153PIN2 / 2014

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Stránka předmětu20132012201120102009

Rozdělení do skupin & zadání projektu

A

  • Fiedlerová Tereza
  • Vyskočilová Barbora
  • Špička Jan
Webová aplikace pro vektorizaci

Cílem projektu je vytvoření jednoduché webové aplikace pro vektorizaci. Jako podkladová data pro vektorizaci budou sloužit WMS vrstvy. Uživatel si bude moci vybrat z předpřipravených WMS vrstev (OSM, data ČÚZK, ..) nebo zadat vlastní. K dispozici uživateli budou editační nástroje pro vytvoření bodových, liniových či plošných prvků. Přitom bude mít uživatel také možnost vybrat kategorii vektorizovaného objektu (řeky, silnice, zástavba, lesy, body, ...), aby ve výsledku bylo možné rozlišit objekty ve vektorové kresbě. Konečně bude také možné vektorovou kresbu exportovat a stáhnout na disk.

Aplikace bude postavena na technologii OpenLayers (javascript a html). Naší motivací je především naučit se tvorbu webové mapové aplikace, ale také vytvořit jednoduchý nástroj pro vektorizaci, který mohou využít běžní uživatelé bez nutnosti se někde registrovat (viz MyMaps od Google) či něco instalovat.

http://geo102.fsv.cvut.cz/pin2/2014/a/
prezentacedokumentacezdrojové kódy

B

  • Martin Tomášů
Webová aplikace maximálních srážek na území České republiky

V mé bakalářské práci jsem vytvořil rastrová data denních maximálních srážek na území České republiky s periodicitou 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 let pomocí vícerozměrné regresní analýzy. Dále jsem vytvářel Python skript a modul pro ArcGIS 10.1, který hodnoty z těchto rastrů upravil z denních hodnot na libovolné hodnoty od 10 minut. Cílem pro předmět PIN2 je publikovat tyto výsledky na server a vytvořit z desktopového modulu pro ArcGIS 10.1 webovou aplikaci na redukci těchto denních maximálních úhrnů. Tato aplikace bude dále využívána Ing. Petrem Kavkou PhD. ve výuce na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143).

http://gisserver.fsv.cvut.cz/arcgis/rest/services/tomasu
Projekt neodevzdán

C

  • Michala Čapková
Výukový program Zeměpis České republiky

Cílem projektu je tvorba aplikace pro výuku zeměpisu České republiky na Základní škole 1. máje 1 v Karlových Varech. Aplikace bude vytvořena v programovacím jazyku C++ na základě knihovny QT. Výsledná aplikace by měla nabízet více výukových režimů a měla by umožňovat výběr z více zeměpisných kategorií. Aplikace musí být především přehledná a snadno ovladatelná, aby ji mohly samostatně používat i děti v průběhu hodiny.

prezentacedokumentacezdrojové kódy

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B C
Prezentace projektu (vystoupení) 2 3 0 1
Prezentace (PDF) 2 4 0 3
Dokumentace 4 5 0 2
Technické řešení 5 4 0 3
Hodnocení studentů 2 * * *
Celkové hodnocení 15 4,27 0,00 2,47
A F C

Poznámka: Hodnocení studentů (*) není vzhledem k počtu skupin uvedeno (tak aby zůstalo anonymní).

A: Dokumentace byla zpracována kvalitně, je přehledná a obsahuje minimum pravopisných chyb či terminologických prohřešků snad kromě občasně chybějících čárek či diakritiky. Prezentace je po technické stránce v pořádku, nejslabším místem byla prezentace výsledků. Velmi oceňuji aktivní přístup celé skupiny při řešení problémů či implementaci funkcionalit, které vzešly z průběžných kontrol. Skupina podle mého názorů fungovala příkladně včetně jasného rozdělení práce. Po technické stránce projekt odpovídá tomu, že řešitelé neměli předchozí zkušenost s vývojem webových aplikací, přesto se toho zhostili velmi dobře.

B: Bohužel se řešitel projektu od první průběžné kontroly již neozval a ani nereagoval na zaslané e-maily v této věci. V tomto případě tedy nebyla jiná možnost než projekt vůbec jako první v historii předmětu PIN2 hodnotit za F.

C: V dokumentaci se objevují nepříliš vhodné formulace jako např. "děti v průběhu hodiny" (tj. "žáci v průběhu vyučovací hodiny") a pod. Některé termíny nejsou přeloženy do češtiny, např. "dockwidget" na straně 4. V sekci "Nástroje pro vývoj" (strana 5) jsou uvedeny i nástroje, které byly použity pro předzpracování geodat pro vlastní aplikaci (export do formátu GeoJSON), tedy ne pro vývoj samotné aplikace. Těžko také konstatovat, že produkt ArcGIS od společnosti Esri je používaný "pro všechny mapově orientované úlohy". Podobných neodborně působících vět je v textu více. Poznamenejme, že triviální (pro studenta magisterského oboru Geoinformatika) úlohy typu "převod dat z formátu Esri Shapefile do GeoJSON" zabírají více než jednu stránku textu. Naproti tomu jsou v textu zmíněny podstatné pojmy jako MVC (návrhový vzor), které nejsou nijak vysvětleny. Text navíc obsahuje řadu překlepů či větších nebo menších prohřešků proti pravidlům českého jazyka. Dokumentace je výrazně nejhorší částí odevzdaného projektu. Text obsahuje terminologické nepřesnosti až hrubé chyby (viz kapitola "Objektová analýza"). Prezentace je po technické stránce uspokojující, bohužel prezentace výsledků byla téměř katastrofální. Technické řešení a funkčnost aplikace je průměrná. Celý projekt sráží dokumentace a prezentace výsledků, které jsou podprůměrné. Nicméně vzhledem k tomu, že projekt má reálné zadání a autorka se snažila nedostatky během semestru řešit, hodnotím projekt o stupeň lépe než by si zasloužil.