením vhodně zvolené multiplikační konstanty. V uzlových bodech geografické sítě jsou vypočteny hodnoty příslušných kartografických zkreslení. Výpočty jsou podporovány kartografickým systémem PROJECTION, který je zde stručně popsán. Závěrečné porovnání je provedeno pomocí minimaximálního a variačního (Airyho) kritéria na jejichž základě jsou učiněny příslušné závěry.


Markéta Holubcová: Vedení digitální katastrální mapy v systémech KOKEŠ a MicroGEOS

vedoucí: Ing. Růžena Zimová     obhájeno: 1999-06-24

Úvodní kapitoly obsahují charakteristika katastru nemovitostí, historický vývoj mapových podkladů. Dále je podána charakteristika DKM a geometrického plánu. Těžištěm práce je aktualizace obsahu vybraných částí DKM v k.ú. Čerčany daty šesti geometrických plánů - ve dvou interaktivních grafických systémech : KOKEŠ (verze 4.04 pro Windows) a MicroGEOS (verze 5.32). V závěru je provedeno srovnání funkcí obou systémů pro procedury vstup dat, kresba a kontroly.


Ing. Jiří Veselý: Výpočet přibližných souřadnic bodů v C++

vedoucí: Doc. Ing. Aleš Čepek, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Diplomová práce se zabývá problematikou výpočtu přibližných souřadnic bodů v rovině. V první části je podánpřehled algoritmů pro výpočet polohy bodu obecným protínáním. Druháčást obsahuje popis knihovny Median, která řeší určení přibližnýchsouřadnic. Ve třetí části je popsáno připojení knihovny Median doprogramu pro vyrovnání rovinné sítě GaMa, včetně příkladů. Diplomová práce je přístupná http://geo.fsv.cvut.cz/DiplomovePrace/1999/JiriVesely.


Petr Šebesta: Využití moderních metod digitální fotogrammetrie

vedoucí: Dr. Ing. Karel Pavelka     obhájeno: 1999-06-24

Práce je zaměřena na využití nových digitálních fotogrammetrických technologií při dokumentaci a průzkumu historických objektů. Praktickým cílem práce bylo zaměření a zpracování vnitřních prostor Vladislavského sálu na Pražském hradě, zejména definování tvaru klenby na základě stereoskopického měření podrobných bodů na fotogrammetrické stanici PhoTopol a dále následná tvorba digitálního modelu a vrstevnicového plánu klenby pomocí software Atlas.


Lubomír Kufner: Postup zpracování vkladové listiny na katastrálním úřadě

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Vývoj evidence právních vztahů k nemovitostem, popis předmětů a obsahu katastru nemovitostí, řízení o vkladu, postup a předmět vkladu, pohyb vkladové listiny na katastrálním úřadě, přezkoumání konkrétních listin podaných se žádostí o vklad.


Radek Havel: Využití digitalizace při obnově SGI

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Obecný popis tvorby pozemkovýh úprav, realizace pozemkových úprav s důrazem na geodetické práce, výklad úpravy hranice katastrálního území, aplikace získaných poznatků týkajících se změn katastrálních hranic ve dvou konkrétních případech.


Eva Dratvová: Zpracování průběhu nové hranice katastrálního území při pozemkových úpravách

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Obecný popis tvorby pozemkovýh úprav, realizace pozemkových úprav s důrazem na geodetické práce, výklad úpravy hranice katastrálního území, aplikace získaných poznatků týkajících se změn katastrálních hranic ve dvou konkrétních případech.


