155GIT1 / 5. cvičení / Příklady

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Výpočet směrníku

K dispozici je textový soubor seznamu souřadnic body.txt ve formátu:

cb Y X

Vypočítejte směrníky všech bodů ze stanoviska o souřadnicích (730288.89, 1054582.63). Směrníky udejte v grádové míře. Postup výpočtu zapište do souboru smernik.m.

 • Směrníky převeďte do intervalu <0; 400> gon.
 • Do výstupního souboru body_vystup.txt zapište na každý řádek:
cb Y X smernik


Hvězdy 1

K dispozici je textový soubor stars1.txt ve formátu:

cislo_jevu zenitova_vzdalenost[gon] cas_jevu[hod min]

Soubor obsahuje v řádcích zenitové vzdálenosti poloh hvězd a časy, kdy tyto pozice hvězd v daný den nastanou (např. se může jednat o polohu, kdy je hvězda v daný den nejvýše nad obzorem apod.). Určete:

 • které z jevů nastanou v noci;
 • které z jevů nastanou ve dne;
 • které z jevů budou pozorovatelné (pozorovatelné jevy hvězd jsou takové, které jsou nad obzorem a nastanou v noci).

Uvažujte, že den začíná v 6 hodin a končí v 18 hodin.

Jevy, které vyhovují zadané podmínce, vždy vypište na standardní výstup (Command Window).


Hvězdy 2

K dispozici je textový soubor stars2.txt ve formátu:

cislo_jevu zenitova_vzdalenost[gon] cas_jevu[hod min] zacatek_dne[hod min] konec_dne[hod min]

Soubor obsahuje v řádcích zenitové vzdálenosti poloh hvězd, časy, kdy tyto pozice hvězd v daný den nastanou (např. se může jednat o polohu, kdy je hvězda v daný den nejvýše nad obzorem apod.) a časy začátku dne [hod min] a konce dne [hod min] pro datum příslušného jevu. Určete:

 • které z jevů nastanou v noci;
 • které z jevů nastanou ve dne;
 • které z jevů budou pozorovatelné (pozorovatelné jevy hvězd jsou takové, které jsou nad obzorem a nastanou v noci).

Jevy, které vyhovují zadané podmínce, vždy vypište na standardní výstup (Command Window).

Pozn.: Každý jev je uvažován pro jiné datum, proto jsou v datech ke každému jevu uvedeny jiné začátky a konce dne pro příslušné datum.


Výpočet výměr

K dispozici je textový soubor seznamu souřadnic body.txt ve formátu:

cb y x

Vypočítejte výměru parcely ohraničené body seznamu. Postup výpočtu zapište do souboru vymera.m.

Pozn.: Pro výpočet lze použít L´Huillierovy vzorce, viz Výpočet plochy pomocí L´Huillierových vzorců


P = \sum\limits_{i=1}^N \frac{x_i(y_{i+1} - y_{i-1})}{2}

nebo:


P = \sum\limits_{i=1}^N \frac{y_i(x_{i-1} - x_{i+1})}{2}

kde N je počet vrcholů plochy (pro i=1 je y_{i-1} = y_N a pro i=N je y_{i+1} = y_1; analogicky pro x).

Pozn.: Pro výpočet výměry musejí být lomové body parcely seřazeny za sebou po obvodu parcely (jinak vyjde výměra špatně), a to správným směrem (jinak vyjde výměra záporně). V podkladových souborech body.txt a body2.txt jsou body seřazeny správně.

Body.svg

Dále proveďte:

 1. Vypočtenou výměru ve skriptu zaokrouhlete na celé metry čtvereční a vypište na obrazovku.
 2. Ověřte správnost postupu výpočtu výměr - vytvořte nový datový soubor s několika málo body, které budou ohraničovat oblast, jejíž výměra je evidentní (např. čtverec: 0 0, 0 1, 1 1, 1 0).
 3. Doplňte do skriptu test na nedostatečný počet vstupních bodů (pokud počet bodů bude menší než 3, skript vypíše příslušné upozornění a skončí).

Jako rozšíření úlohy lze volitelně provést další výpočet (postup uložte do souboru vymery.m).

K dispozici je textový soubor body2.txt, který obsahuje parcelní čísla a souřadnice lomových bodů několika parcel.

Formát souboru je následující:

čp1    % parcelní číslo
čb1 y1 x1 % číslo bodu, souřadnice y, x 1.bodu
čb2 y2 x2
...
čbN yN xN
prázdný řádek
další parcela, nebo konec souboru

Pro představu je k dispozici náčrt (ve formátu pdf, orientace os S-JTSK).

Vypočítejte výměry všech parcel a zapište je do textového souboru vymery.txt ve formátu:

čp1 výměra1
čp2 výměra2
...
celková výměra

Pozn.: Výměry zapište do souboru zaokrouhlené na celé metry čtvereční.

Pro kontrolu výpočtu je k dispozici protokol o hromadném výpočtu výměr vytvořený v programu Kokeš: vymeryKokes.txt.