155GIT1 / 6. cvičení / Příklady

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
  • Vytvořte a otestujte funkci na výpočet faktoriálu zadaného čísla.
  • Vytvořte a otestujte funkci pro převod čísla z formátu [stupně, minuty, vteřiny] na stupně (zapsány jako desetinné číslo).
  • Vytvořte a otestujte funkci pro převod stupňů (desetinné číslo) na stupně, minuty, vteřiny.
  • Vytvořte a otestujte funkci, která bude pro zadané koeficienty a, b, c kvadratické rovnice ax^2 + bx + c = 0 udávat její řešení x_1, x_2. Funkce bude testovat, zda parametr a je nenulový (v opačném případě se nejedná o kvadratickou rovnici a volání funkce skončí chybovou hláškou bez provedení výpočtu). Nebude-li mít kvadratická rovnice reálné řešení (záporný diskriminant D = b^2 - 4ac), funkce vypíše na standartní výstup (tj. do Command Window) oznámení, že vypočtené kořeny jsou imaginární čísla. Funkce bude také testovat, zda kvadratická rovnice nemá právě jedno řešení (x_1 = x_2, resp. nulový diskriminant). V tom případě bude na standartní výstup také podáno příslušné hlášení.
  • Vytvořte a otestujte funkci, která bude pro zadané souřadnice stanoviska a zadaný seznam souřadnic podrobných bodů počítat směrníky všech podrobných bodů z daného stanoviska. Uživatel si bude moci zvolit, zda bude chtít vypočtené směrníky v grádové či stupňové míře nebo v radiánech. Výsledné směrníky budou udány v intervalu <0; 400> gon, resp. <0;360> °, resp. <0; 2\pi> rad.
  • Vytvořte a otestujte funkci na výpočet sférického trojúhelníka zadaného třemi stranami. Výstupem budou vnitřní úhly sférického trojúhelníka protilehlé k jednotlivým stranám v pořadí podle vstupních proměnných.
  • Vytvořte a otestujte funkci na výpočet sférického trojúhelníka zadaného třemi vnitřními úhly. Výstupem budou strany sférického trojúhelníka protilehlé k jednotlivým vnitřním úhlům v pořadí podle vstupních proměnných.