Vladimír Štíbr: Zpracování geometrického plánu

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Právní předpisy týkající se tvorby geometrických plánů, popis a obsah geometrických plánů, popis postupu zpracování geometrického plánu, komplexní zpracování vybraných geometrických plánů, ověřování a potvrzování plánů a jejich dokumentace


Monika Řiháčková: Postup zpracování vkladové listiny na katastrálním úřadě

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Historický vývoj katastru v ČR, předměty a obsah katastru nemovitostí, zásady a druhy výpisů věcných práv, popis pohybu vkladové listiny na katastrálnímúřadě, přezkoumání náležitostí listin, přerušení a zastavení řízení o vkladu


Lukáš Hampl: Zpracování geometrického plánu

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Historie vzniku geometrického plánu, technické a právní normy související s tvorbou geometrického plánu, zpracování konkrétních plánů na katastrálním úřadě a to aktualizací digitální mapy a aktualizací analogové mapy na plastové fólii


Jana Kašparová: Průběh zpracování záznamové listiny na katastrálním úřadě

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Vývoj knihovního práva v ČR, katastrální operát a jeho obsah, formy zápisů věcných práv k nemovitostem, záznamová listina, postup katastrálního úřadu při jejím zápisu, příklady záznamu práv do katastru


Jiří Formánek: Vedení BPEJ při aktualizaci operátu katastru nemovitostí

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Popis historie bonitace a oceňování půdy, systém bonitovaných půdně ekologických jednotek, technologie zavádění BPEJ do katastru, změny údajů o BPEJ při zpracování geometrického plánu


Petra Prokopová: Poskytování informací z operátu katastru nemovitostí

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Informační systém katastru nemovitostí, poskytování informací z operátu KN, popis programového systému NEMOVITOSTI, možnosti využívání tohoto systému s řadou konkrétních požadovaných informací

Jana Tahalová: Testování výměnného formátu dat KN

vedoucí: Ing. Růžena Zimová     obhájeno: 1999-06-24

Testování výměnného formátu dat katastru nemovitostí v souvislosti se zaváděným novým informačním systémem katastru nemovitostí (ISKN). Popis aplikací nového ISKN, charakteristika současného výměnného formátu dat KN a nového výměnného formátu dat ISKN stávající verze. Porovnání .dbf souborů SPI v současném výměnném formátu - před migrací do nového ISKN - se shodnými soubory vytvořenými z nového ISKN po migraci (resp. remigraci). Rozbor odlišností výpisů z KN (výpisy o parcelách a listech vlastnictví) provedených v programových systémech INFORMACE, MISYS a MOKA s použitím dat před a po migraci do ISKN. Charakteristika zjištěných nesrovnalostí.

Petr Zmátlo: Zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání

vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Práce pojednává o činnostech souvisejících s dořešením majetkoprávních vztahů, od shromáždění potřebných podkladů, přes jejich vyhodnocení a zpracování tj. identifikaci, geometrický plán a vytyčení vlastnických hranic v terénu. Celá práce se týká konkrétního problému v katastrálním území Kamenný Přívoz.

Katedra speciální geodézie

Jan Koukl: Společné zpracování měření totální stanicí a GPS

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Diplomová práce se zabývá současným řešením terestrických a GPS dat, které vede k odhalení skutečných středních chyb obou metod. Pro řešení byla použita etapová měření hráze Nechranické přehrady (1996-1998). Vedlejšími výsledky DP je posouzení stability přehradní hráze a posouzení budoucího nasazení GPS technologie pro měření deformací.


Petr Dittrich: Strategie zpracování narušených GPS pozorování

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Diplomová práce ukazuje možnosti zpracování narušených GPS pozorování pomocí nástrojů programového vybavení GeoGenius, a to bez nutnosti opakování měření v terénu. Přehledně uvádí postup zpracování GPS měření, včetně metod vhodných pro aplikaci v inženýrské geodezii. Dále rozebírá příčiny vzniku narušených GPS pozorování a uvádí možnosti jejich objektivní nápravy, včetně praktických ukázek zpracování.


Jan Koubek: Ověření parametrů a jakosti souboru historických gedetických přístrojů

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Diplomová práce navazovala na předchozí a posuzovala jakost (podle ČSN ISO 8322) a parametry čtyř universálních tachymetrů firem Haase & Wilhelm a J. a J. Frič . Je stanovena směrodatná odchylka vodorovného směru, svislého úhlu a kilometrová chyba nivelace, dále násobná a součtová konstanta dálkoměru, zvětšení a rozlišovací schopnost dalekohledu, hmotnost a citlivost libel. Zjišťována byla data vážící se k historii výrobce a přístroje.


