155GIT1 / 1. cvičení

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
stránky předmětudalší cvičení

První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, matice, vektory, indexování, skripty

Náplň cvičení

Grafické uživatelské rozhraní GNU Octave
 • nápověda, help, doc
 • skalární hodnoty
 • proměnné, pole, matice (dvourozměrné)
  • základní operace s proměnnými, inkrementace
  • vektor, sloupcový, řádkový
 • matice, dimenze, ukázka konzistence
 • vytváření skriptů
  • File -> New -> Script
  • spuštění: F5
  • výstup se vypisuje do Command Window
  • skripty z příkazové řádky • edit, run

Ukázky

Tipy
 • Pokud je příkaz ukončen středníkem, tak hodnoty nevypisuje
 • Více příkazů lze v jedné řádce oddělit čárkou anebo středníkem
 • Dlouhý příkaz lze rozdělit na více řádků pomocí ...
 • Pohyb v historii příkazů (klávesové šipky nahoru a dolu)
 • Doplňování příkazů pomocí klávesy TAB (dvojstisk)
 • Komentáře začínají znakem % (v Octave i znakem #) a jsou ukončeny koncem řádky
 • Rozsah numerických datových typů realmin, realmax
 • Textové řetězce jsou ohraničeny jednoduchými uvozovkami (v Octave i dvojitými uvozovkami)
 • Nastavení formátu výpisu numerických hodnot:
  • format long - výpis na plný počet desetinných míst
  • format short - výpis na omezený počet desetinných míst (defaultní)

Skalární hodnoty

(matice o dimenzi 1x1)

 s = 1
 c = 2.3  % pozor, nutno používat desetinnou tečku!
 a = 3,9  % čárka odděluje příkazy

Základní matematické operace

(+, -, *, /, závorky, mocnina, odmocnina)

 s = 1
 t1 = s + 4 * 2 % násobení, dělení má prioritu před sčítáním, odčítáním (t1 = 9)
 t2 = (s + 4) * 2 % operátor závorka má vždy nejvyšší prioritu       (t2 = 10)
 u = t1 / t2 ^ 2 % mocnina má prioritu před +, -, *, /           (u = 0.09)
 v1 = t1^(1/2)   % zápis druhé odmocniny
 v2 = sqrt(t1)   % druhá odmocnina pomocí interní matematické funkce Matlabu/Octave

Vektory

(řádkový vs. sloupcový)

 a = [3 2 5] % taktéž a = [3,2,5]
 b = [2;4;6]
 c = a*b
 a'      % transpozice
 a*a
 a*a'

Matice

(musí být obdélníková)

 A = [1 2 3; 3 2 1;-1 -2 -3]
 B = [1 2 3; 4 5; 6]

(náhodné hodnoty)

 C = rand(3, 4)

(indexování)

 A(1, 2)
 A(4)

(násobení)

 B = 2 * A
 A*B
 B'     % transpozice
 A*B'

(dimenze)

 rows(C)  % pouze v Octave
 columns(C) % pouze v Octave
 length(C)
 size(C)
 [r, c] = size(C)
 size(C,1)
 size(C,2)

Úlohy