153PIN2 Projekt - Informatika 2 - 2012

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

< Stránka předmětu201120102009

Rozdělení do skupin & zadání projektu

Deadline

A

 • Holubec Vladimír
 • Němcová Nikola
Program pro práci s daty projektu OC10011

Cílem projektu je vytvoření aplikace, kterou budou využívat studenti v rámci řešení projektu týkající se vývoje urbánních tříd. Dalším cílem projektu je naučit se programovat v jazyku C#, seznámit s možnostmi WPF. Případně vyzkoušet knihovny ArcObjects pro .NET.

Tento program je zpracováván jako součást projektu OC10011 – Modelování urbanizovaných území s cílem snížit negativní vlivy lidské činnosti (2010–2012, MSM/OC), jehož hlavním řešitelem je doc. Ing. Lena Halounová CSc. Z FSv ČVUT v Praze. Celý projekt se zabývá vývojem funkčních ploch v 50-ti městech ČR od roku 1950 do současnosti.

Tato data jsou v současné uchovávána v tabulkách Microsoft Excel a v databázi na MS SQL Server 2008 R2 (dále jen Server). Výsledný program by měl sloužit studentům, kteří zpracovávají jednotlivá města. Měl by jim umožnit připojit se k tomuto serveru a získat z něj potřebná data pro svou práci. Program by měl data zobrazovat ve formě tabulky a dále je exportovat (například do formátu XML, či CSV). Plánovaná je i vizualizace některých dat získaných ze serveru, ve formě grafu. Program je psán v jazyce .NET (C#). Je snahou vytvářet grafickou stránku programu plně technologií WPF, nicméně prozatím je tato technologie mixována s prvky WinForm. Dotazování na Server probíhá pomocí jazyka T-SQL (do budoucna je plánováno místo SQL jazyk využití technologie LINQ). Vzhledem k tomu, že je vývoj teprve na začátku, mohou ještě některé prvky přibýt a jiné zmizet.

prezentacedokumentacezdrojové kódy

B

 • Kratochvílová Anna
 • Petráš Václav
Zásuvný modul QGIS pro práci s katastrálními daty

Cílem projektu je vytvořit C++ plugin pro QGIS, který bude umožňovat práci s daty (českého) katastru nemovitostí. K datům ve formátu VFK (nový výměnný formát katastru) se bude přistupovat pomocí OGR driveru. Plugin by měl usnadnit vyhledávání a zobrazování informací při práci s daty katastru nemovitostí.

Funkce, které by měl nebo mohl plugin poskytovat:

 • zobrazení polygonové vrstvy parcel
 • zobrazení polygonové vrstvy budov
 • zobrazení bodové vrstvy čísel domovních a orientačních
 • vyhledání údajů o parcelách a budovách
 • výběr parcel podle vlastníka
 • výběr věcných břemen vázaných k parcele
 • generování listu vlastnictví
prezentacedokumentacezdrojové kódy

C

 • Synek Jan
Webové rozhraní pro projekt GNU Gama
prezentacedokumentacezdrojové kódy

D

 • Duchnová Renata
 • Pantůčková Tereza
 • Svobodová Petra
Tvorba webové aplikace s virtuálními prohlídkami památek v Praze

Aplikace bude obsahovat interaktivní mapu (z Google Maps), na které budou zobrazeny polohy jednotlivých zdokumentovaných památek. Po kliknutí na určitou vlaječku na mapě bude uživatel přesměrován na virtuální prohlídku konkrétní památky.

Virtuální prohlídky budou vytvořeny pomocí panoramatických fotografií vnější části památek a Java appletu ovládajícím tyto fotografie. Panoramatické fotografie vzniknou spojením dílčích snímků objektu v programu Hugin.

Součástí projektu bude naplnění databáze informacemi o jednotlivých památkách. Aplikace pak bude umožňovat zobrazení dat z databáze dle následujících atributů:

 • poloha (Praha 1 / Praha 2 / ...)
 • druh památky (kostel / socha / ...)
 • století vzniku
 • stavitel
 • název

Vypsané záznamy budou opět obsahovat odkazy na jednotlivé virtuální prohlídky.

prezentacedokumentacezdrojové kódy

E

 • Štochlová Karolína
 • Kopecký Miroslav
 • Pospíšil Ondřej
 • Knoblochová Jana
Zásuvný modul QGIS pro vybrané geostatistické výpočty

Cílem projektu je vytvořit plugin pro Quantum GIS, který by umožňoval nad danou datovou vrstvou provádět vybrané geostatistické výpočty (např. kriging) pomocí knihovny HPGL. Plugin bude implementován v jazyce C++ s využitím knihovny Qt (viz qgis plugin ideas).

prezentacedokumentacezdrojové kódy

F

 • Jarošová Kateřina
 • Linhartová Eva
 • Sedláčková Markéta
 • Zavadil Filip
Vytvoření webové aplikace, která bude sloužit pro efektivnější vyhledávání realit.

Jako mapové podklady budou použita data OpenStreetMap, která obsahují zájmové body např (lékař, škola). Tyto zájmové body umožní uživateli lépe filtrovat výsledky vyhledávání. Dalším vyhledávacím kritériem bude vzdálenost, max. vzdálenost od zájmových bodů. Databáze bude obsahovat topologicky čistá data komunikací a zastávek hromadné dopravy, pomocí kterých bude provedena síťová analýza. Výsledkem vyhledávání bude přehled realit vyhovující podmínkám nastavených uživatelem. Informace o realitách budou obsahovat údaje o vzdálenostech od např. 3 nejbližších škol, vzdálenost od zastávek hromadné dopravy a dalších zájmových bodů. Bude využit ArcGIS Server a ArcGIS JavaScript API, případně ještě jiný JavaScript framework.Data budou uložena v databázi ArcGIS SDE.

prezentacedokumentacezdrojové kódy

G

 • Kadlecová Hana
 • Kratochvíl Jiří
Webová mapová aplikace využití ploch (land use) na území města Jihlavy

Cílem projektu je vytvořit webovou mapovou aplikaci, která bude pracovat s daty z území města Jihlavy, vytvořenými v BP J. Kratochvíla. Tato data se týkají využití ploch (land use) na území města Jihlavy.