Marta Vlčovská: Ověření parametrů a jakosti elektronických geodetických přístrojů

vedoucí: Ing. Ilona Janžurová     obhájeno: 1999-06-24

Diplomová práce se zabývala ověřením údajů výrobce, tj. směrodatných odchylek podle ČSN ISO 8322 a dalších parametrů tří přístrojů použitelných v geodetické praxi v investiční výstavbě. Soubor přístrojů tvořil vytyčovací laser RIDA MIDI - Laser PLS5, digitální nivelační přístroj TOPCON DL-102C (včetně dlouhodobého testu stability záměrné přímky) a délkoměrná část totální stanice LEICA TC 1800.


Lucie Vojířová: Ověření jakosti a parametrů elektronických geodetických přístrojů

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Diplomová práce ověřovala jakost a parametry udávané výrobcem tří přístrojů pro použití v investiční činnosti. Jednalo se vytyčovací laser HILTI PM 10, digitální nivelační přístroj Wild NA 3000 a o úhloměrnou část totální stanice LEICA TC 1800. Práce probíhaly podle ČSN ISO 8322, doporučení FIG nebo jiných postupů. U nivelačního přístroje byla zkoumána otázka dlouhodobé stability záměrné přímky a vlivu horizontace.


Pavla Vobořilová: Zhodnocení přesnosti výsledků určení nepřístupné vzdálenosti

vedoucí: Ing. Jaromír Procházka, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Diplomová práce teoreticky hodnotí pomocí chybového modelu vhodné pracovní postupy pro určení prostorové vzdálenosti, a to v lokální prostorové síti o 5 bodech, doplněné dvěma nezávisle určenými základnami. Teoretické hodnocení je ověřeno pomocí měřených dat, získaných ve čtyřech různých dnech vždy pěti skupinami studentů, pěti elektronickými tachymetry. Body jsou signalizovány odraznými foliemi, umožňujícími kompletní kombinované zaměření sítě. To vše dovoluje objektivně hodnotit přesnost měřených veličin, jednotlivých přístrojů a různých postupů, včetně výskytu systematických chyb.


Jan Bajer: Analýza etapových měření horizontálních posunů svahu lomu Vrtišov

vedoucí: Ing. Milan Bajer, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Diplomová práce se zabývá hodnocením měřených veličin při etapových měřeních provedených firmou Geodet s.r.o. Dále analyzuje stabilitu a nestabilitu bodů vztažné soustavy a pozorovaných bodů, včetně vhodného matematického a statistického aparátu. Dále práce hodnotí použitou technologii a dosažené výsledky a uvádí doporučení pro praxi.


Ing. Petr Franěk: Testování laserových přístrojů pro vytyčování svislých rovin

vedoucí: Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Pro vytyčování svislých rovin byly testovány tyto přístroje, AS 115 IR fy AMMANN LASERTECHNIK, QL 205 D fy QUANTE, PM 10 fy HILTI a detektor LD 16. Hodnocen byl výstupní výkon, zařazení přístroje do příslušné bezpečnostní třídy, určování rozměrů stopy svazku, ověření rozsahu automatického urovnání a mrtvou zónu používaného detektoru. S optickým provažovačem ZEISS PZL 100 byly na svislé základně kontrolovány svislé roviny vytvořené laserovými rovinami a laserové přímky, tzv. laserové olovnice. Dosažené výsledky ukazují, že testované přístroje splňují přesnost udávanou výrobcem. Porovnání bezpečnostních předpisů pro práci s lasery platných v ČR s EURO normou.

Tomáš Kubín: Zkoušky automatických korekcí LA 410 při laserové interferometrii

vedoucí: Doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.     obhájeno: 1999-06-24

Popis přístroje LA 410, který je součástí laserové interferometrické soupravy METRA LA 3002 a automaticky zavádí atmosférické korekce vlnové délky. Je anylyzována Popelova vlnová rovnice z hlediska chyb vstupních veličin. Kalibrace jednotky LA 410 je provedena experimentálně a hodnotí se přesnost přístroje. Doporučuje se udržovat teplotu v laboratoři v určitém intervalu.