Funkce aplikace:

 • zobrazení polygonové vrstvy využití ploch, zobrazení podkladové mapy
 • zapínaní a vypínaní zobrazení jednotlivých vrstev
 • po kliknutí do určitého polygonu zobrazení atributů, přip. zvýraznění vybraného polygonu

Technické specifikace: Vytvoření webové mapové aplikace s použitím ArcGIS Server a ArcGIS JavaScript API. Celkový vzhled aplikace bude upraven pomocí CSS.

prezentacedokumentacezdrojové kódy

Harmonogram

trac roadmap

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B C D E F G
Prezentace projektu (vystoupení) 1 4 4 3 3 1 4 3
Prezentace (PDF) 2 5 5 4 4 3 3 3
Dokumentace 4 4 5 3 4 2 3 3
Technické řešení 5 4 5 5 3 4 3 3
Hodnocení studentů 2 4.67 5.00 5.00 5.00 4.83 4.83 4.67
Celkové hodnocení 14 4.24 4.93 4.14 3.71 3.19 3.33 3.24
A A A B C C C

A: V textu dokumentace jsou použity zkratky, které nejsou vysvětleny anebo jsou rozepsány až později (např. T-SQL). Instalace samotné aplikace do adresáře $APPDATA se nejeví jako příliš standardní řešení. Tento adresář je používán pro samotná data aplikací (např. nastavení a pod). Dokumentace není po typografické stránce dokonalá, hlavní výtka směřuje k ledabylému formátování ukázek kódu přímo v textu. Text obsahuje drobné překlepy (např. '?' -> '>'). Většinu textu zabírá jakási forma dokumentace API, kapitola "Popis tříd". Tato část dokumentace by měla být výrazně kratší, obsahovat pouze podstatné aspekty návrhu. Podrobnější dokumentace API by mohla být přiložena v podobě dodatku anebo externě ve formátu doxygen a pod. V textu se také neobjevují citace uvedených referencí. Výsledné hodnocení je ovlivněno praktických dopadem aplikace a viditelnou snahou na projektu pracovat i nadále.

B: Celkově tento projekt působí nejpropracovanějším dojmem. Dokumentace se kromě jiného zaměřuje na problematiku licencování softwaru, tato část je zpracována velmi přehledně a čtivě. V textu se objevilo minimum nepřesností či chyb: server 'gama' byl před několika lety přejmenován na 'geo'; QtCreator je licencován pod GNU LGPL, nikoliv pod GPL jak se tvrdí na straně 6.

C: Dokumentace je poměrně stručná, u obrázků chybí jejich zdroj. Vzhledem k tomu, že skupina byla jednočlenná, je výsledná známka mírně nadhodnocena (reálně by spíše práce odpovídala známce 'B'). Student se musel v poměrně krátkém čase seznámit s celou řadou technologií.

D: Celková úroveň projektu spíše odpovídá známce 'C', na druhou stranu skupina vykazovala znatelnou snahu řešit problémy, které během vývoje aplikace nastaly. Navíc část jejich práce šla nad rámec zadání, např. správa uživatelů, možnosti vkládání nových záznamů.

E: Navržená aplikace by svoje využití našla spíše v digitální kartografii než v GIS. Dokumentace má pouhých 9 stran, zbytek vyplňuje výpis kódu. Text obsahuje drobné nepřesnosti či nešťastné obraty, např. "SVG je zároveň i typem souboru", či "Se zobrazováním vektorové grafiky v prostředí internetu tak není v současnosti žádný problém". Uvedené reference jsou neúplné a jejich citace je vágní. Na vytvořené aplikaci se projevil zásadně fakt, že skupina v polovině semestru opustila původní téma a tím ztratila poměrně hodně času. Vytvořený program obsahuje řadu závažných chyb a nedodělků, např. po kliknutí na tlačítko "Apply changes" aplikace bez jakékoliv chybové hlášky zhavaruje. Na celkovém hodnocení se projevilo počáteční váhání, velmi malá snaha řešit na počátku problémy, které nastaly. Tento fakt mohl být zapříčiněn nevyvážeností členů skupiny a tím, že studenti hlavně na začátku projektu nevěnovali příliš času vlastní práci. Za jiných okolností by bylo výsledné hodnocení pravděpodobně lepší.

F: Dokumentace obsahuje 13 stránek textu, zbytek zabírá výpis kódu. Tento nešvar se projevil i u dalších skupin. Celkově úroveň zpracování projektu odpovídá lepšímu průměru, tedy známce 'C'.

G: V textu se objevují anglické pojmy (např. "extent" na straně 5) i na místech, kde to není nutné. Text obsahuje několik překlepů, např. "Vzlet a" na straně 5. Některá konstatování jsou značně diskutabilní, např. "ArcGIS API bylo vytvořeno pro ..., vše je poskytováno zdarma". Toto API staví na uzavřeném proprietárním řešení, v tomto ohledu aplikace postavená na uzavřených technologiích bude vždy vyžadovat získání licence daného produktu. Celkově úroveň zpracování projektu odpovídá lepšímu průměru, tedy známce C.